ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -亦-, *亦*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[亦, yì, ㄧˋ] also, too; likewise
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] A man standing with arrows pointing to his armpits,  Rank: 886

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì, ㄧˋ, ] also, #1,456 [Add to Longdo]
乐乎[bù yì lè hū, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄌㄜˋ ㄏㄨ, / ] extremely; awfully, #21,678 [Add to Longdo]
[yì jí, ㄧˋ ㄐㄧˊ, ] namely; that is, #24,577 [Add to Longdo]
人云[rén yún yì yún, ㄖㄣˊ ㄩㄣˊ ㄧˋ ㄩㄣˊ, ] to say what everyone says (成语 saw); a yes-man, #44,463 [Add to Longdo]
[yì chēng, ㄧˋ ㄔㄥ, / ] also known as; alternative name; to also be called [Add to Longdo]
[Yì zhuāng, ㄧˋ ㄓㄨㄤ, / ] Yizhuang town in Beijing municipality [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It seems every night when Mary's out, that's the night I want to stay home.[CN] 似乎每次晚上我們出去 我都寧願待在家裏 反之 Adam's Rib (1949)
That's why we came.[CN] 我们为此而来 Red River (1948)
And vice versa.[CN] 相反 Violent Saturday (1955)
Had a good time?[CN] -不樂乎? La Poison (1951)
Out of step with the rest of the world, the only thing to do[CN] 完全不趋世界其他人 只要做的是 Pitfall (1948)
along with the folds of her heart.[CN] 伊心受佛光照 Late Spring (1949)
We'll harvest in groups, not individually[CN] 收割要分组进行 Seven Samurai (1954)
Maybe you had a good time. Had a good time?[CN] -你玩的不樂乎 La Poison (1951)
Anybody want to request a favorite?[CN] 我在公园工地上... Ikiru (1952)
And vice versa.[CN] 反之 Romance on the High Seas (1948)
You've done enough for him already...and vice versa.[CN] 你已替他做了很多 反之 The Bad and the Beautiful (1952)
Lin, Ee-Nang![JA] 林南(リン イーナン) Night Market Hero (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top