Search result for

*worms*

(78 entries)
(1.3192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: worms,-worms-, *worms*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
worms in blood    [SL] สปาเก็ตตี้ราดซอส
open a can of worms    [IDM] สร้างความยุ่งยาก, See also: ก่อปัญหา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Book-wormsหนอนหนังสือ [TU Subject Heading]
Earthwormsไส้เดือนดิน [TU Subject Heading]
Hookwormsพยาธิปากขอ [TU Subject Heading]
Polychaeta ; Polychaete wormsโพลีคีตา [TU Subject Heading]
Budworms, Spurceหนอนเจาะตาพืช [การแพทย์]
Earthwormsไส้เดือนดิน [การแพทย์]
Hookwormsพยาธิปากขอ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wormsThese are the trees on the leaves of which silkworms live.
wormsYour dog has worms. Give him vitamins.
wormsRecently the worms increased.
wormsSilkworms spin cocoons.
wormsMan, being of flesh, is subject to diseases of the mind and after death, to worms.
wormsEven worms are bought for medical research.
wormsThe bird was looking for worms.
wormsBefore he went fishing he dug up some worms for bait.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โร [ADJ] swollen (used descriptive of the abdomen in conditions like worms in children), See also: distended, Syn. โต, ป่อง, Example: เด็กๆ โดยมากมักมีร่างกายผอมเกร็ง พุงโร จนเรียกกันติดปากว่าเป็น ตาลขโมย
ตืด    [N] tapeworm, See also: intestinal pinworms, Syn. พยาธิตัวตืด, Example: ยาชนิดนี้เป็นยาถ่ายพยาธิ เหมาะสำหรับพยาธิตัวตืด, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อพยาธิตัวแบนเป็นปล้องเรียงต่อกันเป็นแถบยาว หัวมีอวัยวะใช้เกาะยึด มักอาศัยดูดอาหารในลำไส้ของมนุษย์และสัตว์มีกระดูกสันหลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพรียง[n.] (phrīeng) EN: shipworms ; teredos ; barnacles   FR: anatife [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WORMS    W ER1 M Z
WORMSER    W ER1 M Z ER0
CUTWORMS    K AH1 T W ER2 M Z
LUGWORMS    L AH1 G W ER0 M Z
SILKWORMS    S IH1 L K W ER2 M Z
EARTHWORMS    ER1 TH W ER2 M Z
ROUNDWORMS    R AW1 N D W ER0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
worms    (v) (w @@1 m z)
cutworms    (n) (k uh1 t w @@ m z)
bookworms    (n) (b u1 k w @@ m z)
hookworms    (n) (h u1 k w @@ m z)
silkworms    (n) (s i1 l k w @@ m z)
tapeworms    (n) (t ei1 p w @@ m z)
wireworms    (n) (w ai1 @ w @@ m z)
earthworms    (n) (@@1 th w @@ m z)
glow-worms    (n) - (g l ou1 - w @@ m z)
slow-worms    (n) - (s l ou1 - w @@ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leseratte {f}; Bücherwurm {m} | Leseratten {pl}; Bücherwürmer {pl}bookworm | bookworms [Add to Longdo]
Seidenraupenzucht {f} | Seidenraupenzuchten {pl}rearing of silkworms | sericultures [Add to Longdo]
Wurm {m} | Würmer {pl}worm | worms [Add to Longdo]
entlocken | entlockend | entlockt | entlockteto worm a secret out of | worming a secret out of | worms a secret out of | wormed a secret out of [Add to Longdo]
wurmkrank {adj}suffering from worms [Add to Longdo]
Blindschleiche {f} [zool.] | Blindschleichen {pl}slowworm; blindworm; caecilain; coecilian | slowworms; blindworms [Add to Longdo]
Fadenwurm {m} [zool.] | Fadenwürmer {pl}eelworm | eelworms [Add to Longdo]
Seidenraupe {f} [zool.] | Seidenraupen {pl}silkworm | silkworms [Add to Longdo]
Bandwurm {m} | Bandwürmer {pl}tapeworm | tapeworms [Add to Longdo]
Fleischwurm {m} | Fleischwürmer {pl}fleshworm | fleshworms [Add to Longdo]
Froschperspektive {f}worms eye [Add to Longdo]
Hakenwurm {m} | Hakenwürmer {pl}hookworm | hookworms [Add to Longdo]
Holzwurm {m} | Holzwürmer {pl}wood worm | wood worms [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一眠[いちみん, ichimin] (n) the first sleep (of silkworms) [Add to Longdo]
一眠り;ひと眠り;一睡り(iK)[ひとねむり, hitonemuri] (n,vs) (1) (See 一睡) (usu. in positive sentences) (a) sleep; (a) nap; (2) first sleep of silkworms [Add to Longdo]
円虫類[えんちゅうるい, enchuurui] (n) round worms [Add to Longdo]
夏蚕[なつご, natsugo] (n) summer silkworms [Add to Longdo]
玉繭[たままゆ, tamamayu] (n) (1) dupion (double cocoon formed jointly by two or more silkworms); dupioni; (2) cocoon [Add to Longdo]
庚申待;庚申待ち[こうしんまち, koushinmachi] (n) (See 三尸) staying awake on the eve of the 57th day of the sexagenary cycle (to prevent the three worms from reporting one's wrongdoings and shortening one's lifespan), while worshipping Sakra, the Blue-Faced Vajra, or Sarutahiko [Add to Longdo]
三尸[さんし, sanshi] (n) (See 庚申待) the three worms (in Taoism, worms that inhabit the human gut and, on the eve of the 57th day of the sexagenary cycle, ascend to heaven during one's sleep to report on one's wrongdoings) [Add to Longdo]
雌雄鑑別[しゆうかんべつ, shiyuukanbetsu] (n) sexing (of chickens, silkworms, etc.) [Add to Longdo]
秋蚕[しゅうさん;あきご, shuusan ; akigo] (n) autumn silkworms; fall silkworms [Add to Longdo]
条虫類;絛虫類[じょうちゅうるい, jouchuurui] (n) cestodes; tapeworms [Add to Longdo]
蝕む(P);虫食む[むしばむ, mushibamu] (v5m,vi) to eat into (e.g. by worms); to spoil; to ruin; to undermine; (P) [Add to Longdo]
線形虫[せんけいちゅう, senkeichuu] (n) nematomorph; horsehair worm; gordian worm; hair worm (any of the parasitic nematode-like worms of phylum Nematomorpha) [Add to Longdo]
掃き立て[はきたて, hakitate] (n) being newly-swept; gathering silkworms from the egg paper [Add to Longdo]
足無蜥蜴;足無し蜥蜴[あしなしとかげ;アシナシトカゲ, ashinashitokage ; ashinashitokage] (n) (uk) legless lizard (esp. Anguidae spp., inc. glass lizards and slow worms) [Add to Longdo]
地竜[じりゅう, jiryuu] (n) herbal medicine prepared from dried earthworms [Add to Longdo]
虫封じ[むしふうじ, mushifuuji] (n) incantation to rid a child of worms [Add to Longdo]
虫腹[むしばら, mushibara] (n) stomach pain due to worms [Add to Longdo]
虫類[ちゅうるい, chuurui] (n) worms and insects [Add to Longdo]
微粒子病[びりゅうしびょう, biryuushibyou] (n) pebrine (disease of silkworms) [Add to Longdo]
鉤頭虫類[こうとうちゅうるい, koutouchuurui] (n) acanthocephalans; thorny-headed worms [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chǔn, ㄔㄨㄣˇ, ] blunt; stupid; to wiggle (of worms) [Add to Longdo]
春蚕[Chūn cán, ㄔㄨㄣ ㄘㄢˊ, / ] Silkworms in Spring (1933), Chinese silent movie in socialist realist style, based on novel by Mao Dun 茅盾 [Add to Longdo]
桑树[sāng shù, ㄙㄤ ㄕㄨˋ, / ] mulberry tree, with leaves used to feed silkworms [Add to Longdo]
环节[huán jié, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] round segment; segment (of annelid worms); connection; link; sector; annular ring [Add to Longdo]
环节动物门[huán jié dòng wù mén, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄇㄣˊ, / ] Annelidan, the phylum of annelid worms [Add to Longdo]
[cù, ㄘㄨˋ, ] crowded; framework for silkworms; gather foliage; bunch; classifier for bunched objects [Add to Longdo]
虫蛀[chóng zhù, ㄔㄨㄥˊ ㄓㄨˋ, / ] damaged by moths or worms [Add to Longdo]
[chǔn, ㄔㄨㄣˇ, ] blunt; stupid; to wiggle (of worms); sluggish [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top