ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -籬-, *籬*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[籬, lí, ㄌㄧˊ] bamboo fence; fence, hedge
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  離 (lí ㄌㄧˊ) 
Etymology: [pictophonetic] bamboo,  Rank: 9,441

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lí, ㄌㄧˊ, / ] a fence, #31,071 [Add to Longdo]
篱笆[lí ba, ㄌㄧˊ ㄅㄚ˙, / ] fence (esp. of bamboo or wood railings), #34,382 [Add to Longdo]
藩篱[fān lí, ㄈㄢ ㄌㄧˊ, / ] hedge; fence; (fig.) barrier, #59,009 [Add to Longdo]
傍人篱壁[bàng rén lí bì, ㄅㄤˋ ㄖㄣˊ ㄌㄧˊ ㄅㄧˋ, / ] to depend on others [Add to Longdo]
围篱[wéi lí, ㄨㄟˊ ㄌㄧˊ, / ] fence; paling [Add to Longdo]
树篱[shù lí, ㄕㄨˋ ㄌㄧˊ, / ] hedge [Add to Longdo]
竹篱笆[zhú lí bā, ㄓㄨˊ ㄌㄧˊ ㄅㄚ, / ] fence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[まがき, magaki] (n) roughly woven fence [Add to Longdo]
;間狭;笆;架[ませ, mase] (n) (1) (arch) (usu. not 間狭) short roughly woven fence; (2) divider between boxes (i.e. for box seats) in a theatre, etc. [Add to Longdo]
[ませがき, masegaki] (n) (obsc) short roughly woven fence [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Dump me there inside the fence.[CN] - 把我丟到笆後面去 We Bought a Zoo (2011)
A mere conventional impediment.[CN] 僅僅是世俗藩 Jane Eyre (2011)
The horse fence is a little safer.[CN] 笆下的洞比較安全. Fantastic Mr. Fox (2009)
Should we go through the hole under the horse fence, or climb the rail over the bridle path?[CN] 要不要走笆下的洞, 還是爬過圍欄? Fantastic Mr. Fox (2009)
I've seen her jump an eight-rail fence with a heavy rider. I'm fourteen.[CN] 我見過她在14歲的時候還能跳過 True Grit (2010)
Your hedge needs trimming.[CN] 你家笆該修剪了 Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Right, you should make yourself useful around here since you're living off our family...[CN] 也對 寄人下 總得做點什麼才能安心吧 Episode #1.3 (2010)
At my aunt's house, I was solitary and despised.[CN] 我寄於舅母下時,形影相吊,飽受輕視 Jane Eyre (2011)
We were, um, trimming our trees a couple of months ago, and-and stuff was flying around, but- but-but how can it grow?[CN] 我們曾經 嗯 幾個月前修剪我們的樹來著 那時 那時候樹屑滿天飛 但是 I Will Survive (2011)
It's those cigarette butts he keeps flicking over the fence so the wife won't see.[CN] 他把煙頭彈到笆外 這樣他老婆就看不到了 Lakeview Terrace (2008)
I wish I impaled myself on a fence rather than giving birth to you![CN] 我寧可把自己釘在笆上 也不想生你! A Serbian Film (2010)
Okay, how high do you think that fence is?[CN] 你想那笆有多高? Friends with Benefits (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top