Search result for

(72 entries)
(0.1307 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -要-, *要*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ようせい, yousei] (n) ความต้องการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ようこう, youkou] หัวข้อหลัก, หัวข้อสำคัญ
[ようそ, youso] (n ) [N] องค์ประกอบ, See also: ส่วนประกอบ, ปัจจัย, ปัจจัยสำคัญ, ส่วนสำคัญ, Syn. component, constituent, portion

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[いる, iru] Thai: ต้องการ
[ようし, youshi] Thai: บทคัดย่อ English: gist
[ようし, youshi] Thai: ประเด็นสำคัญ English: essentials
[ようし, youshi] Thai: บทสรุป English: summary

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[要, yào, ㄧㄠˋ] essential, necessary; to ask for; to coerce; to demand
Radical: Decomposition: 覀 (xī ㄒㄧ)  女 (nǚ ㄋㄩˇ) 
Etymology: [ideographic] A woman 女 with hands on her waist 覀

Japanese-English: EDICT Dictionary
[よう, you] (n) (1) pivot; (2) vital point; cornerstone; keystone; (3) (See 黐) Japanese photinia; (P) [Add to Longdo]
[よう, you] (n) (1) cornerstone; main point; keystone; (2) requirement; need; (adj-f) (3) necessary; required [Add to Longdo]
[ようす, yousu] (v5s,vt) (See する) to need; to require; to take; to demand [Add to Longdo]
する[ようする, yousuru] (vs-s,vt) to need; to demand; to take; to require; (P) [Add to Longdo]
するに[ようするに, yousuruni] (exp,adv) in a word; after all; the point is ...; in short ...; to put simply; the long and short of it is that ....; (P) [Add to Longdo]
[ようは, youha] (adv) in short; the point is; (P) [Add to Longdo]
らざる御世話[いらざるおせわ, irazaruosewa] (exp) (id) That's none of your business [Add to Longdo]
らぬ[いらぬ, iranu] (adj-na) needless [Add to Longdo]
[いり, iri] (n) expense; expenses [Add to Longdo]
[いる, iru] (v5r,vi) to need; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yāo, ㄧㄠ, ] demand; ask; request; coerce [Add to Longdo]
[yào, ㄧㄠˋ, ] important; vital; to want; to be going to; must [Add to Longdo]
[yào bù, ㄧㄠˋ ㄅㄨˋ, ] otherwise; or; or else [Add to Longdo]
不得[yào bu de, ㄧㄠˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄜ˙, ] intolerable; unacceptable [Add to Longdo]
不是[yào bu shì, ㄧㄠˋ ㄅㄨ˙ ㄕˋ, ] if it were not for; but for [Add to Longdo]
不然[yào bù rán, ㄧㄠˋ ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ, ] otherwise; or else; or [Add to Longdo]
[yào zhī, ㄧㄠˋ ㄓ, ] in brief; in a word [Add to Longdo]
[yào shì, ㄧㄠˋ ㄕˋ, ] important matter [Add to Longdo]
[yào rén, ㄧㄠˋ ㄖㄣˊ, ] important person [Add to Longdo]
[yào jiàn, ㄧㄠˋ ㄐㄧㄢˋ, ] key document; important condition [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Define your terms," requested the businessman at the contract hearings.「この用語の意味をはっきりさせて下さい」とビジネスマンは聴聞取り引きの場で求した。
"Anything else?" "No, that's all."「ほかに何かりますか」「それだけで結構です」
The purpose of a conclusion is to sum up the main points of the essay.「結論」の目的は論文の主な論点を約することだ。
"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.「今、行動を起こせ」という、それが伝える実際的な意味に加えて、即座の行動がなぜ重であるかという多くの理由をも、言外に示唆していたのであった。
The teacher said, "Above all, what is necessary for success is perseverance."「成功に必なのは何よりもまず忍耐だ」と先生は言った。
In 1853, Perry asked Japan to open the door to America.1853年、ペリーは、日本にアメリカへの門戸を開くように求した。
Here is the demand forecast for 1998.1998年の需予測です。
I made up my mind, then and there, that I would get the necessary million dollars within a week.1週間以内に必な100万ドルのお金を手に入れようと、私はその場ですぐに決めた。
You need great endurance to run ten thousand meters.1万メートルを走るには大いに耐久力を必とする。
Sum up the passage within 200 words.200語以内でその文章を約してください。
There's a vital link between the two.2つの間には重なつながりがある。
You need not write more than 400 words.400語以上書く必はない。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I understand why you might want to believe he couldn't do it.[CN] 我明白,你为什么相信不是他干的。 Lone Star (1996)
If I had, I wouldn't have gone in.[CN] 我知道,我是不会去的。 Lone Star (1996)
You don't want to turn tail in front of your people?[CN] 你是不是当众逃走啊? Lone Star (1996)
Why me?[CN] 为什么我去? Lone Star (1996)
You need friends if you want to play.[JA] 遊びには友達が必ですから Confrontation (2017)
Minami Shirakawa didn't have to die.[JA] 白川美波は 死ぬ必はなかったんですよ Confrontation (2017)
Some crop needed picking and the man was short-handed.[CN] 庄稼收割,缺人手。 Lone Star (1996)
All things must have a resolution, like Yuzu Hanaki's works.[JA] (森口) 物事には結論が必なんだよ 花木ゆず作品のようにね Absolute (2017)
But I'm a minor, so I was told that I needed a guarantor in order to receive the prize money.[JA] (みどり) でも 未成年の私が 当選金を受け取るには 保証人が必だって言われて Choices (2017)
It might take me a little while.[JA] 少し時間が必かもしれません Ready (2017)
Must run in the family.[CN] 偏偏在家里搞。 Lone Star (1996)
"People sometimes need to lean on others."[JA] "甘えるときも必なの"って Disbanded (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ようきゅう, youkyuu] requirement [Add to Longdo]
求モード[ようきゅうモード, youkyuu mo-do] request mode [Add to Longdo]
求事項[ようきゅうじこう, youkyuujikou] requirement [Add to Longdo]
求時ページング[ようきゅうじページング, youkyuuji pe-jingu] (on) demand paging [Add to Longdo]
求者[ようきゅうしゃ, youkyuusha] requester [Add to Longdo]
求側[ようきゅうがわ, youkyuugawa] requester, requesting SS user [Add to Longdo]
求側SS利用者[ようきゅうがわSSりようしゃ, youkyuugawa SS riyousha] requester, requesting SS user [Add to Longdo]
求側アソシエーション制御プロトコル機械[ようきゅうがわアソシエーションせいぎょぷろとこるきかい, youkyuugawa asoshie-shon seigyopurotokorukikai] requesting Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
求側遠隔操作プロトコル機械[ようきゅうがわえんかくそうさぷろとこるきかい, youkyuugawaenkakusousapurotokorukikai] requesting-remote-operation-protocol-machine [Add to Longdo]
求配信方法[ようきゅうはいしんほうほう, youkyuuhaishinhouhou] requested preferred delivery method [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[よう, you] Hauptsache, Notwendigkeit [Add to Longdo]
[いる, iru] brauchen, noetig_sein [Add to Longdo]
[ようけん, youken] wichtige_Angelegenheit, Vorbedingung [Add to Longdo]
[よういん, youin] (wesentlicher) Faktor [Add to Longdo]
[ようし, youshi] das_Wesentliche, Hauptpunkt, Hauptinhalt [Add to Longdo]
[ようぼう, youbou] Verlangen, Begehren [Add to Longdo]
[ようきゅう, youkyuu] Erfordernis, Anforderung, Forderung, Anspruch [Add to Longdo]
[ようてん, youten] Hauptpunkt, wichtiger_Punkt [Add to Longdo]
[ようやく, youyaku] Zusammenfassung [Add to Longdo]
[ようそ, youso] Element, Faktor, Hauptbestandteil [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top