ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蛄-, *蛄*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蛄, gū, ㄍㄨ] mole cricket
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  古 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 5,027

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gū, ㄍㄨ, ] see 蝼 mole-cricket (Gryllotalpa), #41,831 [Add to Longdo]
[lóu gū, ㄌㄡˊ ㄍㄨ, / ] mole cricket; Gryllolaptaptidae, family of burrowing insects of order Orthoptera (a serious agricultural pest), #136,710 [Add to Longdo]
[là gǔ, ㄌㄚˋ ㄍㄨˇ, ] fresh-water crayfish (Procambarus clarkii) [Add to Longdo]
[lóu gū kē, ㄌㄡˊ ㄍㄨ ㄎㄜ, / ] Gryllolaptaptidae family of burrowing insects of order Orthoptera; mole crickets [Add to Longdo]
[huì gū, ㄏㄨㄟˋ ㄍㄨ, ] Platypleura kaempferi, a kind of cicada [Add to Longdo]
不知春秋[huì gū bù zhī chūn qiū, ㄏㄨㄟˋ ㄍㄨ ㄅㄨˋ ㄓ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, ] lit. short-lived cicada does not know the seasons; fig. to see only a small piece of the big picture [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is it good?[CN] 炸虾好吃吗? 非常好吃 Early Summer (1951)
They are a "superfood" for the hungry chicks.[CN] 对饥饿的雏鸟来说 飞蝼就是"超级食品 Europe (2012)
As the day ends, the mayflies perform their swansong.[CN] 随着夜幕降临 飞蝼奏起了它们的挽歌 Europe (2012)
They are mayflies.[CN] 这些是飞蝼 Europe (2012)
What's this?[CN] 这是什么? 虾 Early Summer (1951)
Even earthworms, even crickets...[CN] みみずだって おけらだって (不管是蚯蚓还是蝼) Ghost in the Shell: S.A.C. 2nd GIG - Individual Eleven (2006)
After food we'll find two shampoo girls for you.[CN] 我们这里的虾、咸蟹很有特色 Trivisa (2016)
Myriads of mayflies hatch, as though at a secret signal, and begin their mating dance,[CN] 无数的蜉蝣(飞蝼? )一起孵化而出, 仿佛收到一个秘密信号似的。 开始了它们的交配舞蹈。 Russland - Im Reich der Tiger, Bären und Vulkane (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top