Search result for

ඏภ ൠൠൠൠൠൠൠ

(32 entries)
(0.9029 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ඏภ ൠൠൠൠൠൠൠ-, *ඏภ ൠൠൠൠൠൠൠ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ඏภ ൠൠൠൠൠൠൠ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: 24 กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I called the police. They won't even declare Jimmy and Chloe missing for 24 hours.พวกเขาถูกลักพาตัว. Committed (2008)
The victims are dying in 24 hours.ผู้เสียชีวิตตายภายในเวลา 24 ชั่วโมง. The Mark of Nimueh (2008)
Give me 24 hoursให้เวลาผม 24 ชม. Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
You got 24 hours. talk to Angela Petrelli again.คุณมีเวลา 24 ชม. Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
We will be working 2 shifts, 24 hours a day. You can't postpone your return.เราต้องทำงานสองกะ 24 ชั่วโมง นายเลื่อนไม่ได้หรอก Beethoven Virus (2008)
This whole area is closed for weapons testing for the next 24 hours.บริเวณนี้ ปิด เพื่อทดสอบอาวุธภายใน 24 hr Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
A spokesman released a statement ten minutes ago saying that the quarantine exercise will be for 24 hours...เขาแถลงการมาแล้ว เมื่อ 10 นาทีก่อน ว่ามีการการกักกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ภายใน 24 ชัวโมงนี้... Day of the Dead (2008)
Sir, my orders are to keep this road sealed off for the next 24 hours.คุณครับผมได้รับคำสั่งใ้ห้ปิดถนนนี้ 24 ชั่วโมง Day of the Dead (2008)
East, 44 degrees, 24 minutes, 14.4 seconds.ตะวันออก 44 องศา 24 นาที 14.4 วินาที Body of Lies (2008)
And I have less than 24 hours now.เขาบอกให้ฉันกลับภายใน 24 ชั่วโมง The Ramen Girl (2008)
I'm sorry, but our policy is that we don't dispatch units on missing child cases for 24 hours;ผมขอโทษด้วยทางเราไม่มีนโยบายอย่างนั้น ทางเราไม่มีรายงานกรณีเด็กหายมา 24 ชั่วโมงแล้ว Changeling (2008)
I couldn't file a report for 24 hours, and I thought that maybe that was a;พวกเขาไม่ยอมให้ฉันแจ้งความ จนกว่าจะครบ 24 ชั่วโมง และฉันคิดว่า มันน่าจะ... บางที มันอาจจะ Changeling (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
24 She'll do it in 24 hours.
24 The mountain rescue team is on call 24 hours a day.
24 That TV station is on the air 24 hours a day.
24 This may be because of a change in people's attitude toward marriage and the sharp increase of fast food restaurants and convenience stores which are open 24 hours a day and enable young people to live more easily.
24 Her waist measures 24 inches.
24 Tokyo, which is the largest city in Japan, is awake 24 hours.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิโลไบต์[n.] (kilōbait) EN: kilobyte ; 1,024 bytes ; Kbyte   
กิโลบิต[n.] (kilōbit) EN: kilobit ; 1,024 bits   
ตลอด 24 ชั่วโมง[adv.] (taløt yīsip-sī chūamōng) EN: round the clock   FR: vingt-quatre heures par jour ; non-stop ; 24 heures sur 24
๒๔ (ยี่สิบสี่)[num.] (yīsip-sī) EN: 24 (twenty-four)   FR: 24 (vingt-quatre)

Japanese-English: EDICT Dictionary
24時間;二十四時間[にじゅうよじかん, nijuuyojikan] (n) 24 hours; twenty-four hours [Add to Longdo]
一昼夜[いっちゅうや, icchuuya] (n-adv,n-t) whole day and night; 24 hours [Add to Longdo]
七十二候[しちじゅうにこう, shichijuunikou] (n) (See 節気,候・こう) the 72 'climates' of the year based on the 24 solar seasons further divided into three [Add to Longdo]
節気[せっき, sekki] (n) 24 divisions of the solar year; 24 terms used to denote the changing of the seasons [Add to Longdo]
地蔵盆[じぞうぼん, jizoubon] (n) Jizo Festival (child-focused religious festival, in which Jizo statues are decorated, esp. in Kyoto; 23-24 August) [Add to Longdo]
届け出伝染病[とどけいででんせんびょう, todokeidedensenbyou] (n) infectious disease which by law a physician must report to the authorities within 24 hours of diagnosis [Add to Longdo]
二十四気[にじゅうしき, nijuushiki] (n) the 24 seasonal divisions of a year in the old lunar calendar [Add to Longdo]
二十四節気[にじゅうしせっき, nijuushisekki] (n) 24 divisions of the solar year; 24 terms used to denote the changing of the seasons [Add to Longdo]
八寸[はっすん, hassun] (n) (1) distance of eight sun (approx. 24 cm); (2) dish or tray of this size (esp. used in kaiseki cuisine to serve several kinds of delicacies); food served in such a dish; (3) var. of thick, traditional Japanese paper [Add to Longdo]
百八[ひゃくはち, hyakuhachi] (n) (1) 108; one hundred and eight; (2) {Buddh} (See 煩悩・2) the number of kleshas, worldly thoughts and passions; (3) (See 七十二候,節気) the sum of 12 months, 24 seasons of the solar year, and 72 'climates' of one year [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top