Search result for

*weg*

(200 entries)
(0.6754 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: weg, -weg-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Norwegian    [N] ชาวนอรเวย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
talweg; thalwegร่องน้ำลึก [ดู midway ความหมายที่ ๒] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
thalweg๑. ร่องน้ำลึก [ดู fairway ประกอบ]๒. เส้นลาดท้องหุบเขา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
thalweg; talwegร่องน้ำลึก [ดู midway ความหมายที่ ๒] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Art, Norwegianศิลปะนอร์เวย์ [TU Subject Heading]
Arts, Norwegianศิลปกรรมนอร์เวย์ [TU Subject Heading]
thalwegร่องน้ำลึก " ร่องทางเดินของน้ำในท้องน้ำของแม่น้ำซึ่งเป็นส่วนที่ลึกที่สุดของแม่น้ำสาย หนึ่ง ๆ เป็นลักษณะทางธรรมชาติ ซึ่งรัฐที่เกี่ยวข้องอาจพิจารณานำมาใช้เป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศได้ เช่น ร่องน้ำลึกเป็นเส้น เขตแดนในแม่น้ำโขงระหว่างไทยกับลาว " [การทูต]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
norwegian(นอร์วี'เจียน) adj.,n. (เกี่ยวกับ) นอร์เวย์ (ประเทศ-ประชาชน-ภาษาวัฒนธรรมและอื่น ๆ)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Move!Bewegung! Breaking Point ()
He's gone.Er ist wegThe Pavlovich Brothers (Nos. 119-122) (2014)
He's gone!- Er ist wegDracula's Daughter (1936)
- About what?- Wegen was? Ninotchka (1939)
Oh, gone?Nanu, wegPursuit to Algiers (1945)
Look out, you.Weg hier. It's a Wonderful Life (1946)
- Get away!- WegThey Live by Night (1948)
- Away!- Finger weg0 Uhr 15, Zimmer 9 (1950)
Get moving!Los, Bewegung! Sabrina (1954)
OK.- Meinetwegen. There's No Business Like Show Business (1954)
- Go away.- Geh wegLegend of the Lost (1957)
- Come!WegFace of the Frog (1959)
Go away!Gehen Sie wegCarry On Constable (1960)
Keep back.Gehen Sie wegParis Belongs to Us (1961)
- Go away!- Geh wegCastle of Blood (1964)
Hurry!Los, wegOld Surehand (1965)
Haji?Deswegen bin ich hier. There Goes the Bride (1967)
Out!Weg da! License to Kill (1968)
Get awayScher dich weg Pagliacci (1968)
Dismissed.Wegtreten! Klink vs. the Gonculator (1968)
You did.Wegen ihnen. 5 Card Stud (1968)
Move!Weg da! A White Dress for Marialé (1972)
Move it!Bewegt euch! The Crazies (1973)
Keep moving.Bewegt euch. Papillon (1973)
Move it!Aus dem WegZero Woman: Red Handcuffs (1974)
- Oh, no!- Aber keineswegs. House of 1000 Pleasures (1974)
Come on. Hey.- Keineswegs. A Woman Under the Influence (1974)
Back!- WegA Woman Under the Influence (1974)
Don't move.Beweg dich nicht. Race with the Devil (1975)
Go!Geht wegHotel Pacific (1975)
Come on!Weg hier! The American Friend (1977)
Higher!Weiter! Bewegt euch! The Taming of the Scoundrel (1980)
No way.Keineswegs. The Falls (1980)
Get out!Weg hier! Rasputin (1981)
Stoned! ?Von wegen bekifft! Pixote (1981)
Don't move!Keine Bewegung! Airplane II: The Sequel (1982)
Outta here!Weg hier! The Crazy Family (1984)
Get away.Geht wegThe Woman in Red (1984)
Why?- Weswegen? A Prisoner of Conscience (1986)
Move!- Bewegung. Steele, Inc. (1986)
Freeze!Keine Bewegung! A Cup of Time (1987)
Go away, Ray.Geh weg, Ray. Appointment with Death (1988)
Stay back.Bleibt wegThe Dead Pool (1988)
Far.Weit wegLandscape in the Mist (1988)
- Why?- Weswegen? The Battle of Tommy Giordano (1989)
I'm gone!Ich bin wegMarquis (1989)
Otherwise...- Nur deswegen. My Nights Are More Beautiful Than Your Days (1989)
Very well.Meinetwegen. Ménage à Troi (1990)
10-4.- Mein Gepäck ist wegThe Hard Way (1991)
Move.Bewegung. High Control (1991)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wegThe Norwegian diplomat mediated the secret negotiations that produced the historic document.

CMU English Pronouncing Dictionary
WEGE    W IY1 JH
WEGER    W IY1 G ER0
WEGNER    W EH1 G N ER0
SWEGER    S W IY1 G ER0
WEGMAN    W EH1 G M AH0 N
OSWEGO    AA0 S W IY1 G OW0
WEGENER    W EH1 G IY0 N ER0
WEGLARZ    W EH1 G L AA0 R Z
WEGMANN    W EH1 G M AH0 N
BALLWEG    B AE1 L W IH0 G
WEGRZYN    W EH1 G ER0 Z IH2 N
SCHWEGEL    SH W EH1 G AH0 L
HOLWEGER    HH OW1 L W IH0 G ER0
WEGBREIT    W EH1 G B R AY2 T
SCHWEGMAN    SH W EH1 G M AH0 N
SCHWEGLER    SH W EH1 G AH0 L ER0
NORWEGIAN    N AO2 R W IY1 JH AH0 N
NORWEGIANS    N AO0 R W IY1 JH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Norwegian    (n) (n oo1 w ii1 jh @ n)
Glaswegian    (n) (g l a1 z w ii1 jh @ n)
Norwegians    (n) (n oo1 w ii1 jh @ n z)
Glaswegians    (n) (g l a1 z w ii1 jh @ n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Weg(n) |der, pl. Wege| เส้นทาง, See also: die Route
weg(adv) ไกลๆ พ้นๆ เช่น Geh weg! ไปพ้นๆ หรือแปลว่า ออกไปข้างนอก เช่น Sie ist schon weg.
wegenด้วยเหตุเพราะว่า, เนื่องจากว่า
keineswegs(adv) ไม่มีทาง, ไม่แน่นอน
Weg(n) |der, pl. Wege| ถนนเส้นเล็กๆ, ซอย, See also: die Gasse
unterwegs(adj) ระหว่างทาง (กำลังเดินทางอยู่นอกบ้าน) เช่น Es ist möglich, daß das Öl schon unterwegs ausgelaufen ist. เป็นไปได้ที่น้ำมันรั่วระหว่างทาง, Er ist unterwegs nach München. เขาอยู่ระหว่างทางไปเมืองมิวนิค
deswegen(Konj.) |กริยาอยู่เป็นอันดับสอง| ดังนั้น, จึง เช่น Es ist stürmisch, deswegen bleiben wir zu Hause. ลมพายุพัดแรง ดังนั้นเราเลยอยู่บ้านกัน, See also: S. darum, daher, deshalb, A. weil, da, denn,
sich auf den Weg machenเริ่มออกเดินทาง เช่น Wir machen uns auf den Weg nach Paris um sechs. พวกเราเริ่มออกเดินทางไปปารีสตอนหกโมง , See also: S. starten, aufbrechen, fortgehen,
Fortbewegung(n) |die, pl. Fortbewegungen| การเคลื่อนที่(ของสิ่งมีชีวิตหรือยานพาหนะ), การขับเคลื่อน เช่น Liegeverhalten und Fortbewegung von Sau und Ferkeln., Obwohl die Stadt flach ist sind Inline-Skates eindeutig nicht für die Fortbewegung in Adelaide geeignet.
Wegwerfmentalität(n) |die| ทัศนคติหรือความคิดของมนุษ์ในการทิ้งของหรือวัตถุที่ยังสามารถใช้การได้ เช่น Mehrere Schweizer Städte und Gemeinden wollen der zunehmenden Wegwerfmentalität entgegenwirken.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
wegschmeißen [ugs.] (vt) ทิ้ง ขว้างทิ้ง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abweg {m} | Abwege {pl}wrong way | wrong ways [Add to Longdo]
Abwegigkeit {f}deviousness [Add to Longdo]
Abwegigkeit {f}digressiveness [Add to Longdo]
Abwertung wegen Mengenrisikoadjustment for quantitative risk [Add to Longdo]
Abwertung wegen Preisrisikoadjustment for price risk [Add to Longdo]
Alternativweg {m}alternative route [Add to Longdo]
Amt {n} (Dienststelle) | Ämter {pl} | ein Amt übernehmen | im Amt | von Amts wegen(administrative) office; agency; department | administrative bodies | to assume an office | in office | ex officio; officially [Add to Longdo]
Anfahrt {f}; Anfahrtsweg {m}journey; drive [Add to Longdo]
Anhalteweg {m}stopping distance [Add to Longdo]
Anklage eines Ministers usw. wegen Amtsmissbrauchs | Anklagen {pl}impeachment | impeachments [Add to Longdo]
Anlagenbewegungssatz {m}asset transaction record [Add to Longdo]
Anreiseweg {m}way here; way there [Add to Longdo]
Arbeitsunfähigkeit {f} (wegen Krankheit)unfitness for work [Add to Longdo]
Art und Weise {f}; Weg {m} | die Art und Weise, etw. zu tunway | the way of doing sth. [Add to Longdo]
Auffahrt {f}; Fahrweg {m} | Auffahrten {pl}; Fahrwege {pl}driveway | driveways [Add to Longdo]
Aufregung {f}; Bewegung {f}stir [Add to Longdo]
Ausweg {m} | Auswege {pl}way out | ways out [Add to Longdo]
auf dem Wege der Besserung sein; sich bessernto be on the mend [Add to Longdo]
Beweggrund {m}motivation [Add to Longdo]
Beweggrund {m}motive [Add to Longdo]
aus moralischen Beweggründenout of moral considerations [Add to Longdo]
Beweglichkeit {f}flexibility [Add to Longdo]
Beweglichkeit {f}maneuverability [Add to Longdo]
Beweglichkeit {f}mobility [Add to Longdo]
Beweglichkeit {f}movability [Add to Longdo]
Beweglichkeit {f}volubility [Add to Longdo]
Beweglichkeit {f}; Tragbarkeit {f}mobility [Add to Longdo]
Beweglichkeit {f}; Übertragbarkeit {f}portability [Add to Longdo]
Bewegtbild {n}moving image [Add to Longdo]
Bewegtbild...full-video [Add to Longdo]
Bewegtheit {f}choppiness [Add to Longdo]
Bewegung {f} | Bewegungen {pl} | ebene Bewegung | gebundene Bewegung | krummlinige Bewegung | räumliche Bewegungmotion | motions | plane motion | constrained motion | curvilinear motion | space motion [Add to Longdo]
Bewegung {f} | in Bewegungmove | on the move [Add to Longdo]
Bewegung {f} | Bewegungen {pl}movement | movements [Add to Longdo]
Bewegung {f}; Aufregung {f}stir [Add to Longdo]
körperliche Bewegung {f}physical exercise [Add to Longdo]
Bewegungs-Zeit-Untersuchung {f}time-and-motion study [Add to Longdo]
Bewegungsanalyse {f}micromotion study [Add to Longdo]
Bewegungsbeginn {m}entrainment [Add to Longdo]
Bewegungsfreiheit {f}liberty of action [Add to Longdo]
Bewegungsgleichung {f}equation of motion [Add to Longdo]
Bewegungsgröße {f}; Impuls {m}linear momentum [Add to Longdo]
Bewegungshäufigkeit {f}activity ratio [Add to Longdo]
Bewegungshäufigkeit {f} einer Dateiactivity rate [Add to Longdo]
Bewegungsloskeit {f}motionlessness [Add to Longdo]
Bewegungsmelder {n}motion detector [Add to Longdo]
Bewegungsreibung {f}dynamic friction [Add to Longdo]
Bewegungsrichtung {f}direction of motion [Add to Longdo]
Bewegungstherapie {f}exercise therapy [Add to Longdo]
Bewegungszeit {f}flight time [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノルウェー語[ノルウェーご, noruue-go] (n) Norwegian (language) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
易卜生[Yì bǔ shēng, ㄧˋ ㄅㄨˇ ㄕㄥ, ] Henrik Ibsen (1828-1906), Norwegian dramatist, author of Doll's House 玩偶之家|玩偶之家 [Add to Longdo]
阿贝尔[Ā bèi ěr, ㄚ ㄅㄟˋ ㄦˇ, / ] Niels Henrik Abel (1802-1829), Norwegian mathematician; (math.) abelian [Add to Longdo]
韦格纳[Wéi gé nà, ㄨㄟˊ ㄍㄜˊ ㄋㄚˋ, / ] Alfred Wegener (1880-1930), German meteorologist and geophysicist, the originator of continental drift; also written 魏格納|魏格纳 [Add to Longdo]
魏格纳[Wèi gé nà, ㄨㄟˋ ㄍㄜˊ ㄋㄚˋ, / ] Alfred Wegener (1880-1930), German meteorologist and geophysicist, the originator of continental drift [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一掃[いっそう, issou] wegfegen, beseitigen, ausrotten [Add to Longdo]
不敵[ふてき, futeki] furchtlos, verwegen [Add to Longdo]
中庸[ちゅうよう, chuuyou] mittlerer_Weg, goldene_Mitte [Add to Longdo]
仕方[しかた, shikata] -Art, Weise, Methode, -Weg [Add to Longdo]
便宜上[べんぎじょう, bengijou] die_Bequemlichkeit_wegen [Add to Longdo]
切り捨てる[きりすてる, kirisuteru] niederhauen, weglassen [Add to Longdo]
削除[さくじょ, sakujo] Streichung, Weglassung [Add to Longdo]
労働運動[ろうどううんどう, roudouundou] Arbeiterbewegung [Add to Longdo]
動かす[うごかす, ugokasu] bewegen [Add to Longdo]
動く[うごく, ugoku] sich_bewegen [Add to Longdo]
十字路[じゅうじろ, juujiro] Kreuzweg [Add to Longdo]
取り上げる[とりあげる, toriageru] aufnehmen, annehmen, wegnehmen [Add to Longdo]
吹き飛ぶ[ふきとぶ, fukitobu] weggeweht_werden, getrieben_werden [Add to Longdo]
回り道[まわりみち, mawarimichi] Umweg [Add to Longdo]
地殻変動[ちかくへんどう, chikakuhendou] Bewegung_der_Erdkruste [Add to Longdo]
奪う[うばう, ubau] wegnehmen, rauben, pluendern, fesseln, entzuecken [Add to Longdo]
山賊[さんぞく, sanzoku] Raeuber, Wegelagerer [Add to Longdo]
[き, ki] WEGGABELUNG [Add to Longdo]
岐路[きろ, kiro] Scheideweg, Kreuzweg, Abweg [Add to Longdo]
峠道[とうげみち, tougemichi] Passweg, Passstrasse [Add to Longdo]
帰路[きろ, kiro] Rueckweg, Heimweg [Add to Longdo]
帰途[きと, kito] Heimweg [Add to Longdo]
常軌[じょうき, jouki] der_rechte_Weg [Add to Longdo]
往復[おうふく, oufuku] Hin-und_Rueckweg [Add to Longdo]
[じゅん, jun] SICH_IM_KREIS_BEWEGEN, FOLGEN [Add to Longdo]
情緒[じょうちょ, joucho] Gemuet, Gemuetsbewegung, Gefuehl, Emotion [Add to Longdo]
情緒[じょうちょ, joucho] Gemuet, Gemuetsbewegung, Gefuehl, Emotion [Add to Longdo]
惑う[まどう, madou] vom_rechten_Weg_abkommen, -irren, verlegen_sein [Add to Longdo]
感慨[かんがい, kangai] tiefe_Gemuetsbewegung, Ruehrung [Add to Longdo]
感慨無量[かんがいむりょう, kangaimuryou] tiefe_Gemuetsbewegung [Add to Longdo]
手段[しゅだん, shudan] Mittel, -Weg, Massnahme [Add to Longdo]
払う[はらう, harau] bezahlen, wegfegen [Add to Longdo]
抜かす[ぬかす, nukasu] auslassen, weglassen [Add to Longdo]
抜く[ぬく, nuku] herausziehen;, beseitigen;, auslassen, weglassen;, ueberholen;, einnehmen, erobern [Add to Longdo]
挟み撃ち[はさみうち, hasamiuchi] Zangenbewegung, Zangenangriff [Add to Longdo]
挟撃[きょうげき, kyougeki] Zangenbewegung, Zangenangriff [Add to Longdo]
捨てる[すてる, suteru] wegwerfen, im_Stich_lassen, verzichten [Add to Longdo]
[びん, bin] BEWEGLICH, FLINK, BEHEND [Add to Longdo]
桟道[さんどう, sandou] Bohlenweg, Laufplanke [Add to Longdo]
横道[よこみち, yokomichi] Seitenstrasse, Irrweg, Abschweifung [Add to Longdo]
歩道[ほどう, hodou] Fussweg, Buergersteig [Add to Longdo]
水路[すいろ, suiro] Wasserweg, Wasserstrasse [Add to Longdo]
海路[かいろ, kairo] Seeweg [Add to Longdo]
激動[げきどう, gekidou] heftige_Bewegung, Erschuetterung [Add to Longdo]
片道[かたみち, katamichi] ein_Weg, Hinweg, Rueckweg [Add to Longdo]
省く[はぶく, habuku] weglassen, auslassen [Add to Longdo]
省略[しょうりゃく, shouryaku] Auslassung, Weglassung [Add to Longdo]
立ち去る[たちさる, tachisaru] verlassen, weggehen [Add to Longdo]
端折る[はしょる, hashoru] aufkrempeln, weglassen, abkuerzen [Add to Longdo]
経路[けいろ, keiro] -Kurs, -Weg, -Route, -Verlauf [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 weg [wɛx]
   away
   means; remedy; resources
   road; route; way
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 weg [vɛk]
   away; off
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Weg [veːk] (n) , s.(m )
   alley; lane; path; road; way
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top