ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -哗-, *哗*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[哗, huā, ㄏㄨㄚ] uproar, tumult, hubbub
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  华 (huá ㄏㄨㄚˊ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 2,486

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huā, ㄏㄨㄚ, / ] crashing sound, #20,883 [Add to Longdo]
[huá, ㄏㄨㄚˊ, / ] cat-calling sound; clamor; noise, #20,883 [Add to Longdo]
[huá, ㄏㄨㄚˊ, / ] clamor; noise, #20,883 [Add to Longdo]
[xuān huá, ㄒㄩㄢ ㄏㄨㄚˊ, / ] brouhaha; hullabaloo; confused noise; hubbub; clamor, #22,692 [Add to Longdo]
[huā huā, ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄚ, / ] sound of gurgling water, #22,991 [Add to Longdo]
[huá rán, ㄏㄨㄚˊ ㄖㄢˊ, / ] in uproar; commotion, #24,560 [Add to Longdo]
众取宠[huá zhòng qǔ chǒng, ㄏㄨㄚˊ ㄓㄨㄥˋ ㄑㄩˇ ㄔㄨㄥˇ, / ] sensationalism; vulgar claptrap to please the crowds; playing to the gallery; demagogy, #33,794 [Add to Longdo]
啦啦[huā lā lā, ㄏㄨㄚ ㄌㄚ ㄌㄚ, / ] onomat. crashing sound, #34,726 [Add to Longdo]
[huā lā, ㄏㄨㄚ ㄌㄚ, / ] onomat. sound of a crash; with a crash, #38,837 [Add to Longdo]
[huá la, ㄏㄨㄚˊ ㄌㄚ˙, / ] to collapse, #38,837 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wow, sexy ladies[CN] ,美女啊 Mr. and Mrs. Incredible (2011)
We'll be rich[CN] ,这次发财了 Mr. and Mrs. Incredible (2011)
Well, It's beating faster[CN] ,现在有点澎湃 Mr. and Mrs. Incredible (2011)
What's with the small writings...[CN] ,怎么搅的! 字又是这么小 Mr. and Mrs. Incredible (2011)
Wow...[CN] - ... Mr. and Mrs. Incredible (2011)
Thanks![CN] ,谢谢你 1,778 Stories of Me and My Wife (2011)
Gosh, this is just chalk[CN] ,这分明是豆腐渣工程嘛 Mr. and Mrs. Incredible (2011)
The balloon is so big, it's cute[CN] ,气球这么大? 好可爱呀 Mr. and Mrs. Incredible (2011)
Wow[CN]  Mr. and Mrs. Incredible (2011)
Wow, how does a normal person have such strength?[CN] ,这么大力的普通人,又怎么解释呢? Mr. and Mrs. Incredible (2011)
Sukiyaki![CN] ,是火锅 1,778 Stories of Me and My Wife (2011)
The clamor and din of those in torment has to be the sound most pleasing to his ear.[CN] 这些痛苦之人的喧与呐喊 是上帝耳中最动听的声音 The Sunset Limited (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top