ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -嗎-, *嗎*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[嗎, ma, ㄇㄚ˙] final interrogative particle
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  馬 (mǎ ㄇㄚˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mǎ, ㄇㄚˇ, / ] morphine, #153 [Add to Longdo]
[ma, ㄇㄚ˙, / ] (question tag), #153 [Add to Longdo]
干吗[gàn má, ㄍㄢˋ ㄇㄚˊ, / ] to what end?; whatever for?; why on earth?; do what?, #11,192 [Add to Longdo]
干吗[gàn má, ㄍㄢˋ ㄇㄚˊ, / ] to what end?; whatever for?; why on earth?; do what?, #11,192 [Add to Longdo]
吗啡[mǎ fēi, ㄇㄚˇ ㄈㄟ, / ] morphine, #31,588 [Add to Longdo]
不是吗[bù shì ma, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄇㄚ˙, / ] isn't that so? [Add to Longdo]
你好吗[nǐ hǎo ma, ㄋㄧˇ ㄏㄠˇ ㄇㄚ˙, / ] How are you?; Are you well? [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cigarette?[CN] 抽煙? Hands Over the City (1963)
Do you know the stars we see now are lights reflected from billions of light-years away?[JA] 君は今見ている星の光が 你知道我們現在所看到的星光 数億光年のかなたから放たれてるって 是自幾億光年遠的星球上 知っているかい 所發射過來的 Cape No. 7 (2008)
Are you still waiting for me there?[JA] 君はまだ、あそこに立っているのかい? 你還站在那里等我? Cape No. 7 (2008)
Must I ?[CN] 需要 My Fair Lady (1964)
You do?[CN] 是 You do? The Bucket List (2007)
Have you been hurt by any Japanese?[JA] あなた日本人に傷つけらた事でもあるの? 你被日本人傷過心 Cape No. 7 (2008)
Can I have a cigarette?[JA] 私にも1本くれない? 可以給我一根煙 Cape No. 7 (2008)
Really?[CN] 是? Man of Iron (1981)
Beans![CN] 豆子 East of Eden (1955)
Can't I?[CN] 都不行 Kuai le de xiao ji (1990)
- No.[CN] 沒事 A Slave of Love (1976)
I'll report to you in a couple of days[JA] また2日後に状況をご報告しますね 我過兩天再將情形跟你報告好? Cape No. 7 (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top