Search result for

*variant*

(181 entries)
(0.0897 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: variant, -variant-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
variant    [ADJ] ต่างจากปกติ, Syn. different, irregular
variant    [ADJ] ที่เปลี่ยนแปลง, See also: ที่แปรผัน, Syn. divergent, modified, various
variant    [N] สิ่งที่ผันแปร, See also: สิ่งที่แตกต่างกัน, ตัวแปร, Syn. alternative, modification, variation
invariant    [N] ค่าคงที่ (ทางคณิตศาสตร์)
invariant    [ADJ] ไม่เปลี่ยนแปลง, See also: คงที่, Syn. unvarying, invariable, constant, Ant. changing

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
semi-invariantกึ่งไม่แปรเปลี่ยน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
contravariant๑. ไม่แปรปรวน๒. คอนทราแวเรียนต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
covariant๑. แปรปรวนร่วมเกี่ยว๒. โคแวเรียนต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
invariant๑. ยืนยง๒. ตัวยืนยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
invariantยืนยง, ไม่แปรเปลี่ยน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
invariant lineเส้นยืนยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
invariant pointจุดยืนยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
invariant propertyสมบัติไม่แปรเปลี่ยน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
invariant subgroupกรุปย่อยยืนยง [มีความหมายเหมือนกับ normal subgroup] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
invariant(อินแว'ริเอินทฺ) adj. หาค่ามิได้,ล้ำค่า. n. ค่าที่คงที่, Syn. unvarying,constant
variant(แว'ริเอินทฺ) adj. เปลี่ยนแปลง,ผันแปร,แปรปรวน,แตกต่างกัน,คลาดเคลื่อนกัน,ไม่เหมือนกัน. n. สิ่งที่ไม่เหมือนกัน,ตัวแปร,สิ่งที่แตกต่างกัน,สิ่งที่ไม่เหมือนกับมาตรฐานหรือรูปแบบที่ปกติ, Syn. varying

English-Thai: Nontri Dictionary
variant(adj) แตกต่าง,เปลี่ยนแปลง,แปรปรวน,ผันแปร
variant(n) ตัวแปร,สิ่งที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They've identified the pathogen as a prion variant indigenous to the East Congo.พวกเขาได้ยืนยัน เชื้อโรคที่พบคือ prion variant ถิ่นกำเนิดอยู่ที่คองโกตะวันออก Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
These poor people were suffering from the effects of the weaponized prion variant.คนพวกนี้ป่วย ผลจากอาวุธชีวภาพ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
A prion variant developed in Africa with General Juma.ที่ถูกพัฒนาในแอฟริกาโดยนายพลจูม่า Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
I don't know, but there's enough prion variantผมยังไม่รู้เลย แต่อย่างน้อยเราน่าจะแจ้งเตือน Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
At this height, any variant in trajectory resulting from a simple jump or being pushed off the building will be evident in where they land.ความสูงของที่นี้ และตัวแปรต่างๆ เกิดจากการกระโดดลงไปเอง หรือว่าโดนพลักให้ตก จะเห็นได้จาก หุ่นตกลงไปจุดไหน Blinded by the Light (2009)
Appears to be a variant of-ดูเหมือนจะเป็นสารจำพวก... The Bishop Revival (2010)
What she's doing here is she's running a variant.ที่เธอกำลังอยู่ คือเธอกำลังใช้แผน The Hot Potato Job (2011)
John's expressed that in every possible variant available in English.จอห์นมักตื้นเต้นกับทุกอย่างที่มีอยู่ในภาษาอังกฤษ A Scandal in Belgravia (2012)
Maybe a variant strain of it.อาจจะนิดหน่อย Truth and Consequences (2012)
Trying to lock down the location but they're using a variant DNS server.กำลังค้นหา ตำแหน่งอยู่ พวกมันเปลี่ยนเครื่องแม่ข่าย อยู่ตลอดเวลาเลย Time's Up (2012)
Because I just saw dozens of corpses infected with a weaponized variant of the disease.เพราะฉันได้เห็นศพคนตายหลายสิบศพมา ที่ติดเชื้อจากโรคนี้ ที่ถูกดัดแปลงเป็นอาวุธชีวภาพ Frederick Barnes (No. 47) (2013)
Amplify any variant frequency cycle and route them to me.ขยายสัญาญคลื่นความถี่ที่มีการเคลื่อนไหว แล้วระบุเส้นทางให้ผมทราบด้วย Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Garcia says the bullet was a.223 fired from the m-4 variant of the m-16.ส่วนคนของผมจะตระเวณไปตาม จุดพักรถและทางออกต่างๆ เท่าที่เป็นไปได้ ดีมาก ต้องแสดงให้เห็นว่าเราจับตามองอยู่ L.D.S.K. (2005)
A variant of the Shanti virus.ชานติ ไวรัสดัดแปลง Chapter Six 'The Line' (2007)
My Yung Tung technique derives from Shaolin Kung FuMein Yung Tung Stil ist eine Variante des Shaolin Kung Fu. The Incredible Kung Fu Master (1979)
Not the proper option.Das war die falsche Variante. The Incredible Kung Fu Master (1979)
As for our combat plan, we must follow emergency plan H, and keep plan B in reserve in case the situation gets out of hand.Was den Einsatz der Truppen angeht, wenden wir den Notfallplan H an. Variante B halten wir als Reserve vor, falls die Lage außer Kontrolle gerät. Nightmare City (1980)
Variant B is out.Variante B ist nicht durchführbar. Nightmare City (1980)
I worked out a variant.Also schuf ich eine Variante. The Woman Next Door (1981)
Look, does this variant betray your meaning?Schauen Sie, die Variante wird dem nicht untreu. The Woman Next Door (1981)
Standard issue.Die Standardvariante. Outland (1981)
At least, that's what he said. I think it was an excuse, actually. Ηe's nοt that keen οn bridge.Ich gehe nach oben und ziehe mich um und du denkst dir eine wirkungsvolle Variante aus. Part 2 (1984)
Ηe dοesn't like this a bit. Gοing tο take her οut οf his class.Nun, diese Variante hat so manches für sich. Part 2 (1984)
Unless I miss my guess, two distinctive sets.Wenn ich richtig liege, gibt es sie in zwei Varianten. Corn Fed Steele (1985)
But we had our own version of one-on-one, and she thought I was the bravest man in the world, which, of course, I am.- Variante und sie hielt mich für den tapfersten Mann der Welt, was ich natürlich bin. Fletch (1985)
Third strain.Dritte Variante. The Man with One Red Shoe (1985)
You should try the Gregory Mykel endgame.Sie sollten die Gregory-Mykel-Enspielvariante nehmen. Every Time She Smiles (1986)
- Partial to the heat-sensitive variety, are we?Vor allem die Infrarotvarianten, hm? Steele Blue Yonder (1986)
The Lisbon variation.Die Lissabon-Variante. Stemwinder: Part 1 (1986)
The Lisbon variation?Die Lissabon-Variante? Stemwinder: Part 1 (1986)
The Lisbon variation to the peacock dance, what's it that?Die Lissabon-Variante beim Pfauentanz, was ist das? Stemwinder: Part 1 (1986)
What's the variation?Was ist die Variante? Stemwinder: Part 1 (1986)
A successful Lisbon variation depends on teamwork.Eine erfolgreiche Lissabon-Variante bedarf eines Teams. Stemwinder: Part 1 (1986)
Eileen. Bill told me to tell you there was a variation in the gamma of number three. But he caught it in time.- Bill sagt, es gibt eine Variante im Gamma 3, aber er hat sie abgefangen. Manhunter (1986)
Well, at least we know she can pass a current events exam.Eine europäische Fachvariante. Eine große Illusion, nein? By Hooker by Crook (1987)
The woman wanted to be cheap.Die Frau wollte die billige Variante. Moonstruck (1987)
So where's the vagrant's answer to Perry Mason tonight?Wo ist denn die wandernde Variante von Perry Mason heute Abend? Time in a Bottle (1988)
I wasn't the only one that infiltrated the Pierce campaign.Es sieht so aus wie die übliche Variante des Erwürgens. Kein Anzeichen für ein Sexualverbrechen. Vote of Confidence (1988)
The game Bees in the Trees is a variant of Musical Chairs and is best played with funeral music and in the open air.'Bienen in Bäumen' ist eine Variante der 'Reise nach Jerusalem' und wird am besten im Freien und zu Trauermusik gespielt. Drowning by Numbers (1988)
This is one of the gunmen who raided your meeting with Ramon tonight.Die kolumbianische Variante der "Cosa Nostra". Eiskalte Killer. To Have and to Hold (1989)
It's the Euclidean metrisation of a K-fold contravariant tensor field.Die euklidische Metrisation eines kontravarianten Rieman-Spannungfelds. The Vengeance Factor (1989)
Well, I found a new twist on it.Ich hab eine neue Variante gefunden. Future's So Bright, I Gotta Wear Shades (1990)
release the hounds.Wir haben viele Varianten ausprobiert. Bart vs. Thanksgiving (1990)
This, no doubt, is a variation on "pie in the face"?Ohne Zweifel eine Variante von "Torte im Gesicht?" Suddenly Human (1990)
That should do it.In anderen Varianten schüttet er es länger darüber und es brennt hübsch. Two Cars in Every Garage and Three Eyes on Every Fish (1990)
-She's right. -You have stopped eating. Listen, you big stupid space creature!Wir haben sehr lange gebraucht... für die Varianten von "für" und "vierzig". Two Cars in Every Garage and Three Eyes on Every Fish (1990)
-AII right!Eine verrückte Variante, wo wir ausblenden. Dead Putting Society (1990)
I've had the computer run word variations for hours.Der Computer hat stundenlang Wortvarianten geprüft. Death Warrant (1990)
A variant of the Typhoon class, she's 650 feet long and 32,000 tons submerged displacement.Eine Variante der Typhoon-Klasse. Sie ist 215 Meter lang und verdrängt getaucht 32.000 Tonnen. The Hunt for Red October (1990)
When I'm around you, I find myself showing off, which is the idiot's version of being interesting.In Ihrer Gegenwart ertappe ich mich beim Angeben, die dümmere Variante, um interessant zu wirken. L.A. Story (1991)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
variantSome species gradually develop elaborate repertoires of dozens or even hundreds of variants of a basic song.
variantThis result means, contrary to prior expectations, that the number of variants does not affect the processing speed.

CMU English Pronouncing Dictionary
VARIANT    V EH1 R IY0 AH0 N T
VARIANTS    V EH1 R IY0 AH0 N T S
INVARIANT    IH2 N V EH1 R IY0 AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
variant    (n) (v e@1 r i@ n t)
variants    (n) (v e@1 r i@ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauformvariante {f}style variant [Add to Longdo]
Invariante {f}; unveränderliche Größe {f} [math.]invariant; invariable [Add to Longdo]
Schreibweise {f}; Schreibung {f} | Schreibweisen {pl}; Schreibungen {pl} | abweichende Schreibweise | falsche Schreibweise; falsche Schreibungspelling | spellings | variant spelling | a misspelling; incorrect spelling [Add to Longdo]
Steckverbinder-Ausführung {f}connector variant [Add to Longdo]
Variante {f}; Variation {f} (zu)variation (on) [Add to Longdo]
Variante {f} (Linguistik)variant (of) [Add to Longdo]
Variation {f}; Variantenbildung {f}; Veränderung {f}; Wechsel {m} | Variationen {pl}variation | variations [Add to Longdo]
ablaufinvariant; eintrittsinvariant {adj} | ablaufinvariantes Unterprogramm | ein ablaufinvariantes Programm gemeinsam nutzenreentrant | reentrant subroutine | code sharing [Add to Longdo]
abwechselnd {adv}variantly [Add to Longdo]
abweichendvariant [Add to Longdo]
abweichende Namensform {f}variant name [Add to Longdo]
invariant [math.]; unveränderlich {adj}invariant [Add to Longdo]
unveränderlichinvariant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きかっけ[, kikakke] (n) (variant form of 切っ掛け) (See きっかけ) chance; start; cue; excuse; motive; impetus; occasion [Add to Longdo]
さっき[, sakki] (n) (variant of 先 [Add to Longdo]
ばやい;ばわい[, bayai ; bawai] (n-adv,n) (col) (spoken variant of 場合) (See 場合・ばあい) case; situation [Add to Longdo]
まがりかわ[, magarikawa] (n) kanji "curving river" radical (variant of radical 47) [Add to Longdo]
まげわりふ[, magewarifu] (n) kanji "crooked seal" radical at right (variant of radical 26) [Add to Longdo]
やむ終えない[やむおえない, yamuoenai] (exp,adj-i) (incorrect variant of やむを得ない) (See やむを得ない) cannot be helped; unavoidable [Add to Longdo]
やもう得ない[やもうえない, yamouenai] (exp,adj-i) (incorrect variant of やむを得ない) (See やむを得ない) cannot be helped; unavoidable [Add to Longdo]
インヴァリアント[, invarianto] (n) invariant [Add to Longdo]
シーモンキー[, shi-monki-] (n) (See ブラインシュリンプ) Sea-Monkeys (trademarked variant of brine shrimp) [Add to Longdo]
バリアント;ヴァリアント[, barianto ; varianto] (n) variant [Add to Longdo]
ヨロピク;よろぴく[, yoropiku ; yoropiku] (adv) (1) (variant of よろしく) well; properly; suitably; (exp) (2) best regards; please remember me [Add to Longdo]
ループ不変式[ループふへんしき, ru-pu fuhenshiki] (n) {comp} loop invariant [Add to Longdo]
異字[いじ, iji] (n) (1) different character; other character; (2) variant character; different written form of a character [Add to Longdo]
異体字[いたいじ, itaiji] (n) kanji variants [Add to Longdo]
異体文字[いたいもじ, itaimoji] (n) (See 異体字) variant characters (usu. kanji or kana) [Add to Longdo]
異文(P);異聞[いぶん, ibun] (n) strange tale; another story; variant (reading); strange report or tale; (P) [Add to Longdo]
可変部[かへんぶ, kahenbu] (n) {comp} variant part [Add to Longdo]
改良型[かいりょうがた, kairyougata] (n,adj-no) (1) improved version; (2) variant (of a pathogen) [Add to Longdo]
簡易慣用字体[かんいかんようじたい, kan'ikanyoujitai] (n) (See 常用漢字) simplified form (of a kanji); any of 22 simplified non-joyo kanji variants commonly used in print [Add to Longdo]
慈姑[くわい;クワイ, kuwai ; kuwai] (n) (uk) Sagittaria trifolia var. edulis (edible variant of threeleaf arrowhead) [Add to Longdo]
酔象[すいぞう, suizou] (n) drunken elephant piece, used in some variants of shogi [Add to Longdo]
同田貫;胴田貫[どうたぬき, doutanuki] (n) (1) Eiroku-period swordsmithing school, named for a place in the old Higo province; (2) sword of the Dotanuki school, usually thicker and heavier than regular Japanese swords; (3) in fiction, a heavier variant of Japanese sword [Add to Longdo]
賑あう[にぎあう, nigiau] (v5u,vi) (incorrect variant of 賑わう) (See 賑わう) to prosper; to flourish; to do thriving business; to be crowded with people [Add to Longdo]
薄皮をはぐように[うすかわをはぐように, usukawawohaguyouni] (exp) (variant of 薄紙を剥ぐように) little by little; slowly but surely [Add to Longdo]
発展型[はってんけい, hattenkei] (n) variant; successor model [Add to Longdo]
反変[はんぺん, hanpen] (n) {math} contravariant [Add to Longdo]
表記ゆれ[ひょうきゆれ, hyoukiyure] (n) orthographical variants; words with the same pronunciation and meaning, but different written forms [Add to Longdo]
変わらない[かわらない, kawaranai] (adj-i) constant; invariant; (P) [Add to Longdo]
変異型クロイツフェルトヤコブ病[へんいがたクロイツフェルトヤコブびょう, hen'igata kuroitsuferutoyakobu byou] (n) (1) (See クロイツフェルトヤコブ病) variant Creutzfeld-Jakob disease; vCJD; (2) new variant Creutzfeld-Jakob disease; nvCJD [Add to Longdo]
変異形[へんいけい, hen'ikei] (n) variation; variant pattern [Add to Longdo]
変異体[へんいたい, hen'itai] (n) mutant; variant [Add to Longdo]
変化形[へんかけい, henkakei] (n) variation; variant pattern [Add to Longdo]
変形具象構文[へんけいぐしょうこうぶん, henkeigushoukoubun] (n) {comp} variant concrete syntax [Add to Longdo]
味あい[あじあい, ajiai] (n) (1) (incorrect variant of 味わい) (See 味わい・1) flavour; flavor; (2) meaning; significance [Add to Longdo]
味あう[あじあう, ajiau] (v5u,vt) (unorthodox variant of 味わう) (See 味わう) to taste; to savor; to relish [Add to Longdo]
木に縁って魚を求む[きによってうおをもとむ, kiniyotteuowomotomu] (exp) (id) (variant of 木に縁りて...) (See 木に縁りて魚を求む・きによりてうおをもとむ) to be unable to accomplish something because one has chosen the wrong method; to ask for the impossible; to look for fish by climbing a tree (Mencius) [Add to Longdo]
訳にはいけない[わけにはいけない, wakenihaikenai] (exp) (uk) (incorrect variant of 訳にはいかない) (See 訳にはいかない・わけにはいかない) impossible to do (although wants to) [Add to Longdo]
連珠;聯珠[れんじゅ, renju] (n) (See 五目並べ) variant of gobang (game) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shěng, ㄕㄥˇ, ] variant of 省; tight-lipped; to examine; to watch; to scour (esp. Cantonese) [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] variant of 捷; quick; nimble [Add to Longdo]
[xié, ㄒㄧㄝˊ, ] (precise meaning unknown, relates to iron); variant of 劦 or of 協|协 [Add to Longdo]
[jiú, ㄐㄧㄡˊ, ] black jade; variant of 玖 [Add to Longdo]
一下儿[yī xià r, ㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一下, a little bit; a while [Add to Longdo]
一並[yī bìng, ㄧ ㄅㄧㄥˋ, ] variant of 一併|一并, to lump together; to treat along with all the others [Add to Longdo]
一个劲儿[yī gè jìn r, ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一個勁|一个劲, persistently; continuing [Add to Longdo]
一块儿[yī kuài r, ㄧ ㄎㄨㄞˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一塊|一块, together; in the same place; in company [Add to Longdo]
一大早儿[yī dà zǎo r, ㄧ ㄉㄚˋ ㄗㄠˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一大早, at dawn; at first light; first thing in the morning [Add to Longdo]
一点儿[yī diǎn r, ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一點|一点, a bit; a little [Add to Longdo]
上同调[shàng tóng diào, ㄕㄤˋ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄧㄠˋ, / 調] cohomology (invariant of a topological space in math.) [Add to Longdo]
上边儿[shàng bian r, ㄕㄤˋ ㄅㄧㄢ˙ ㄖ˙, / ] erhua variant of 上邊|上边, the top; above; overhead; upwards; the top margin; above-mentioned; those higher up [Add to Longdo]
下边儿[xià bian r, ㄒㄧㄚˋ ㄅㄧㄢ˙ ㄖ˙, / ] erhua variant of 下邊|下边, under; the underside; below [Add to Longdo]
不大离儿[bù dà lí r, ㄅㄨˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˊ ㄖ˙, / ] erhua variant of 不大離|不大离, pretty close; just about right; not bad [Add to Longdo]
不变[bù biàn, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] constant; unvarying; (math.) invariant [Add to Longdo]
不变量[bù biàn liàng, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] invariant quantity; invariant (math.) [Add to Longdo]
[chǒu, ㄔㄡˇ, ] variant of 醜|丑 [Add to Longdo]
[liǎng, ㄌㄧㄤˇ, ] Japanese variant of 兩|两 [Add to Longdo]
[chéng, ㄔㄥˊ, ] Japanese variant of 乘 [Add to Longdo]
[gè, ㄍㄜˋ, ] Taiwanese variant of 個|个 (classifier) [Add to Longdo]
事儿[shì r, ㄕˋ ㄖ˙, / ] one's employment; business; matter that needs to be settled; erhua variant of 事, thing, matter, affair etc [Add to Longdo]
五笔字形[wǔ bǐ zì xíng, ˇ ㄅㄧˇ ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] Chinese character input method for entering characters by numbered strokes; variant of 五筆字型|五笔字型 [Add to Longdo]
[yà, ㄧㄚˋ, ] Japanese variant of 亞|亚 [Add to Longdo]
亞洲週刊[Yà zhōu Zhōu kān, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄓㄡ ㄎㄢ, ] variant of 亞洲周刊|亚洲周刊, Asiaweek (current affairs magazine) [Add to Longdo]
交彙[jiāo huì, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄟˋ, ] variant of 交匯|交汇; to flow together; confluence (of rivers, airflow, roads); (international) cooperation [Add to Longdo]
人纔[rén cái, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ, ] variant of 人才, talent [Add to Longdo]
什麼[shén me, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, ] variant of 甚麼|什么, what?; anything [Add to Longdo]
什麽[shén me, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, ] variant of 甚麼|什么, what?; anything [Add to Longdo]
什麽時候[shén me shí hou, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡ˙, ] variant of 甚麼時候|什么时候, when?; at what time? [Add to Longdo]
[fó, ㄈㄛˊ, ] Japanese variant of 佛 [Add to Longdo]
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, ] Japanese variant of 假 [Add to Longdo]
休閑[xiū xián, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄢˊ, ] variant of 休閒|休闲 leisure; relaxation; not working; idle [Add to Longdo]
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, ] variant of 倅, auxiliary; spare; deputy; second; sub- [Add to Longdo]
[chuán, ㄔㄨㄢˊ, ] Japanese variant of 傳|传 [Add to Longdo]
伶悧[líng lì, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, ] variant of 伶俐, clever; witty; intelligent [Add to Longdo]
[jià, ㄐㄧㄚˋ, ] Japanese variant of 價|价 [Add to Longdo]
侯选人[hòu xuǎn rén, ㄏㄡˋ ㄒㄩㄢˇ ㄖㄣˊ, / ] erroneous variant of 候選人|候选人, candidate [Add to Longdo]
倒背手儿[dào bèi shǒu r, ㄉㄠˋ ㄅㄟˋ ㄕㄡˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 倒背手, with one's hands behind one's back [Add to Longdo]
[zhí, ㄓˊ, ] Japanese variant of 直 [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, ] Japanese variant of 俱 [Add to Longdo]
[bī, ㄅㄧ, ] variant of 逼, to compel; to pressure; to force; to bother [Add to Longdo]
[xiān, ㄒㄧㄢ, ] variant of 仙, immortal [Add to Longdo]
[dòng, ㄉㄨㄥˋ, ] Japanese variant of 動|动, to use; to act; to move; to change [Add to Longdo]
[wěi, ㄨㄟˇ, ] variant of 偽|伪, false; fake; forged; bogus [Add to Longdo]
僱主[gù zhǔ, ㄍㄨˋ ㄓㄨˇ, ] variant of 雇主, employer [Add to Longdo]
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, ] variant of 俊 outstanding, talented, hansome etc [Add to Longdo]
[nǐ, ㄋㄧˇ, ] doubtful; suspicious; variant of 拟; to emulate; to imitate [Add to Longdo]
儘量[jìn liàng, ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧㄤˋ, ] variant of 盡量|尽量, as much as possible; to the greatest extent [Add to Longdo]
光槃[guāng pán, ㄍㄨㄤ ㄆㄢˊ, ] variant of 光盤|光盘, compact disc; CD or DVD; CD ROM [Add to Longdo]
[ér, ㄦˊ, ] Japanese variant of 兒|儿 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ループ不変式[ループふへんしき, ru-pu fuhenshiki] loop invariant [Add to Longdo]
可変部[かへんぶ, kahenbu] variant part [Add to Longdo]
変形具象構文[へんけいぐしょうこうぶん, henkeigushoukoubun] variant concrete syntax [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Variant \Va"ri*ant\, n. [Cf. F. variante.]
   Something which differs in form from another thing, though
   really the same; as, a variant from a type in natural
   history; a variant of a story or a word.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Variant \Va"ri*ant\, a. [L. varians, p. pr. of variare to
   change: cf. F. variant. See {Vary}.]
   1. Varying in form, character, or the like; variable;
    different; diverse.
    [1913 Webster]
 
   2. Changeable; changing; fickle. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He is so variant, he abit [abides] nowhere.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top