Search result for

(76 entries)
(0.0557 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -金-, *金*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かながた, kanagata] (n) โมลด์, แม่พิมพ์
[きんゆう, kinyuu] (n) การเงิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
持ち[かねもち, kanemochi] (n) คนรวย, ร่ำรวย
[きんがく, kingaku] (n) จำนวนเงิน
剛石[こんごうせき, kongouseki] (n) เพชร , See also: S. ダイヤモンド,
[かながた, kanagata] (n) แม่พิมพ์
[きんぱく, kinpaku] (n) ทองคำเปลว
ぴか[きんぴか, kinpika] เป็นประกายสีทองระยิบระยับ
曜日[きんようび, kinyoubi, kinyoubi , kinyoubi] (n ) วันศุกร์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[きん, kin] Thai: ทอง English: gold

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[金, jīn, ㄐㄧㄣ] gold, metal; money
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ)  王 (wáng ㄨㄤˊ)  丷 (ha ㄏㄚ˙) 
Etymology: [pictographic] A cast-iron bell
[釜, fǔ, ㄈㄨˇ] cauldron, kettle, pot
Radical: Decomposition: 父 (fù ㄈㄨˋ)  金 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] metal
[鉴, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] mirror, looking glass; to reflect
Radical: Decomposition: 金 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] metal
[銎, qióng, ㄑㄩㄥˊ] an axe's eyehole (for hanging it up)
Radical: Decomposition: 巩 (gǒng ㄍㄨㄥˇ)  金 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] metal
[銜, xián, ㄒㄧㄢˊ] rank, title; to bite, to hold in the mouth
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  金 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] metal
[銮, luán, ㄌㄨㄢˊ] bells hung on a horse; imperial
Radical: Decomposition: 亦 (yì ㄧˋ)  金 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] A bell 金 dangling from a tassel 亦
[鋈, wù, ˋ] gold- or silver-plated; to plate
Radical: Decomposition: 沃 (wò ㄨㄛˋ)  金 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] metal
[錾, zàn, ㄗㄢˋ] chisel, engraving tool
Radical: Decomposition: 斩 (zhǎn ㄓㄢˇ)  金 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] A metal 金 cutting tool 斩; 斩 also provides the pronunciation
[鍪, móu, ㄇㄡˊ] iron pan; metal cap
Radical: Decomposition: 敄 (wù ˋ)  金 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] metal
[鎏, liú, ㄌㄧㄡˊ] pure gold
Radical: Decomposition: 流 (liú ㄌㄧㄡˊ)  金 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] gold

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きん, kin] (n) (1) (See お) money; (2) metal; (P) [Add to Longdo]
[きん, kin] (n,n-suf) (1) gold; golden (color); metaphor for (most) valuable; gold (medal, cup); (2) money (written before an amount); (3) (abbr) (See 曜) Friday; (4) (See 五行・1) metal (fourth of the five elements); (5) Jin (dynasty of China; 1115-1234 CE); (6) (abbr) (See 将) gold general (shogi); (7) (abbr) (col) (See 玉・きんたま) testicles; (suf,ctr) (8) karat; carat; (P) [Add to Longdo]
がない(P);が無い[かねがない, kaneganai] (exp) (See のない) have no money; (P) [Add to Longdo]
が子を生む[かねがこをうむ, kanegakowoumu] (exp) (id) Money begets money [Add to Longdo]
が手に入る[かねがてにはいる, kanegatenihairu] (exp,v5r) to get hold of money [Add to Longdo]
が物を言う;がものを言う[かねがものをいう, kanegamonowoiu] (exp,v5u) (id) Money talks [Add to Longdo]
ずくで;尽くで[かねずくで, kanezukude] (exp) for money; just for money; by means of money; by force of money [Add to Longdo]
づる;[かねづる, kaneduru] (n) source of revenue; financial supporter [Add to Longdo]
に汚い[かねにきたない, kanenikitanai] (exp) mean (greedy) about money; stingy [Add to Longdo]
に糸目をつけず;に糸目を付けず[かねにいとめをつけず, kaneniitomewotsukezu] (exp) (See に糸目をつけない) (doing something) regardless of expense [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīn, ㄐㄧㄣ, ] gold Au, transition metal, atomic number 79; metal; money; the Jurchen Jin dynasty (1115-1234); surname Jin or Kim [Add to Longdo]
三角[Jīn sān jiǎo, ㄐㄧㄣ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ, ] Golden Triangle (Southeast Asia) [Add to Longdo]
[jīn dài, ㄐㄧㄣ ㄉㄞˋ, ] Jin dynasty (1115-1234), founded by the Jurchen or Nüzhen 女真 people of North China, a precursor of the Mongol Yuan dynasty [Add to Longdo]
伯利岩[jīn bó lì yán, ㄐㄧㄣ ㄅㄛˊ ㄌㄧˋ ㄧㄢˊ, ] Kimberlite (geol.) [Add to Longdo]
元券[jīn yuán quàn, ㄐㄧㄣ ㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˋ, ] currency issued by Nationalist Government in 1948 [Add to Longdo]
光闪烁[jīn guāng shǎn shuò, ㄐㄧㄣ ㄍㄨㄤ ㄕㄢˇ ㄕㄨㄛˋ, / ] spangle [Add to Longdo]
[jīn gāng, ㄐㄧㄣ ㄍㄤ, / ] Vajra, Buddha's warrior attendant; diamond; hard metal; pupa of certain insects; King Kong [Add to Longdo]
刚山[Jīn gāng shān, ㄐㄧㄣ ㄍㄤ ㄕㄢ, / ] Kumgangsan Tourist Region [Add to Longdo]
刚座[jīn gāng zuò, ㄐㄧㄣ ㄍㄤ ㄗㄨㄛˋ, / ] Bodhimanda (place of enlightenment associated with a Bodhisattva) [Add to Longdo]
刚手菩萨[Jīn gāng shǒu Pú sà, ㄐㄧㄣ ㄍㄤ ㄕㄡˇ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Vajrapani Bodhisattva [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
T. G. I. F.!やっと曜日だ。
Is it fine gold?それは純
A thousand dollars is a large sum.1000ドルというのは、多額のだ。
One hundred dollars is just chicken feed.100ドルなんてはしたさ。
It is said that Friday the 13th is an unlucky day.13日の曜日は不吉な日だと言われている。
During the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.1930年代の恐慌の間、多くの持ちが株式市場の崩壊で全てを失った。
I don't mind lending you the money provided you pay it back within a month.1ヶ月以内に返してくれるなら、そのを君に貸してもよい。 [M]
For one thing I have no money; for another I haven't the time.1つには私はおがないし、もう1つにはその時間がない。
For one thing, I am busy; for another, I have no money.1つには忙しいし、また1つにはもないのだ。
I was fined a dollar.1ドルの罰を科せられた。
I made up my mind, then and there, that I would get the necessary million dollars within a week.1週間以内に必要な100万ドルのおを手に入れようと、私はその場ですぐに決めた。
Please pay a deposit of two month's rent.2ヶ月分の敷を入れていただきます。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have no doubt that each of them valued money and life differently.[JA] 彼女たちは皆 おの価値も 命の価値も 何もかも バラバラだったに違いない Confrontation (2017)
The murderer was in debt for over 30 million yen.[JA] 犯人の男には 3000万を超える 借があったんだけど Reason (2017)
KIM![CN]  Sunny (2008)
There's Jin.[CN] 在那里 Two for the Road (2006)
All I could do was work at part-time jobs every day to save money to get out of there.[JA] とにかく 施設を出るおを ためるために 毎日 バイトばかりしていました Choices (2017)
Kim.[CN]  Day 3: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (2004)
- Jin?[CN] -  Whatever Happened, Happened (2009)
Jinhua![CN]  Legendary Amazons (2011)
Cash.[CN] 现 Munich (2005)
Nanaka was killed for money.[JA] 菜々果ちゃんは おのために殺された Reason (2017)
But I'm a minor, so I was told that I needed a guarantor in order to receive the prize money.[JA] (みどり) でも 未成年の私が 当選を受け取るには 保証人が必要だって言われて Choices (2017)
She had no idea how to use her money.[JA] おの使い方も知らない バカな女の子 Confrontation (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
属酸化膜半導体[ぞくさんかまくはんどうたい, zokusankamakuhandoutai] Metal Oxide Semiconductor, MOS [Add to Longdo]
属被膜加工[きんぞくひまくかこう, kinzokuhimakukakou] metalization (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きん, kin] -Geld [Add to Longdo]
[きん, kin] Gold, Metall, Geld [Add to Longdo]
ぱく[きんぱく, kinpaku] Blattgold, Goldblaettchen [Add to Longdo]
メダル[きんめだる, kinmedaru] Goldmedaille [Add to Longdo]
儲け[かねもうけ, kanemouke] Gelderwerb [Add to Longdo]
入れ[かねいれ, kaneire] Geldbeutel, Geldkasten [Add to Longdo]
[かなぐ, kanagu] Beschlag [Add to Longdo]
[きんかん, kinkan] goldene_Krone [Add to Longdo]
剛石[こんごうせき, kongouseki] Diamant [Add to Longdo]
[きんかい, kinkai] Goldklumpen, Goldbarren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top