ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กระดานโต้คลื่น

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระดานโต้คลื่น-, *กระดานโต้คลื่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดานโต้คลื่น[N] surfboard, Example: พ่อเล่นกระดานโต้คลื่นในทะเลอย่างสนุกสนาน, Count unit: แผ่น, Thai definition: กระดานที่มีลักษณะแคบและยาว ใช้เล่นบนคลื่น โดยผู้เล่นยืนทรงตัวบนแผ่นกระดานแล้วให้คลื่นหนุนเคลื่อนไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระดานโต้คลื่นน. กระดานที่มีลักษณะแคบและยาว ใช้เล่นบนคลื่นโดยผู้เล่นยืนทรงตัวบนแผ่นกระดานแล้วให้คลื่นหนุนเคลื่อนไป. (อ. surfboard), เรียกการเล่นเช่นนั้น ว่า การเล่นกระดานโต้คลื่น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Surfboardsกระดานโต้คลื่น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Jungle boogie- ป่ากระดานโต้คลื่น Pulp Fiction (1994)
- Get down with the boogie- รับลงกับกระดานโต้คลื่น Pulp Fiction (1994)
- Jungle boogie- ป่ากระดานโต้คลื่น Pulp Fiction (1994)
- Jungle boogie- ป่ากระดานโต้คลื่น Pulp Fiction (1994)
- Get down with the boogie- รับลงกับกระดานโต้คลื่น Pulp Fiction (1994)
- Jungle boogie- ป่ากระดานโต้คลื่น Pulp Fiction (1994)
- Get up with the boogie- รับกับกระดานโต้คลื่น Pulp Fiction (1994)
- Get down and boogie- รับลงและกระดานโต้คลื่น Pulp Fiction (1994)
She likes body surfing.เธอชอบเล่นกระดานโต้คลื่น 97 Seconds (2007)
My house...it's down over there, see it right there with the surf boards.บ้านผม ลงไปทางนั้น เห็นนั่นไหม กระดานโต้คลื่นผม Surf's Up (2007)
!และยัง เสนอนาย ให้ทำกระดานโต้คลื่น แต่นายกลับปฏิเสธ Surf's Up (2007)
Ok, so why are you making surf boards in the middle of the jungle anyway?โอเค ทำไมถึงทำกระดานโต้คลื่นกันกลางป่า Surf's Up (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดานโต้คลื่น[X] (kradān tō khleūn) EN: surfboard   FR: planche de surf [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surfboard[N] กระดานโต้คลื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aquaplane(แอค'วะเพลน) n. แผ่นกระดานโต้คลื่นที่มีเรือลาก. -vi. โต้คลื่นแผ่นกระดานที่มีเรือลาก. -aquaplaner n.
surf(เซิร์ฟ) n. คลื่นซัดฝั่ง,น้ำคลื่นซัดฝั่งที่แตกเป็นฟองฝอย,เสียงคลื่นซัดฝั่ง vi. เล่นแผ่นกระดานโต้คลื่น, See also: surfable,adj. surfer n.
surfboard(เซิร์ฟ'บอร์ด) n. กระดานโต้คลื่น
surfboarding(เซิร์ฟ'บอร์ดดิง) n. การเล่นกระดานโต้คลื่น., Syn. surfing,surfriding n., See also: surfboarder n.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top