Search result for

*words*

(436 entries)
(0.1445 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: words,-words-, *words*.
English-Thai: Longdo Dictionary
in other words(adv ) อีกนัยหนึ่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
man of a few words (adj ) พูดน้อย ไม่ปริปาก ไม่พูด
See also: S. reticent, silent, A. talkative,
unsupported words (n) Unsupported words

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
words    [N] สุนทรพจน์, See also: การพูด, Syn. speech, talk
swordsman    [N] นักสู้ที่ใช้ดาบ, See also: นักรบที่ใช้ดาบ, Syn. gladiator, fencer, dueler
wordsmith    [N] ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้คำ เช่น นักเขียน นักหนังสือพิมพ์
Wordsworth    [N] กวีอังกฤษในช่วงปีค.ศ. 1770-1850
beyond words    [IDM] เกินกว่าจะกล่าว (มักใช้กับ grateful และ thankful)
in other words    [IDM] พูดง่ายๆ, See also: พูดแบบอื่น
eat one's words    [IDM] กลืนน้ำลายตัวเอง, See also: ยอมสารภาพว่าคาดการณ์ผิด
in so many words    [IDM] อย่างแน่วแน่, See also: อย่างชัดแจ้ง
cross swords with    [PHRV] เริ่มแตกแยก (ทางความคิด, มิตรภาพฯลฯ) กับ, See also: ขัดแย้ง, แตกแยก
four letter words    [SL] คำเลี่ยงของคำที่มีสี่ตัวอักษร เช่น fuck หรือ cunt
weigh one's words    [IDM] คิดก่อนพูด
at a loss for words    [IDM] พูดไม่ออก
learn words by rote    [IDM] ท่องจำ
learn words by heart    [IDM] ท่องจำ
Them's fighting words    [IDM] คำที่จะทำให้เป็นเรื่องทะเลาะกัน
put something into words    [IDM] ใช้ภาษา / คำพูดแสดงความรู้สึก
put words in inverted commas    [IDM] ใส่เครื่องหมายเน้น, See also: เน้นให้รู้ว่าสำคัญ, Syn. place in, set in
Fine words butter no parsnips.    [IDM] คำพูดไม่ได้ช่วยกู้สถานการณ์
put words into someone's mouth    [IDM] อ้างว่าเป็นคำพูดของ
Actions speak louder than words.    [IDM] ลงมือทำดีกว่าเอาแต่พูด
one's words stick in one's throat    [IDM] พูดไม่ออก, See also: (คำพูด) ตีบตันอยู่ในลำคอ
suit one's actions to one's words    [IDM] ทำตามคำพูด, See also: ทำตามที่ขู่เอาไว้, ทำตามสัญญา
take the words out of one's mouth    [IDM] พูดในสิ่งที่บางคนอยากจะพูด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
precatory wordsคำแสดงความปรารถนา, คำขอร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary and secondary meanings of wordsลำดับความหมายหลักและความหมายรองของคำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
literal meaning of the wordsถ้อยคำสำนวนตามตัวอักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
operative wordsข้อความที่กำหนดการโอนที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fighting wordsคำยุยงให้กระทำผิดกฎหมาย (ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enacting clause; enacting wordsคำปรารภ (ในการตรากฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enacting words; enacting clauseคำปรารภ (ในการตรากฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
two-swords theoryทฤษฎีทวิศัสตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
words actionable in themselvesถ้อยคำที่เป็นการหมิ่นประมาทอยู่ในตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
words of artศัพท์เฉพาะทาง, สำนวนเฉพาะทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
words of limitationข้อความที่จำกัดระยะเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
words of procreationข้อความที่กำหนดผู้สืบทอดมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
words of purchaseข้อความที่ระบุตัวผู้รับโอนสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
words of severanceข้อความที่กำหนดส่วนแบ่งในทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
words, operativeข้อความที่กำหนดการโอนที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
words, precatoryคำแสดงความปรารถนา, คำขอร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
words, primary and secondary meanings ofลำดับความหมายหลักและความหมายรองของคำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
WordStar (Computer file) เวิร์ดสตาร์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Code wordsอักษรรหัส [TU Subject Heading]
Colors, Words forความหมายของสี [TU Subject Heading]
Compound wordsคำซ้อน [TU Subject Heading]
Foreign words and phrasesคำและวลีภาษาต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Mimetic wordsคำเลียนแบบ [TU Subject Heading]
Passwordsรหัสผ่าน [TU Subject Heading]
Swordsดาบ [TU Subject Heading]
Swordsmenนักดาบ [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
swordsman(ซอร์ดช'เมิน) n. นักดาบ,นักฟันดาบ,ทหาร., See also: swordsmanship n. วิชาฟันดาบ pl. swordsmen

English-Thai: Nontri Dictionary
swordsman(n) ทหาร,นักดาบ,พลดาบ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wordsThe words 'beautiful' and 'ugly' are relative terms.
wordsSum up the passage within 200 words.
wordsYou need not write more than 400 words.
wordsWrite in less than 50 words.
wordsThey say fine words are no virtue if they're insincere and that's him in a nutshell. He's all talk but doesn't mean a word of it.
wordsWhen you get married and have kids, you'll realize that actions speak louder than words.
wordsI didn't quite catch your words.
wordsYour words of encouragement meant a lot to me.
wordsI'll treasure your kind words.
wordsYou always bandy words with me: You never listen to me.
wordsThose children use bad words.
wordsI cannot place confidence in his words.
wordsAmerican children grow up hearing those words.
wordsOne professor says that even if Alex is using words, it's wrong to call it a language.
wordsThose were his actual words.
wordsIn other words, he is lazy.
wordsNot words but action is needed now.
wordsIt is wiser to make no reply to angry words.
wordsDon't want hear your words.
wordsI will bear your words in mind.
wordsI have no words to thank you.
wordsI'd like to say a few words by way of apology.
wordsPut the words in parentheses into abbreviated form.
wordsMoney and I are strangers; in other words, I am poor.
wordsInstead use words like "some", "many", "often", and begin statements with openers like, "In my experience, ...", "Excuse me if I'm wrong, but...", "In many instances, ...."
wordsCarol refused; in other words her answer was "no."
wordsIt was a poor choice of words under the circumstances.
wordsHere are some words whose spelling may cause trouble.
wordsKoko knows and uses more than 500 words in sign language, the language of deaf people.
wordsWhen it comes to learning English words by heart, nobody can beat him.
wordsThose four words carried not only a lot of complex information, but also the persuasive force of a proverb.
wordsThese words came out of the book you have.
wordsBecause of this, Koko can understand hundreds of spoken words.
wordsDon't fail to learn these basic words by heart.
wordsThese words brought tears to her eyes.
wordsThese words were spoken by someone who shall be nameless.
wordsThis dictionary contains not less than fifty thousand words.
wordsThis dictionary contains not more than 20,000 words.
wordsThis dictionary contains about 40,000 headwords.
wordsIn copying this paper, be careful not to leave out any words.
wordsIn copying this paper, be careful not to leave out any words.
wordsPlease allow me to say a few words on this occasion.
wordsSummarize the contents in 60 English words.
wordsI'm sorry. I take back my words.
wordsResearchers at the Gorilla Foundation have to spell out words like c-a-n-d-y and g-u-m when Koko is nearby.
wordsEven these words will someday disappear.
wordsMany of these words we are unable to recall at will.
wordsThese words are derived from the same root.
wordsThese words aren't used in spoken language.
wordsWrite these words in your notebook.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
I can't find the words to truly express my joy at the rekindling of our association.ผมบรรยายไม่ถูกเลย ว่าดีใจแค่ไหน ...ที่เราจะได้ร่วมงานกันอีก Blazing Saddles (1974)
Don't you know any other words?เธอพูดคำอื่นไม่เป็นรึไง The Little Prince (1974)
Their best part, in other wordsส่วนที่ดีที่สุดของเขาทั้งหลาย, กล่าวอีกอย่างหนึ่ง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Your words remind her of her motherคำของคุณ .เตือนของของเธอ .แม่ของเธอ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You're doing some very funny things with words here.คุณใช้คำพูดได้ตลกมากที่นี่ Oh, God! (1977)
-And those were his exact words?ท่านบอกอย่างนั้นทุกคำ Oh, God! (1977)
Maybe they want to hear it in your own words.เขาอาจจะอยากฟังคำพูดของท่าน Oh, God! (1977)
Only, my words he ran out of years ago.แต่ผมหมดคำสอนหลายปีมาแล้ว Oh, God! (1977)
I'm a God of very few words, and Jerry's already given you mine.ผมคือพระเจ้าที่มีคำพูดน้อย และเจอร์รี่บอกคำพูดของผมไปแล้ว Oh, God! (1977)
And that she was mumbling some strange, unrelated words.และเธอกำลังพูดพึมพำ ไม่ได้ศัพท์ แปลกๆ Suspiria (1977)
I only caught two words distinctly:เพียงแต่จับคำพูดได้สองคำชัดเจน: Suspiria (1977)
I don't know what the words "Secret" or "Irises" mean either.ฉันก็ไม่รู้เหมือน "ความลับ"และ"ดอกไอริส"หมายถึงอะไร Suspiria (1977)
In other words:กล่าวอีกอย่างคือ: Suspiria (1977)
Just words!แค่ลมปาก The Road Warrior (1981)
In the words of General George C. Marshall the American secretary of state:นี่คือคำพูดของนายพลจอร์จ ซี มาร์แชล รมต.ต่างประเทศของสหรัฐ Gandhi (1982)
Just a few words, then we'll get you to civilization.พูดสัก 2-3 คำ แล้วเราจะพาคุณเข้าเมือง Gandhi (1982)
I will ever live devoted to you speaking words of love and praying for your happiness.ชีวิตของฉันจะอุทิศให้คุณ พูดคำรักและสวดมนตร์ ขอให้คุณมีความสุข Gandhi (1982)
Like all other boys I sang the words not thinking what they meant or how they might influence me.เหมือนเด็กคนอื่น ผมร้องเพลงนี้ โดยไม่นึกถึงความหมาย หรือจะมีผลกับผมอย่างไร Gandhi (1982)
Hindu swords.ด้วยดาบของฮินดู Gandhi (1982)
Maybe you won't understand my words:บางทีคุณอาจจะไม่- เข้าใจคำพูดของฉัน: Idemo dalje (1982)
A man of few words. I like it.ชายคนหนึ่งของคำไม่กี่คำ ฉัน ชอบมัน. 2010: The Year We Make Contact (1984)
I'm trying to put into words what has happened.ฉันพยายามที่จะใส่ลงไปใน คำพูด เกิดอะไรขึ้น. บางทีที่ว่าสำหรับ 2010: The Year We Make Contact (1984)
- There musta been some magic words.- อาจจะต้องใช้คาถาด้วย Return to Oz (1985)
- I don't know these words!- ฉันอ่านไม่ออก Return to Oz (1985)
they had swords. what could we do?ไม่ยุติธรรม ก็พวกเขามีดาบ จะให้เราทำไงได้? Spies Like Us (1985)
and we should never forget the words of president john f. kennedy who said,"ask not what your country can do for you, but what you can do for your country."และเราไม่ควรลืมวาทกรรม ของอดีตประธานาธิบดี John F. Kennedy Spies Like Us (1985)
"Say your right words," the goblins said."พูดคำๆนั้นออกมาสิ" เหล่าปิศาจเอ่ย Labyrinth (1986)
So the girl suffered in silence... until one night, when she was tired from a day of housework... and she was hurt by the harsh words of her stepmother... and she could no longer stand it...หญิงสาวจึงได้แต่นิ่งเงียบอยู่ในความเศร้า... แต่แล้วคืนหนึ่ง หลังจากที่เธอเหน็ดเหนื่อยจากงานบ้านทั้งปวง... และเจ็บช้ำจากวาจาอันโหดร้ายของแม่เลี้ยง Labyrinth (1986)
I'll say the words.ไม่งั้นฉันจะพูดคำๆนั้น Labyrinth (1986)
Listen. She's going to say the words.ฟังๆ / หล่อนกำลังจะพูดคำๆนั้น Labyrinth (1986)
My father's final words were...คำสั่งเสียสุดท้ายของท่านพ่อคือ The Princess Bride (1987)
My father's final words were,คำสั่งเสียสุดท้ายของท่านพ่อคือ The Princess Bride (1987)
Not to mention that, uh, pirates are not known to be men of their words.นี่ยังไม่รวมภาษิตที่ว่า ไม่มีสัจจะในหมู่โจรนะ The Princess Bride (1987)
And you cannot break it, not with a thousand swords.ท่านไม่มีวันทำลายพันธะนั้น แม้จะตัดขาดด้วยดาบนับพันเล่ม The Princess Bride (1987)
And I'll use small words, so that you'll be sure to understand, you warthog-faced buffoon.และจะพยายามใช้ถ้อยคำไม่มากนัก เพื่อเจ้าจะได้เข้าใจ เจ้าหน้าหมูโสโครก The Princess Bride (1987)
In the words of our own Billy Lane:- ผมไม่รู้ ด้วยสำนวนของบิลลี่ เลน Punchline (1988)
"The love of my life is a lady named Comedy." And in the words of Kissinger:ที่รักของผมคือ ผู้หญิงชื่อ"ตลก" Punchline (1988)
Have you forgotten your words at Peredelkino?คุณลืมคำพูดของคุณที่ Peredelkino? The Russia House (1990)
Those were your words, and I loved you for them.สิ่งเหล่านี้เป็นคำพูดของคุณและฉันรักคุณสำหรับพวกเขา The Russia House (1990)
Again, you're putting words into my mouth.อีกครั้งคุณใส่คำเข้าไปในปากของฉัน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
More words followed and I began their training teaching them all that I had learned from my master.คำอื่น ๆ ตามมา ... ... และฉันเริ่มการฝึกอบรมของพวกเขา ... ... การเรียนการสอนพวกเขาทั้งหมดที่ผมได้เรียนรู้จากต้นแบบของฉัน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
And always remember the true force that binds you the same as that which brought me here tonight that which I gladly return with my final words.และจำไว้เสมอแรงจริงที่ผูกคุณ ... ... เช่นเดียวกับที่นำผมมาที่นี่ในคืนนี้ ... ... สิ่งที่ฉันยินดีกลับมาพร้อมกับคำพูดสุดท้ายของฉัน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Saki wasted no words, and during the struggle my cage was broken.Saki เสี​​ยไม่มีคำพูดและในระหว่างการต่อสู้ ... ... กรงของฉันถูกหัก Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Gotta say the words you've gotGotta say the words you've got Mannequin: On the Move (1991)
You idiots-- we've ALL got swords!เจ้าโง่ พวกเรามีดาบกันทุกคนนะ Aladdin (1992)
Say the magic words! Genie, I wish for you to make me a prince!จีนี่ ข้าต้องการเจ้า ทำให้ข้าเป็นเจ้าชาย Aladdin (1992)
He faced the galloping hordes A hundred bad guys with swordsเขาต่อสู้กับกองทัพ อย่างรวดเร็ว เจ้าคนชั่วกว่า 100 คนกับดาบ Aladdin (1992)
Those were my very words.นั่นมันคำพูดของผม Basic Instinct (1992)
It's so depressing. Have you ever listened to the words?มันบีบคั้นน่ะ คุณฟังเนื้อหรือเปล่า The Bodyguard (1992)
"in the Jews' language, 'Hear ye the words of the great king."ในภาษาฮิบรูว่า '"จงฟังพระวจนะของพระมหากษัตริย์ Wuthering Heights (1992)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอนคำพูด    [V] retract one's words, See also: retract one's statement, Example: ฝ่ายรัฐบาลขอให้ฝ่ายค้านถอนคำพูดที่ดูหมิ่นนายกรัฐมนตรี, Thai definition: ยกเลิกคำที่พูดไปแล้ว ให้เป็นเหมือนว่าไม่เคยพูดคำนั้นมาก่อน
กล่าวอีกนัยหนึ่ง    [ADV] in other words, Syn. อีกนัยหนึ่ง, Example: เขาคิดทำปลายปีกให้ดัดงอนขึ้นหรืองุ้มลงได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือทำให้มุมปะทะที่ปลายปีกทั้งสองต่างกันได้
มนตร์    [N] sacred words, Example: เขาลุ่มหลงเธอขนาดหนัก เหมือนต้องมนตร์อะไรสักอย่าง, Thai definition: คำสำหรับเสกเป่า
โวหาร [N] eloquence, See also: words, diction, rhetoric, oratory, Syn. สำนวนโวหาร, Example: หลายฝ่ายแสดงความคิดเห็นด้วยลักษณะของบัณฑิต ด้วยโวหารนุ่มนวล, Count unit: โวหาร, Thai definition: ชั้นเชิงหรือสำนวนแต่งหนังสือหรือพูด, ถ้อยคำที่เล่นเป็นสำบัดสำนวน, Notes: (บาลี)
สงครามปาก    [N] war of words, See also: argument, quarrel, wrangle, dispute, Syn. การปะทะคารม, การโต้เถียง, Thai definition: การปะคารมกัน, การโต้เถียงทะเลาะกัน
สนธิ    [N] combination of initial and final words into a compound words, Example: พระอาจารย์สม ภิกษุชาวเขมรได้ศึกษาสูตรสนธิ ตลอดจนบาลีไวยากรณ์, Thai definition: การเอาศัพท์ตั้งแต่ 2 ศัพท์ขึ้นไปมาเชื่อมเสียงให้กลมกลืนกันตามหลักที่ได้มาจากไวยากรณ์บาลี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สมาส    [N] compound word, See also: combination of words, Example: คำบางคำเป็นศัพท์เฉพาะ แม้เขียนอย่างสมาสก็ไม่อ่านออกเสียงอะ, Thai definition: การที่เอาศัพท์ตั้งแต่ 2 ศัพท์ขึ้นไปมาต่อกันเป็นศัพท์เดียวตามหลักที่ได้มาจากไวยากรณ์บาลีและสันสฤกต, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เล่ม [CLAS] numerative noun for books, knives, swords, etc, Example: ซีดีรอมเพียงสองแผ่นจะบรรจุรายการหนังสือได้มากว่าหนึ่งล้านเล่ม, Thai definition: ลักษณนามสำหรับเรียกสิ่งของบางชนิดที่มีลักษณะยาวเรียวอย่างมีด หอก พาย เข็ม หรือใช้เป็นลักษณะนามของหนังสือ
ส่งสาร    [V] send a message, See also: send words, go and tell, Syn. ส่งข่าวสาร, Ant. รับสาร, Example: ท่านต้องส่งสารไปยังสัมพันธมิตรให้ระมัดระวังในการทิ้งระเบิด
ออดอ้อนออเซาะ    [V] talk sweetly, See also: butter up, wheedle, flatter, plead with sweet words, Syn. ฉอเลาะ, ประจบประแจง, Example: เธอออดอ้อนออเซาะแฟนให้พาเธอไปเต้นรำ
นิ่งงัน    [V] become silent, See also: be at a loss for words, pause, be stumped, be motionless, be quiet, be static, Syn. จังงัง, Example: หลายคนนิ่งงันเหมือนหยุดหายใจไปชั่วขณะ, Thai definition: นิ่งและหยุดชะงักไปชั่วขณะ
เชื่อลมปาก [V] believe in one's words, Syn. เชื่อคำพูด, Example: ถ้าเธอเชื่อลมปากของเขา เธออาจจะต้องมาเสียใจภายหลังก็ได้, Thai definition: เห็นตามหรือไว้ใจถ้อยคำที่กล่าวออกมาเพื่อจูงใจให้คล้อยตาม
คารม    [N] rhetoric, See also: eloquence, oratory, words, argument, Syn. ฝีปาก, ถ้อยคำ, Example: สักวันหนึ่งข้างหน้าข้าพเจ้าคงพอจะมีจุดเริ่มต้นและมีจุดยืนที่จะไม่หวั่นไหวไปกับคารมคำโฆษณาชวนเชื่อจากผู้ขายสินค้าได้โดยง่าย, Thai definition: ถ้อยคำที่คมคาย
คำกล่าว    [N] saying, See also: hearsay, speaking, speech, remarks, words, utterance, Syn. คำพูด, คำบอกเล่า, Example: ปัญหาของเด็กในวัยรุ่นยังพอมีทางปรับปรุงแก้ไขได้เข้าทำนองคำกล่าวที่ว่า ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก นี่เอง, Count unit: คำ
คำหวาน    [N] honeyed word, See also: sweet talk, sugary words, Syn. คำไพเราะ, Example: พ่อหนุ่มหยอดคำหวานใส่หญิงสาวที่ตนชอบ
คำสุภาพ    [N] polite word, See also: refined words, refined expression, Example: วัตถุประสงค์ของการใช้ราชาศัพท์และคำสุภาพนั้นคือการใช้เพื่อยกย่องผู้อื่นมิใช่ยกย่องตัวเอง
คำนิยม    [N] appreciation, See also: eulogy, praise, good opinion, favourable comment, admiring words, Syn. คำชมเชย, คำสรรเสริญ, Example: เขาโทรศัพท์มาให้ผมเขียนคำนิยมให้กับหนังของเขา
คำชมเชย    [N] appreciation, See also: eulogy, praise, good opinion, favourable comment, admiring words, Syn. คำชม, คำยกย่อง, คำเยินยอ, Example: รองประธานรัฐสภาได้รับคำชมเชยจากสื่อมวลชนถึงการวางตัวเป็นกลางในการอภิปราย
คำปรารภ    [N] saying, See also: hearsay, speaking, speech, remarks, words, utterance, mention, Syn. คำกล่าว, Example: ผมมักจะได้ยินคำปรารภว่า ครูควรจะสอนภาษาไทยธุรกิจแทนภาษาไทยธรรมดา
คำพูด    [N] speech, See also: words, discourse, remark, vocable, utterance, Syn. ถ้อยคำ, วลี, คำกล่าว, วาจา, Example: คำพูดของครูทำให้เขามีกำลังใจที่จะเรียนต่อในระดับสูงขึ้นไป, Count unit: คำ
อีกนัยหนึ่ง    [CONJ] in other words, Syn. อีกแง่หนึ่ง, Example: เครื่องนี้บันทึกข้อมูลได้ด้วยความเร็วระหว่าง 100,000 ถึง 300,000 ตัวอักษรต่อวินาที หรืออีกนัยหนึ่งประมาณ 200 นิ้วต่อวินาที
วลี    [N] phrase, See also: group of words, remark, expression, saying, Syn. ถ้อยคำ, กลุ่มคำ, Example: ชื่อเสียงของเขาโด่งดังไม่ใช่เฉพาะในสหรัฐแต่โด่งดังไปทั่วโลก จึงเป็นนักร้องที่เหมาะสมกับวลีที่ว่าอภิมหาอมตะนิรันดร์กาลมากที่สุด, Thai definition: กลุ่มคำที่เรียงติดต่อกันเป็นระเบียบและมีกระแสความเป็นที่หมายรู้กันได้แต่ยังไม่เป็นประโยคสมบูรณ์
วาจา    [N] speech, See also: words, discourse, remark, vocable, utterance, Syn. ถ้อยคำ, คำกล่าว, คำพูด, คำ, วจี, Example: เขาสำรวมกายวาจาใจของเขาได้เป็นอย่างดี
พระราชดำรัส    [N] royal words, See also: royal remark, royal observation royal speech, Syn. พระราชกระแสรับสั่ง, Example: พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสกับปวงชนชาวไทยเนื่องในวันขึ้นปีใหม่, Count unit: องค์, Thai definition: คำพูดของพระราชา, Notes: (ราชา)
พร่ำพลอด    [V] be occupied with endless whispers of love, See also: beseech continuously plead with sweet words, Syn. ออดอ้อน, ออเซาะ, พลอดพร่ำ, พลอดรัก, Example: เขาพร่ำพลอดอยู่กับหญิงคนรักได้ทั้งวัน, Thai definition: พูดออดอ้อน, พูดออเซาะ
ภารดี    [N] speech, See also: words, eloquence, language, utterance, Syn. ถ้อยคำ, คำพูด, ภาษา, Thai definition: คำที่กล่าวออกมา
ภาษา    [N] language, See also: speech, words, Syn. คำพูด, Example: ปัญหาชายแดนภาคใต้มีสาเหตุมาจากความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันในเรื่องของภาษา ระหว่างไทยพุทธ และคนมุสลิม, Thai definition: เสียงหรือกิริยาอาการที่ทำความเข้าใจกันได้, ถ้อยคำที่ใช้พูดกัน
มุสาวาท    [N] lie, See also: falsehood, fib, untrue words, untruth, Syn. คำเท็จ, คำโกหก, Example: ถ้ากษัตริย์ทำปาณาติบาตลักขโมยประพฤติผิดในกามและกล่าวคำมุสาวาทก็เลวร้ายดังเช่นพราหมณ์แพศย์ศูทรที่ทำเช่นนั้นเหมือนกัน, Notes: (บาลี)
เปสุญวาท [N] slander, See also: backbiting, words of sowing defamation, Syn. คำส่อเสียด, Thai definition: เปลือยส่วนบน, Notes: (บาลี)
ผันอักษร    [V] vary the tone in pronouncing words or letters according to the rules of grammar, See also: conjugate, decline, Example: นักเรียนกำลังหัดผันอักษร, Thai definition: เปลี่ยนเสียงพยัญชนะให้สูงต่ำไปตามวรรณยุกต์
ลมปาก    [N] words, See also: persuasive words, Example: เรื่องที่เขาเคยให้สัญญาว่า จะช่วยเหลือเรื่องเรียนลูก ก็เป็นเพียงลมปากเท่านั้น, Thai definition: ถ้อยคำที่กล่าวออกมา, คำพูดที่พูดจูงใจให้เห็นคล้อยตาม
ลิ้นลม    [N] glib tongue, See also: oral words, fine words, Syn. สำนวน, Example: ดิฉันไม่เชื่อลิ้นลมของคนเจ้าเล่ห์อย่างเขาแน่นอน, Thai definition: ถ้อยคำที่คมคาย
เล่นคำ [V] play on words, See also: pun, juggle with words, go in for rhetoric, Example: สุนทรภู่ชอบเล่นคำและสำนวนในบทกลอน, Thai definition: ใช้ถ้อยคำในการประพันธ์ให้มีอักษรสัมผัสหรือคล้องจองกันเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้
วจนะ    [N] words, See also: speech, utterance, Syn. คำพูด, ถ้อยคำ, พจน์, วจี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วจี    [N] words, See also: speech, utterance, saying, Syn. คำพูด, ถ้อยคำ, พจน์, วจนะ, Notes: (บาลี)
วาท    [N] words, See also: speech, utterance, saying, remark, Syn. คำพูด, ถ้อยคำ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ศัพท์แสง    [N] vocabulary, See also: words, jargon, lingo, terms, Syn. คำศัพท์, ศัพท์, คำยาก, Example: เราต้องเรียนรู้ศัพท์แสงทางคอมพิวเตอร์ไว้บ้าง, Count unit: คำ, Thai definition: คำยากที่ต้องแปลหรืออธิบายเพิ่มเติม
เสียปาก [V] waste one' words, Example: พวกนี้ตอบปัญหาไร้สาระจนไม่อยากจะด่าแล้ว เสียปาก, Thai definition: พูดไปเปล่าประโยชน์
ตะกรุด    [N] tiny rolled metal amulet inscribed with magic words, See also: magic jewely, a charm or amulets of rolled brass, Syn. กะตรุด, Example: เขาแขวนตะกรุดไว้ที่คอมาตั้งแต่เด็ก, Count unit: ดอก, Thai definition: เครื่องรางอย่างหนึ่งทำด้วยโลหะหรือใบลาน มีลักษณะเป็นรูปกลมยาวและกลวง
ต่อปากต่อคำ    [V] have words with, See also: exchange words with, argue back and forth, haggle with, enter into controversy with, squab, Syn. ต่อปากหลากคำ, Example: ผมไม่อยากต่อปากต่อคำกับเขา, Thai definition: เฝ้าเถียงกันไม่รู้จักจบ, พูดยันกันเพื่อพิสูจน์ความ
ต่อปากหลากคำ    [V] have words with, See also: exchange words with, argue back and forth, haggle with, enter into controversy with, squab, Syn. ต่อปากต่อคำ, Example: เด็กคนนี้ช่างต่อปากหลากคำผู้ใหญ่เสียจริง, Thai definition: เฝ้าเถียงกันไม่รู้จักจบ, พูดยันกันเพื่อพิสูจน์ความ
ต่อนัดต่อแนง    [V] have words with, See also: exchange words with, argue back and forth, haggle with, enter into controversy with, squab, Syn. ต่อนัดต่อแนม, ต่อล้อต่อเถียง, ต่อปากต่อคำ, Thai definition: เฝ้าเถียงกันไม่รู้จักจบ, พูดยันกันเพื่อพิสูจน์ความ
ต่อปากต่อคำ    [V] have words with, See also: exchange words with, argue back and forth, haggle with, enter into controversy with, squab, Syn. ต่อปากหลากคำ, Example: ผมไม่อยากต่อปากต่อคำกับเขา, Thai definition: เฝ้าเถียงกันไม่รู้จักจบ, พูดยันกันเพื่อพิสูจน์ความ
ต่อปากหลากคำ    [V] have words with, See also: exchange words with, argue back and forth, haggle with, enter into controversy with, squab, Syn. ต่อปากต่อคำ, Example: เด็กคนนี้ช่างต่อปากหลากคำผู้ใหญ่เสียจริง, Thai definition: เฝ้าเถียงกันไม่รู้จักจบ, พูดยันกันเพื่อพิสูจน์ความ
ต่อตี    [V] fight with, See also: close with, cross swords, descend upon, beat down, come upon, Syn. เข้าตี, ต่อสู้, ปะทะ, Ant. ล่าถอย, Example: ข้าศึกต่อตีเข้ามาถึงหน้าค่าย, Thai definition: ต่อสู้ประจัญหน้า
ต่อนัดต่อแนง    [V] have words with, See also: exchange words with, argue back and forth, haggle with, enter into controversy with, squab, Syn. ต่อนัดต่อแนม, ต่อล้อต่อเถียง, ต่อปากต่อคำ, Thai definition: เฝ้าเถียงกันไม่รู้จักจบ, พูดยันกันเพื่อพิสูจน์ความ
ติดสำนวน    [V] use idiomatic expression, See also: contract the habit of using certain words or idioms, Example: หลานๆ มักมานั่งฟังปู่เล่าเรื่องในอดีตเพราะปู่มักติดสำนวน ทำให้ได้รับความรู้เรื่องสำนวนไปอีกต่อหนึ่ง, Thai definition: พูดใช้สำนวนมากๆ, พูดจาเล่นสำนวน
ตีสำนวน    [V] speak eloquently, See also: play with words, use idiomatic expression, wisecrack, Syn. เล่นสำนวน, ตีโวหาร, ตีฝีปาก, เล่นสำบัดสำนวน, Example: ประเด็นที่พูดตอนแรกไม่ได้ตีสำนวน แต่ต้องการให้ลองพิจารณา, Thai definition: พูดใช้สำนวนโวหารเป็นเชิงอวดฉลาด
ตู่ตัว    [V] mistake, See also: drop words, misread, Syn. เพี้ยนตัว, Example: เพราะคงจำกันไม่ได้ว่าใครเป็นใคร จึงตู่ตัวตู่ตนสับสนกันไปหมด, Thai definition: อ่านหนังสือไม่ตรงตัว เพี้ยนตัว
ตู่พุทธพจน์    [V] refer mistakenly the Buddha's teaching, See also: to express the Buddha's words incorrectly, Thai definition: อ้างพุทธพจน์ผิดๆ ถูกๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารัมภกถา[n.] (āramphakathā) EN: preface ; introduction ; foreword ; introductory words ; prologue ; preamble   FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
อรรถ[n.] (at) EN: test ; words   
อรรถ-[pref. (n.)] (attha-) EN: text ; words ; content   
บทเรศ[n.] (botharēt) EN: words of a song ; libretto   FR: paroles de chanson [fpl] ; livret [m]
บทเพลง [n. exp.] (botphlēng) EN: lyrics ; words of a song   FR: paroles de chanson [fpl]
โดยคำพูด[adv.] (dōi khamphūt) EN: in words   
ด้วยวาจา[X] (dūay wājā) EN: verbal ; in words ; oral   FR: verbal
เจียม[v.] (jīem) EN: be reserved ; keep under restraint ; be restrained in words and action ; be modest ; be humble ; be moderate   FR: être réservé ; faire preuve de réserve
กถา[n.] (kathā) EN: speech ; lecture ; discourse ; talk ; words   FR: discours [m]
คำ-[pref.] (kham-) EN: words ; remarks : statements)   FR: actions orales ou écrites ; commentaires
คำ[n.] (kham) EN: [classifier : words ; mouthfuls of food]   FR: [classificateur : mots ; bouchées de nourriture]
คำกล่าว[n.] (khamklāo) EN: saying ; hearsay ; speaking ; speech ; remarks ; words ; utterance   FR: paroles [fpl] ; dires [mpl] ; mots [mpl]
คำนิยม[n.] (khamniyom) EN: appreciation ; eulogy ; praise ; good opinion ; favourable comment ; admiring words ; encomium   
คำพูด[n.] (khamphūt) EN: speech ; words ; discourse ; remark ; vocable ; utterance   FR: parole [f] ; mot [m] ; propos [m]
คารม[n.] (khārom) EN: rhetoric ; eloquence ; oratory ; words ; argument   FR: argument [m]
กล่าวคือ[conj.] (klāokheū) EN: that is to say ; in other words ; that is   FR: à savoir ; c'est-à-dire ; c-à-d (abrév.)
กล่อมใจ[v.] (klǿmjai) EN: speak soothing words ; persuade ; prevail on ; convince   FR: persuader ; convaincre
เล่นคำ[v. exp.] (len kham) EN: play on words ; pun ; juggle with words ; go in for rhetoric   FR: jouer avec les mots ; faire des calembours ; faire des jeux de mots
ลิ้นลม[n.] (linlom) EN: glib tongue ; oral words ; fine words   
ลมปาก[n.] (lompāk) EN: words ; persuasive words ; gossip   FR: belles paroles [fpl] ; mots [mpl]
มนตร์ = มนต์[n.] (mon) EN: mantra ; sacred words ; prayer ; incantation ; magic ; spell ; formula   FR: mantra [m] ; prière [f] ; incantation [f]
มุสาวาท[n.] (musāwāt) EN: lie ; falsehood ; fib ; untrue words ; untruth   FR: mensonge [m] ; contre-vérité [f] ; menterie [f] (fam. - vx)
งัน[v.] (ngan) EN: be stunted ; become silent ; be at a loss for words ; pause ; be stumped   
ออดอ้อนออเซาะ[v. exp.] (øt-øn øsǿ) EN: talk sweetly ; butter up ; wheedle ; flatter ; plead with sweet words   
ปะทะคารม[v. exp.] (patha khārom) EN: debate ; dispute ; quarrel ; squabble ; argue ; cross verbal swords   
พากย์[v.] (phāk) EN: words ; commentary   FR: parole [f] ; langage [m]
พูดไม่ถูก[v. exp.] (phūt mai thūk) EN: words fail me   
แสง[n.] (saēng) EN: weapon ; arms ; swords   FR: arme [m] ; armement [m]
ศัพท์บัญญัติ[n. exp.] (sap banyat) EN: invented word ; coined word ; prescribed words ; terminology   
ศัพท์หมวด[n. exp.] (sap mūat) EN: glossary ; lexicon ; classified words ; classified terms   
ศัพท์แสง[n.] (sapsaēng) EN: vocabulary ; words ; jargon ; lingo ; terms   
ศัพทานุกรม[n.] (sapthānukrom) EN: glossary ; lexicon ; classified words ; classified terms   
เสความ[v.] (sēkhwām) EN: twist words ; pervert ; twist ; convolute   
เสียปาก[v. exp.] (sīapāk) EN: waste one' words   FR: parler pour ne rien dire
สงครามปาก[n. exp.] (songkhrām pāk) EN: war of words   FR: guerre des mots [f] ; joute verbale [f]
สนธิ[n.] (sonthi) EN: contraction ; connection ; combination (of initial and final words into a compound words)   FR: affixe [m]
ตะกรุด[n.] (takrut) EN: tiny rolled metal amulet inscribed with sacred words ; magic gold or silver cylinder worn around the waist or the neck   FR: amulette [f] ; talisman [m]
ทะเลาะ[v.] (thalǿ) EN: quarrel ; exchange words ; have a brawl ; argue; dispute ; wrangle ; bicker ; squabble ; spat ; have a row   FR: se disputer ; se quereller ; se chamailler ; avoir une prise de bec
ถ้อย[n.] (thøi) EN: words   FR: mots [mpl] ; paroles [fpl]
ถ้อยคำ[n.] (thøikham) EN: words ; wording ; diction ; declaration ; statement   
ถ้อยคำไพเราะ[n. exp.] (thøikham phairǿ) EN: honeyed words   
ถอนคำพูด[v. exp.] (thøn khamphūt) EN: retract ; retract one's words ; retract one's statement ; talk back what one has said ; eat one's words   FR: se rétracter ; ravaler ses paroles (fam.)
ติดหู[v. exp.] (tit hū) EN: recall the words ; recall a tune   
ติดศัพท์[v.] (titsap) EN: get stuck on a word ; do not know the meaning of a word ; be unable to understand the meaning of a word ; use difficult words/expressions   
ไวพจน์[n.] (waiphot) EN: synonym ; homonym ; pun ; play on words   FR: synonyme [m]
วาจา[n.] (wājā) EN: speech ; words ; discourse ; remark ; vocable ; utterance ; statement ; comment   FR: mot [m] ; parole [f] ; discours [m]
วาจาไพเราะ[n. exp.] (wājā phairǿ) EN: soft and sweet words ; flowery speech   
วจี[n.] (wajī) EN: words ; speech ; utterance ; saying   
วลี[n.] (walī) EN: phrase ; group of words ; remark ; expression ; saying   FR: phrase [f] ; expression [f] ; formule [f]
วาท[n.] (wātha) EN: words ; statement ; oratory ; speech ; creed   

CMU English Pronouncing Dictionary
WORDS    W ER1 D Z
SWORDS    S AO1 R D Z
KEYWORDS    K IY1 W ER2 D Z
WORDSTAR    W ER1 D S T AA2 R
BUZZWORDS    B AH1 Z W ER0 D Z
PASSWORDS    P AE1 S W ER2 D Z
WORDSMITH    W ER1 D S M IH2 TH
CROSSWORDS    K R AO1 S W ER2 D Z
WORDSWORTH    W ER1 D Z W ER0 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
words    (v) (w @@1 d z)
swords    (n) (s oo1 d z)
bywords    (n) (b ai1 w @@ d z)
rewords    (v) (r ii2 w @@1 d z)
keywords    (n) (k ii1 w @@ d z)
forewords    (n) (f oo1 w @@ d z)
headwords    (n) (h e1 d w @@ d z)
loanwords    (n) (l ou1 n w @@ d z)
passwords    (n) (p aa1 s w @@ d z)
swordsman    (n) (s oo1 d z m @ n)
swordsmen    (n) (s oo1 d z m @ n)
backswords    (n) (b a1 k s oo d z)
catchwords    (n) (k a1 ch w @@ d z)
crosswords    (n) (k r o1 s w @@ d z)
swearwords    (n) (s w e@1 w @@ d z)
swordstick    (n) (s oo1 d s t i k)
watchwords    (n) (w o1 ch w @@ d z)
nonce-words    (n) - (n o1 n s - w @@ d z)
smear-words    (n) - (s m i@1 - w @@ d z)
swordsticks    (n) (s oo1 d s t i k s)
swordsmanship    (n) (s oo1 d z m @ n sh i p)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
聞き取る[ききとる, kikitoru] Thai: ฟังจับใจความ English: catch (a person's words)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fechter {m} | Fechter {pl}swordsman | swordsmen [Add to Longdo]
Fechtkunst {f}swordsmanship [Add to Longdo]
Fluchwort {n} | Fluchwörter {pl}swearword | swearwords [Add to Longdo]
Fremdwort {n} | Fremdwörter {pl}foreign word | foreign words [Add to Longdo]
Füllwort {n} | Füllwörter {pl}expletive; expletive word; filler; filler word | expletives; expletive words; fillers; filler words [Add to Longdo]
Geleitwort {n}; Vorwort {n} | Geleitworte {pl}foreword | forewords [Add to Longdo]
Jawort {n} | Jaworte {pl}word of consent | words of consent [Add to Longdo]
Kennwort {n} | Kennwörter {pl}password | passwords [Add to Longdo]
Kennwort {n} | Kennwörter {pl}watchword | watchwords [Add to Longdo]
Kopf der Titelaufnahmeheader words; entry words [Add to Longdo]
Kraftausdruck {m} | Kraftausdrücke {pl}swear word | swear words [Add to Longdo]
Liedtext {m}; Text {m}words; lyrics [Add to Longdo]
Losung {f} | Losungen {pl}watchword | watchwords [Add to Longdo]
Passwort {n} | Passwörter {pl}password | passwords [Add to Longdo]
Rat {m} | ein Rat | mit Rat und Tat helfen | sich bei jdm. Rat holen | ohne Ratadvice | a piece of advice | to help with words and deeds | to ask someone's advice | uncounselled [Add to Longdo]
Schlagwort {n} | Schlagwörter {pl}byword | bywords [Add to Longdo]
Schlagwort {n}; Stichwort {n} | Schlagwörter {pl}catchword | catchwords [Add to Longdo]
Schlüsselwort {n} | Schlüsselwörter {pl}; Stichwörter {pl}key word; keyword | keywords [Add to Longdo]
Schlusswort {n}closing words [Add to Longdo]
Schwert {n}; Säbel {m} | Schwerter {pl}sword | swords [Add to Longdo]
Silbenrätsel {n}word game; word puzzle (in which syllables must be combined to form words) [Add to Longdo]
Trost {m}; Zuspruch {m} | ein schwacher Trostcomfort; words of comfort | a cold comfort [Add to Longdo]
Trostwort {n} | Trostworte {pl}word of comfort | words of comfort [Add to Longdo]
Vokabel {f} | Vokabeln {pl} | Vokabeln lernenvocabulary; word | words; vocabulary | to learn vocabulary [Add to Longdo]
Vorrede {f}; einleitende Worte | sich nicht lange bei der Vorrede aufhaltenintroductory words | not to take long over the introductions [Add to Longdo]
Wörterverzeichnis {n}list of words [Add to Longdo]
Wort {n} | Worte {pl}; Wörter {pl} | freundliche Worte | eins von mehreren Wörtern | ein offenes Wort mit jdm. reden | sich zu Wort melden | das Wort weiter geben an | das Wort weiter geben an | das letzte Wort haben | in einfachen Worten | jdm. ins Wort fallen | sein Wort brechen | sein Wort halten | mit einem Wort | mit anderen Worten; anders ausgedrückt; anders gesagt | mit eindringlichen Worten | im wahrsten Sinn des Wortes | in der vollen Bedeutung des Wortes | im herkömmlichen Sinne des Wortes | große Worte machenword | words | bland words | one of many words | to have a frank talk with sb. | to catch the speaker's eye | to hand over to sb. | to pass sb. over to; to give the floor to | to have the final say | in simple terms | to interrupt someone | to break one's word | to keep one's word | in a word | in other words | in vivid words; with insistence; insistently | in the full sense of the word | in every sense of the word | in the usual sense of the word | to use grand words [Add to Longdo]
Wortarmut {f}poverty of words [Add to Longdo]
Wortfülle {f}abundance of words [Add to Longdo]
Wortschwall {m}torrent of words [Add to Longdo]
Wortspiel {n}play of words; wordplay [Add to Longdo]
Wortverdrehung {f}distortion of words [Add to Longdo]
Wortwahl {f}choice of words; diction [Add to Longdo]
anders formulieren | anders formulierend | anders formulierte | formuliert anders | formulierte andersto reword | rewording | reworded | rewords | reworded [Add to Longdo]
hiermit; mit diesen Wortenwith these words; with this; saying this [Add to Longdo]
in Worte kleidento put into words [Add to Longdo]
seinen Worten trauento have trust in his words [Add to Longdo]
wortarmpoor in words [Add to Longdo]
Das war zum Schreien.That was too funny for words. [Add to Longdo]
Die Tat wirkt mächtiger als das Wort.Actions speak louder than words. [Add to Longdo]
Er ist nicht auf den mund gefallen.He is never at a loss of words. [Add to Longdo]
Er macht nicht viel Worte.He's a man of few words. [Add to Longdo]
Er nimmt kein Blatt vor den Mund.He doesn't mince his words. [Add to Longdo]
Er wirft immer mit hochgestochenen Wörtern um sich.He always bandies big words about. [Add to Longdo]
Es verschlägt mir die Sprache.Words fail me. [Add to Longdo]
Ich finde keine Worte.I'm at a loss for words. [Add to Longdo]
Ich habe die letzten Worte überhört.I didn't catch your last words. [Add to Longdo]
Ich traue seinen Worten nicht.I put (have) no trust in his words. [Add to Longdo]
Merk dir meine Worte!Mark my words! [Add to Longdo]
Mir fehlen die Worte.Words fail me. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
うんたら[, untara] (n) (See うんたらかんたら) mumble (used in place of meaningful words in a sentence) [Add to Longdo]
うんたらかんたら[, untarakantara] (n) (See うんたら) something-something (phrase used in place of meaningful words in a sentence) [Add to Longdo]
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
かばん語;鞄語[かばんご, kabango] (n) (obs) (See 混成語) portmanteau; combination of two words (often first half of one, second half of another) [Add to Longdo]
ぐうの音も出ない[ぐうのねもでない, guunonemodenai] (exp,adj-i) lost for words; not knowing what to say by way of excuse (refutation) [Add to Longdo]
これを要するに;此れを要するに[これをようするに, korewoyousuruni] (exp,adv) to sum things up; in short; in other words [Add to Longdo]
しのぎを削る;鎬を削る[しのぎをけずる, shinogiwokezuru] (exp,v5r) to compete ruthlessly; to sharpen swords [Add to Longdo]
それはどうかな[, sorehadoukana] (exp) I wonder about that; don't bet on it; famous last words [Add to Longdo]
ちゃんぽん語[ちゃんぽんご, chanpongo] (n) words from another language [Add to Longdo]
[, mo] (prt) (1) also; too; words of similar weight; (2) about (emphasizing an upper limit); as much as; even; (adv) (3) (See もう・3) more; further; other; again; (P) [Add to Longdo]
もぐもぐ;もごもご[, mogumogu ; mogomogo] (adv,vs,adv-to) (on-mim) mumbling; chewing one's words [Add to Longdo]
キーロガー[, ki-roga-] (n) {comp} software used to note content typed (typically to steal passwords) (wasei [Add to Longdo]
スンナ[, sunna] (n) Sunna (collection of recorded words and actions of the prophet Muhammad) (ara [Add to Longdo]
パー璧[パーぺき, pa-peki] (adj-na) (obsc) (col) (sl) (portmanteau of two words) (See パーフェクト,完璧) perfect [Add to Longdo]
フラングレ[, furangure] (n) Franglais (i.e. English words in French) [Add to Longdo]
ブサキモ[, busakimo] (adj-na) (sl) (See キモい,不細工) ugly and creepy (combination of the words busaiku and kimoi) [Add to Longdo]
ベーシックイングリッシュ[, be-shikkuingurisshu] (n) Basic English; version of English with a maximum of 850 basic words [Add to Longdo]
ボキャ貧[ボキャひん, bokya hin] (n) lacking the words to say what one means [Add to Longdo]
メール(P);メイル;メェル(ik)[, me-ru (P); meiru ; meeru (ik)] (n,vs) (1) (abbr) email; (n) (2) mail (usu. in phrases and compound words); (3) male; (P) [Add to Longdo]
ローマ字綴り;ローマ字つづり[ローマじつづり, ro-ma jitsuduri] (n) romanization (representation of foreign words using the Roman alphabet); romanized spelling [Add to Longdo]
愛想尽かし[あいそづかし, aisodukashi] (n,vs) no longer being fond of someone; spiteful words or acts showing that one is disgusted with someone [Add to Longdo]
悪口雑言[あっこうぞうごん, akkouzougon] (n) all kinds of malicious gossip; heaping verbal abuse (on); cursing and swearing (words) [Add to Longdo]
庵点[いおりてん, ioriten] (n) part alternation mark (symbol indicating the following words are taken from a song or that the person saying the words is singing); Unicode U+303D symbol [Add to Longdo]
一言(P);ひと言[ひとこと(P);いちげん(一言);いちごん(一言), hitokoto (P); ichigen ( hitokoto ); ichigon ( hitokoto )] (n,vs) single word; a few words; brief comment; (P) [Add to Longdo]
一言二言言う[ひとことふたこという, hitokotofutakotoiu] (exp,v5u) to say a few words [Add to Longdo]
一行知識[いちぎょうちしき, ichigyouchishiki] (n) one-line fact; one-line information; information (explanation) provided in a few scanty words [Add to Longdo]
一字空ける[いちじあける, ichijiakeru] (v1) to leave a space (between words) [Add to Longdo]
韻字[いんじ, inji] (n) rhyming words [Add to Longdo]
云為[うんい, un'i] (n,vs) sayings and doings; words and deeds [Add to Longdo]
延べ語数[のべごすう, nobegosuu] (n) total number of words used (in a text) [Add to Longdo]
沖縄口[うちなあぐち;ウチナーグチ, uchinaaguchi ; uchina-guchi] (n) (uk) words and phrases only used in Okinawa; Okinawa dialect [Add to Longdo]
恩命[おんめい, onmei] (n) gracious command or words [Add to Longdo]
音仮名[おんがな, ongana] (n) (obsc) (prior to the advent of kana) kanji used to represent readings of words, selected for their on-yomi, regardless of meaning [Add to Longdo]
何をか言わんや[なにをかいわんや, naniwokaiwanya] (exp) what more can one say?; to be utterly at a loss for words (because of disbelief or disgust) [Add to Longdo]
何語[なんご, nango] (n) how many words [Add to Longdo]
佳言[かげん, kagen] (n) good words [Add to Longdo]
嘉言善行[かげんぜんこう, kagenzenkou] (n) good words and good deeds [Add to Longdo]
歌詞[かし, kashi] (n) song lyrics; words of a song; libretto; (P) [Add to Longdo]
華言[かげん, kagen] (n) flowery words [Add to Longdo]
[か, ka] (pref) (1) surplus- (attaches to start of Sino-Japanese words); excess-; over-; (2) per- (chemical with more of a certain element than found in other compounds of the same constituents) [Add to Longdo]
雅言[がげん, gagen] (n) elegant words; refined diction [Add to Longdo]
外字[がいじ, gaiji] (n) (1) characters not in Joyo Kanji; external character; (2) foreign letters or words [Add to Longdo]
郭言葉[くるわことば, kuruwakotoba] (n) (arch) language used in red-light districts during the Edo period; vulgar words used by prostitutes from the Edo period [Add to Longdo]
楽語[がくご, gakugo] (n) words used to describe tempo, dynamics, etc. in music; musical terminology [Add to Longdo]
掛け詞;掛詞;懸け詞;懸詞[かけことば, kakekotoba] (n) pun; play on words [Add to Longdo]
噛む(P);咬む(P);嚙む;嚼む[かむ, kamu] (v5m,vt) (1) to bite; to chew; to gnaw; (2) to fumble or falter with one's words; (P) [Add to Longdo]
換言[かんげん, kangen] (n,vs) in other words [Add to Longdo]
換言すれば[かんげんすれば, kangensureba] (conj,exp) in other words [Add to Longdo]
甘い[あまい, amai] (exp,adj-i) (1) (uk) sweet; delicious; (2) fragrant (smelling); sweet (music); (3) lightly salted; (4) (See 甘く見る) naive; overly optimistic; soft on; generous; indulgent; easy-going; (5) half-hearted; not finished properly; (6) tempting (e.g. words); promising; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
也就是说[yě jiù shì shuō, ㄧㄝˇ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄕㄨㄛ, / ] in other words; that is to say; so; thus [Add to Longdo]
事实胜于雄辩[shì shí shèng yú xióng biàn, ㄕˋ ㄕˊ ㄕㄥˋ ㄩˊ ㄒㄩㄥˊ ㄅㄧㄢˋ, / ] Facts speak louder than words. (成语 saw) [Add to Longdo]
交锋[jiāo fēng, ㄐㄧㄠ ㄈㄥ, / ] to cross swords; to have a confrontation (with sb) [Add to Longdo]
令人[lìng rén, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ, ] to cause sb (to do); to make one (feel sth); (used in constructing words for feelings such as anger, surprise, sympathy etc) [Add to Longdo]
假大空[jiǎ dà kōng, ㄐㄧㄚˇ ㄉㄚˋ ㄎㄨㄥ, ] empty words; bogus speech [Add to Longdo]
两句[liǎng jù, ㄌㄧㄤˇ ㄐㄩˋ, / ] (Just let me say) a few words [Add to Longdo]
兵不血刃[bīng bù xuè rèn, ㄅㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄒㄩㄝˋ ㄖㄣˋ, ] lit. no blood on the men's swords (成语 saw); fig. an effortless victory [Add to Longdo]
冷言冷语[lěng yán lěng yǔ, ㄌㄥˇ ㄧㄢˊ ㄌㄥˇ ㄩˇ, / ] cold words; sarcasm; ridicule; back-biting talk [Add to Longdo]
冷语[lěng yǔ, ㄌㄥˇ ㄩˇ, / ] cold words; sarcasm; sneering talk [Add to Longdo]
出尔反尔[chū ěr fǎn ěr, ㄔㄨ ㄦˇ ㄈㄢˇ ㄦˇ, / ] old: to reap the consequences of one's words (成语 saw, from Mencius); modern: to go back on one's word; to fail to keep a promise; to contradict oneself; inconsistent [Add to Longdo]
切音[qiè yīn, ㄑㄧㄝˋ , ] to indicate the phonetic value of a word using other words [Add to Longdo]
刺儿话[cì r huà, ㄘˋ ㄖ˙ ㄏㄨㄚˋ, / ] biting words; stinging words [Add to Longdo]
前后文[qián hòu wén, ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ ㄨㄣˊ, / ] context; the surrounding words; same as 上下文 [Add to Longdo]
剑拔弩张[jiàn bá nǔ zhāng, ㄐㄧㄢˋ ㄅㄚˊ ㄋㄨˇ ㄓㄤ, / ] lit. with swords drawn and bows bent (成语 saw); fig. a state of mutual hostility; at daggers drawn [Add to Longdo]
危言耸听[wēi yán sǒng tīng, ㄨㄟ ㄧㄢˊ ㄙㄨㄥˇ ㄊㄧㄥ, / ] frightening words to scare people (成语 saw); alarmist talk; reds under the beds [Add to Longdo]
口蜜腹剑[kǒu mì fù jiàn, ㄎㄡˇ ㄇㄧˋ ㄈㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] lit. honeyed words, a sword in the belly (成语 saw); fig. hypocritical and murderous [Add to Longdo]
口角战[kǒu jiǎo zhàn, ㄎㄡˇ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄢˋ, / ] war of words [Add to Longdo]
口风[kǒu fēng, ㄎㄡˇ ㄈㄥ, / ] meaning behind the words; what sb really means to say; one's intentions as revealed in one's words; tone of speech [Add to Longdo]
同源词[tóng yuán cí, ㄊㄨㄥˊ ㄩㄢˊ ㄘˊ, / ] cognate; words having a common origin [Add to Longdo]
名正言顺[míng zhèng yán shùn, ㄇㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄧㄢˊ ㄕㄨㄣˋ, / ] right and proper; authoritative and fair; (modified from Confucian Analects) with the right title (or reputation), the words carry weight [Add to Longdo]
吐字[tǔ zì, ㄊㄨˇ ㄗˋ, ] diction; enunciation; to pronounce the words correctly (in opera) [Add to Longdo]
吹冷风[chuī lěng fēng, ㄔㄨㄟ ㄌㄥˇ ㄈㄥ, / ] to blow cold; damping expectations by discouraging or realistic words [Add to Longdo]
呫嗫[tiè niè, ㄊㄧㄝˋ ㄋㄧㄝˋ, / ] onomat. muttering; to whisper; mouthing words [Add to Longdo]
咬文嚼字[yǎo wén jiáo zì, ㄧㄠˇ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄠˊ ㄗˋ, ] to bite words and chew characters (成语 saw); punctilious about minutiae of wording [Add to Longdo]
唇枪舌剑[chún qiāng shé jiàn, ㄔㄨㄣˊ ㄑㄧㄤ ㄕㄜˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] fight a battle of words; cross verbal swords [Add to Longdo]
善言[shàn yán, ㄕㄢˋ ㄧㄢˊ, ] good words [Add to Longdo]
严词[yán cí, ㄧㄢˊ ㄘˊ, / ] forceful (criticism etc); to use strong words [Add to Longdo]
严辞[yán cí, ㄧㄢˊ ㄘˊ, / ] stern words [Add to Longdo]
塑造[sù zào, ㄙㄨˋ ㄗㄠˋ, ] to model; to mould; plastic (arts); flexible; to portray (in sculpture or in words) [Add to Longdo]
坏话[huài huà, ㄏㄨㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] unpleasant talk; malicious words [Add to Longdo]
夏敬渠[Xià Jìng qú, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄥˋ ㄑㄩˊ, ] Xia Jingqu (1705-1787), Qing novelist, author of monumental novel Yěsǒu pùyán 野叟曝言 Humble words of a rustic elder [Add to Longdo]
妙语如珠[miào yǔ rú zhū, ㄇㄧㄠˋ ㄩˇ ㄖㄨˊ ㄓㄨ, / ] smart words like a string of pearl; scintillating witticisms [Add to Longdo]
字词[zì cí, ㄗˋ ㄘˊ, / ] letters or words; words or phrase [Add to Longdo]
[kè, ㄎㄜˋ, ] customer; visitor; guest; guest web user (e.g. blogger 博客); phonetic -ke, -ge, -co, -key etc in loan words [Add to Longdo]
客套[kè tào, ㄎㄜˋ ㄊㄠˋ, ] polite greeting; courtesy (in words) [Add to Longdo]
宽心丸[kuān xīn wán, ㄎㄨㄢ ㄒㄧㄣ ㄨㄢˊ, / ] reassuring explanation; consolatory words [Add to Longdo]
宽心丸儿[kuān xīn wán r, ㄎㄨㄢ ㄒㄧㄣ ㄨㄢˊ ㄖ˙, / ] erhua variant of 寬心丸|宽心丸, reassuring explanation; consolatory words [Add to Longdo]
就是说[jiù shì shuō, ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄕㄨㄛ, / ] in other words; that is [Add to Longdo]
废话[fèi huà, ㄈㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] Duh! (sarcastic interjection); nonsense; rubbish; superfluous words [Add to Longdo]
弦外之意[xián wài zhī yì, ㄒㄧㄢˊ ㄨㄞˋ ㄓ ㄧˋ, ] variant of 弦外之音, overtone (成语 saw); meaning beyond the words; implied meaning; reading between the lines [Add to Longdo]
弦外之音[xián wài zhī yīn, ㄒㄧㄢˊ ㄨㄞˋ ㄓ , ] overtone (成语 saw); meaning beyond the words; implied meaning; reading between the lines [Add to Longdo]
弦外之响[xián wài zhī xiǎng, ㄒㄧㄢˊ ㄨㄞˋ ㄓ ㄒㄧㄤˇ, / ] variant of 弦外之音, overtone (成语 saw); meaning beyond the words; implied meaning; reading between the lines [Add to Longdo]
张口结舌[zhāng kǒu jié shé, ㄓㄤ ㄎㄡˇ ㄐㄧㄝˊ ㄕㄜˊ, / ] agape and tongue-tied (成语 saw); at a loss for words; gaping and speechless [Add to Longdo]
强词夺理[qiáng cí duó lǐ, ㄑㄧㄤˊ ㄘˊ ㄉㄨㄛˊ ㄌㄧˇ, / ] powerful words devoid of sense (成语 saw); to argue irrationally [Add to Longdo]
心领[xīn lǐng, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˇ, / ] to understand tacitly; (polite set phrase) to understand the meaning behind sb's words; to know intuitively; I appreciate your kindness [Add to Longdo]
心领神会[xīn lǐng shén huì, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˇ ㄕㄣˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] to understand the meaning behind sb's words (成语 saw); I appreciate your kindness; to know intuitively; to understand tacitly; to speak without words [Add to Longdo]
情话[qíng huà, ㄑㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] terms of endearment; words of love [Add to Longdo]
恶语[è yǔ, ㄜˋ ㄩˇ, / ] evil words; malicious talk [Add to Longdo]
戏言[xì yán, ㄒㄧˋ ㄧㄢˊ, / ] joking matter; go back on one's words [Add to Longdo]
拼读[pīn dú, ㄆㄧㄣ ㄉㄨˊ, / ] phonetic reading; combine sounds into words [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 words
   n 1: the words that are spoken; "I listened to his words very
      closely"
   2: the text of a popular song or musical-comedy number; "his
     compositions always started with the lyrics"; "he wrote both
     words and music"; "the song uses colloquial language" [syn:
     {lyric}, {words}, {language}]
   3: language that is spoken or written; "he has a gift for
     words"; "she put her thoughts into words"
   4: an angry dispute; "they had a quarrel"; "they had words"
     [syn: {quarrel}, {wrangle}, {row}, {words}, {run-in},
     {dustup}]
   5: words making up the dialogue of a play; "the actor forgot his
     speech" [syn: {actor's line}, {speech}, {words}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top