ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระทรวงเกษตรและสหกรณ์-, *กระทรวงเกษตรและสหกรณ์*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *กระทรวงเกษตรและสหกรณ์*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์[N] Ministry of Agriculture and Cooperatives, Count unit: กระทรวง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรม ๓แผนกใหญ่ในราชการ ตามลักษณะปกครองในสมัยโบราณ ซึ่งในปัจจุบัน เรียกว่า กระทรวง เช่น กรมพระกลาโหม คือ กรมฝ่ายทหาร เป็นกระทรวงกลาโหม, กรมมหาดไทย คือ กรมฝ่ายพลเรือน เป็นกระทรวงมหาดไทย, กรมเมือง หรือ กรมนครบาล รวมอยู่ในกระทรวงมหาดไทย, กรมวัง แยกเป็นกระทรวงวัง และกระทรวงยุติธรรม (ปัจจุบันกระทรวงวังไม่มีแล้ว), กรมพระคลัง แยกเป็นกระทรวงการคลัง และกระทรวงการต่างประเทศ, กรมนา เป็นกระทรวงเกษตราธิการ (ปัจจุบัน คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์).

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์[org.] (Krasūang Kasēt lae Sahakøn) EN: Ministry of Agriculture and Cooperatives   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top