Search result for

émergé

(92 entries)
(0.0407 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -émergé-, *émergé*
English-Thai: Longdo Dictionary
emerge(vi) ออกมา, โผล่ออกมา, ปรากฎออกมา, S. issue,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emerge[VI] ปรากฏออกมา, See also: ปรากฏตัว, ปรากฏ, Syn. appear, come out
emerge[VI] เป็นที่รู้จัก
emergent[ADJ] ซึ่งปรากฏออกมาเป็นครั้งแรก, See also: ซี่งโผล่ออกมาเป็นครั้งแรก, Syn. efflorescent, emanant
emergency[N] ภาวะเร่งด่วน, See also: ภาวะฉุกเฉิน, สถานการณ์ที่ต้องรีบเร่ง, Syn. accident, crisis, urgency
emerge from[PHRV] ทำให้ปรากฏออกมาจาก, See also: ทำให้ออกมาจาก, โผล่มาจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emerge(อีเมิร์จฺ') vi. โผล่ออกมา,ปรากฎออกมา,พัฒนา,มีตัวตน
emergence(อิเมอ'เจินซฺ) n. การโผล่ออกมา,การปรากฎออกมา,การวิวัฒนาการ
emergency(อิเมอ'เจินซี) n. ภาวะฉุกเฉิน,กรณีฉุกเฉิน,ภาวะปัจจุบันทันด่วน, Syn. strait
emergent(อีเมอ'เจินทฺ) adj. ซึ่งโผล่ออกมา,ซึ่งปรากฎออกมา,ฉุกเฉิน,ปัจจุบันทันด่วน.

English-Thai: Nontri Dictionary
emerge(vt) ออกไป,โผล่,ปรากฏออกมา
emergence(n) การออกไป,การปรากฏออกมา,การโผล่ออกมา,วิวัฒนาการ
emergency(n) เหตุฉุกเฉิน,ภาวะฉุกเฉิน,กรณีฉุกเฉิน,เหตุปัจจุบันทันด่วน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emergenceการอุบัติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
emergence๑. การโผล่ตัว๒. จุดธารผุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
emergencyภาวะฉุกเฉิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
emergencyภาวะฉุกเฉิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
emergencyภาวะฉุกเฉิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emergency brakeเบรกฉุกเฉิน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Emergency Decreeพระราชกำหนด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Emergency Decreeพระราชกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
emergency dialingการต่อเลขหมายฉุกเฉิน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
emergency fundกองทุนฉุกเฉิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emergeมุมบรรจบ [การแพทย์]
Emerged Plants พืชโผล่เหนือน้ำ
พรรณไม้น้ำที่เจริญเติบโตอยู่ใต้น้ำบางส่วน และโผล่เหนือน้ำบางส่วน โดยมีรากหรือทั้งรากและลำต้นเจริญอยู่ในพื้นดินใต้น้ำ แล้วส่งส่วนของใบ และดอกขึ้นมาเจริญเหนือน้ำ เช่น บัวต่างๆ กกบางชนิด เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
emergenceemergence, จุดธารโผล่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Emergenciesภาวะฉุกเฉิน [TU Subject Heading]
Emergenciesภาวะฉุกเฉิน,ฉุกเฉิน [การแพทย์]
Emergencies, Abdominalฉุกเฉินในช่องท้อง [การแพทย์]
Emergencies, Pediatricฉุกเฉินในเด็ก [การแพทย์]
Emergencies, Surgicalศัลยศาสตร์ฉุกเฉิน [การแพทย์]
Emergencies, Thoracic Cardiovascularฉุกเฉินทางระบบทางเดินหายใจหัวใจและหลอดเลือด [การแพทย์]
Emergencies, Trueภาวะฉุกเฉิน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Emergency Decree (n phrase uniq) พระราชกำหนด
See also: S. Royal Ordinance,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมายเลขฉุกเฉิน[N] emergency numbers
ไฟสำรอง[N] emergency generator, Example: หน่วยงานต่างๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานควรมีไฟสำรอง ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล, Thai definition: ไฟที่เตรียมไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ในกรณีไฟดับ
วิกฤตการณ์[N] crisis, See also: emergency, Syn. วิกฤติการณ์, Example: ชาวมุสลิมได้รับผลกระทบกระเทือนจากวิกฤตการณ์นี้มากกว่าผู้อื่น, Thai definition: เหตุการณ์อันวิกฤต
เรื่องฉุกเฉิน[N] emergency, See also: necessity, scrape, difficulty, predicament, Syn. เรื่องเร่งด่วน, Example: เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเรื่องฉุกเฉิน, Count unit: เรื่อง
ภาวะคับขัน[N] critical situation, See also: emergency period, Example: บริษัทของเรากำลังตกอยู่ในภาวะคับขัน ทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา, Thai definition: ภาวะที่ต้องทำหรือสู้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ภาวะฉุกเฉิน[N] emergency, Example: รัฐบาลได้ประกาศภาวะฉุกเฉินแล้ว ภายหลังมีการจับกุมนายทหารบกที่ต้องหาว่าจะก่อการจลาจลขึ้น, Thai definition: ภาวะอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร หรืออันอาจทำให้ประเทศตกอยู่ในภาวะคับขันหรือภาวะการรบหรือการสงคราม
ฉุกเฉิน[ADJ] emergency, See also: crisis, exigent, urgent, critical, Syn. เร่งด่วน, รีบด่วน, เร่งรีบ, ฉับพลัน, Ant. ปกติ, Example: รัฐบาลต้องกำลังตำรวจและทหารให้เตรียมพร้อมเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น, Thai definition: ที่เป็นไปโดยปัจจุบันทันด่วนและจะต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน
ปรากฏตัว[V] appear, See also: emerge, turn up, show, Syn. เผยตัว, แสดงตัว, Example: รายงานข่าวแจ้งว่า อดีตแชมป์โลกวัย 29 ปี อาจจะปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งแรกนับจากแขวนนวมเมื่อ 5 ปีก่อน
ประตูฉุกเฉิน[N] emergency exit, Syn. ทางออกฉุกเฉิน, Example: ห้ามเอาของมาวางเกะกะหน้าประตูฉุกเฉิน, Thai definition: ประตูทางออกพิเศษเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
เหตุฉุกเฉิน[N] emergency, Syn. เรื่องฉุกเฉิน, เรื่องด่วน, Example: ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องช่วยกันแก้ไขทันที, Thai definition: เรื่องที่เป็นไปโดยปัจจุบันทันด่วนและจะต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉุกเฉิน[n.] (chukchoēn) EN: emergency ; crisis   FR: urgence [f] ; crise [f]
เหตุฉุกเฉิน[n. exp.] (hēt chukchoēn) EN: emergency   FR: situation critique [f]
ห้องฉุกเฉิน[n. exp.] (hǿng chukchoēn) EN: emergency room   FR: salle d'urgence [f]
กรณีฉุกเฉิน[n. exp.] (karanī chukchoēn) EN: emergency ; in case of emergency   
กรณีมีเหตุฉุกเฉิน[n. exp.] (karanī mī hēt chukchoēn) EN: in an emergency   
คับขัน[adj.] (khapkhan) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing   FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile
กลุ่มตลาดเกิดใหม่[n. exp.] (klum talāt koēt mai) EN: emerging markets   FR: marchés émergents [mpl]
เกิดขึ้น[v.] (koētkheun) EN: happen ; occur ; arise ; rise ; emerge ; spring ; bring about ; come about ; produce ; crop up ; form   FR: se produire ; survenir ; arriver ; naître ; se former ; émerger ; surgir
หมายเลขฉุกเฉิน[n. exp.] (māilēk chukchoēn) EN: emergency numbers   FR: numéro d'appel d'urgence [m]
ภาวะฉุกเฉิน[n. exp.] (phāwa chukchoēn) EN: emergency   FR: cas d'urgence [fm]

CMU English Pronouncing Dictionary
EMERGE    IH2 M ER1 JH
EMERGE    IY1 M ER0 JH
EMERGED    IH2 M ER1 JH D
EMERGED    IY1 M ER0 JH D
EMERGES    IY1 M ER0 JH AH0 Z
EMERGES    IH2 M ER1 JH AH0 Z
EMERGENT    IY1 M ER0 JH AH0 N T
EMERGENT    IH2 M ER1 JH AH0 N T
EMERGENCE    IH2 M ER1 JH AH0 N S
EMERGENCY    IY1 M ER0 JH AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emerge    (v) (i1 m @@1 jh)
emerged    (v) (i1 m @@1 jh d)
emerges    (v) (i1 m @@1 jh i z)
emergent    (j) (i1 m @@1 jh @ n t)
emergence    (n) (i1 m @@1 jh @ n s)
emergency    (n) (i1 m @@1 jh @ n s ii)
emergencies    (n) (i1 m @@1 jh @ n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
110番[ひゃくとおばん, hyakutooban] (n,vs) police emergency tel. no. (in Japan); (P) [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
ECCS[イーシーシーエス, i-shi-shi-esu] (n) emergency core cooling system; ECCS [Add to Longdo]
UNICEF[ユニセフ, yunisefu] (n) United Nations Children's Fund (formerly Children's Emergency Fund); UNICEF; (P) [Add to Longdo]
いざ鎌倉[いざかまくら, izakamakura] (n) case that something major happens; event of an emergency; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
まさかの時[まさかのとき, masakanotoki] (exp) in time of need; for a rainy day; in case of emergency [Add to Longdo]
もしもの事;若しものこと[もしものこと, moshimonokoto] (exp) emergency; accident; rare possibility; unexpected occurrence [Add to Longdo]
アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁[アメリカがっしゅうこくれんぽうきんきゅうじたいかんりちょう, amerika gasshuukokurenpoukinkyuujitaikanrichou] (n) Federal Emergency Management Agency of the United States; FEMA [Add to Longdo]
イマージェンシー[, ima-jienshi-] (n) emergency [Add to Longdo]
エマージェンシー[, ema-jienshi-] (n) emergency [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
救济[jiù jì, ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ, / ] emergency relief; to help the needy with cash or goods, #9,792 [Add to Longdo]
抢险[qiǎng xiǎn, ㄑㄧㄤˇ ㄒㄧㄢˇ, / ] emergency (measures); to react to an emergency, #10,032 [Add to Longdo]
急诊[jí zhěn, ㄐㄧˊ ㄓㄣˇ, / ] emergency call; emergency (medical) treatment, #11,790 [Add to Longdo]
急诊室[jí zhěn shì, ㄐㄧˊ ㄓㄣˇ ㄕˋ, / ] emergency room, #29,648 [Add to Longdo]
急刹车[jí shā chē, ㄐㄧˊ ㄕㄚ ㄔㄜ, / ] emergency braking, #37,047 [Add to Longdo]
百战百胜[bǎi zhàn bǎi shèng, ㄅㄞˇ ㄓㄢˋ ㄅㄞˇ ㄕㄥˋ, / ] emerge victorious in every battle; be ever-victorious, #59,097 [Add to Longdo]
急救站[jí jiù zhàn, ㄐㄧˊ ㄐㄧㄡˋ ㄓㄢˋ, ] emergency desk; first aid office [Add to Longdo]
应急出口[yìng jí chū kǒu, ˋ ㄐㄧˊ ㄔㄨ ㄎㄡˇ, / ] emergency exit [Add to Longdo]
应急待命[yīng jí dài mìng, ㄐㄧˊ ㄉㄞˋ ㄇㄧㄥˋ, / ] emergency standby [Add to Longdo]
应急措施[yìng jí cuò shī, ˋ ㄐㄧˊ ㄘㄨㄛˋ ㄕ, / ] emergency measure [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
非常用取り出しホール[ひじょうようとりだしホール, hijouyoutoridashi ho-ru] emergency eject hole [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top