Search result for

กระดานชนวน

(6 entries)
(0.1015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระดานชนวน-, *กระดานชนวน*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดานชนวน    [N] slate, Example: คูนนั้นก็เพิ่งได้จับดินสอกับกระดานชนวนจริงๆ ครั้งนี้, Count unit: แผ่น, Thai definition: กระดานทำด้วยไม้ทาสมุกบ้าง ทำด้วยแผ่นหินชนวนบ้าง สำหรับเขียนหนังสือ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระดานชนวนน. แผ่นหินชนวนหน้าเรียบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เข้ากรอบไม้ ใช้เขียนด้วยดินสอหินซึ่งทำด้วยหินชนวนตัดและฝนเป็นแท่ง สำหรับฝึกเขียนหนังสือในสมัยก่อน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดานชนวน[n. exp.] (kradān chanūan) EN: slate   FR: ardoise [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slate    [N] หินชนวน, See also: กระดานชนวน, กระเบื้องหินชนวน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slate(สเลท) n. กระดานชนวน,หินชนวน,สีหินชนวน,สีเทาอมน้ำเงินเข้ม,รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง,รายชื่อผู้ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือก, -Phr. (clean slate ประวัติความประพฤติที่ขาวสะอาด) vt. ปูด้วยหินชนวน,ปูด้วยแผ่นหิน,เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง,กำหนดรายชื่อผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับพิจารณาได้รับเลือก

English-Thai: Nontri Dictionary
slate(n) กระดานชนวน,หินชนวน

Are you satisfied with the result?

Go to Top