Search result for

(60 entries)
(0.0502 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -延-, *延*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[yán wù, ㄧㄢˊ ˋ] หน่วงเหนี่ยวจนเสียเวลา, เสียเวลา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[えんちょう, enchou] (n) ขยาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
期になる[えんきになる, enkininaru] (n) การเลื่อนกำหนดออกไปอีก
長コード[えんちょうこーど, enchoukodo] (n ) ปลั๊กพ่วง, สายพ่วงปลั๊กไฟ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
びる[のびる, nobiru] Thai: ยืดออกไป
ばす[のばす, nobasu] Thai: เหยียด English: to stretch
ばす[のばす, nobasu] Thai: ยื่น
ばす[のばす, nobasu] Thai: ยืดเวลาออกไป

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[延, yán, ㄧㄢˊ] to defer, to delay, to postpone; to extend, to prolong; surname
Radical: Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ)  㢟 (chān ㄔㄢ) 
Etymology: [ideographic] A foot on the road 㢟 stopped in its tracks 丿

Japanese-English: EDICT Dictionary
々(P);;蜿蜒;蜿蜿;蜿々[えんえん, en'en] (adj-t,adv-to) (1) forever; endlessly; on and on; (2) meandering; wandering; winding; sinuous; serpentine; zigzagging; (P) [Add to Longdo]
いて;て(io)[ひいて, hiite] (adv) (uk) not only ... but also; in addition to; consequently [Add to Longdo]
いては[ひいては, hiiteha] (adv) (uk) not only ... but also; in addition to; consequently [Add to Longdo]
[のびのび, nobinobi] (adj-na,adv,n) stretching; repeatedly put off; procrastinate [Add to Longdo]
びになる[のびのびになる, nobinobininaru] (exp) to be delayed [Add to Longdo]
[のべ, nobe] (n) (1) futures; (2) credit (buying); (3) stretching; (4) total; gross; (P) [Add to Longdo]
べる;伸べる;展べる[のべる, noberu] (v1,vt) (1) to lay out (a futon); to make (bed); to spread out; to stretch; to widen; (2) (べる, 伸べる only) to postpone; to extend [Add to Longdo]
べ金;[のべがね, nobegane] (n) sheet metal; dagger; sword [Add to Longdo]
べ語数[のべごすう, nobegosuu] (n) total number of words used (in a text) [Add to Longdo]
べ紙[のべがみ, nobegami] (n) variety of high-quality, Edo-period paper [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yán, ㄧㄢˊ, ] to prolong; to extend; to delay; surname Yan [Add to Longdo]
[yán shēn, ㄧㄢˊ ㄕㄣ, ] to extend; to spread [Add to Longdo]
[Yán jí, ㄧㄢˊ ㄐㄧˊ, ] Yanji county level city, capital of Yanbian Korean autonomous prefecture 邊朝鮮族自治州|边朝鲜族自治州, Jilin [Add to Longdo]
吉市[Yán jí shì, ㄧㄢˊ ㄐㄧˊ ㄕˋ, ] Yanji county level city, capital of Yanbian Korean autonomous prefecture 邊朝鮮族自治州|边朝鲜族自治州, Jilin [Add to Longdo]
寿[Yán shòu, ㄧㄢˊ ㄕㄡˋ, 寿 / ] (N) Yanshou (place in Heilongjiang); to extend life [Add to Longdo]
[Yán ān, ㄧㄢˊ ㄢ, ] Yán'ān prefecture level city in Shǎnxī 陝西|陕西, communist headquarters during the war [Add to Longdo]
安地区[Yán ān dì qū, ㄧㄢˊ ㄢ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] (N) Yan'an district (district in Shaanxi) [Add to Longdo]
安市[Yán ān shì, ㄧㄢˊ ㄢ ㄕˋ, ] Yán'ān prefecture level city in Shaanxi 陝西|陕西, communist headquarters during the war [Add to Longdo]
[yán dàng, ㄧㄢˊ ㄉㄤˋ, ] to postpone; to keep putting sth off [Add to Longdo]
[yán zhǎn, ㄧㄢˊ ㄓㄢˇ, ] to extend; to stretch out; ductable; to scale; scalable [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I want to extend my stay here for a few more days.2、3日滞在をばしたいのですが。
You may as well postpone your departure.あなたは出発をばしたほうがよい。
You have to put off your departure for England till next week.あなたは来週までイギリスへの出発を期しなければならない。
We postponed the event.イベントを期しました。
Mr Wall put off going to the dentist's.ウオール氏は歯医者へ行くのを期した。
May we therefore ask you for a two months' extension of credit?お支払いの期日を二ヶ月間長していただけませんでしょうか。
The game has been indefinitely postponed.ゲームは無期期になった。
Rather than putting off this meeting, why don't we just call it off?この会合を期するよりはむしろ中止してはどうですか。
This game was put off.この試合は期された。
The concert was held over till the following week because of the singer's illness.コンサートは、歌手が病気のため翌週までばされた。
For the moment, we want to postpone making a decision.さしあたり私たちは決定することを期したいと思う。
John Tel is expected to delay the release of its chip set until August.ジョンテル社はチップ・セットの発売を8月まで期する見込みだ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Actually, I would like to postpone it.[JA] "やっぱり 期してもいい?"  ()
An absentminded attention.[CN] 这个问题伸到所有层面 甚至伸到我的身体 伸到我建构身体的动力 隆乳的那件事  ()
Sometimes they are just un-events, routines, small details... and also sometimes uncomfortable moments.[CN] (因为知道我们会面的性质 所以我宁可期)  ()
I am not sure time will make things easier.[CN] (其实我想期)  ()
Somehow, a crippled boy survived for years beyond the Wall when no one else could.[JA] どうやらその不具の少年は― 誰も生きびられない壁向こうの土地で 数年生きびた Eastwatch (2017)
Oh, that's right.[CN] 根据报警的邻居表示 火势以一楼的房间为中心 猛烈向外 Disbanded (2017)
We are few, but we are Armenians! And there isn't a country in the world that doesn't have Armenians![JA] 何度も移住を強いられたが 生きびた少数民族さ Barbecue (2017)
Not the Night's Watch, not the wildlings, no one.[JA] ナイツウォッチも野人も生きびられなかった Eastwatch (2017)
- Let's start with who's telling you to pick fights with guys who are about to get out.[CN] 长你狱友的刑期之后 Brooklyn Housing (2017)
I think I'm gonna take that vacation I've been putting off.[JA] 私はそれを取るつもりだと思う 休暇私は期しています。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
We're gonna have to postpone visitation.[JA] 期にした方が よさそうね The Flag House (2017)
What can we do contact me immediately[CN] 我去一趟 The Villainess (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ばす[のばす, nobasu] verlaengern, verschieben, aufschieben [Add to Longdo]
びる[のびる, nobiru] verschoben_werden, sich_verzoegern, verlaengert_werden [Add to Longdo]
べる[のべる, noberu] verlaengern, verschieben, aufschieben [Add to Longdo]
べ坪[のべつぼ, nobetsubo] Gesamtflaeche [Add to Longdo]
べ坪数[のべつぼすう, nobetsubosuu] Gesamtflaeche [Add to Longdo]
[えんき, enki] Aufschub, Verzoegerung, Verlaengerung [Add to Longdo]
[えんちょう, enchou] Verlaengerung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top