ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

඿จൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠ

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -඿จൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠ-, *඿จൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ඿จൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: 30 กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
300ce[ฑริฮันไดรซฺ] (adv ) คําย่อของ three hundrice
30ce[เธอ'ไทซฺ] (adv ) คําย่อของ thirtice
30ce[ธเรน'ไทซฺ] (adv ) คําย่อของ threntice

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
30A Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.
30Apparently there's a cancellation charge of 30 percent.
30Cape Dezhnev is 30 miles south of the Arctic Circle.
30Cars that, when new, cost 3,000,000 yen are apparently now worth 300,000, so I think I'll use mine a little longer.
30Could you bring my breakfast to room 305?
30Don't wanna see my future after 30 years.
30Due to our office moving, we will be closed from May 30 to 31.
30For a girl, after 30, it's downhill all the way.
30Foreign workers make up 30% in his company.
30For the last 30 years, ad agencies would kill for a major tobacco account.
30George was describing a 30 pound bass he'd caught recently after fighting it for three hours.
30He earns 300,000 yen a month.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วยความสูง 30000 ฟุต[xp] (dūay khwāmsūng sām meūn fut) EN: at an altitude of 30,000 feet   FR: à une altitude de 30.000 pieds
ฟุต[n.] (fut) EN: foot (measurement – 12 inches)   FR: pied (30,48 cm) [m]
ราศี[n.] (rāsī) EN: sign of the zodiac ; constellation ; measurement of the zodiac equal to 30 degrees   FR: signe du zodiaque [m] ; signe zodiacal [m] ; constellation [f] ; zodiaque [m]
สามสิบ[num.] (sāmsip) EN: thirty ; 30   FR: trente ; 30
๓๐ (สามสิบ)[num.] (sāmsip) EN: 30 (thirty)   FR: 30 (trente)
๓๐๐ (สามร้อย)[num.] (sām røi) EN: 300 (three hundred)   FR: 300 (trois cents)
๓๐๐๐๐ (สามหมื่น)[num.] (sām meūn) EN: 30,000 (thirty thousand)   FR: 30.000 (trente milles)
๓๐๐๐๐๐ (สามแสน)[num.] (sām saēn) EN: 300,000 (three hundred thousand)   FR: 300.000 (trois cent milles)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jūn, ㄐㄩㄣ, / ] 30 catties; great; your (honorific), #21,172 [Add to Longdo]
三百亿[sān bǎi yì, ㄙㄢ ㄅㄞˇ ㄧˋ, 亿 / ] 30 billion [Add to Longdo]
三万[sān wàn, ㄙㄢ ㄨㄢˋ, / ] 30 thousand [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Pタイル[ピータイル, pi-tairu] (n) vinyl floor tile (typically 30 cm square) [Add to Longdo]
お一人様[おひとりさま, ohitorisama] (n) (1) one person; one customer; (2) (col) (See 負け犬・2) unmarried woman (with no children) over the age of 30 [Add to Longdo]
アラサー[, arasa-] (exp) around 30 [Add to Longdo]
インディアナポリス500マイルレース[インディアナポリスごひゃくマイルレース, indeianaporisu gohyaku mairure-su] (n) Indianapolis 500-mile race (each year on May 30th) [Add to Longdo]
カワスズメ科[カワスズメか, kawasuzume ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure) [Add to Longdo]
グーラグ;グラグ[, gu-ragu ; guragu] (n) Gulag (Soviet Union labor camp from 1930-1955) [Add to Longdo]
コール[, ko-ru] (n,vs) (1) (telephone) call; (telephone) ring; (n) (2) shout; call; chant; (3) (abbr) (See コールローン,コールマネー) call loan (e.g. 30-day call); call money; (4) coal; (adj-f) (5) (ksb [Add to Longdo]
シクリッド科[シクリッドか, shikuriddo ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure) [Add to Longdo]
ブイサンジュー[, buisanju-] (n) {comp} V30 [Add to Longdo]
ヨンサンマルエイチエックス[, yonsanmarueichiekkusu] (n) {comp} 430HX [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヨンサンマルエイチエックス[よんさんまるえいちえっくす, yonsanmarueichiekkusu] 430HX [Add to Longdo]
ヨンサンマルブイエックス[よんさんまるぶいえっくす, yonsanmarubuiekkusu] 430VX [Add to Longdo]
ブイサンジュー[ぶいさんじゅー, buisanju-] V30 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 30 \30\ adj.
   1. one more than twenty-nine; three times ten; denoting a
    quantity consisting of thirty items or units; --
    representing the number thirty as an Arabic numeral.
 
   Syn: thirty, xxx
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 30
   adj 1: being ten more than twenty [syn: {thirty}, {30}, {xxx}]
   n 1: the cardinal number that is the product of ten and three
      [syn: {thirty}, {30}, {XXX}]

From Arabic-English FreeDict DictionaryByarabeyes.org ver. 0.6.2 [fd-ara-eng]:

 30
  Xxx

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top