ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กรณีศึกษา

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กรณีศึกษา-, *กรณีศึกษา*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ชื่อโครงการ โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จั (n vi adj adv ) ชื่อโครงการ โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ชื่อผู้จัดทำ นายวุฒิการ เพ็งแก่นแท้ นางสาวสุรางค์รัตน์ วงศ์แก้ว ปีการศึกษา 2561 บทคัดย่อ โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อสร้าง และออกแบบระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการข้อมูลร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียงอำเภอเมือง จังหวัดน่าน (2) เพื่อออกแบบรายงาน รายได้ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต รายได้ปะจำวัน รายได้ประจำเดือน และรายได้ประจำปี และ (3) เพื่อสร้าง และออกแบบรายงานค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน และใบเสร็จรับเงิน ผู้จัดทำได้ดำเนินการโครงการโดยสรุปตามลำดับ คือ (1) ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง (2) ตัวแปรที่ใช้ในการประเมินโครงการ (3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ (4) การวางแผนการประเมินโครงการ (5) การดำเนินการประเมินโครงการ (6) วิเคราะห์ข้อมูล และ (7) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ผลการศึกษา ผลการดำเนินโครงการ (1) สรุปได้ว่าบุคคลทั่วไปมีความพึงพอใจต่อการใช้งาน โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (x ̅ = 3.90, S.D.= 0.690) และ (2) สรุปได้ว่าผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (x ̅ = 0.86, S.D.= 0.674) ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านการออกแบบฐานข้อมูล และจัดการฐานข้อมูล ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 3.64, S.D.= 0.397) ด้านที่ 2 ด้านการคำนวณ ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.00, S.D.= 0.000) ด้านที่ 3 ด้านการบันทึกข้อมูล ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 4.00, S.D.= 0.298) และด้านที่ 4 ด้านการคำนวณรายงาน ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 3.88, S.D.= 0.602)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรณีศึกษา[N] case study, Example: เทคนิคที่พัฒนาขึ้นนับว่าน่าสนใจอย่างยิ่งควรที่จะนำกรณีศึกษานี้มาเผยแพร่, Count unit: เรื่อง, กรณี, Thai definition: เทคนิคในการสอน โดยมีพื้นฐานอยู่ที่การเลือกเหตุการณ์จากสถานการณ์ที่เป็นจริง เพื่อที่จะคิดหาทางแก้ไขที่เป็นไปได้ต่อไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
study, caseกรณีศึกษา, คดีศึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
case studyกรณีศึกษา, คดีศึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sacrifice themselves?นี่คือกรณีศึกษา.. Go Go G-Boys (2006)
This case study was sent to me by a colleague, Dr Moira McTaggert.ฉันได้รับกรณีศึกษาชิ้นหนึ่งจากด็อกเตอร์ โมเรีย เพื่อนในวิทยาลัย โจนส์ X-Men: The Last Stand (2006)
Did you read the case study on Tang?คุณเคยอ่านกรณีศึกษาของแทงมั้ย (แทง: เครื่องดื่มรสส้ม) The Astronaut Farmer (2006)
For the purpose of this case study, we'll just call her Mrs. X.เพื่อจุดมุ่งหมายของกรณีศึกษานี้ เราจะเรียกเธอว่ามิสซิสเอ็กซ์ The Nanny Diaries (2007)
Graphia says you almost passed out during grand rounds last week.กราเฟียบอกว่า คุณเกือบจะเป็นลม ระหว่างนำเสนอกรณีศึกษา เมื่อสัปดาห์ก่อน Believe (2009)
But there have been case studies of assaultive enucleators.แต่เคยมีกรณีศึกษา เกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายของพวก 'เอนิวครีเอเตอร์' The Eyes Have It (2009)
Case studies show that most enucleatorsกรณีศึกษาบอกไว้ว่า 'เอนิวครีเอเตอร์' ส่วนใหญ่ The Eyes Have It (2009)
I've read documented cases of coma patients waking up and claiming that they had moved, spirit-like, to remote locations and witnessed events they couldn't possibly have knowledge of.พ่ออ่านกรณีศึกษา มีผู่ป่วยโคม่าที่รอดได้บางคน อ้างว่าพวกเค้าได้ไป คล้ายๆวิญญาณ Unearthed (2010)
Not that there's any study to pull odds from.แม้ว่าไม่มีกรณีศึกษาใดแสดง ให้เห็นถึงความเป็นได้ของ Memory Lane (2010)
We're using the murder of a man named Pedro Hernandez as a case study.เราใช้คดีฆาตกรรมชายคนหนึ่ง ชื่อเปโดร เฮอร์นันเดส เป็นกรณีศึกษา Spider and the Fly (2010)
W-w-we're doing a study on local families, and, well, the Russos are a big one...ระ เรากำลังทำกรณีศึกษา เกี่ยวกับตระกูลท้องถิ่น แล้วก็ ตระกูลรัสโซ่ก็เป็นตระกูลใหญ่ตระกูลหนึ่ง My Heart Will Go On (2011)
I don't know what kind of study you're doing, but it's over right now, so, if you don't mind...ผมก็ไม่รู้นะ ว่าไอ้กรณีศึกษาที่คุณกำลังทำอยู่มันคืออะไร แต่มันจบแล้ว ถ้าคุณไม่รังเกียจ เชิญ My Heart Will Go On (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรณีศึกษา[n.] (karanīseuksā) EN: case study   

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top