Search result for

*vin*

(748 entries)
(0.1299 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: vin,-vin-, *vin*
Possible hiragana form: *う゛ぃん*
English-Thai: Longdo Dictionary
Provincial Electricity Authority; PEA(abbrev) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
vine(n) เดิมทีแปลว่าต้นองุ่น แต่ในปัจจุบัน(โดยเฉพาะภาษาอเมริกัน)ความหมายสามัญได้เปลี่ยนแปลงไปเป็น ไม้ที่มีเถา ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นองุ่นเสมอไป, R. grapevine

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vin    [N] น้ำส้มสายชู, See also: (คำย่อของ vinegar), Syn. vinegar
vin    [PRF] องุ่นหรือเหล้าองุ่น
vina    [N] เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายชนิดหนึ่งของอินเดีย
vine    [N] ต้นองุ่น, See also: พืชองุ่น, Syn. creeper
vini    [PRF] เหล้าองุ่น
vino    [SL] ไวน์คุณภาพต่ำ
viny    [ADJ] เกี่ยวกับหรือคล้ายต้นองุ่น, See also: เต็มไปด้วยต้นองุ่น, ซึ่งปลูกองุ่น
mavin    [N] ผู้ชำนาญ
ravin    [VT] กินอย่างมูมมาม
savin    [N] พืชซึ่งใบนำไปทำน้ำหอม
vinic    [ADJ] เกี่ยวกับเหล้าองุ่น
vinyl    [N] สารไวนิล, See also: พลาสติกประเภทหนึ่ง
bovine    [ADJ] เกี่ยวกับวัว
bovine    [ADJ] โง่และช้า
divine    [ADJ] เกี่ยวกับสวรรค์, See also: เกี่ยวกับพระเจ้า, เกี่ยวกับวิญญาณ, Syn. godly, holy, godlike, almighty, Ant. mortal
divine    [VT] คาดการณ์, See also: ทำนาย, พยากรณ์, Syn. predict, prophesy, conjecture
divine    [N] ผู้รับใช้ศาสนา, See also: สาวก, ผู้เลื่อมใส, นักบวช, Syn. priest, clergyman, theologian
divine    [N] พระผู้เป็นเจ้า, See also: พระเจ้า
divine    [ADJ] เยี่ยมยอด, See also: เป็นเลิศ, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม, Syn. supreme, superb, sublime
divine    [ADJ] ศักดิ์สิทธิ์, See also: ลึกลับ, Syn. sacred, blessed, godly, holy, Ant. defiled, desecrated
diving    [N] การดำน้ำ
diving    [ADJ] เกี่ยวกับการดำน้ำ
evince    [VT] แสดงความรู้สึกออกมาอย่างชัดแจ้ง, Syn. manifest, reveal, show
kelvin    [N] หน่วยวัดอุณหภูมิเคลวิน, See also: หน่วยวัดอุณหภูมิมีสัญลักษณ์ย่อ K
living    [N] กลุ่มคนที่มีชีวิต, Syn. the quick, flesh and blood
living    [N] การครองชีพ, See also: การทำมาหากิน, Syn. livelihood
living    [N] การดำรงชีวิต, See also: การดำรงชีพ
living    [ADJ] กำลังคุ (ถ่าน), See also: กำลังลุก
living    [ADJ] เกี่ยวกับคนที่มีชีวิตอยู่
living    [ADJ] งอกงาม, See also: เจริญขึ้น, Syn. lively, flourishing
living    [ADJ] ที่มีสภาพตามธรรมชาติ, See also: ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. live
living    [ADJ] ที่ยังใช้อยู่ (ภาษา), See also: ที่ยังมีอยู่, Syn. extant, existing, surviving
living    [ADJ] เพียงพอต่อการมีชีวิตอยู่, See also: เหมาะสมกับการดำรงชีพ
living    [ADJ] มีชีวิตอยู่, See also: ไม่ตาย, Syn. alive, existing, breathing, Ant. dead
living    [N] รูปแบบชีวิต, See also: สภาพชีวิต
loving    [ADJ] แสดงความรัก, See also: รู้สึกรัก, ชอบ, Syn. affectionate, adoring, passionate, fond
moving    [ADJ] ซึ่งเคลื่อนที่, See also: ซึ่งทำให้เคลื่อนที่
moving    [ADJ] ซึ่งกระตุ้น
moving    [ADJ] ซึ่งดลใจ, See also: ซึ่งเร้าอารมณ์
paving    [N] พื้นที่ปูแล้ว, Syn. hard surface, concrete
ravine    [N] หุบเขาลึก, See also: หุบเขา, ห้วยลึก, Syn. canyon, gully, valley
raving    [ADJ] ซึ่งเพ้อคลั่ง, See also: ซึ่งคลุ้มคลั่ง, Syn. delirious, frenzied
savine    [N] พืชซึ่งใบนำไปทำน้ำหอม
saving    [N] สิ่งที่เก็บไว้ (เงินหรือเวลา), See also: เงินออม, สิ่งที่สงวนไว้
saving    [N] การช่วยเหลือ, See also: การช่วยชีวิต, Syn. rescuing
vinery    [N] บริเวณเพาะปลูกองุ่น, See also: ไร่องุ่น, Syn. summerhouse
vinify    [VT] ทำไวน์, See also: หมักไวน์
vinify    [VI] ทำไวน์, See also: หมักไวน์
vinous    [ADJ] ที่มีสีแดงแบบเหล้าองุ่น, Syn. vinaceous, reddish
carving    [N] สิ่งของแกะสลัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
persons not living in householdsบุคคลที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในครัวเรือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
province๑. จังหวัด (ไทย)๒. มณฑล (ในบางประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
provinceจังหวัด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
province๑. จังหวัด (ไทย)๒. มณฑล (ในบางประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
provincial administrationราชการบริหารส่วนภูมิภาค [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Provincial Organizationองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ไทย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proving a debtการพิสูจน์หนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proving a will; probateการพิสูจน์พินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plevinคำรับประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probate; proving a willการพิสูจน์พินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
person receiving public assistanceผู้รับสวัสดิการจากรัฐ [ดู public welfare recipient] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pulvinateคล้ายนวม [โคนก้านใบ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pulviniform-รูปคล้ายนวม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pulvinusโคนก้านใบป่อง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
line engraving๑. กลวิธีพิมพ์แกะลายเส้น๒. ภาพพิมพ์แกะลายเส้น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
living allowanceค่าเลี้ยงชีพ (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
living quartersส่วนที่อยู่อาศัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
living wageค่าจ้างประทังชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
living, cost ofค่าครองชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
living, standard of; living standardมาตรฐานการครองชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
leaving schoolการออกจากโรงเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
level of livingระดับการครองชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
relief engravingกลวิธีพิมพ์ผิวนูน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revolving fundเงินทุนหมุนเวียน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
revolving fundเงินหมุนเวียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
removing cloud from titleการขจัดความคลุมเครือในกรรมสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reckless drivingการขับรถโดยประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rights, divineเทวสิทธิ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ravineเหว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
receiving orderคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
receiving stolen propertyการรับของโจร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
replevinการฟ้องเรียกเอาทรัพย์คืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
second leavingการเสนอครั้งที่สอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
surviving spouseคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard, living; standard of livingมาตรฐานการครองชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
stipple engraving๑. กลวิธีพิมพ์แกะลายปรุ๒. ภาพพิมพ์แกะลายปรุ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
salary saving insuranceการประกันชีวิตโดยหักเงินเดือน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
savingการออม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
saving๑. การออม๒. การทำให้ปลอดภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
saving clauseข้อกำหนดการยกเว้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
savings accountบัญชีออมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
savings bank๑. ธนาคารออมทรัพย์๒. ธนาคารออมสิน (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
savings bankธนาคารออมสิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard of living; standard, livingมาตรฐานการครองชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
standard of livingมาตรฐานการครองชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
olivineโอลิวีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ANUG (acute necrotising ulcerative gingivitis); trench mouth; Vincent's gingivitis; Vincent's infection; Vincent's stomatitisอะนัก (โรคเหงือกอักเสบเนื้อตายเฉียบพลัน) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
acriflavineยาเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
administration, provincialราชการบริหารส่วนภูมิภาค [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
automated theorem provingการพิสูจน์ทฤษฎีบทด้วยเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shelving for periodicalการจัดชั้นวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Shelving for bookการจัดชั้นหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Shelving for periodicalการจัดชั้นวารสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Petroleum Provinceบริเวณที่มีลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยา และลักษณะชั้นหินที่คล้ายคลึงกัน, บริเวณที่มีลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยา และลักษณะชั้นหินที่คล้ายคลึงกัน และมีแหล่งกักเก็บปิโตรลียม (Petroleum reservoir) อยู่เป็นจำนวนมาก [ปิโตรเลี่ยม]
Living Quarter Platformแท่นที่พักอาศัย
เป็นแท่นที่ใช้สำหรับพักผ่อน โดยมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องนอน ห้องอาหาร ห้องนั่งเล่น ห้องออกกำลังกาย เป็นต้น [ปิโตรเลี่ยม]
Cost of livingค่าครองชีพ [เศรษฐศาสตร์]
Cost of living adjustmentการปรับค่าครองชีพ [เศรษฐศาสตร์]
Cost of living indexดัชนีค่าครองชีพ [เศรษฐศาสตร์]
Revolving loan fundกองทุนหมุนเวียนเพื่อให้กู้ยืม [เศรษฐศาสตร์]
Vinegarน้ำส้มสายชู [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Property fund for resolving financial institution problems “Type 2 Fund”กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 2)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ บลจ. จัดตั้งขึ้นเพื่อจำหน่ายหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ในการนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือลงทุนในสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าว [ตลาดทุน]
Mutual fund for resolving financial institution problems “Type 3 Fund”กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 3) , กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 3)
กองทุนรวมที่ บลจ. จัดตั้งขึ้นเพื่อจำหน่ายหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนที่ไปลงทุนในทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน [ตลาดทุน]
Mutual fund for resolving capital problem of commercial banksกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์
กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ โดยจะต้องเป็นกองทุนรวมที่กำหนดอายุโครงการจัดการกองทุนรวมที่แน่นอน [ตลาดทุน]
Independent Livingการดำรงชีวิตอิสระ, การดำรงชีวิตอิสระเป็นแนวคิดการเคลื่อนไหวทางสังคม ที่เชื่อว่าคนพิการควรได้รับสิทธิความเป็นพลเมืองและสิทธิการตัดสินใจเช่นเดียวกับผู้ที่ไม่พิการ นั่นหมายถึงเป็นการจัดการชีวิตความเป็นอยู่ของคนพิการให้มีความเป็นอิสระมากที่สุด โดยให้คนพิการได้เลือกตัดสินใจด้วยตนเอง เพื่อใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน [Assistive Technology]
Revolving funds เงินทุนหมุนเวียน [TU Subject Heading]
Wood vinegar น้ำส้มควันไม้ [TU Subject Heading]
Wood-carving การแกะสลักไม้ [TU Subject Heading]
Wood-engraving ภาพพิมพ์แกะไม้ [TU Subject Heading]
Automobile drivingการขับรถ [TU Subject Heading]
Bosnia and Hercegovinaบอสเนีย-เฮอร์เซโกวินา [TU Subject Heading]
Bovine spongiform encephalopathyโรควัวบ้า [TU Subject Heading]
Buddhist givingการให้ในพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Carving (Decorative arts)การแกะสลัก [TU Subject Heading]
Communal livingสหคามประชาชน [TU Subject Heading]
Cost and standard of livingค่าครองชีพและมาตรฐานการครองชีพ [TU Subject Heading]
Cotton weavingการทอผ้าฝ้าย [TU Subject Heading]
Damask weavingการทอยกดอก [TU Subject Heading]
Deep divingการดำน้ำ [TU Subject Heading]
Divinationการทำนาย [TU Subject Heading]
Divine right of kingsเทวสิทธิราช [TU Subject Heading]
Divingการกระโดดน้ำ [TU Subject Heading]
Drunk drivingการขับรถขณะมึนเมา [TU Subject Heading]
Electric drivingระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Engravingการแกะลาย [TU Subject Heading]
Engraving (Metal-work)การแกะลาย (งานโลหะ) [TU Subject Heading]
Fruit carvingการแกะสลักผลไม้ [TU Subject Heading]
Group problem solvingการแก้ปัญหาโดยกลุ่ม [TU Subject Heading]
Hand weavingการทอด้วยมือ [TU Subject Heading]
Ice carvingการแกะสลักน้ำแข็ง [TU Subject Heading]
Islamic givingการให้ในศาสนาอิสลาม [TU Subject Heading]
Leather carvingการแกะสลักหนัง [TU Subject Heading]
Leonardo, da Vinci, 1452-1519ลีโอนาร์โด, ดา วินชี, ค.ศ. 1452-1519 [TU Subject Heading]
Library movingการย้ายห้องสมุด [TU Subject Heading]
Life-savingการช่วยชีวิต [TU Subject Heading]
Living roomsห้องรับแขก [TU Subject Heading]
Nettivibhaviniเนตติวิภาวิณี [TU Subject Heading]
Plam frond weavingหัตถกรรมใบลาน [TU Subject Heading]
Polyvinyl chlorideโพลีไวนีล คลอไรด์ [TU Subject Heading]
Postal savings banksธนาคารออมทรัพย์ไปรษณีย์ [TU Subject Heading]
Problem solvingการแก้ปัญหา [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bovine(โบ'ไวน์) adj. เกี่ยวกับวัว,เหมือนวัว,เชื่องช้า,เบาปัญญา,อดทน -n. สัตว์จำพวกวัว, See also: bovinity n. ดูbovine
carving(คาร์'วิง) n. การแกะสลัก,งานแกะสลัก
cervineadj. คล้ายกวาง
chauvinism(โช'วะนิซซีม) n. การแสดงความรักชาติอย่างรุนแรงที่ชอบต่อสู้วิวาท,การยึดถืออุดมการณ์อย่างอคติ, See also: chauvinist n. chauvinistic adj.
convince(คันวินซฺ') {convinced,convincing,convinces} vt. ทำให้เชื่อมั่น,ทำให้มั่นใจ,ทำให้รู้ว่ากระทำผิด, See also: convincedly adv. ดูconvince convincingly adv. ดูconvince convincibility n. ดูconvince convincedness n. ดูconvince convincingness
corvine(คอร์'ไวน) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายอีกา
covin(คัฟ'วิน) n. การสมรู้ร่วมคิด,การคบคิดกัน,สัญญาณลับ
coving(คัฟ'วิง) n. ส่วนโค้งเว้าเข้าไปในกำแพงหรือฝาผนัง
craving(เคร'วิง) n. ความกระหายมาก,ความอยากได้มาก,ความเงื่อน,ความปรารถนาอย่างรุนแรง, Syn. desire,lust
deserving(ดิเซิร์ฟ'วิง) adj. ซึ่งสมควรได้รับ (รางวัล,การชมเชย,ความช่วยเหลือ), See also: deservingness n., Syn. worthy
divination(ดิฟวะเน'เชิน) n. การพยากรณ์,การทำนาย., See also: divinatory adj.
divine(ดิไววนฺ') adj. เกี่ยวกับพระเจ้า,ศักดิ์สิทธิ์,เคร่งศาสนา,เกี่ยวกับเทววิทยาดีเลิศ,ยอดเยี่ยม,เหนือมนุษย์,เป็นพรสวรรค์n. นักศาสนศาสตร์,ผู้ศึกษาเกี่ยวกับศาสนา,พระ, See also: the Divine พระเจ้า,เทพเจ้า,จิตวิญญาณ vi.,vt. ทำนาย,คาดการณ์,พยากรณ์. divin
divine liturgyn. พิธีศีลมหาสนิทของศาสนาคริสต์
diviner(ดิไว'เนอะ) n. ผู้พยากรณ์,ผู้ทำนาย,ผู้คาดการณ์,หมอเวทมนตร์, Syn. soothsayer
diving boardn. ไม้กระดานกระโดดน้ำ
diving suitn. ชุดประดาน้ำ, Syn. diving dress
divining rodn. ไม้กายสิทธิ์'ที่ผู้เลื่อมใสใช้คลำหาทองคำ สายแร่ แหล่งน้ำและอื่น ๆ, Syn. dowsing rod
divinity(ดิวิน'นิที) n. ความศักดิ์สิทธิ์,ความเป็นเทพเจ้า,พระเจ้า,เทพเจ้า,สิ่งที่มีลักษณะเป็นพระเจ้า,
divinity calf n.สีน้ำตาลแก่,หนังวัว
engravingn. การแกะสลัก ,แบบแกะสลัก,บล็อคที่แกะสลัก,เพลทที่จารึก
evince(อีวินซฺ') {evinced,evincing,evinces} vt. แสดงให้เห็น,ทำให้เห็นประจักษ์,พิสูจน์เปิดเผย., See also: evincible adj. ดูevince
forgiving(ฟอร์กิฟ 'วิง) adj. ซึ่งยกโทษให้,ซึ่งเป็นการยกโทษ,เมตตา,กรุณา., See also: forgivingly adv. forgivingness n., Syn. merciful
free-livingn. การดำรงชีวิตอย่างอิสระ
grapevinen. ต้นองุ่น,วิธีการส่งข่าวลับถึงตัวบุคคลโดยตรง
graving(เกร'วิง) n. สิ่งสลัก,การแกะสลัก,การชำระล้างและทาน้ำหรือวัตถุกันซึมที่ท้องเรือ
graving dockอู่เรือแห้ง
heaviness(เฮฟ'วิเนส) n. ความหนัก,น้ำหนัก,ภาวะ, Syn. gravity,weightiness
inconvincible(อินคันวิน' ซะเบิล) adj. ซึ่งไม่สามารถทำให้เชื่อได้., See also: inconvincibility n. inconvincibly adv.
interleavingแทรกสลับสลับหมายถึง อัตราส่วนของการบันทึกข้อมูลลงในแต่ละเซ็กเตอร์ (sector) กับเซ็กเตอร์ ที่ข้ามไปของจานบันทึกแบบแข็ง (hard disk) เช่น ถ้าจานแข็งยี่ห้อหนึ่งกำหนดไว้ 3:1 หมายความว่า จานนี้บันทึกข้อมูลหนึ่งเซ็กเตอร์แล้วข้ามไปสามเซ็กเตอร์ จึงจะบันทึกข้อมูลใหม่
invincible(อินวิน'ซะเบิล) adj. ซึ่งไม่สามารถเอาชนะได้,ไม่สามารถทำให้แพ้ได้,ทำลายไม่ได้., See also: invincibility,invincibleness n. invincibly adv., Syn. insuperable
leavings(ลีฟ'วิงซฺ) n. สิ่งที่เหลืออยู่,เศษ,ส่วนที่เหลือ., See also: leavings n. ซากศพ,ขยะ, Syn. scrap
life-giving(ไลฟฺกิฟ'วิง) adj. ให้ชีวิต,บำรุงชีวิต, See also: life-giver n. ดูlife-giving
living(ลิฟ'วิง) adj. มีชีวิตอยู่,ไม่ตาย,มีอยู่,แรง,ขะมักเขม้น,คุกรุ่น,ไหล,เกี่ยวกับการครองชีพ,ในสภาพธรรมชาติ,แน่นอนที่สุด,n. การดำรงชีพ,วิธีการครองชีพ,คนที่มีชีวิตอยู่,เงินเดือนของพระ (ศาสนาคริสต์), Syn. live,alive,-A. dead,dull
living roomห้องนั่งเล่น,ห้องรับแขก
living standardมาตรฐานการครองชีพ
loving(ลัฟ'วิง) adj. แสดงความรัก,รู้สึกรัก,ชอบ,รัก., See also: lovingness n. ดูloving, Syn. adoring ###A. unloving
mavin(เม'วิน) n. ผู้เชี่ยวชาญ
misgiving(มิสกิฟ'วิง) n. ความสงสัย,ความไม่ไว้วางใจ,ความหวั่นหวาด., Syn. doubt,-A. faith
moving(มู'วิง) adj. ซึ่งเคลื่อนที่,ซึ่งทำให้เคลื่อนที่,ซึ่งกระตุ้น,ซึ่งดลใจ,เร้าอารมณ์., See also: movingly adv., Syn. affecting,touching,poignant
moving picturen. ภาพยนต์, Syn. movie
paving(เพ'วิง) n. พื้นที่ปูแล้ว,วัสดุสำหรับปูหรือลาด
province(พรอฟ'วินซฺ) n. จังหวัด,มณฑล,ภูมิภาค,เขต,บริเวณที่ต่ำกว่าบริเวณหนึ่ง,วง, -Phr. (the provinces ส่วนภูมิภาค), Syn. area
provincial(พระวิน'เชิล) adj. เกี่ยวกับจังหวัด,เกี่ยวกับมณฑล,เกี่ยวกับส่วนภูมิภาค,ใจคับแคบ,ไม่สละสลวย,บ้านนอก. n. ชาวต่างจังหวัด,ชาวบ้านนอก,คนใจแคบ.
ravine(ระวีน') n. หุบเขาลึก (มักมีลำธาร) ห้วยลึก
revolving(รีวอล'วิง) adj. หมุนรอบ,สามารถหมุนรอบ,หมุนเวียน,เป็นวัฎจักร,
revolving credit n.เงินกู้หมุนเวียน
revolving doorn. ประตูหมุนรอบ
revolving fundn. เงินทุนหมุนเวียน
riboflavin(ไรโบเฟล'วิน) n. วิตามิน-บี-2, Syn. riboflavine,vitaminB2,
roving(โร'วิง) adj. ท่องเที่ยว,ร่อนเร่,พเนจร,ไม่อยู่กับที่,ทำงานไม่เป็นที่, See also: rovingness n., Syn. roaming,drifting

English-Thai: Nontri Dictionary
bovine(adj) คล้ายวัว,อดทน,ดื้อ,เชื่องช้า
convince(vt) ทำให้เชื่อมั่น,ทำให้แน่ใจ,ทำให้เชื่อ,ทำให้สำนึก
COST OF cost of living(n) ค่าครองชีพ
craving(n) ความอยาก,ความเงี่ยน,ความกระหาย
divine(adj) เกี่ยวกับพระเจ้า,เกี่ยวกับเทพเจ้า,ศักดิ์สิทธิ์
divine(vt) ทำนาย,หยั่งรู้,เดา,พยากรณ์,คาดการณ์
diviner(n) ผู้ทำนาย,โหร,หมอดู,นักพยากรณ์,ผู้คาดการณ์
divinity(n) ศาสนศาสตร์,พระเจ้า,เทพเจ้า,เทววิทยา,ความศักดิ์สิทธิ์
engraving(n) การแกะสลัก,การจารึก,การสลัก
evince(vt) แสดงให้เห็นชัด,ทำให้ประจักษ์,พิสูจน์
heaviness(n) ความหนัก,ความทึบ,ความดก,ความลำบาก,ภาระ,น้ำหนัก
invincible(adj) ตีไม่แตก,ทำลายไม่ได้,อยู่ยงคงกระพัน,เหนียว
leavings(n) เศษ,ส่วนที่เหลือ,ซาก
living(adj) มีชีวิตอยู่,ยังเป็นๆ,ซึ่งเป็นมนุษย์
living(n) การดำเนินชีวิต,มนุษย์,อาชีพ,การอยู่
loving(adj) รักกัน,ชอบกัน,ซึ่งรักใคร่,ด้วยความรัก
lovingly(adv) ด้วยความรัก,อย่างรักใคร่
misgiving(n) ความแคลงใจ,ความสงสัย,ความหวาดหวั่น
moving(adj) ซึ่งเคลื่อนที่,ซึ่งเคลื่อนไหว,เร้าอารมณ์
province(n) จังหวัด,ภูมิภาค,มณฑล,เขต
provincial(adj) เกี่ยวกับจังหวัด,บ้านนอก,เกี่ยวกับส่วนภูมิภาค
provincialism(n) ลัทธิท้องถิ่น
ravine(n) หุบเขาลึก
saving(adj) ประหยัด,มัธยัสถ์,ออม,เก็บรักษา,สงวน
saving(n) การประหยัด,การอดออม,การช่วยเหลือ,การเก็บรักษา,การสงวน
SAVINGS savings bank(n) ธนาคารออมสิน
savings(n) เงินออม,เงินเก็บ,เงินสะสม
shaving(n) มีดโกน,การโกน,เครื่องโกน,กบไสไม้
thanksgiving(n) การขอบใจ,การสวดมนตร์ขอบคุณพระเจ้า
vincible(adj) สามารถเอาชนะได้
vindicate(vt) ป้องกัน,กู้,แก้ตัว,ปลดปล่อย
vindication(n) การป้องกัน,การแก้ตัว,การปลดปล่อย
vindictive(adj) พยาบาท,แก้แค้น,อาฆาต,มีเจตนาร้าย
vine(n) ต้นองุ่น
vinegar(n) น้ำส้มสายชู
vineyard(n) ไร่องุ่น
vinous(adj) เกี่ยวกับผลองุ่น
vintage(n) ฤดูเก็บผลองุ่น,เหล้าองุ่น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
I'm just having some food (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) you
caving (n ) กีฬาหรือกิจกรรมสำรวจและปีนถ้ำ the activity or sport of exploring and climbing in underground caves and passages
See also: R. exploring caves
daylight saving (n ) เวลาออมแสง
deceivingly[yaang lawk-luang] (adv ) อย่างหลอกลวง
Department of Provincial Administrationกรมการปกครอง
engraving (n) งานภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์แกะสลัก
freedivingการดำน้ำตัวเปล่า
Governor of Province (n) ผู้ว่าราชการจังหวัด
having rights and privilege to beมีศักดิ์และสิทธิ์เป็น
Life Saving[ชีพรักษ์ (ชีบ-พะ-รัก)] (n name org ) น. วิชาการที่เกี่ยวกับการป้องกัน และช่วยชีวิตบุคคลที่ตกน้ำ หรือผู้ที่ทำกิจกรรมนันทนาการทางน้ำ life - ชีวิต หรือ ชีพ saving - การรักษา หรือ การช่วยเหลือ
life-saving (adj ) ซึ่งช่วยชีวิต
lifesaving[ชีบ-พะ-รัก] (n ) Lifesaving [1] – ชีพรักษ์ คำอ่าน :: ชีบ-พะ-รัก ความหมาย :: วิชาชีพเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ที่มีการการฝึกอบรมอย่างเข็มข้น ทั้งทักษะการว่ายน้ำ ปฐมพยาบาล การกู้ชีพ กู้ภัยทางน้ำ รวมทั้งการใช้อุปกรณ์หลากหลายที่เกี่ยวข้องการทำงาน ให้แก่ผู้ทำกิจกรรมนันทนาการ เช่น สระว่ายน้ำ , สวนน้ำ, ชายหาด, ชายทะเล ที่ผ่าน บางพื้นที่ในต่างประเทศ ยังต้องทำงานเกี่ยวข้องกับการงานฉุกเฉิน เช่น การกู้ภัยบนภูเขา การนำส่งผู้ประสพภัยฉุกเฉิน จากภัยพิบัติต่างๆ
revolving machineเครื่องจักรหมุน
Special saving depositบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ
starPie displays a polygon centered on the x,y position having sectors of equal angu[ไทย] (n vt adv ) starPie displays a polygon centered on the x,y position having sectors of equal angular extent. The radial extent of each sector is proportional to the values in the numeric vector lengths. If the prop.areaargument is TRUE, the proportion is based on the area of the sector, and if prop.area is FALSE, the proportion is on the radial extent. As the function is intended to exaggerate the differences between different starPies, the default produces sectors proportional to the squares of the lengths
State/Provine[อังกฤษ (EN)] (adv ) ไทย (TH)
State/Provine[อังกฤษ (EN)] (adv ) ไทย (TH)
unconvinced (adj ) ไม่มั่นใจ
vine (n ) ต้นองุ่น; ไม้เถา, เถาวัลย์
vinegaroonแมงป่องแส้
woodwork and carvingงานไม้
woodwork and carvingเครื่องไม้และแกะสลัก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Kevin G!- Kevin G! Mean Girls (2004)
A living corpse.เป็นศพมีชีวิต You're Undead to Me (2009)
Marvin!มาร์วิน RED (2010)
(engine revving)... Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)
Kevin!เควิน! Blood Brother (2012)
Vinnie.วินนี The Big Short (2015)
- Vines.- Vines. They Live by Night (1948)
Vina?Vina? The Menagerie: Part II (1966)
Irving.-Irving. Chariot of Gold (1983)
Vinnie!Vinnie! Steele Alive and Kicking (1986)
Kevin.KevinBack to Oakland (1988)
Vinz!He, Vinz! La Haine (1995)
Kevin.KevinGirl (1998)
Vinyl.Vinyl. Rabbits (2002)
Kevin!KevinGung-Ho (2004)
To Melvin.Auf MelvinLacuna (2005)
It's Vince.Es ist Vince. One Day in the Valley (2006)
- Kevin.- KevinIn a Different Light (2007)
Vince.Vince. I Had a Dream (2008)
Vin!VinTree Trippers (2008)
A slave.Eine SklavinSM-rechter (2009)
Vince.Vince. Berried Alive (2009)
Vince!Vince! Swerve (2010)
Vincenzo.Vincenzo. Vendetta (2011)
Vince?Vince? '57 Chevy Bel Air (2011)
Just coffee.- Wo ist KevinMystery Date (2012)
- Kevin.- KevinAuthority Always Wins (2012)
Kevin!KevinDevil May Care (2013)
Vincent!Wovor? Vincent. Kidnapped (2013)
Holy crap.Vincent? Reunion (2013)
KEVIN:KEVINVacation (2015)
Yeah.KEVIN: Ja. I Live Here Now (2015)
- Kevin.KevinA Matter of Geography (2015)
vin!vinMarion, 13 ans pour toujours (2016)
What is this?Vincent. High Water and a Devil's Daughter (2017)
Vinnie. Vin...Vinnie? Full Bush, Half Snickers (2017)
Vincent?Vincent? Smell the Weakness (2017)
Into the scandalous lives of manhattan's elite. Andr? Leon talley is ravingที่จะรายงานความเป็นไปของเหล่าไฮโซในแมนฮัตตัน New Haven Can Wait (2008)
Yale is for overachieving bookwormsเยล เป็นที่สำหรับพวกหนอนหนังสือเคร่งครัด New Haven Can Wait (2008)
I can't wait for you to come home next thanksgivingฉันชักรอให้เธอมาร่วมขอบคุณพระเจ้าครั้งหน้าไม่ไหวแล้วล่ะสิ New Haven Can Wait (2008)
Living as an adult when you're a teenagerเริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตแบบผู้ใหญ่เมื่อคุณยังเยาว์ New Haven Can Wait (2008)
Well, at least we'll be moving forward in one way or another.ดี อย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าไปได้ถูกทางหรือไปด้วยวิธีอื่น New Haven Can Wait (2008)
No, no, no. "what person, al or imagined, living or dead,/ ไม่ๆๆ "บุคคลใด ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ ที่เธออยากไปดินเนอร์ด้วยที่สุด?" New Haven Can Wait (2008)
As a freegan, I believe in all living thingsเหมือนฟรีแกน ฉันเชื่อในสิ่งมีชีวิต New Haven Can Wait (2008)
The look on my face will be of vindication.สีหน้าชั้นน่ะคงจะมีแต่การแก้แค้นเท่านั้นแหละ New Haven Can Wait (2008)
Real or imagined, living or dead is...ไม่ว่าจะในชีวิตจริงหรือจินตนาการ,มีชีวิตอยู่หรือไม่ คือ... . New Haven Can Wait (2008)
The good news is that I convinced them bothแต่ข่าวดีก็คือ ชั้นสามารถทำให้ทั้งคู่ออกจากเมืองไป Chuck in Real Life (2008)
Having some rules would be nice. Like what?มีกฏซักหน่อยน่าจะดี / เช่นอะไรคะ Chuck in Real Life (2008)
I could really use your help with this. Oh, saving a teardown.ฉันต้องการให้เธอช่วยเรื่องนี้ โอ้ กลั้นน้ำตาแทบไม่ไหว Chuck in Real Life (2008)
And it's not even a school night. Eric convinced me. What about you?และนี่ก็ไม่ใช่วันไปโรงเรียนด้วย เอริคบังคับฉัน แล้วเธอหล่ะเป็นยังไง Chuck in Real Life (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vinA bird can glide through the air without moving its wings.
vinAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
vinA boy was driving a flock of sheep.
vinA boy was giving out newspapers in the rain.
vinAccording to the newspaper, the cost of living in Tokyo is the highest in the world.
vinA cowboy is driving cattle to the pasture.
vinA critically wounded elephant went berserk and attacked every living thing in his path.
vinActually, and I need to keep this quiet, but recently here there's a rumour that young women on this beach are having photos taken in secret of them.
vinA customer is having his shoes shined on a slapped-together stand.
vinA delicatessen caught fire and burned down, leaving a heap of ashes.
vinA display, aka monitor, is an appliance that displays video signal of still images and moving pictures produced by a computer or similar device.
vinA fault common to scientists is mistakenly believing that every problem has a technical solution.
vinA feature of this new car is that if a drunk person is driving, the engine won't start.
vinA fish swims by moving its tail.
vinAfter having fought many hard battles we were able to bring home the bacon and set up a new government.
vinAfter having read the economic white paper, I am beginning to see the light on our financial standing.
vinAfter the accident, he was banned from driving.
vinAfter the war, the diligence and the saving of the Japanese gave an impression which is strong in the American.
vinA fund was set up with a view to preserving our endured planet.
vinAgain, we can see this approach as deriving from Matthew Arnold's idea that everywhere there is connection.
vinA high household savings rate in Japan is attributed, among other things, to people's desire to save money to buy a home.
vinA high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.
vin"Ah ... I'm just not feeling so well" "Really? Are you OK?" "Heh-heh. Actually I'm skiving off."
vinA hole in one is moving on the whole.
vinAh, you're leaving tomorrow!
vinA jealous person gets a feeling of contentment by behaving like a dog in the manger even with his friends.
vinA job is not merely a means to earn a living.
vinAkina: Called by a man she's twice been two-timed by she, having learnt nothing, goes to meet him again.
vinA living dog is better than a dead lion.
vinAll having been spent on repairs, he applied to the bank for the loan.
vinAll living things die some day.
vinAll living things on earth depend one another.
vinAlmost everyone in the class voted in favor of having a thank-you party for the teachers.
vinA long train of camels was moving to the west.
vinA lot of people are starving in the world.
vinALS slowly destroys the nerves and muscles needed for moving your body.
vinAlthough ambitions are well worth having, they are not to be achieved easily.
vinAlthough the arguments were rational, he was not convinced.
vinA man shouted something, waving his hand.
vinA man stood waving his hand to me.
vinAmazing! This moving a story is a first for me! It's truly an epic among epics!
vinAmericans accumulated their trade deficits by living far beyond their means.
vinAmericans, on the other hand, are more likely to take chances in the hope of achieving great success.
vinA national campaign for energy saving is underway.
vinAnd since she refused to accept it, she had been living in extreme discomfort, exclaiming: "Why should we spend all the capital we are ever likely to have tying ourselves down to a place we detest!"
vinAnyhow, having been held in school from morning to evening ... anybody'd be happy on getting released.
vinAre we arriving on time?
vinAre you giving out meal tickets here?
vinAre you having a good time?
vinAre you having your period?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชักจูงใจ    [V] persuade, See also: induce, convince, influence, Syn. ชักจูง, ชักนำ, Example: การได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้มาจากความสำเร็จของหัวคะแนนที่ชักจูงใจให้ชาวบ้านลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครที่ตนสนับสนุน
ผู้ประกอบอาชีพ    [N] one who earns his/her living, See also: one who supports himself/herself, Example: การทำโครงการของเรานั้น เราต้องเข้าไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบอาชีพนั้นด้วยตนเอง, Count unit: คน, ราย, Thai definition: ผู้ที่ทำงานหารายได้เลี้ยงชีพ
พุทธมณฑล    [N] Buddhist diocese, See also: Buddhist province, Thai definition: เขตแดนที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาพุทธ
มลรัฐ    [N] state, See also: province, Syn. รัฐ, Example: เขาทั้งสองได้ทำการทดลองบินที่ชายฝั่งทะเลของมลรัฐแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา, Count unit: มลรัฐ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เช็คบิล [V] take revenge, See also: avenge, get even with, vindicate, revenge, Syn. แก้แค้น, ล้างแค้น, คิดบัญชี, Example: รัฐบาลชุดนี้กำลังตามเช็คบิลการทุจริตประพฤติมิชอบในรัฐบาลชุดที่แล้วหลายเรื่องหลายโครงการ, Notes: (สแลง)
ซื้อใจ    [V] influence by giving money, See also: buy popular support, win someone over by bribery, Example: รัฐบาลกำลังพยายามซื้อใจเหล่าทหารโดยสนับสนุนงบประมาณด้านการปรับปรุงอาวุธยุทธโธปกรณ์, Thai definition: ให้ผลประโยชน์เพื่อแลกกับความจงรักภักดี
กปภ.    [N] The Provincial Waterworks Authority, See also: PWA, Syn. การประปาส่วนภูมิภาค
กฟภ.    [N] Provincial Electricity Authority, See also: PEA, Syn. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จ.    [N] province, Syn. จังหวัด
ธนาคารออมสิน    [N] The Government Savings Bank
ผวจ. [N] provincial governor, Syn. ผู้ว่าราชการจังหวัด
พีวีซี    [N] PVC, See also: Polyvinyl chloride, Syn. สารพลาสติกพีวีซี
สจ. [N] member of the Provincial Council, Syn. สมาชิกสภาจังหวัด
เครื่องทุ่นแรง    [N] laboursaving device, Syn. เครื่องมือทุ่นแรง, Example: ก่อนจะจับจ่ายใช้สอยเงินเพื่อซื้อเครื่องทุ่นแรง คุณจะต้องเข้าใจถึงคุณประโยชน์ของเครื่องทุ่นแรงเหล่านั้น
เครื่องประดาน้ำ    [N] diving apparatus, See also: aqualung, scuba, Syn. อุปกรณ์ประดาน้ำ, เครื่องดำน้ำ
การกระโดดร่ม    [N] skydiving, See also: parachuting, sport parachuting
การทอ    [N] weaving
ครีมโกนหนวด    [N] shaving cream
ด้วยเสน่หา    [ADV] affectionately, See also: passionately, caringly, lovingly, Syn. รักใคร่, ชื่นชอบ, Ant. รังเกียจ, เกลียด, Example: ท่านยกสมบัติชิ้นนี้ให้เขาด้วยเสน่หา
มาตรฐานการครองชีพ    [N] standard of living, Example: ชาวจีนมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มสูงขึ้น, Thai definition: ระดับที่เป็นอุดมคติ หรือที่เป็นบรรทัดฐานของการบริโภค
บัญชีออมทรัพย์    [N] savings account, Example: แม่ให้ไปเปิดบัญชีที่ธนาคารเป็นบัญชีออมทรัพย์จะได้เบิก-ถอนเงินได้สะดวก, Count unit: บัญชี, Thai definition: บัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้ฝากสะสมเงินและถอนเงินได้ตลอดเวลา โดยธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากเงินตามระยะเวลาที่ฝาก
ภูมิภาค    [N] provincial part, Example: ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก, Count unit: ภูมิภาค
ภูมิภาค    [ADJ] provincial
ส่วนภูมิภาค    [ADJ] provincial
ขาดสภาพคล่อง    [V] be illiquid, See also: not having enough currency, Example: ในภาวะที่ประเทศไทยขาดสภาพคล่อง เนื่องจากไม่มีเม็ดเงินในประเทศ รัฐบาลต้องรัดเข็มขัดอย่างหนัก, Thai definition: มีจำนวนเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจน้อย
พระมหากรุณาธิคุณ [N] royal grace, See also: divine grace, Syn. บุญคุณ, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นแก่บรรดาไพร่ฟ้าประชาราษฎร์, Notes: (ราชา)
สิ่งมีชีวิต    [N] living thing, See also: creature, organism, Example: จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มีความหลากหลายในชนิดพันธุ์มากที่สุดนอกเหนือจากแมลง
ศาลจังหวัด    [N] provincial court, Example: อาทิตย์ที่จะถึงนี้ศาลฎีกาได้นัดฟังคำพิพากษาคดีทุจริตการเลือกตั้งที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการ, Thai definition: ศาลยุติธรรมประจำจังหวัดที่เป็นศาลชั้นต้น สามารถพิจารณาคดีได้ทุกตัวบทกฎหมาย
วันโกน    [N] Shaving Day, Example: พระองค์เสด็จออกรับคำร้องทุกข์และฎีกาของราษฎรทุกวันโกน, Thai definition: วันก่อนวันพระหนึ่งวัน
เถา [N] vine, See also: creeper, climber, Syn. เครือไม้, เถาไม้, Example: หวายลิงเป็นพืชที่เป็นเถาเหมือนหวายธรรมดา แต่ชอบขึ้นตามที่ลุ่มซึ่งมีน้ำขัง, Count unit: เถา, Thai definition: ลำต้นของไม้เลื้อย
หัวเมือง    [N] provinces, Example: เดิมประเทศไทยมีหัวเมืองใหญ่ๆ หลายหัวเมือง, Count unit: หัวเมือง, เมือง, Thai definition: จังหวัดที่ไม่ใช่เมืองหลวง
ตีตั๋วยืน    [V] stand instead of having a ticket, Example: ตั่วนั่งเต็มหมดแล้ว เขาจึงต้องตีตั๋วยืนเพื่อชมคอนเสิร์ต, Thai definition: มีบัตรโดยสารแต่ไม่มีที่นั่ง
ขี้ขโมย    [ADJ] thieving, Example: คนส่วนใหญ่คิดว่าเด็กเร่ร่อนที่ดูสกปรกมอมแมมมีนิสัยพูดจาหยาบคาย โกหกเป็นไฟ และขี้ขโมย, Thai definition: ชอบขโมย
คนรักสนุก    [N] pleasure-loving people, See also: fun-loving person, Example: คนไทยเป็นคนรักสนุกมาแต่เดิมดังจะเห็นได้จากการมีประเพณีและการละเล่นที่แสดงถึงความรื่นเริงความสนุกสนาน, Thai definition: คนที่ชอบความสนุก ความรื่นเริงบันเทิงใจ
รักสวยรักงาม    [ADJ] beauty-loving, See also: be conscious of one's appearance, Example: เธอเป็นเด็กรักสวยรักงามอยู่พอตัว, Thai definition: ที่ใส่ใจกับเรื่องของความสวยงาม
แก้ลำ [V] get back at someone, See also: avenge, revenge, vindicate, take vengeance on, retaliate, Syn. แก้เผ็ด, Example: มหาเธร์ปฏิเสธเรื่องการคอรัปชั่นและการเล่นพ้องเล่นพวก พร้อมทั้งแก้ลำด้วยการเผยรายชื่อผู้ที่ได้รับสัมปทานงานหลวง, Thai definition: ใช้ชั้นเชิงตอบโต้ให้เท่าทียมกันหรือหนักมือขึ้น
ครองชีวิต    [V] live, See also: make a living, support oneself, earn one's livelihood, Syn. ครองชีพ, ดำเนินชีวิต, ดำรงชีวิต, ดำรงชีพ, Example: หากเขาเห็นใครต่อใครครองชีวิตอย่างสงบสุข ราบรื่น ปราศจากคนจ้องทำร้าย เขาจะกลัดกลุ้มและทรมานใจมาก
เถียงไม่ขึ้น [V] can't argue, See also: argue without reason, lose the argument, be unable to reason with, fail to convince, Syn. เถียงไม่ออก, Example: เหตุผลของเขาทำให้ผมเถียงไม่ขึ้น, Thai definition: เถียงต่อไปไม่ได้ เพราะต้องยอมรับเหตุผลที่เขายกขึ้นอ้าง
เทพบุตร [N] god, See also: male deity, angel, divinity, Syn. เทพยดา, เทวดา, Ant. เทพธิดา, Example: เมื่อปู่เจ้าลาวตายไปแล้วจึงไปเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์, Count unit: องค์, Thai definition: เทวดาผู้ชาย, Notes: (สันสกฤต)
ใบอนุญาตขับรถ [N] driving license, Syn. ใบขับขี่, ใบอนุญาตขับขี่, Example: ตำรวจขอดูใบอนุญาตขับรถของเขา
มณฑล    [N] precinct, See also: circle, county, province, circumference, Syn. เขต, บริเวณ, Example: ชาวฮั่นอพยพมาจากมณฑลอื่นๆ เพื่อแสวงโชคและหางานทำ, Count unit: มณฑล, Thai definition: เขตปกครองที่แบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาตรฐานการครองชีพ    [N] standard of living, Example: รัฐบาลควรยกระดับทางเศรษฐกิจและสังคม ปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้สูงขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีรายได้และฐานะดีขึ้น
ร่มไม้ชายคา    [N] living place, See also: refuge, shelter, living quarter, Syn. ที่พึ่งพาอาศัย, ที่พึ่ง, Example: ผมต้องขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ผมเข้าไปพึ่งพิงอยู่ใต้ร่มไม้ชายคาของบ้านท่าน, Notes: (สำนวน)
รับจ้าง    [V] work as employee, See also: work for wages/money, work for hire, make a living, hire oneself out, Example: ลุงไม่ใช่คนมั่งมีอะไรจึงไปรับจ้างเลี้ยงแกะหารายได้, Thai definition: สัญญาว่าจะทำงานให้เพื่อสินจ้าง
เรียบ [ADV] with nothing left, See also: (eat the plate) clean, without leaving anything, thoroughly, entirely, completely, Syn. หมด, ไม่เหลือ, เกลี้ยง, Example: พวกที่มาก่อนหน้าเราเขากินเสียเรียบหมด เกือบไม่มีเหลือเลย, Notes: (ปาก)
เรือหางยาว [N] long-tailed boat, See also: long boat with a small motor driving a propeller at the end of a long shaft, Example: วัดที่ข้าพเจ้าไปทำบุญประจำก็คือวัดในคลองเมืองนนท์ ต้องนั่งเรือหางยาวเข้าไป, Count unit: ลำ, Thai definition: เรือยนต์เล็กๆ ที่ติดเครื่องยนต์ท้ายเรือ มีใบพัดต่อยาวออกไปจากท้ายเรือ
ส่วนภูมิภาค    [ADJ] provincial, Ant. ส่วนกลาง, Example: การจัดการศึกษาส่วนภูมิภาคในสมัยนั้น ใช้วิธีจัดวัดทั้งปวงให้เป็นโรงเรียน
ส่วนภูมิภาค    [N] provincial area/part, Ant. ส่วนกลาง, Example: ผมไม่ค่อยห่วงเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค ด้วยความมั่นใจว่าเขาพร้อมและชำนาญกันอยู่มากแล้ว
สองใจ    [ADJ] having two lovers at the same time, Example: ผู้หญิงจะช้ำใจถ้าไปรักผู้ชายสองใจ, Thai definition: มีจิตใจไม่แน่นอนในเรื่องชู้สาว
ห้องนั่งเล่น    [N] living room, See also: parlour, Example: ห้องนั่งเล่นในบ้านท่านเป็นที่ใช้ทำกิจกรรมนานาชนิด, Count unit: ห้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อำเภอเมือง[n. exp.] (amphoē meūang) EN: capital district ; provincial capital   FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f]
อัญชัน[n.] (anchan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
อัญชันม่วงเข้ม[n. exp.] (anchan muang khem) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
อ้างสิทธิ์ใน...[v. exp.] (āng sit nai …) EN: lay claim to ; vindicate for   
อัดฉีด[v.] (atchīt) EN: encourage someone by giving them money   FR: graisser la patte à qqn (fam.)
ใบอนุญาตขับขี่ [n. exp.] (bai anuyāt khapkhī) EN: driving licence ; driving license (Am.)   FR: permis de conduire [m]
ใบอนุญาตขับรถ[n. exp.] (bai anuyāt khaprot) EN: driving licence ; driving license (Am.)   FR: permis de conduire [m]
ใบบอก[n.] (baibøk) EN: dispatch ; advice ; official report from the province   FR: conseil [m] ; avis [m]
ใบรายงาน[n. exp.] (bai rāi-ngān) EN: official report from the province   
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์[n. exp.] (banchī ngoenfāk ømsap) EN: savings account   FR: compte d'épargne [m] ; compte sur livret [m] ; compte bancaire [m]
บัญชีออมทรัพย์[n. exp.] (banchī ømsap) EN: savings account ; deposit account   FR: compte d'épargne [m]
บันไดเลื่อน[n. exp.] (bandai leūoen) EN: escalator ; moving staircase   FR: escalier roulant [m] ; Escalator [m] ; escalier mécanique [m]
แฉก[adj.] (chaēk) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; notched ; having sharp projections   FR: pointu
แฉก ๆ[adj.] (chaēk-chaēk) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; having sharp projections   
ใช้ชีวิต[v. exp.] (chai chīwit) EN: live ; spend one's life ; make a living   FR: passer sa vie
เฉพาะถิ่น[adj.] (chaphǿ thin) EN: local ; regional ; provincial ; endemic   
เฉพาะท้องถิ่น[adj.] (chaphǿ thøngthin) EN: local ; regional ; provincial   
ฉิบ[adv.] (chip) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind   FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
ชีพ[n.] (chīp) EN: life ; living ; existence   FR: vie [f] ; existence [f]
ชีวัน[n.] (chīwan) EN: life ; living things ; living beings   FR: vie [f] ; être vivant [m]
ชีวิต[n.] (chīwit) EN: life ; existence ; living   FR: vie [f] ; existence [f]
ชีวิตความเป็นอยู่[n. exp.] (chīwit khwām penyū) EN: living conditions   
ชีวิตเรียบ ๆ[n. exp.] (chīwit rīep-rīep) EN: plain living   FR: vie simple [f]
ช้องนาง [n.] (chøng-nāng) EN: Bush clock vine ; King's mantle   
ชูชีพ[n. exp.] (chūchīp) EN: life buoy ; life saving ; life preserver   FR: bouée de sauvetage [f] ; ceinture de sauvetage [f]
ดำเนินชีวิต[v. exp.] (damnoēn chīwit) EN: lead a life of ; make a living ; live ; conduct one's life   FR: mener sa vie
ดำรงชีพ[v. exp.] (damrongchīp) EN: live ; earn one's livelihood ; make a living ; support oneself   FR: vivre ; gagner sa vie
เดา[v.] (dao) EN: guess ; estimate ; reckon ; size up ; suppose ; conjecture   FR: estimer ; évaluer ; supposer ; deviner ; flairer
ดัชนีค่าครองชีพ[n. exp.] (datchanī khā khrøngchīp) EN: cost of living index   
เด็กบ้านนอก[n. exp.] (dek bānnøk) EN: rustic boy ; country boy   FR: enfant de la campagne [m, f] ; petit provincial [m] ; petite provinciale [f]
เดน[n.] (dēn) EN: leftovers ; remnants ; residue ; dregs ; remain ; leavings   FR: restes [mpl] ; restant [m] ; reliefs [mpl]
ดอง[v.] (døng) EN: pickle ; preserve in salt ; cure   FR: conserver dans la saumure ; conserver dans du vinaigre
ด้วงดิ่ง[n. exp.] (duang ding) EN: True Water Beetle ; Predaceous Diving Beetle ; Diving Beetle   
เอ็นดู[v.] (endū) EN: be loving ; be kind ; be merciful   FR: affectionner ; aimer
แฝดเลือด[n.] (faētleūat) EN: childbirth bleeding ; blood discharged just before giving birth   
แฝดน้ำ[n.] (faētnām) EN: water discharged just before giving birth ; too much amniotic fluid in the pregnancy ; virginal secretion   
ฟักเขียว[n. exp.] (fak khīo) EN: wax gourd ; white gourd ; Chinese preserving melon ; ash pumpkin   FR: courge blanche beurre [f]
เฟื่องฟู[adj.] (feuangfū) EN: booming ; thriving ; prosperous ; flourishing   FR: prospère ; florissant
ฝืด[adj.] (feūt) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff   FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide
ฝูงวัว[n. exp.] (fūng wūa) FR: troupeau de bovins [m] ; troupeau de vaches [m]
แฮปปี้เนส [n.] (haēppīnēt) EN: Port St. John's creeper ; Pink trumpet vine   
ให้สินบน[v.] (hai sinbon) EN: bribe ; offer a bribe   FR: corrompre ; soudoyer ; proposer un pot-de-vin
หากิน[v. exp.] (hākin) EN: make a living ; earn one's living ; work for a living ; seek a livelihood ; look for food ; find food ; go hunting   FR: gagner sa vie
หาเลี้ยงชีพ[v. exp.] (hā līengchīp) EN: earn one's living ; make a living   FR: gagner sa vie
ห้าทุ่ม = ๕ ทุ่ม[n. exp.] (hā thum) EN: eleven in the evening   FR: vingt-trois heures ; onze heures du soir
เห็นจริง[v.] (henjing ) EN: be convinced   FR: être convaincu ; être persuadé
หิวจัด[v. exp.] (hiū jat) EN: be very hungry ; be starving ; be ravenous ; be famished   FR: être affamé ; crever de faim (fam.)
หิวโซ[v. exp.] (hiū sō) EN: be very hungry ; be starving ; be peckish ; be famished ; be ravenous   

CMU English Pronouncing Dictionary
VIN    V IH1 N
VINE    V AY1 N
VINI    V IY1 N IY0
VINA    V IY1 N AH0
VINK    V IH1 NG K
EVIN    EH1 V IH2 N
VINT    V IH1 N T
IRVIN    ER1 V IH2 N
SEVIN    S EH1 V IH2 N
LEVIN    L EH1 V IH2 N
KUVIN    K UW1 V IH2 N
ELVIN    EH1 L V IH2 N
KEVIN    K EH1 V IH2 N
BOVIN    B OW1 V IH2 N
VINCI    V IH1 N S IY0
VINGO    V IH1 NG G OW0
EVINS    EH1 V IH2 N Z
VINET    V IH1 N EH0 T
VINER    V AY1 N ER0
DEVIN    D EH1 V IH2 N
CAVIN    K AE1 V IH2 N
ERVIN    ER1 V IH2 N
VINCA    V IH1 NG K AH0
VINAL    V AY1 N AH0 L
NEVIN    N EH1 V AH0 N
VINYL    V AY1 N AH0 L
VINJE    V IH1 N JH
VINNY    V IH1 N IY0
ARVIN    AA1 R V IH2 N
IVINS    IH1 V IH2 N Z
RAVIN    R AE1 V IH2 N
NAVIN    N AA0 V IY1 N
LOVIN    L OW1 V IH2 N
VINSO    V IH1 N S OW0
VINCE    V IH1 N S
ALVIN    AE1 L V IH2 N
GAVIN    G AE1 V IH2 N
VINCI    V IH1 N CH IY0
VINIK    V IH1 N IH0 K
AVINA    AA0 V IY1 N AH0
BIVIN    B IH1 V IH2 N
VINEY    V AY1 N IY0
BEVIN    B EH1 V IH2 N
VINES    V AY1 N Z
COVIN    K OW1 V IH2 N
DAVIN    D AE1 V IH2 N
LAVIN    L AE1 V IH2 N
ORVIN    AO1 R V IH2 N
SAVIN    S AE1 V IH2 N
BOVINO    B OW0 V IY1 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vine    (n) (v ai1 n)
vino    (n) (v ii1 n ou)
Gavin    (n) (g a1 v i n)
Kevin    (n) (k e1 v i n)
Vince    (n) (v i1 n s)
vines    (n) (v ai1 n z)
vinyl    (n) (v ai1 n i l)
Levine    (n) (l @ v ai1 n)
Calvin    (n) (k a1 l v @ n)
Irvine    (n) (@@1 v ai n)
bovine    (j) (b ou1 v ai n)
caving    (v) (k ei1 v i ng)
divine    (v) (d i1 v ai1 n)
diving    (v) (d ai1 v i ng)
evince    (v) (i1 v i1 n s)
giving    (v) (g i1 v i ng)
having    (v) (h a1 v i ng)
hiving    (v) (h ai1 v i ng)
jiving    (v) (jh ai1 v i ng)
laving    (v) (l ei1 v i ng)
living    (v) (l i1 v i ng)
loving    (v) (l uh1 v i ng)
moving    (v) (m uu1 v i ng)
paving    (v) (p ei1 v i ng)
ravine    (n) (r @1 v ii1 n)
raving    (v) (r ei1 v i ng)
riving    (v) (r ai1 v i ng)
roving    (v) (r ou1 v i ng)
saving    (v) (s ei1 v i ng)
spavin    (n) (s p a1 v i n)
vinery    (n) (v ai1 n @ r ii)
vinoes    (n) (v ii1 n ou z)
vinous    (j) (v ai1 n @ s)
vinyls    (n) (v ai1 n i l z)
waving    (v) (w ei1 v i ng)
wiving    (v) (w ai1 v i ng)
Vincent    (n) (v i1 n s n t)
braving    (v) (b r ei1 v i ng)
calving    (v) (k aa1 v i ng)
carving    (v) (k aa1 v i ng)
craving    (v) (k r ei1 v i ng)
curving    (v) (k @@1 v i ng)
delving    (v) (d e1 l v i ng)
divined    (v) (d i1 v ai1 n d)
diviner    (n) (d i1 v ai1 n @ r)
divines    (v) (d i1 v ai1 n z)
driving    (v) (d r ai1 v i ng)
evinced    (v) (i1 v i1 n s t)
evinces    (v) (i1 v i1 n s i z)
halving    (v) (h aa1 v i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
賑わう[にぎわう, nigiwau] Thai: กิจการคึกคัก English: to do thriving business
引越[ひっこ, hikko] Thai: ย้ายบ้าน English: moving
生活[せいかつ, seikatsu] Thai: การดำเนินชีวิต English: living (vs)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgang {m} | nach dem Abgang von der Schule | sich einen guten Abgang verschaffenleaving; departure; exit | after leaving school | to make a graceful exit [Add to Longdo]
Abgangszeugnis {n}leaving certificate; diploma [Am.] [Add to Longdo]
Abitur {n}; Abi {n} [ugs.]; Matura {f} [Ös.]; Abiturprüfung {f}; Reifeprüfung {f} | englisches Abiturschool leaving examination | A levels [Add to Longdo]
Abschiedsgeschenk {n}leaving present [Add to Longdo]
Abschlusszeugnis {n}leaving certificate [Add to Longdo]
Alkoholmissbrauch {m} | Alkohol- oder Drogenmissbrauch am Steueralcohol abuse | driving under the influence (DUI) [Add to Longdo]
Almabtrieb {m}ceremonial driving down of cattle from the mountain pastures into the valley in autumn [Add to Longdo]
Anblattung {f}halving [Add to Longdo]
Anforderung {f}; Erfordernis {n}; Bedürfnis {n} | Anforderungen {pl} | Anforderungen an gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen | den Anforderungen entsprechen; den Erfordernissen genügenrequirement | requirements | requirements concerning healthy living and working conditions | to meet the requirements; to satisfy the requirements; to complete with the requirements [Add to Longdo]
Anforderung {f} | Anforderungen {pl} | Anforderungen an gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungendemand | demands | demands of providing healthy living and working conditions [Add to Longdo]
Anmeldeamt {n}receiving office [Add to Longdo]
Annahmestelle {f}receiving office [Add to Longdo]
Antriebsachse {f}tech driving axle [Add to Longdo]
Antriebskraft {f} [techn.]driving power; motive power [Add to Longdo]
Antriebsrad {m} [techn.]drive wheel; driving wheel; power wheel [Am.]; traction wheel [Add to Longdo]
Antriebsrolle {f} [techn.]driving roller [Add to Longdo]
Apfelessig {m}cider vinegar [Add to Longdo]
Archivierung {f}archiving [Add to Longdo]
Aufklärung {f} (eines Verbrechens) | an der Aufklärung eines Verbrechens arbeitenclearing up; solving | to be trying to solve (clear up) a crime [Add to Longdo]
Aufstellung {f}shelving [Add to Longdo]
sein Auskommen habento make a living [Add to Longdo]
Ausreise {f} | bei der Ausreisedeparture; outbound passage; outward voyage; voyage out | on leaving the country [Add to Longdo]
Ballwurfmaschine {f}tennis-ball serving machine [Add to Longdo]
Barmherzigkeit {f}lovingness [Add to Longdo]
Befürchtung {f}; Bedenken {n} | Befürchtungen {pl}; Bedenken {pl}misgiving | misgivings [Add to Longdo]
Beihilfe {f} | Beihilfe für Erwerbsunfähigeallowance | disability living allowance [Add to Longdo]
Bewegtbild {n}moving image [Add to Longdo]
Bodenplatte {f}; Bodenfliese {f} | Bodenplatten {pl}; Bodenfliesen {pl}paving tiles | paving tiles [Add to Longdo]
Brettchenweben {n}tablet weaving [Add to Longdo]
Broterwerb {m} | zum Broterwerb; als Broterwerbliving; earning a living | for a living [Add to Longdo]
Carving {n} (Wintersport) [sport]carving [Add to Longdo]
Chauvihaltung {f}male chauvinist attitude [Add to Longdo]
Chauvinismus {m}chauvinism; flag-waving [Add to Longdo]
Chauvinismus {m}; chauvinistische Äußerung {f}chauvinistic remark [Add to Longdo]
Chauvinist {m}chauvinist [Add to Longdo]
Chauvinist {m}flag-waver; jingo [Add to Longdo]
Dankfest {n}; Danksagung {f} [relig.] | Dankfeste {pl}; Danksagungen {pl}thanksgiving | thanksgivings [Add to Longdo]
Dankgebet {n} | Dankgebete {pl}thanksgiving prayer | thanksgiving prayers [Add to Longdo]
Dankgottesdienst {m}thanksgiving service [Add to Longdo]
Detektiv {m}; Detektivin {f} | Detektive {pl}detective | detectives [Add to Longdo]
Detektiv {m}; Detektivin {f}investigator [Add to Longdo]
Dopingverdacht {m}suspicion of having taken drugs [Add to Longdo]
Drehbühne {f}revolving stage [Add to Longdo]
Drehen {n}swerve; swerving; veering [Add to Longdo]
Drehkran {m} | fahbarer Drehkranrevolving crane; slewing crane | travelling slewing crane [Add to Longdo]
Drehspul-Messgerät {n}moving-coil instrument [Add to Longdo]
Drehtür {f}revolving door [Add to Longdo]
Eingangskontrolle {f}receiving control [Add to Longdo]
Eingangsstelle {f}entry point; receiving section [Add to Longdo]
Einscherung {f}reeving [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
vingt( numéro) ยี่สิบ, 20
quatre-vingt(s)(numéro) แปดสิบ, 80
vingt et un(numéro) ยี่สิบเอ็ด, 21
quatre-vingt-dix(numéro) เก้าสิบ, 90
vingt-deux(numéro) ยี่สิบสอง, 22
vin(n) |m| ไวน์

Japanese-English: EDICT Dictionary
BSE[ビーエスイー, bi-esui-] (n) bovine spongiform encephalopathy; BSE [Add to Longdo]
PVC[ピーブイシー, pi-buishi-] (n) polyvinyl chloride; PVC [Add to Longdo]
PVC管[ピーブイシーかん, pi-buishi-kan] (n) (abbr) (See ポリ塩化ビニル管) polyvinyl chloride pipe; PVC pipe [Add to Longdo]
Pタイル[ピータイル, pi-tairu] (n) vinyl floor tile (typically 30 cm square) [Add to Longdo]
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy [Add to Longdo]
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
あごが干上がる;顎が干上がる[あごがひあがる, agogahiagaru] (exp,v5r) to lose one's means of livelihood; to become unable to earn a living [Add to Longdo]
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
うんともすんとも[, untomosuntomo] (exp,adv) (followed by a negative verb form) not uttering a single word; not giving even the slightest response [Add to Longdo]
おしどり夫婦;鴛鴦夫婦[おしどりふうふ, oshidorifuufu] (exp) loving couple; couple of lovebirds; happily married couple (who are always together) [Add to Longdo]
お越し;御越し[おこし, okoshi] (exp) (hon) coming or leaving [Add to Longdo]
お暇;御暇[おいとま, oitoma] (n,vs) (1) (uk) (See 暇・いとま・5) leaving; going home; (2) quitting one's job; (3) free time; leisure; spare time [Add to Longdo]
お客好き[おきゃくずき, okyakuzuki] (adj-na) enjoys company; enjoys having guests [Add to Longdo]
お迎え[おむかえ, omukae] (vt) receiving; welcoming [Add to Longdo]
お告げ[おつげ, otsuge] (n) oracle; revelation; divine message [Add to Longdo]
お産(P);御産[おさん, osan] (n) (pol) (See 産・さん・1) (giving) birth; childbirth; delivery; confinement; (P) [Add to Longdo]
お七夜[おしちや, oshichiya] (n) name-giving ceremony [Add to Longdo]
お邪魔;御邪魔[おじゃま, ojama] (n,vs) (pol) (See 邪魔) hindrance; intrusion (suru and itasu verb forms are used as set phrases said prior to entering or leaving someone's home) [Add to Longdo]
お邪魔虫;御邪魔虫[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel [Add to Longdo]
お先に[おさきに, osakini] (adv) (1) before; previously; (2) ahead; (exp) (3) (abbr) (hon) (See お先に失礼します) Pardon me for leaving (before you) [Add to Longdo]
お先に失礼します[おさきにしつれいします, osakinishitsureishimasu] (exp) pardon me for leaving (first) (used when leaving a workplace while others remain) [Add to Longdo]
お蔵;お倉;御蔵;御倉[おくら;オクラ, okura ; okura] (n) (1) (See 蔵・くら) shelving (a play, movie, etc.); closing down; cancelling; canceling; the shelf; (2) rice storehouse of the Edo shogunate [Add to Longdo]
お任せ;御任せ[おまかせ, omakase] (n,vs) (See 任せる・1,任せる・2) leaving a decision to someone else (often of a meal to be selected by the chef) [Add to Longdo]
お熱[おねつ, onetsu] (n) (1) having a crush on someone; (2) flushing [Add to Longdo]
お零れ;御零れ[おこぼれ, okobore] (n) (See 零れ) leavings; leftovers [Add to Longdo]
かと言って[かといって, katoitte] (exp) (uk) having said that; on the other hand [Add to Longdo]
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof [Add to Longdo]
くねくね;クネクネ;ぐねぐね;グネグネ[, kunekune ; kunekune ; gunegune ; gunegune] (adv,adv-to,vs) (on-mim) winding; meandering; wriggling; wiggling; waving; swaying; twisting and turning [Add to Longdo]
くるくる(P);クルクル[, kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P) [Add to Longdo]
げそげそ[, gesogeso] (n) (See げっそり) (the appearance of having) lost weight [Add to Longdo]
こうすると[, kousuruto] (exp) having done this; if this is done; if it is done in this way; (P) [Add to Longdo]
こそばゆい;こそばい;こしょばい[, kosobayui ; kosobai ; koshobai] (adj-i) (1) ticklish; (2) embarrassed; awkward; ill at ease (esp. when receiving public praise) [Add to Longdo]
こっくりさん[, kokkurisan] (n) table turning (tipping, tilting); divination by planchette [Add to Longdo]
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out [Add to Longdo]
ごぼっ[, gobotsu] (adv-to) gurgling down; being sucked into; caving in suddenly [Add to Longdo]
ごろごろ[, gorogoro] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P) [Add to Longdo]
さっぱり分かりません[さっぱりわかりません, sappariwakarimasen] (exp) (See さっぱり分らない) having no inkling of; having no idea of [Add to Longdo]
さっぱり分らない[さっぱりわからない, sappariwakaranai] (exp,adj-i) (See さっぱり分かりません) having no inkling of; having no idea of [Add to Longdo]
さて置き;扠置き[さておき, sateoki] (conj) (See 扠置く) setting aside; leaving to one side [Add to Longdo]
ざぶりざぶり[, zaburizaburi] (adv-to) (on-mim) sound of living, moving water [Add to Longdo]
しかと;シカト[, shikato ; shikato] (n,vs) (sl) ostracism; ignoring someone; leaving someone out [Add to Longdo]
しようも無い;しょうも無い;仕様もない;仕様も無い[しようもない(しようも無い;仕様もない;仕様も無い);しょうもない(しょうも無い;仕様もない;仕様も無い), shiyoumonai ( shiyoumo nai ; shiyou monai ; shiyou mo nai ); shoumonai ( shoumo nai] (exp,adj-i) (1) (uk) (See 仕様が無い) useless; stupid; good-for-nothing; (2) having no way to do ... [Add to Longdo]
し甲斐[しがい, shigai] (exp) (col) (uk) (contraction of ...をする甲斐がある) (See やり甲斐・やりがい) worthy of; worth doing; worth having [Add to Longdo]
ずらかる[, zurakaru] (v5r) to leave; to run away; to escape; to avoid detection after having done something; to play truant; to skedaddle [Add to Longdo]
そう[, sou] (adv) (1) so; really; seeming; (adj-na,suf) (2) (after masu stem and adj-stem) appearing that; seeming that; looking like; having the appearance of; (P) [Add to Longdo]
そうすると[, sousuruto] (exp) having done that; if that is done; if it is done in that way; (P) [Add to Longdo]
その日暮らし;その日暮し;其の日暮らし;其の日暮し[そのひぐらし, sonohigurashi] (n) (1) financially scraping by; meagre existence (meager); hand to mouth existence; (2) living one's life without plan; living life day-by-day; taking life one day at a time [Add to Longdo]
それより[, soreyori] (conj) apart from that; other than that; leaving that aside; more ... than that; but; however; (P) [Add to Longdo]
ぞくっと[, zokutto] (adv) tremblingly; having the chills (through fear, cold, anticipation, etc.) [Add to Longdo]
ちょろちょろ[, chorochoro] (adv,n,vs) (1) in trickles (e.g. water flowing); (2) darting about (e.g. a small animal); moving rapidly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一中原则[yī zhōng yuán zé, ㄧ ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ, / ] One-China principle, the official doctrine that Taiwan is a province of China [Add to Longdo]
一房一厅[yī fáng yī tīng, ㄧ ㄈㄤˊ ㄧ ㄊㄧㄥ, / ] one bedroom and one living room [Add to Longdo]
一无所长[yī wú suǒ zhǎng, ㄧ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄓㄤˇ, / ] not having any special skill; without any qualifications [Add to Longdo]
一级头[yī jí tóu, ㄧ ㄐㄧˊ ㄊㄡˊ, / ] first stage (diving) [Add to Longdo]
七事[qī shì, ㄑㄧ ㄕˋ, ] the Seven Duties of a sovereign, namely offering sacrifice 祭祀, giving audience 朝覲|朝觐, administering jointly 會同|会同, receiving guests 賓客|宾客, running army 軍旅|军旅, attending to farm work 田役, mourning ceremonial 喪荒|丧荒; 7 up (fizzy drink) [Add to Longdo]
七夕[qī xī, ㄑㄧ ㄒㄧ, ] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting [Add to Longdo]
七夕节[qī xī jié, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄐㄧㄝˊ, / ] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting [Add to Longdo]
三用表[sān yòng biǎo, ㄙㄢ ㄩㄥˋ ㄅㄧㄠˇ, ] instrument console (diving) [Add to Longdo]
上合[Shàng Hé, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ, ] SCO (Shanghai cooperation organization), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan; abbr. for 上海合作組織|上海合作组织 [Add to Longdo]
上合组织[Shàng Hé Zǔ zhī, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Shanghai cooperation organization (SCO), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan [Add to Longdo]
上方宝剑[shàng fāng bǎo jiàn, ㄕㄤˋ ㄈㄤ ㄅㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] imperial sword (giving bearer plenipotentiary powers); imperial Chinese version of 007 licensed to kill [Add to Longdo]
上海合作组织[Shàng hǎi Hé zuò Zǔ zhī, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Shanghai cooperation organization (SCO), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan [Add to Longdo]
不了了之[bù liǎo liǎo zhī, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ ㄌㄧㄠˇ ㄓ, ] settle a matter by leaving it unsettled; end up with nothing definite [Add to Longdo]
不列颠哥伦比亚[Bù liè diān Gē lún bǐ yà, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ ㄍㄜ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] British Columbia, Pacific province of Canada [Add to Longdo]
不列颠哥伦比亚省[Bù liè diān Gē lún bǐ yà shěng, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ ㄍㄜ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ ㄕㄥˇ, / ] British Columbia, Pacific province of Canada [Add to Longdo]
不败之地[bù bài zhī dì, ㄅㄨˋ ㄅㄞˋ ㄓ ㄉㄧˋ, / ] invincible position [Add to Longdo]
不服[bù fú, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ, ] not accept sth; want to have sth overruled or changed; refuse to obey or comply; refuse to accept as final; remain unconvinced by; not give in to [Add to Longdo]
不知所云[bù zhī suǒ yún, ㄅㄨˋ ㄓ ㄙㄨㄛˇ ㄩㄣˊ, ] to not know what sb is driving at; to be unintelligible [Add to Longdo]
不见棺材不落泪[bù jiàn guān cái bù luò lèi, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄢ ㄘㄞˊ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˋ ㄌㄟˋ, / ] fig. not to shed a tear until one sees the coffin (成语 saw); lit. refuse to be convinced until one is faced with grim reality [Add to Longdo]
兩湖[Liǎng Hú, ㄌㄧㄤˇ ㄏㄨˊ, / ] Hubei 湖北 and Hunan 湖南 provinces [Add to Longdo]
中俄伊犁条约[Zhōng É Yī lí tiáo yuē, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄧ ㄌㄧˊ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Treaty of Saint Petersburg of 1881, whereby Russia handed back Yili province to Qing China in exchange for compensation payment and unequal treaty rights [Add to Longdo]
中俄改订条约[Zhōng É gǎi dìng tiáo yuē, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄍㄞˇ ㄉㄧㄥˋ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Treaty of Saint Petersburg of 1881, whereby Russia handed back Yili province to Qing China in exchange for compensation payment and unequal treaty rights [Add to Longdo]
中压管[zhōng yā guǎn, ㄓㄨㄥ ㄧㄚ ㄍㄨㄢˇ, / ] oral inflation tube in BCD (diving) [Add to Longdo]
中央直辖市[zhōng yāng zhí xiá shì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓˊ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, / ] municipality, namely Beijing 北京, Tianjin 天津, Shanghai 上海 and Chongqing 重慶|重庆, the first level administrative subdivision; province level city; also called directly governed city [Add to Longdo]
中央省[Zhōng yāng shěng, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄕㄥˇ, ] central province; Töv Aimag (province) of Mongolia [Add to Longdo]
中爪哇[Zhōng Zhǎo wā, ㄓㄨㄥ ㄓㄠˇ ㄨㄚ, ] central Java; the province of Jogyakarta [Add to Longdo]
中兴新村[Zhōng xīng Xīn cūn, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄣ ㄘㄨㄣ, / ] Chung-hsing New Village, model town in Nantou County, west-central Taiwan, administrative seat of the Taiwan Provincial Government [Add to Longdo]
九面体[jiǔ miàn tǐ, ㄐㄧㄡˇ ㄇㄧㄢˋ ㄊㄧˇ, / ] enneahedron (solid figure having nine plane faces) [Add to Longdo]
[yě, ㄧㄝˇ, ] also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, ] to divine [Add to Longdo]
干衣[gān yī, ㄍㄢ ㄧ, / ] drysuit (diving) [Add to Longdo]
二级头[èr jí tóu, ㄦˋ ㄐㄧˊ ㄊㄡˊ, / ] second stage (diving) [Add to Longdo]
五卅运动[wǔ sà yùn dòng, ˇ ㄙㄚˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] anti-imperialist movement of 30th May 1925, involving general strike esp. in Shanghai, Guangzhou, Hong Kong etc [Add to Longdo]
五河[Wǔ hé, ˇ ㄏㄜˊ, ] (N) Wuhe (place in Anhui); Punjab, province of Pakistan [Add to Longdo]
亚齐[Yà qí, ㄧㄚˋ ㄑㄧˊ, / ] Aceh province of Indonesia in northwest Sumatra; Aceh sultanate 16th-19th century [Add to Longdo]
亚齐省[Yà qí shěng, ㄧㄚˋ ㄑㄧˊ ㄕㄥˇ, / ] Aceh province of Indonesia in northwest Sumatra [Add to Longdo]
享清福[xiǎng qīng fú, ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧㄥ ㄈㄨˊ, ] living in ease and comfort [Add to Longdo]
京畿道[Jīng jī dào, ㄐㄧㄥ ㄐㄧ ㄉㄠˋ, ] Gyeonggi-do (province of South Korea) [Add to Longdo]
人氏[rén shì, ㄖㄣˊ ㄕˋ, ] native; a person who comes from a particular place, ie. 河北省人氏 means "a person from Hebei Province" [Add to Longdo]
人为[rén wéi, ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ, / ] artificial; man-made; having human cause or origin; human attempt or effort [Add to Longdo]
人肉搜索[rén ròu sōu suǒ, ㄖㄣˊ ㄖㄡˋ ㄙㄡ ㄙㄨㄛˇ, ] human search; human powered search (involving many internet users, for social pressure etc) [Add to Longdo]
人间地狱[rén jiān dì yù, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄉㄧˋ ㄩˋ, / ] hell on earth (成语 saw); suffering the torments of Buddhist hell while still alive; fig. having an uncomfortable time [Add to Longdo]
伶牙俐齿[líng yá lì chǐ, ㄌㄧㄥˊ ㄧㄚˊ ㄌㄧˋ ㄔˇ, 齿 / ] clever and eloquent (成语 saw); fluent; having the gift of the gab [Add to Longdo]
伽倻[Jiā yē, ㄐㄧㄚ ㄧㄝ, ] Kaya; a country or province to the South of Silla 新羅|新罗 in south Korea around 500 AD [Add to Longdo]
住地[zhù dì, ㄓㄨˋ ㄉㄧˋ, ] living area; residential area [Add to Longdo]
使人信服[shǐ rén xìn fú, ㄕˇ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄣˋ ㄈㄨˊ, 使] convincing [Add to Longdo]
使信服[shǐ xìn fú, ㄕˇ ㄒㄧㄣˋ ㄈㄨˊ, 使] to convince [Add to Longdo]
依依[yī yī, ㄧ ㄧ, ] to regret leaving; reluctant to part; onomat. young leaves stir gently in the wind [Add to Longdo]
依依不舍[yī yī bú shě, ㄧ ㄧ ㄅㄨˊ ㄕㄜˇ, ] reluctant to part (成语 saw); broken-hearted at having to leave [Add to Longdo]
便血[biàn xiě, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄝˇ, 便] having blood in one's stool [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アーカイビング[あーかいびんぐ, a-kaibingu] archiving [Add to Longdo]
交互配置[こうごはいち, kougohaichi] interleaving (vs) [Add to Longdo]
構造体保管[こうぞうたいほかん, kouzoutaihokan] structure archiving [Add to Longdo]
受け手[うけて, ukete] receiving side [Add to Longdo]
受信側[じゅしんがわ, jushingawa] receiving entity, receiver [Add to Longdo]
受信側SPM[じゅしんがわSPM, jushingawa SPM] receiving SPM [Add to Longdo]
受信側SS利用者[じゅしんがわSSりようしゃ, jushingawa SS riyousha] receiving SS user [Add to Longdo]
受信側TS利用者[じゅしんがわTSりようしゃ, jushingawa TS riyousha] receiving TS user [Add to Longdo]
受信側エンティティ[じゅしんがわエンティティ, jushingawa enteitei] receiving entity, receiver [Add to Longdo]
受信側トランスポートエンティティ[じゅしんがわトランスポートエンティティ, jushingawa toransupo-toenteitei] receiving transport entity [Add to Longdo]
受領システム[じゅりょうシステム, juryou shisutemu] receiving system [Add to Longdo]
所定期間保存[しょていきかんほぞん, shoteikikanhozon] archiving [Add to Longdo]
着信[ちゃくしん, chakushin] receiving, incoming [Add to Longdo]
分解能[ぶんかいのう, bunkainou] resolving power, resolution [Add to Longdo]
保存[ほぞん, hozon] saving (vs) (e.g. to disk), storing, preserving, conserving, maintaining, keeping [Add to Longdo]
バインリナックス[ばいんりなっくす, bainrinakkusu] Vine Linux [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
中国[ちゅうごく, chuugoku] China, (Name einer jap.Provinz) [Add to Longdo]
土佐[とさ, tosa] (Stadt und Provinz auf Shikoku) [Add to Longdo]
地方[ちほう, chihou] Gegend, Region, Provinz [Add to Longdo]
[す, su] LAND, PROVINZ [Add to Longdo]
田舎[いなか, inaka] Land, Provinz [Add to Longdo]
[けん, ken] PRAEFEKTUR, PROVINZ [Add to Longdo]
県会[けんかい, kenkai] Provinzialversammlung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 vin
   wine
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 vin [vɛ̃]
   wine
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 vin
   wine
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 vin [vin]
   fin
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top