ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ඏจ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ඏจ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ-, *ඏจ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ඏจ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: 20 กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
20 Bill is 20 minutes late. He must have gotten lost somewhere.
20 Buses are running at 20 minute intervals.
20 Don't smoke until you're 20 years old.
20 Especially over the last 20 years, the purported link between progressive welfare policies and economic failure in the Northern European countries seems to point to the difficulty of sustaining both full social welfare and international competitivity.
20 Even making an international phone call from a mobile, if it's Mobila then you can do it for 20 Yen per minute.
20 For quantities of 20 or more, we can allow you a special discount of 10% on the prices quoted.
20 Give me 20 quarters and the rest in dimes.
20 He entered civil service 20 years ago right after college.
20 He has been teaching for 20 years.
20 He retired from the army 20 years ago.
20 He will pay 20 dollars at most.
20 However cold it may be, he still jogs 20 kilometers every day.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัด[N] 20 litres, Thai definition: ชื่อมาตราตวงโบราณ 25 ทะนาน เป็น 1 สัด มีอัตราเท่ากับ 20 ลิตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบงค์ยี่สิบ[n. exp.] (baeng yīsip) FR: billet de 20 (bahts) [m]
เดิน 20 กิโลเมตร[n. exp.] (doēn yīsip kilōmēt) EN: 20 km walk   FR: 20 kilomètres marche [m]
กิโลละ 20 บาท[xp] (kilō la yīsip bāt) EN: twenty baht a kilogram   FR: 20 bahts le kilo
กลุ่มประเทศจี 20 = กลุ่มประเทศ G 20[org.] (Klum Prathēt Jī Yīsip) EN: G20   FR: G20 [m]
สัด[n.] (sat) EN: sat (unit of capacity equal to 20 liters)   FR: sat [m] (unité de mesure équivalant à 20 litres)
ทะนาน[n.] (thanān) EN: [ancient measure of capacity = one coconut shell; 20 thanan 1 thang]   FR: thanan [m] (ancienne mesure de capacité équivalant à une noix de coco; 20 thanan 1 thang)
ถัง[n.] (thang) EN: [measure of capacity : 20 l]   FR: [mesure de capacité : 20 l]
ถังน้ำ[n. exp.] (thang nām) EN: water tank (20 l.)   FR: bonbonne d'eau (20 l.) [f]
เท[n.] (thē) EN: [liquid measure for wine equivalent to 20 liters]   
๒๐ (ยี่สิบ)[num.] (yīsip) EN: 20 (twenty)   FR: 20 (vingt)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォームビズ[, uo-mubizu] (n) (See クールビズ) WARM BIZ (Japanese government campaign encouraging companies to set their heater thermostats to 20 degrees Celsius over the winter) [Add to Longdo]
ニューアダルト[, nyu-adaruto] (n) person recently turned 20 (wasei [Add to Longdo]
ハルジー朝[ハルジーちょう, haruji-chou] (n) Khalji Dynasty (of India, 1290-1320 CE); Khilji Dynasty [Add to Longdo]
マンジュウダイ科[マンジュウダイか, manjuudai ka] (n) Ephippidae (family of mostly marine spadefishes including 20 species in 8 genera) [Add to Longdo]
[ぐん(P);こおり, gun (P); koori] (n) (1) (ぐん only) district; county; (2) (See 国郡里制) district (of 2-20 50-home neighbourhoods or townships, in the ritsuryo period); (P) [Add to Longdo]
後漢[ごかん;こうかん, gokan ; koukan] (n) (1) (esp. ごかん) Later Han Dynasty (of China; 25-220 CE); (2) (esp. こうかん) Later Han Dynasty (of China; 947-950 CE) [Add to Longdo]
光一;ぴか一[ぴかいち, pikaichi] (n) (1) (See 花札) scoring hand with one 20 point flower card and six 1 point flower cards; (2) something (or someone) that stands out above the rest [Add to Longdo]
国郡里制[こくぐんりせい, kokugunrisei] (n) (See 郷里制,律令制) province-district-neighbourhood system (system of administrative divisions under the ritsuryo; 1 neighbourhood=~50 homes, 1 district=2-20 neighbourhoods) [Add to Longdo]
周尺[しゅうしゃく, shuushaku] (n) (arch) Zhou shaku (approx. 20 cm) [Add to Longdo]
春分の日[しゅんぶんのひ, shunbunnohi] (n) Vernal Equinox Holiday (Mar 20 or 21) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
二十歳[はたち, hatachi] 20 Jahre (alt) [Add to Longdo]
摂氏20度[せっしにじゅうど, sesshinijuudo] 20 o Celsius [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top