Search result for

émirs

(78 entries)
(0.0214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -émirs-, *émirs*, émir
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา émirs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *émirs*)
English-Thai: Longdo Dictionary
united arab emirates(n) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emir[N] ผู้ปกครองในประเทศอิสลามบางประเทศ, See also: ประมุข, ผู้นำในประเทศอิสลามบางประเทศ
United Arab Emirates[N] สหรัฐอาหรับอะมีเรส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bemire(บิไม'เออ) {bemired,bemiring,bemires} vt. ทำให้เปื้อนโคลน,ทำให้จมหรือตกอยู่ในโคลน
emir(อะเมียร์') n. หัวหน้าเผ่าอาหรับ,เจ้าชายอาหรับ,เจ้าเมืองอาหรับ, Syn. emeer
emiraten. ที่ทำการหรือตำแหน่งของemir
united arab emiratesn. ชื่อประเทศอาหรับประเทศหนึ่งบนฝั่งของอ่าวเปอร์เซีย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
semirecumbentท่านอนเอน, ท่าครึ่งนั่งครึ่งนอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nemirajajatakaเนมิราชชาดก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
united arab emirates[ยูไน้ถิด อาหรับ เอีมิเร็ทสฺ] สหอาหรับเอมิเรตส์ (ไม่มีคำว่า "รัฐ" เพราะไม่เน้นที่ States แต่เน้นที่ คนอาหรับ)
united arab emirates[ยูไน้ถิด อาหรับ เอมิเร็ทสฺ] สหอาหรับเอมิเรตส์ (ไม่มีคำว่า "รัฐ" เพราะไม่เน้นที่ States แต่เน้นที่ คนอาหรับ)
united arab emirates[ยูไน้ถิด อาหรับ เอมิเร็ทสฺ] สหอาหรับเอมิเรตส์ (ไม่มีคำว่า "รัฐ" เพราะไม่เน้นที่ States แต่เน้นที่ คนอาหรับ เขาก่อร่างสร้างประเทศเขาตั้งใจมองไปที่คนเล็กคนน้อย เขาเล็งไปที่ "ชาวอาหรับ" ที่เป็นประชาชนในอาณาบริเวณของเขา เขาจึงใช้ชื่อประเทศว่า United Arab Emirates: ภาษาอาหรับก็บอกชัดเจนอ่านจากคำขวาก่อนคือ อิมิเรต หากดูตรงกลางพบคำว่า "อาระบียะห์" ซึ่งหมายถึงคนอาหรับ และคำสุดท้ายแปลว่ามารวมกัน الإمارات العربيّة المتّحدة‎ )

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอมิเรตส์[n. prop.] (Ēmirēt = Ēmirēts) EN: UAE   FR: Émirats arabes unis [mpl]
หอน[v.] (høn) EN: howl ; bay ; whine ; growl   FR: hurler ; aboyer ; glapir ; donner de la voix ; gémir ; grogner
คร่ำครวญ[v.] (khramkhrūan) EN: lament ; moan and groan ; grieve   FR: gémir ; se lamenter
คราง[v.] (khrāng) EN: groan ; moan   FR: se plaindre ; gémir
โอดครวญ[v.] (ōtkhrūan) EN: complain ; grumble ; moan ; cry ; lament ; bemoan ; wail   FR: gémir ; se lamenter
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์[n. prop.] (Prathēt Saharat Ārap Ēmirēt) EN: United Arab Emirates ; UAE   
สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ [n. prop.] (Saharat Ārap Ēmirēt) EN: United Arab Emirates (UAE)   FR: Émirats arabes unis (EAU)
สายการบินเอมิเรตส์[TM] (Sāikānbin Ēmirēts = sāikānbin Ēmirēt) EN: Emirates   FR: Emirates [f]
ตัวสั่น[v. exp.] (tūa san) FR: frissonner ; frémir

CMU English Pronouncing Dictionary
EMIR    EH0 M IH1 R
EMIR    EY0 M IH1 R
NEMIR    N AH1 M ER0
LEMIRE    L EY0 M IH1 R EY0
SEMIRA    S EH0 M IH1 R AH0
DEMIRAG    D EY2 M IH0 R AA1 JH
EMIRATE    EH1 M ER0 EY2 T
EMIRATE    EH1 M ER0 AH0 T
DEMIREL    D AH0 M IH1 R AH0 L
EMIRATES    EH1 M ER0 AH0 T S
EMIRATES    EH1 M ER0 EY2 T S
FACEMIRE    F AA0 CH EH0 M IH1 R IY0
EMIRATES'    EH1 M ER0 EY2 T S
EMIRATES'    EH1 M ER0 AH0 T S
DEMIRJIAN    D IH2 M ER1 JH IY0 AH0 N
SETTLEMIRE    S EH1 T AH0 L M AY2 R
STOUDEMIRE    S T UW1 D AH0 M AY2 R
SEMIRELIGIOUS    S EH2 M IY0 R AH0 L IH1 JH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emir    (n) (e1 m i@1 r)
emirs    (n) (e1 m i@1 z)
emirate    (n) (e1 m i@1 r ei t)
emirates    (n) (e1 m i@1 r ei t s)
semirigid    (j) (s e2 m i r i1 jh i d)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ミルク[みるく, miruku, miruku , miruku] (n ) นม , See also: S. 牛乳,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
夢見る[ゆめみる, yumemiru] Thai: ฝัน English: to dream (of)

Japanese-English: EDICT Dictionary
してみると;してみれば[, shitemiruto ; shitemireba] (exp) then; in that case; considering; if that is the case; if so [Add to Longdo]
そうして見ると[そうしてみると, soushitemiruto] (exp) when looked at in that way [Add to Longdo]
それ見ろ[それみろ, soremiro] (exp) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
やって見る;遣ってみる;遣って見る[やってみる, yattemiru] (exp,v1) to have a go; to try and do (something); to take a chance with something [Add to Longdo]
アラブ首長国連邦[アラブしゅちょうこくれんぽう, arabu shuchoukokurenpou] (n) United Arab Emirates [Add to Longdo]
サビイロオオトカゲ[, sabiiroootokage] (n) rusty monitor (Varanus semiremex, species of carnivorous monitor lizard native to the east coast of Queensland, Australia) [Add to Longdo]
セミロング[, semirongu] (n) shoulder length hair (wasei [Add to Longdo]
一目見る[ひとめみる, hitomemiru] (exp,v1) to give a glance (at); to take one look at [Add to Longdo]
一攫千金を夢見る[いっかくせんきんをゆめみる, ikkakusenkinwoyumemiru] (exp,v1) (obs) to dream of making a fortune at one stroke [Add to Longdo]
言ってみれば[いってみれば, ittemireba] (exp) in a manner of speaking; as it were; so to speak; if you like; per se [Add to Longdo]
言われてみれば[いわれてみれば, iwaretemireba] (exp) now that you say that; now that you mention it [Add to Longdo]
考えてみれば[かんがえてみれば, kangaetemireba] (exp) if you think about it; come to think of it [Add to Longdo]
首長国[しゅちょうこく, shuchoukoku] (n) emirate; sheikdom [Add to Longdo]
色眼鏡で見る[いろめがねでみる, iromeganedemiru] (v1) to look at things from a biased viewpoint (biassed) [Add to Longdo]
針魚;細魚;鱵[さより(gikun);はりお(針魚)(ok);サヨリ, sayori (gikun); hario ( hari sakana )(ok); sayori] (n) (uk) Japanese halfbeak (species of fish with elongated lower jaw) (Hemiramphus sajori); stickleback [Add to Longdo]
人の意向を当たって見る[ひとのいこうをあたってみる, hitonoikouwoatattemiru] (exp,v1) to sound out a person's thoughts [Add to Longdo]
長い目で見る[ながいめでみる, nagaimedemiru] (exp,v1) to look at the long term [Add to Longdo]
盗人を捕らえて見れば我が子也[ぬすびとをとらえてみればわがこなり, nusubitowotoraetemirebawagakonari] (exp) (id) The thief caught turn out to be one's own son [Add to Longdo]
白い目で見る[しろいめでみる, shiroimedemiru] (exp,v1) to look coldly at; to turn a cold shoulder [Add to Longdo]
聞いてみると[きいてみると, kiitemiruto] (exp) on inquiry; if inquiring [Add to Longdo]
並べて見ると[ならべてみると, narabetemiruto] (exp) in comparison [Add to Longdo]
夢見る[ゆめみる, yumemiru] (v1,vt) to dream (of) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埃米尔[āi mǐ ěr, ㄞ ㄇㄧˇ ㄦˇ, / ] emir [Add to Longdo]
酋长[qiú zhǎng, ㄑㄧㄡˊ ㄓㄤˇ, / ] headman (of primitive people); tribal chief; used as translation for foreign leaders, e.g. Indian Rajah or Arab Sheik or Emir [Add to Longdo]
酋长国[qiú zhǎng guó, ㄑㄧㄡˊ ㄓㄤˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] Emirate; Sheikdom; used as translation for country under a chief [Add to Longdo]
阿布扎比[Ā bù Zā bǐ, ㄚ ㄅㄨˋ ㄗㄚ ㄅㄧˇ, ] Abu Dhabi, capital of United Arab Emirates (UAE) [Add to Longdo]
阿布扎比市[Ā bù zhā bǐ shì, ㄚ ㄅㄨˋ ㄓㄚ ㄅㄧˇ ㄕˋ, ] Abu Dhabi, capital of United Arab Emirates (UAE) [Add to Longdo]
阿拉伯联合酋长国[Ā lā bó Lián hé Qiú cháng guó, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] United Arab Emirates (UAE) [Add to Longdo]
阿联酋[Ā lián qiú, ㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] United Arab Emirates; abbr. for 阿拉伯联合酋长国 [Add to Longdo]
阿联酋航空[Ā lián qiú Háng kōng, ㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ, / ] Emirates airline [Add to Longdo]
阿联酋长国[ā lián qiú zhǎng guó, ㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄓㄤˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] United Arab Emirates; abbr. for 阿拉伯联合酋长国 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top