ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -堤-, *堤*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[堤, dī, ㄉㄧ] dike
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  是 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 2,464

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄉㄧ, ] dike, #8,961 [Add to Longdo]
[, ㄉㄧ, / ] dike, #8,961 [Add to Longdo]
[dī fáng, ㄉㄧ ㄈㄤˊ, ] dike; embankment; levee, #28,776 [Add to Longdo]
[dī bà, ㄉㄧ ㄅㄚˋ, / ] dam, #30,111 [Add to Longdo]
[dī àn, ㄉㄧ ㄢˋ, ] embankment; bank; levee, #41,546 [Add to Longdo]
[jué dī, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧ, / ] dam burst; breach of dike, #47,360 [Add to Longdo]
防波[fáng bō dī, ㄈㄤˊ ㄅㄛ ㄉㄧ, ] breakwater; seawall; fig. defensive buffer zone, #80,408 [Add to Longdo]
千里之,溃于蚁穴[qiān lǐ zhī dī, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄓ ㄉㄧ, kui4 yu2 yi3 xue2, / ] an ant hole causing the collapse of a great dike (谚语 proverb); fig. huge damage from a moment's negligence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[つつみ, tsutsumi] (n) bank; embankment; dike; (P) [Add to Longdo]
を築く[つつみをきずく, tsutsumiwokizuku] (exp,v5k) to build an embankment [Add to Longdo]
[ていぼう, teibou] (n,vs) bank; weir; embankment; levee; (P) [Add to Longdo]
防を築く[ていぼうをきずく, teibouwokizuku] (exp,v5k) to construct an embankment [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The rain compelled the water to run over the banks.雨のため水は防からあふれて流れた。
The children slid down the bank.子供たちは防をすべりおりた。
The water ran over the banks.水は防を越えた。
A bank was built to keep back the water of the river.川の水をせき止めるために防が建設された。
The levee kept the floodwater back.防が洪水を防いだ。
The bank secured the city from a flood.防が都市を洪水から守ってくれた。
The waves dashed against the seawall.波が激しく防波にぶつかった。
They strengthened the embankments to secure the village against floods.彼らは村を洪水から守るために防を補強した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't make me drop a house on you. ZOE:[JA] 家ごとお前の上に 落としてやるわよ 防が決壊した時 Bitchcraft (2013)
Well, we'll dig a waterway and flood the farm[CN] 拆引水要花一天 Seven Samurai (1954)
Send Glennon up the embankment.[CN] 派格伦农去上 马上 长官 Send Glennon up the embankment. This Gun for Hire (1942)
Concentrate fire over the lower bank.[JA] 砲撃を下の上に集中しろ! How to Train Your Dragon (2010)
"His name is the Baron Saint Fontanel".[CN] "他叫做巴伦圣方纳" Sabrina (1954)
But none of the grit or steel that acts as a bulwark against this... these horrors of this world.[JA] でもこれに対する 防波 ─ 砂や鋼などないのよ... この恐怖の世界には Halloween: Part 2 (2011)
They can measure this precisely, just as the scientists could predict precisely how much water would breach the levees in New orleans.[JA] 科学者達が正確に予測するように ニューオリンズでどれくらいの 規模の防決壊を起こすか 正確に測定しました An Inconvenient Truth (2006)
Ever been to the big seawall?[JA] 方魚津(パンオジン)の防波を ご存じですか? Friend 2 (2013)
He was going to come back with the bus drivers, but then the levees broke and...[JA] バスの運転手と戻るはずだったけど 防が破壊されて... Hours (2013)
Terre Haute.[CN] 印地安那州 尔荷特市 The Prowler (1951)
Out to the right, down the embankment steps, the other end of the building.[CN] 出去往右,就在坝的下面 大厦的另一末端 Night and the City (1950)
The drunk Russians on the embankment at 7 and 8 o'clock.[JA] 酔ってロシアに 7と8時に防。 Mission: Impossible (1996)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[つつみ, tsutsumi] -Damm, -Deich [Add to Longdo]
[ていぼう, teibou] -Deich, -Damm [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top