ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กระเปาะเหลาะ

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระเปาะเหลาะ-, *กระเปาะเหลาะ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา กระเปาะเหลาะ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *กระเปาะเหลาะ*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระเปาะเหลาะ[ADJ] round, See also: protrudent, round and conspicuous, Syn. เปาะเหลาะ, Example: หมอนหนุนอันนี้มีรูปทรงกระเปาะเหลาะ, Thai definition: มีสัณฐานกลมป้อม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระเปาะเหลาะว. มีสัณฐานกลมป้อม, เปาะเหลาะ ก็ว่า.
กะเหลาะเปาะว. กระเปาะเหลาะ, มีสัณฐานกลมป้อม, ตะเหลาะเปาะ ก็ว่า.
ตะเหลาะเปาะว. กระเปาะเหลาะ, มีสัณฐานกลมป้อม, กะเหลาะเปาะ ก็ว่า.
เปาะเหลาะว. มีสัณฐานกลมป้อม, กระเปาะเหลาะ ก็ว่า.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top