ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -堑-, *堑*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[堑, qiàn, ㄑㄧㄢˋ] moat, pit, trench; cavity
Radical: Decomposition: 斩 (zhǎn ㄓㄢˇ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 3,420

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, / ] moat around a city, #14,623 [Add to Longdo]
东非大地[Dōng Fēi dà dì qiàn, ㄉㄨㄥ ㄈㄟ ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ ㄑㄧㄢˋ, / ] Great East African rift valley [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This one tree could provide him with all he will ever need... a conveyor belt of food.[CN] 吃一长一智 Jungles (2016)
Quite a big challenge[CN] 天变通途 Still Life (2006)
I did learn something working for Ross.[CN] 吃一长一智 The Ipcress File (1965)
By 1916, after two grisly years of trench warfare... the battle lines had changed very little.[CN] 到了1916年,经过两年惨烈的的壕战... 战线变化不大 Paths of Glory (1957)
Naturally, as my extortionist... your insights are particularly valuable.[CN] 吃一长一智 正常地,作为我的勒索者... 你的洞察力十分令人钦佩 Happy Endings (2005)
Beyond the town is the canal which cuts across this open held a held we'll have to cross to reach their entrenchments on Marye's Heights another difficult obstacle in the face of artillery tire.[CN] 这个镇过去就是被一条运河一分为二的 而我们必须由此突破,进而向马里高地壕进军 另一个是更为棘手的障碍,是要面对炮兵的重火力 Gods and Generals (2003)
But he learns from his mistakes.[CN] 吃一长一智 The Girl in the Gator (2007)
Finland attacks the Soviet Union, Attacking until 1942 - when both Finnish and Russian troops are entrenched in their positions[CN] 1941年6月26日 芬兰攻打苏联,攻势持续到1942年 芬兰和俄国军队陷入壕战 Tali-Ihantala 1944 (2007)
By 1:00 you should be at the German trenches.[CN] 一点之前要到达德军 The Star (2002)
It's what you call making it the hard way.[CN] It's what you call making it the hard way. 她能得到什么? 这是所谓吃一长一智 Strange Cargo (1940)
Jason McGreevy, almost single handedly defeated the Germans, at the battle of Passiondale.[CN] Jason McGreevy在帕森达勒战役中 (一战最惨烈的壕战) 是击败德国人的头号功臣 The Curse of King Tut's Tomb (2006)
Somebody's gonna have hell to pay, that's for sure. Jesus! This place stinks![CN] 谁干的遭天天啊 The Tripper (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top