หรือคุณหมายถึง %watchfulneß%?
Search result for

*watchfulness*

(9 entries)
(1.3522 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: watchfulness,-watchfulness-, *watchfulness*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
watchfulness    [N] การเฝ้ามองอย่างะมัดระวัง, Syn. vigilance, carefulness, attention

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเฝ้าดู    [N] observation, See also: attention, monitoring, watching, noticing, watchfulness, Syn. การเฝ้ามอง, การสังเกต, การสังเกตการณ์, Example: เราควบคุมการแก้ปัญหาโดยการเฝ้าดูว่าสถานะการณ์อะไรจะเกิดขึ้น
การระวังรักษา    [N] carefulness, See also: watchfulness, guardedness, caution, Syn. การระวัง, การรักษา, การป้องกัน, Example: โรงพยาบาลเปิดอบรมการระวังรักษาสุขภาพให้กับประชาชนที่สนใจทั่วไป
ความระแวดระวัง    [N] caution, See also: vigilance, carefulness, watchfulness, Syn. ความระวัง, ความระมัดระวัง, ความรอบคอบ, Ant. ความประมาท, ความเลินเล่อ, Thai definition: ความเอาใจใส่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายหรือความเสียหาย
ความระวัง    [N] carefulness, See also: vigilance, alert, caution, watchfulness, Syn. ความระมัดระวัง, ความรอบคอบ, Ant. ความเลินเล่อ, ความประมาท, Thai definition: ความเอาใจใส่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายหรือความเสียหาย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
watchfulness    (n) (w o1 ch f @ l n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wachsamkeit {f}watchfulness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
心遣い(P);心づかい[こころづかい, kokorodukai] (n) solicitude; sympathy; anxiety; regard for; consideration (for others); watchfulness; care; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Watchful \Watch"ful\, a.
   Full of watch; vigilant; attentive; careful to observe
   closely; observant; cautious; -- with of before the thing to
   be regulated or guarded; as, to be watchful of one's
   behavior; and with against before the thing to be avoided;
   as, to be watchful against the growth of vicious habits.
   "Many a watchful night." --Shak. "Happy watchful shepherds."
   --Milton.
   [1913 Webster]
 
      'Twixt prayer and watchful love his heart dividing.
                          --Keble.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Vigilant; attentive; cautious; observant; circumspect;
     wakeful; heedful.
     [1913 Webster] -- {Watch"ful*ly}, adv. --
     {Watch"ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top