Search result for

*yeasty*

(10 entries)
(1.3816 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: yeasty,-yeasty-, *yeasty*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yeasty    [ADJ] เกี่ยวกับยีสต์
yeasty    [ADJ] ทำให้เกิดกระบวนการหมัก
yeasty    [ADJ] ปกคลุมไปด้วยฟอง
yeasty    [ADJ] กระสับกระส่าย, See also: กระวนกระวาย, หงุดหงิด
yeasty    [ADJ] ซึ่งมีพลัง, See also: ซึ่งมีกำลังวังชา
yeasty    [ADJ] ไม่จริงจัง, See also: เล่นๆ, เหลาะแหละ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yeasty(ยีส'ที) adj. ประกอบด้วยหรือคล้ายยีสต์,เป็นฟอง,อยู่ในวัยหนุ่มสาว,ร่าเริง,งอกงาม,ไร้แก่นสาร,ผิวเผิน,ไม่สงบ, See also: yeastily adv. yeastiness n.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yeasty    (j) (y ii1 s t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hefig {adj} | hefiger | am hefigstenyeasty | yeastier | yeastiest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Yeasty \Yeast"y\, a.
     Frothy; foamy; spumy, like yeast.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top