ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -砷-, *砷*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[砷, shēn, ㄕㄣ] arsenic
Radical: Decomposition: 石 (shí ㄕˊ)  申 (shēn ㄕㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] mineral,  Rank: 4,452

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shēn, ㄕㄣ, ] arsenic As, metalloid, atomic number 33, #22,085 [Add to Longdo]
二甲基[èr jiǎ jī shēn suān, ㄦˋ ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧ ㄕㄣ ㄙㄨㄢ, ] dimethylarsenic acid (CH3)2AsO2H; cacodylic acid [Add to Longdo]
[yà shēn, ㄧㄚˋ ㄕㄣ, / ] arsenous [Add to Longdo]
[yà shēn suān, ㄧㄚˋ ㄕㄣ ㄙㄨㄢ, / ] arsenous acid [Add to Longdo]
化氢[shēn huà qīng, ㄕㄣ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧㄥ, / ] arsine [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
By the 1800s, lead and arsenic pesticides filled orchards.[CN] 1800 年代、领引和 杀虫剂填充果园。 GMO OMG (2013)
We move down here, and you've found our poison: arsenic.[CN] 往下能找到我们的毒药 - Evolution (2001)
This is what we call arsenic poisoning.[CN] 也就是中毒 Shuang shi ji (2008)
THAT IS TAINTED WITH ARSENIC AND MERCURY[CN] 可它被和汞污染了 Death by China (2012)
Arsenic, mercury. The symptoms could indicate--[CN] ,水银 那些症状显示- Sports Medicine (2005)
Despite pollution problems and recent scares over arsenic poisoning, neither Chile nor the world could afford to shut down Chuquicamata.[CN] 虽然有些污染问题,而且最近人们又担心中毒, 但无论是智利,还是世界,都无法承受Chuquicamata关闭带来的后果。 Full Circle with Michael Palin (1997)
One... two! Ohh![CN] 一,二... Ferocious Planet (2011)
It's the arsenic in the water[CN] 因为水里有 Dead Friend (2004)
So was the arsenic that comes with it.[CN] 还附赠了 The Midnight Ride (2013)
Chinese farmers began using arsenic sulfides.[CN] 中国农民开始 使用硫化物。 GMO OMG (2013)
Mine show no evidence of arsenic, ethylene glycol or cyanide.[CN] 我的测试结果显示没有 乙烯酯或是氰化物 The Salt in the Wounds (2009)
He has tortured our scientists, captured our females for his own demented purposes...[CN] 他折磨我们的科学家 强迫我们开采化镓矿 为满足他下流的目的 专门掠夺我们的女性... Galaxy Quest (1999)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top