Search result for

îlots

(169 entries)
(0.0548 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -îlots-, *îlots*, îlot
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา îlots มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *îlots*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pilot[N] นักบิน, See also: เจ้าหน้าที่ขับเครื่องบิน, Syn. aviator
pilot[N] ผู้นำทาง, See also: ผู้ที่คอยชี้แนะ, คนนำทาง, มัคคุเทศก์, Syn. guide
pilot[N] เครื่องนำ (ใช้กับเครื่องมือหรืออุปกรณ์), See also: ตัวนำ, เครื่องนำวิถี
pilot[N] กันชน
pilot[N] ต้นแบบ
pilot[N] การทดสอบ, See also: การทดลอง, Syn. experiment
pilot[N] ไฟสัญญาณ
pilot[N] คนนำร่อง (เรือใหญ่), Syn. steersman
pilot[N] รายการแนะนำ
pilot[VT] ขับเครื่องบิน, See also: ขับ, Syn. fly
pilot[VT] นำทาง, See also: ชี้แนะ, เป็นมัคคุเทศก์ให้, Syn. direct, lead
pilot[VT] นำร่อง (เรือใหญ่), Syn. steer
pilot[VT] รับผิดชอบ, See also: อยู่ในความรับผิดชอบ
pilot[ADJ] ซึ่งใช้เป็นตัวนำ, See also: สำหรับนำ
pilot[ADJ] ซึ่งใช้ทดสอบ, See also: สำหรับทดลอง, Syn. experimental
copilot[N] นักบินมือสอง, See also: นักบินร่วม
kiloton[N] จำนวนหนึ่งพันตัน
pilot in[PHRV] นำทางเข้า, See also: นำร่องเข้า (เช่นเรือ)
pilot out[PHRV] นำทางออก, See also: นำร่องออก (เช่นเรือ)
pilot into[PHRV] นำทางเข้าไป, See also: นำร่องเข้า (เช่นเรือ)
pilot lamp[N] โคมไฟฟ้าเล็กๆ เพื่อแสดงว่าเครื่องเดินหรือมีไฟ, See also: ไฟนำร่อง, ไฟนำวิถี, Syn. pilot light
pilothouse[N] ห้องนำร่อง, See also: ห้องนำการเดินเรือ, ห้องถือท้ายเรือ
pilot light[N] โคมไฟฟ้าเล็กๆ เพื่อแสดงว่าเครื่องเดินหรือมีไฟ, See also: ไฟนำร่อง, ไฟนำวิถี, Syn. pilot lamp
space pilot[N] นักบินอวกาศ, Syn. astronaut
pilot through[PHRV] นำทางผ่าน, See also: นำร่องผ่าน
pilot through[PHRV] รับว่าจะทำให้ผ่าน, See also: นำไปผ่าน
fighting pilot[N] นักบิน, Syn. pilot

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
automatic pilotระบบการควบคุมการบินอัตโนมัติ
pilot(ไพ'เลิท) vt.,n. (คน,สิ่ง) นำร่อง,ขับเครื่องบิน,นำทาง,เป็นมัคคุเทศก์, Syn. helmsman
pilot systemระบบนำร่องหมายถึง วิธีการที่ทดลองนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่ยังไม่เคยทำมาก่อน หรืออาจหมายถึง ระบบการนำข้อมูลตัวอย่างจำนวนหนึ่งมาประมวลผล เพื่อจะได้ประเมินผล แล้วนำไปปรับปรุงกระบวนการที่จะทำจริงต่อไป

English-Thai: Nontri Dictionary
copilot(n) นักบินที่สอง,นักบินร่วม
pilot(n) นักบิน,คนนำร่อง,คนนำทาง
pilot(vt) ขับเครื่องบิน,นำทาง,นำร่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pilot arcอาร์กนำร่อง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pilot bearingตลับลูกปืนหัวเพลาคลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pilot jet; idle jet; slow-running jetนมหนูเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pilot lightไฟนำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pilot shaftเพลานำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pilot surveyการสำรวจนำร่อง, การสำรวจนำทาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pilot systemระบบนำร่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pilot systemระบบนำร่อง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pilot valveลิ้นนำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
slow-running jet; idle jet; pilot jetนมหนูเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ectotherm; poikilothermสัตว์เลือดเย็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idle jet; pilot jet; slow-running jetนมหนูเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Air pilotนักบิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Air pilotsนักบิน [TU Subject Heading]
Air pilots, Militaryนักบินทหาร [TU Subject Heading]
PalmPilot (Computer)ปาล์มไพลอท (คอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Pilotingการขับเคลื่อน [TU Subject Heading]
Pilots and pilotageการนำร่อง [TU Subject Heading]
Pilot - balloon slide - ruleบรรทัดคำนวณไพลอตแบ ลลูน หรือแบลลูนตรวจอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
psilotumไซโลตัม, หวายทะนอย, พืชพวกหนึ่งที่มีระบบท่อลำเลียงจัดอยู่ในไฟลัมเทอโรไฟตา มีไรซอยด์ทำหน้าที่แทนราก มีกิ่งแตกออกมาเป็นคู่ ๆ และมีใบเป็นเส้นเล็ก ๆ ติดอยู่ตามข้อ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
poikilothermic animalสัตว์เลือดเย็น, สัตว์ที่อุณหภูมิของร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของสภาพแวดล้อม  ได้แก่ ปลา สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก และสัตว์เลื้อยคลานเป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Instruments, Pilotอุปกรณ์ที่เสนอแนะ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
autopilot (n ) เครื่องยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร.อ.ต.[N] pilot officer, See also: Plt.Off., Syn. เรืออากาศตรี
แผนนำร่อง[N] pilot scheme, Example: กระทรวงศึกษาฯ ได้จัดทำแผนนำร่องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ้น, Thai definition: แผนที่จัดทำขึ้น เพิ่อลองเชิงก่อนที่จะใช้จริง
เรืออากาศตรี[N] Pilot Officer
นำร่อง[V] navigate, See also: pilot a ship, direct, Example: เรือลำนี้ทำหน้าที่นำร่องเรือใหญ่เข้าท่า, Thai definition: นำเรือใหญ่และกินน้ำลึกเข้าหรือออกจากท่าเรือในระยะซึ่งอาจมีอันตรายแก่การเดินเรือ
นักบิน[N] pilot, See also: aviator, flyer, Example: นักบินสามารถนำเครื่องลงได้อย่างปลอดภัย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ขับขี่เครื่องบิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านใต้ถุนสูง[n. exp.] (bān tāithun sūng) FR: maison sur pilotis [f]
ห้องนักบิน[n. exp.] (hǿng nakbin) EN: cockpit   FR: cabine de pilotage [f] ; poste de pilotage [m] ; cockpit [m]
แก่ง[n.] (kaeng) EN: islet ; isle ; reef   FR: îlot [m] ; récif [m]
การศึกษานำร่อง[n. exp.] (kānseuksā namrǿng) EN: pilot study   FR: étude pilote [f]
ขับ [v.] (khap) EN: drive ; ride   FR: conduire ; piloter
คนนำร่อง[n.] (khon namrǿng) EN: pilot   FR: pilote [m]
โครงการนำร่อง[n. exp.] (khrōngkān namrǿng) EN: pilot project   FR: projet pilote [m] ; projet-pilote [m]
โลมาหัวกลม[n. exp.] (lōmā hūa klom) EN: Short-finned Pilot Whale   
นักบิน[n.] (nakbin) EN: pilot ; aviator ; flyer   FR: pilote [m] ; pilote d'avion [m] ; aviateur [m]
นักบินผู้ช่วย[n.] (nakbin phūchūay) EN: co-pilot (of a plane)   FR: copilote (avion) [m]
นำร่อง[v.] (namrǿng) EN: navigate ; pilot a ship ; direct   FR: piloter ; naviguer
นำร่องเรือ[v. exp.] (namrǿngreūa) EN: pilot a ship   
นำทาง[v.] (namthāng) EN: lead ; show the way ; guide ; conduct ; steer   FR: guider ; conduire ; montrer le chemin ; piloter
ผู้นำร้อง[n. exp.] (phū namrǿng) EN: pilot   FR: pilote [m]
เรือนำร่อง[n. exp.] (reūa namrǿng) EN: pilot boat   FR: bateau pilote [m]
โรงเรียนสาธิต[n. exp.] (rōngrīen sāthit) EN: demonstration school   FR: école-pilote [f]
ที่นั่งนักบิน[n. exp.] (thīnang nak bin) FR: siège de pilotage (avion) [m]
ติดปีก[v. exp.] (tit pīk) EN: be decorated as a trained pilot ; get wings ; fly away   

CMU English Pronouncing Dictionary
MILOT    M IH1 L AH0 T
PILOT    P AY1 L AH0 T
PILOTS    P AY1 L AH0 T S
COPILOT    K OW1 P AY0 L AH0 T
PILOTTE    P IH2 L AO1 T
BILOTTI    B IH2 L AA1 T IY0
BILOTTA    B IH2 L OW1 T AH0
PILOTS'    P AY1 L AH0 T S
PILOTED    P AY1 L AH0 T AH0 D
PILOT'S    P AY1 L AH0 T S
PILOTING    P AY1 L AH0 T IH0 NG
SPILOTRO    S P AH0 L AA1 T R OW0
PILOTLESS    P AY1 L AH0 T L AH0 S
GYROPILOT    JH AY1 R OW0 P AY2 L AH0 T
AUTOPILOT    AO1 T OW0 P AY2 L AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pilot    (v) (p ai1 l @ t)
pilots    (v) (p ai1 l @ t s)
Nilotic    (j) (n ai1 l o1 t i k)
piloted    (v) (p ai1 l @ t i d)
piloting    (v) (p ai1 l @ t i ng)
pilot-boat    (n) - (p ai1 l @ t - b ou t)
pilot-fish    (n) - (p ai1 l @ t - f i sh)
pilot-boats    (n) - (p ai1 l @ t - b ou t s)
pilot-cloth    (n) - (p ai1 l @ t - k l o th)
pilot-light    (n) - (p ai1 l @ t - l ai t)
pilot-burner    (n) - (p ai1 l @ t - b @@ n @ r)
pilot-engine    (n) - (p ai1 l @ t - e n jh i n)
pilot-fishes    (n) - (p ai1 l @ t - f i sh i z)
pilot-lights    (n) - (p ai1 l @ t - l ai t s)
pilot-burners    (n) - (p ai1 l @ t - b @@ n @ z)
pilot-engines    (n) - (p ai1 l @ t - e n jh i n z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
機長[きちょう, kichou] Thai: กัปตันเครื่องบิน English: a captain, a pilot

Japanese-English: EDICT Dictionary
オートパイロット[, o-topairotto] (n) autopilot [Add to Longdo]
オーナーパイロット[, o-na-pairotto] (n) owner-pilot [Add to Longdo]
キロトン[, kiroton] (n) kiloton [Add to Longdo]
ジムナーカス[, jimuna-kasu] (n) aba (Gymnarchus niloticus) (lat [Add to Longdo]
ジャイロパイロット[, jairopairotto] (n) gyropilot [Add to Longdo]
テストパイロット[, tesutopairotto] (n) test pilot [Add to Longdo]
ナイルアロワナ;ナイル・アロワナ[, nairuarowana ; nairu . arowana] (n) African arowana (Heterotis niloticus) [Add to Longdo]
ナイルティラピア[, nairuteirapia] (n) Nile tilapia (Oreochromis niloticus niloticus) (larger member of the family Cichlidae, important to aquaculture since ancient Egypt) [Add to Longdo]
ナイルパーチ;ナイル・パーチ[, nairupa-chi ; nairu . pa-chi] (n) Nile perch (Lates niloticus); African snook; Capitaine; Victoria perch [Add to Longdo]
ナイルモニター;ナイル・モニター[, nairumonita-; nairu . monita-] (n) Nile monitor (Varanus niloticus, species of carnivorous monitor lizard native to sub-Saharan Africa); water leguaan [Add to Longdo]
ナイル鰐[ナイルわに;ナイルワニ, nairu wani ; nairuwani] (n) (uk) Nile crocodile (Crocodylus niloticus) [Add to Longdo]
パイロット[, pairotto] (n) pilot; (P) [Add to Longdo]
パイロットID[パイロットアイディー, pairottoaidei-] (n) {comp} pilot identifier [Add to Longdo]
パイロットサーベイ[, pairottosa-bei] (n) pilot survey [Add to Longdo]
パイロットテスト[, pairottotesuto] (n) {comp} pilot test [Add to Longdo]
パイロットバルーン[, pairottobaru-n] (n) pilot balloon [Add to Longdo]
パイロットファーム[, pairottofa-mu] (n) pilot farm [Add to Longdo]
パイロットプラント[, pairottopuranto] (n) pilot plant [Add to Longdo]
パイロットプログラム[, pairottopuroguramu] (n) {comp} pilot program [Add to Longdo]
パイロットプロジェクト[, pairottopurojiekuto] (n) {comp} pilot project [Add to Longdo]
パイロットボート[, pairottobo-to] (n) pilot boat [Add to Longdo]
パイロットランプ[, pairottoranpu] (n) pilot lamp [Add to Longdo]
パイロット試験[パイロットしけん, pairotto shiken] (n) {comp} pilot test [Add to Longdo]
按針[あんじん, anjin] (n) (1) (arch) navigation by magnetic compass; (2) pilot [Add to Longdo]
下穴[したあな, shitaana] (n) pilot hole; rough hole; prepared hole [Add to Longdo]
機長[きちょう, kichou] (n) pilot; (P) [Add to Longdo]
巨頭鯨[ごんどうくじら;ゴンドウクジラ, gondoukujira ; gondoukujira] (n) (uk) larger whales of family Delphinidae (esp. the pilot whales or blackfish) [Add to Longdo]
五島鯨[ごとうくじら;ゴトウクジラ, gotoukujira ; gotoukujira] (n) (obsc) (sometimes read ごんどうくじら) (See 巨頭鯨) larger whales of family Delphinidae (esp. the pilot whale or blackfish) [Add to Longdo]
自動操縦装置[じどうそうじゅうそうち, jidousoujuusouchi] (n) autopilot [Add to Longdo]
種火[たねび, tanebi] (n) spark; ember; pilot light [Add to Longdo]
小鰭巨頭[こびれごんどう;コビレゴンドウ, kobiregondou ; kobiregondou] (n) (uk) short-finned pilot whale (Globicephala macrorhyncus) [Add to Longdo]
松葉蘭[まつばらん;マツバラン, matsubaran ; matsubaran] (n) (uk) whisk fern (Psilotum nudum) [Add to Longdo]
真巨頭[まごんどう;マゴンドウ, magondou ; magondou] (n) (uk) short-finned pilot whale (Globicephala macrorhynchus) [Add to Longdo]
水先案内[みずさきあんない, mizusakiannai] (n) pilotage; pilot [Add to Longdo]
先駆[せんく, senku] (n,vs,adj-no) (1) forerunner; pioneer; precursor; (2) herald; (3) (See 前駆) outrider; pilot car; (P) [Add to Longdo]
操縦士[そうじゅうし, soujuushi] (n) pilot [Add to Longdo]
操舵室[そうだしつ, soudashitsu] (n) pilothouse [Add to Longdo]
代表番号[だいひょうばんごう, daihyoubangou] (n) pilot number [Add to Longdo]
尼羅大蜥蜴[ナイルおおとかげ;ナイルオオトカゲ, nairu ootokage ; nairuootokage] (n) (uk) (See ナイルモニター) Nile monitor (Varanus niloticus, species of carnivorous monitor lizard native to sub-Saharan Africa); water leguaan [Add to Longdo]
飛行家[ひこうか, hikouka] (n) aviator; pilot [Add to Longdo]
飛行士[ひこうし, hikoushi] (n) pilot; (P) [Add to Longdo]
鰭長巨頭[ひれながごんどう;ヒレナガゴンドウ, hirenagagondou ; hirenagagondou] (n) (uk) long-finned pilot whale (Globicephala melas) [Add to Longdo]
副操縦士[ふくそうじゅうし, fukusoujuushi] (n) copilot [Add to Longdo]
変温動物[へんおんどうぶつ, hen'ondoubutsu] (n) (See 恒温動物,冷血動物) poikilotherm [Add to Longdo]
鰤擬[ぶりもどき;ブリモドキ, burimodoki ; burimodoki] (n) (uk) pilot fish (Naucrates ductor) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
驾驶员[jià shǐ yuán, ㄐㄧㄚˋ ㄕˇ ㄩㄢˊ, / ] pilot, #5,768 [Add to Longdo]
飞行员[fēi xíng yuán, ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ ㄩㄢˊ, / ] pilot; aviator, #8,465 [Add to Longdo]
机长[jī zhǎng, ㄐㄧ ㄓㄤˇ, / ] captain; chief pilot, #23,788 [Add to Longdo]
试飞员[shì fēi yuán, ㄕˋ ㄈㄟ ㄩㄢˊ, / ] test pilot, #53,113 [Add to Longdo]
千吨[qiān dūn, ㄑㄧㄢ ㄉㄨㄣ, / ] kiloton [Add to Longdo]
千吨级核武器[qiān dūn jí hé wǔ qì, ㄑㄧㄢ ㄉㄨㄣ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ ˇ ㄑㄧˋ, / ] kiloton weapon [Add to Longdo]
操舵室[cāo duō shì, ㄘㄠ ㄉㄨㄛ ㄕˋ, ] pilothouse [Add to Longdo]
无人驾驶[wú rén jià shǐ, ˊ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚˋ ㄕˇ, / ] unmanned; unpiloted [Add to Longdo]
变温动物[biàn wēn dòng wù, ㄅㄧㄢˋ ㄨㄣ ㄉㄨㄥˋ ˋ, / ] poikilothermal (cold-blooded) animal [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パイロットテスト[ぱいろっとてすと, pairottotesuto] pilot test [Add to Longdo]
パイロットプログラム[ぱいろっとぷろぐらむ, pairottopuroguramu] pilot program [Add to Longdo]
パイロットプロジェクト[ぱいろっとぷろじえくと, pairottopurojiekuto] pilot project [Add to Longdo]
パイロット試験[パイロットしけん, pairotto shiken] pilot test [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top