ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -歇-, *歇*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[歇, xiē, ㄒㄧㄝ] to stop, to rest, to lodge
Radical: Decomposition: 曷 (hé ㄏㄜˊ)  欠 (qiàn ㄑㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] yawn,  Rank: 1,828

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiē, ㄒㄧㄝ, ] to rest, #9,484 [Add to Longdo]
斯底里[xiē sī dǐ lǐ, ㄒㄧㄝ ㄙ ㄉㄧˇ ㄌㄧˇ, ] hysterical, #24,672 [Add to Longdo]
[jiàn xiē, ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄝ, / ] to stop in the middle of sth; intermittent; intermittence, #25,779 [Add to Longdo]
[xiē yè, ㄒㄧㄝ ㄧㄝˋ, / ] to close down; to go out of business; same as 停業|停业, #36,082 [Add to Longdo]
[Mǎ xiē ěr, ㄇㄚˇ ㄒㄧㄝ ㄦˇ, / ] Marshall, #41,747 [Add to Longdo]
[Mǐ xiē ěr, ㄇㄧˇ ㄒㄧㄝ ㄦˇ, / ] Michel (name), #43,587 [Add to Longdo]
根州[Mì xiē gēn zhōu, ㄇㄧˋ ㄒㄧㄝ ㄍㄣ ㄓㄡ, ] Michigan, #61,687 [Add to Longdo]
根大学[Mì xiē gēn Dà xué, ㄇㄧˋ ㄒㄧㄝ ㄍㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] University of Michigan, #66,116 [Add to Longdo]
[ān xiē, ㄢ ㄒㄧㄝ, ] go to bed; retire for the night, #66,188 [Add to Longdo]
后语[xiē hòu yǔ, ㄒㄧㄝ ㄏㄡˋ ㄩˇ, / ] stable figure of speech contrasting two incompatible parts, such as English "snowball's chances in hell" or Chinese 馬尾穿豆腐|马尾穿豆腐 stringing beancurd on horsetail, #66,786 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I helped set up the break at Michigan City. Why not?[CN] 我帮忙做了密根的劫案 为什么不呢 Public Enemies (2009)
How long is Luke home before he has to go back to work?[CN] Luke在家几天再去上班 It's Complicated (2009)
Damn, Marshall gonna be pissed off at me on that one.[CN] 干,马尔一定要弄死我了 The Hangover (2009)
Back off, Razor[CN] - 让她会儿,刀锋 Whip It (2009)
Hello, Marshall.[CN] 你好, 马 Funny People (2009)
You gotta rest up a while.[CN] 你得会儿 Public Enemies (2009)
Only Indiana State Penitentiary in Michigan City can guarantee Dillinger will not escape.[CN] 只有在密根的印第安纳州立监狱 可以确保迪林杰不会逃脱 Public Enemies (2009)
- Whatever.[CN] 一边着去. Thick as Thieves (2009)
Waiting for my uncle.[CN] 我想一会 White Material (2009)
She comes home for a little quality family time... and you gotta go and screw it up.[CN] 好容易回家 你就這麼老不正經 City Island (2009)
You were hysterical.[CN] 你有点斯底里. Pandorum (2009)
And it won't rest until it's had its revenge.[CN] 它不会停,直到完成它的复仇 The Unborn (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top