Search result for

éleva

(83 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -éleva-, *éleva*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elevate[VT] ยกระดับขึ้น, See also: เลื่อนขึ้น, ปรับให้สูงขึ้น, Syn. advance, promote, upgrade
elevate[VT] ให้กำลังใจ, Syn. exalt, extol, glorify
elevated[ADJ] ซึ่งมีการศึกษาสูง, See also: ซึ่งมีศีลธรรมสูง, Syn. high-minded, noble
elevated[ADJ] ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าสิ่งอื่น, See also: ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าสิ่งอื่น, Syn. raised
elevated[ADJ] เพิ่มขึ้น, See also: มากขึ้น, Syn. high, increase, uplifted
elevated[ADJ] มียศสูงขึ้น, See also: มีตำแหน่งสูงขึ้น, มีสถานะสูงขึ้น
elevator[N] ที่ที่ใช้เก็บเมล็ดพืช เช่น ข้าว, See also: โรงเก็บเมล็ดพืช, Syn. grain elevator
elevator[N] ลิฟต์, Syn. lift
elevation[N] การยกให้สูงขึ้น, See also: การเลื่อนฐานะ
elevate to[PHRV] ยกขึ้นสู่, See also: ยกระดับ, เลื่อนตำแหน่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elevate(เอล'ละเวท) vt.,adj. ยกขึ้น,เลื่อนตำแหน่ง,บำรุงน้ำใจ, Syn. lift up
elevated(เอล'ละเวทิด) adj. สูงขึ้น,เลื่อนขึ้น,มีฐานะ ตำแหน่งหรือยศที่สูงขึ้น,สูงส่ง,มีความรู้สูงขึ้น,ปีติยินดี,ลิงโลด, Syn. lofty,exalted
elevation(เอลลิเว'เชิน) n. การยกให้สูงขึ้น,สิ่งปลูกสร้างที่สูงเด่น,ที่สูง,ความสูงส่ง,ความสูงศักดิ์,ความภูมิฐาน, Syn. height
elevator(เอล'ละเวเทอะ) n. ผู้ยกของ,เครื่องยกของ, Syn. lift
irrelevant(อิเรล'ละเวินท.) adj. ไม่เกี่ยวข้อง,ไม่ถูกจุด,ไม่ตรงประเด็น.
relevance(เรล'ลิเวินซฺ) , relevancy (เรล'ลิเวินซี) n. ความสัมพันธ์กัน,การเข้าประเด็น,ความเข้าเรื่องกัน, Syn. pertinence
relevant(เรล'ลิเวินทฺ) adj. เข้าประเด็น,ตรงประเด็น,สัมพันธ์กัน,เข้าเรื่องกัน, See also: relevantly adv., Syn. pertinent,apt,related

English-Thai: Nontri Dictionary
elevate(vt) ยกขึ้น,เงย,เปล่ง(เสียง),แผด(เสียง),เลื่อนยศ,ทำให้สูงขึ้น
elevation(n) เนินเขา,มูนดิน,โคก,การยกระดับ,การเลื่อนฐานะ
elevator(n) ลิฟต์,บันไดเลื่อน,คนยกของ,เครื่องยก
irrelevant(adj) นอกเรื่อง,ไม่ถูกจุด,ไม่ตรงประเด็น
relevance(n) ความสัมพันธ์กัน,การเข้าเรื่อง,การเข้าประเด็น
relevant(adj) สัมพันธ์กัน,เข้าเรื่อง,ตรงประเด็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elevationรูปตั้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
elevation, angle ofมุมเงย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elevateยกไหล่ [การแพทย์]
Elevatedครึ้มอกครึ้มใจ [การแพทย์]
elevated flumeelevated flume, สะพานน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Elevated highwaysถนนลอยฟ้า [TU Subject Heading]
Elevated, Definitelyค่าสูงชัดเจน [การแพทย์]
Elevated, Slightlyค่าสูงเล็กน้อย [การแพทย์]
Elevationยกมือและแขนสูง,เคลื่อนลูกตาขึ้น [การแพทย์]
elevationelevation, ระดับความสูง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Elevation, Backwardยกแขนเหยียดตรงไปข้างหลัง [การแพทย์]
Elevation, Broad Lateralบริเวณรอยนูนกว้างด้านข้าง [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลื่อนขั้น[V] promote, See also: elevate, upgrade, raise, Syn. เลื่อนตำแหน่ง, เลื่อนฐานะ, Example: ผู้บริหารกำลังประชุมเพื่อตัดสินว่าควรเลื่อนขั้นให้เขาหรือไม่, Thai definition: ย้ายขึ้นไปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นกว่าเดิม
เถิน[ADJ] high, See also: elevated, lofty, Syn. เนิน, สูง, ดอน
ยกขึ้น[V] elevate, See also: raise, hoist, heave, levitate, lift, pick up, hold up, uplift, Syn. เลื่อนขึ้น, Ant. ลดลง, ปลด, Example: สถานภาพของชนชั้นกลางถูกยกขึ้นเพราะมีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่อเลี้ยงปลา[n. exp.] (bø līeng plā) EN: fish pond   FR: bassin d'élevage [m]
เชิด[v.] (choēt) EN: hold high ; hold aloft ; lift up ; lift ; raise ; elevate   
ชู[v.] (chū) EN: elevate ; raise ; lift ; boost ; hold up   FR: lever ; relever ; tenir haut
ดอน[n.] (døn) EN: highland ; high ground ; elevation ; prominence   FR: plateau [m] ; élévation [f] ; terre haute [f]
ฟาร์มเลี้ยง[n. exp.] (fām līeng) FR: ferme d'élevage [f]
ฟาร์มเลี้ยงหมู[n. exp.] (fām līeng mū) FR: porcherie [f] ; élevage de porc [m]
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์[n. exp.] (fām līeng sat) FR: ferme d'élevage [f]
การเลี้ยงสัตว์[n. exp.] (kān līeng sat) FR: élevage [m] ; domestication [f]
การเพิ่มขึ้น[n. exp.] (kān phoēmkheun) EN: increase   FR: majoration [f] ; hausse [f] ; augmentation [f] ; élévation [f] ; accroissement [m]
การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล[n. exp.] (kān phoēmkheun khøng radap nām thalē) FR: élévation du niveau de la mer [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELEVATE    EH1 L AH0 V EY2 T
ELEVATED    EH1 L AH0 V EY2 T AH0 D
ELEVATES    EH1 L AH0 V EY2 T S
ELEVATOR    EH1 L AH0 V EY2 T ER0
ELEVATING    EH1 L AH0 V EY2 T IH0 NG
ELEVATION    EH2 L AH0 V EY1 SH AH0 N
ELEVATORS    EH1 L AH0 V EY2 T ER0 Z
ELEVATIONS    EH2 L AH0 V EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elevate    (v) (e1 l i v ei t)
elevated    (v) (e1 l i v ei t i d)
elevates    (v) (e1 l i v ei t s)
elevator    (n) (e1 l i v ei t @ r)
elevating    (v) (e1 l i v ei t i ng)
elevation    (n) (e2 l i v ei1 sh @ n)
elevators    (n) (e1 l i v ei t @ z)
elevations    (n) (e2 l i v ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エレベ[, erebe] (n) (abbr) elevation [Add to Longdo]
エレベーション[, erebe-shon] (n) elevation [Add to Longdo]
エレベーター(P);エレベータ[, erebe-ta-(P); erebe-ta] (n) (1) elevator; lift; (2) (See 昇降舵) elevator (aviation); (P) [Add to Longdo]
エレベーターホール[, erebe-ta-ho-ru] (n) elevator landing; elevator hall [Add to Longdo]
カントリーエレベーター[, kantori-erebe-ta-] (n) country elevator [Add to Longdo]
モル沸点上昇[モルふってんじょうしょう, moru futtenjoushou] (n) molar elevation [Add to Longdo]
モンツキテンジクザメ属[モンツキテンジクザメぞく, montsukitenjikuzame zoku] (n) Hemiscyllium (genus of longtail carpet sharks in the family Hemiscylliidae with short snouts, nostrils at the tip, and elevated eyes and supraorbital ridges) [Add to Longdo]
該当事項[がいとうじこう, gaitoujikou] (n) relevant (applicable) information (items) [Add to Longdo]
格上げ[かくあげ, kakuage] (n,vs) status elevation; (P) [Add to Longdo]
関係書類[かんけいしょるい, kankeishorui] (n) relevant documents; (all) the documents related (to the matter) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shuǎng, ㄕㄨㄤˇ, ] elevated prominent ground [Add to Longdo]
[è, ㄜˋ, ] elevated, lofty [Add to Longdo]
拔海[bá hǎi, ㄅㄚˊ ㄏㄞˇ, ] elevation (above sea level) [Add to Longdo]
升降机[shēng jiàng jī, ㄕㄥ ㄐㄧㄤˋ ㄐㄧ, / ] elevator; a hoist [Add to Longdo]
标高[biāo gāo, ㄅㄧㄠ ㄍㄠ, / ] elevation; level [Add to Longdo]
罐笼[guàn lóng, ㄍㄨㄢˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] elevator cage (in mine) [Add to Longdo]
电梯[diàn tī, ㄉㄧㄢˋ ㄊㄧ, / ] elevator [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
散布度[さんぷど, sanpudo] irrelevance, prevarication, spread [Add to Longdo]
散布量[さんぷりょう, sanpuryou] irrelevance, prevarication, spread [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top