Search result for

*tolerate*

(59 entries)
(0.0679 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tolerate,-tolerate-, *tolerate*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tolerate    [VT] ยอมให้เกิดขึ้น, Syn. permit
tolerate    [VT] อดทนต่อความยากลำบาก, Syn. bear, undergo
tolerate    [VT] ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น, Syn. accept, approve, Ant. disapprove
tolerate    [VT] สามารถต้านฤทธิ์ยาได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tolerateยอมให้, ยอมทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concentration, Maximal Toleratedความเข้มข้นสูงสุด [การแพทย์]
Dose, Highest Toleratedขนาดที่มากที่สุดที่ผู้ป่วยทนได้โดยไม่มีปฏิกิริยา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tolerateI can't tolerate this noise any longer.
tolerateThe hostess couldn't possibly tolerate his arrogance.
tolerateMy artisan pride cannot tolerate such sloppiness.
tolerateCan you tolerate such a deed why?
tolerateHow can you tolerate that rude fellow?
tolerateWe will not tolerate anyone who engages in terrorism.
tolerateI cannot tolerate noisy children.
tolerateThe bright child can tolerate failure.
tolerateShe didn't tolerate his selfishness.
tolerateThe lady tolerated the man.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tolerate(ทอล'เลอเรท) vt. อดทน,ทนทาน,อดกลั้น,ทนต่อ,ต้านฤทธิ์ยา., See also: tolerative adj. tolerably adv., Syn. permit,put up with

English-Thai: Nontri Dictionary
tolerate(vt) ยอมให้,อดทน,อดกลั้น,ทนต่อ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อด    [V] bear, See also: endure, tolerate, stand, Syn. กลั้น, Example: ย่าเคี้ยวหมากอยู่เต็มปากแต่ก็อดจะพูดออกมาไม่ได้, Thai definition: กลั้นเอาไว้
ฝืนทน    [V] tolerate, See also: be patient, suppress, endure, bear, Syn. ทน, Example: บางทีผมต้องฝืนทนและคุยไปเรื่อยเปื่อย, Thai definition: อดกลั้นไม่แสดงให้เห็น
อดทน    [V] endure, See also: bear, stand, be patient, put up with, tolerate, Syn. อึด, Example: กรรมกรคนนี้อดทนทำงานกับเถ้าแก่อยู่หลายปี, Thai definition: เผชิญความยากลำบากได้นาน
อดกลั้น    [V] tolerate, See also: be patient, suppress, endure, bear, Syn. อดทน, อดทนอดกลั้น, Example: ผมอดกลั้นไม่ให้โกรธทุกครั้งที่มีใครว่าผม, Thai definition: บังคับความรู้สึก
อึด    [V] endure, See also: bear, tolerate, Syn. ทรหด, อดทน, Example: ทหารในกองทัพค่อนข้างอึดอยู่พอสมควร
ทน    [V] endure, See also: stand, tolerate, bear, put up with, withstand, Syn. อดกลั้น, อั้นไว้, ทานไว้, Example: คนเราต้องทนต่อสภาพสังคมที่เกิดขึ้น, Thai definition: ทานอยู่ได้
ทรหด    [V] tolerate, See also: resolute, determine, be doughty, tough, be able to take, be able to stand up to, endure, r, Syn. อดทน, บึกบึน, ทระหด, Ant. ท้อถอย, ระย่อ, ย่อท้อ, Example: นักเขียนไทยทำงานกันค่อนข้างหนักและทรหด
กรำ    [V] tolerate, See also: suffer, drudge, endure, Syn. ตรำ, ตรากตรำ, Example: แม่กรำแดดกรำฝนมาทั้งวันจนไม่สบาย
กล้ำกลืน    [V] tolerate, See also: be patient, suppress, endure, bear, Syn. ทน, ฝืนใจ, อดกลั้น, ฝืนทน, Example: เด็กหญิงหัวเราะเสียงใส ส่วนเขากล้ำกลืนฝืนทนยิ้มให้ทุกคนตลอดบ่าย, Thai definition: อดกลั้นไม่แสดงให้เห็น
สู้ทน    [V] endure, See also: put up with, be patient, tolerate, bear, Syn. อดทน, บากบั่น, พากเพียร, Example: เขาสู้ทนความลำบาก ทำงานที่ต่างแดน เพื่อให้พ่อแม่ได้อยู่สบาย, Thai definition: มุ่งทำไม่ท้อถอย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อึด[v. exp.] (eut) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive   FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
ฝืนทน[v.] (feūnthon) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure; bear   FR: endurer ; supporter ; tolérer
จำทน[v.] (jamthon) EN: tolerate   FR: tolérer
อดกลั้น[v.] (otklan) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure ; bear   FR: maîtriser ; contenir ; supporter ; tolérer ; endurer
อดทน[v.] (otthon) EN: endure ; bear ; stand ; be patient ; put up with ; tolerate   FR: endurer ; supporter ; tolérer ; faire avec (fam.)
ทน[v.] (thon) EN: bear ; endure ; abide ; tolerate ; put up with ; stand ; withstand   FR: endurer ; souffrir ; tolérer ; supporter

CMU English Pronouncing Dictionary
TOLERATE    T AA1 L ER0 EY2 T
TOLERATED    T AA1 L ER0 EY2 T AH0 D
TOLERATES    T AO1 L ER0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tolerate    (v) (t o1 l @ r ei t)
tolerated    (v) (t o1 l @ r ei t i d)
tolerates    (v) (t o1 l @ r ei t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dulden; zulassen; tolerieren | duldend; zulassend; tolerierend | geduldet; zugelassen; toleriert | duldet | duldeteto tolerate | tolerating | tolerated | tolerates | tolerated [Add to Longdo]
verbatrefused to tolerate [Add to Longdo]
verbetendrefusing to tolerate [Add to Longdo]
verbittento refuse to tolerate [Add to Longdo]
verbittetrefuses to tolerate [Add to Longdo]
vertragento tolerate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大目に見る[おおめにみる, oomenimiru] (exp,v1) to tolerate; to condone; to overlook; to let pass [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不容[bù róng, ㄅㄨˋ ㄖㄨㄥˊ, ] not tolerate; not allow; not brook; not admit [Add to Longdo]
包容[bāo róng, ㄅㄠ ㄖㄨㄥˊ, ] tolerant; forgiving; to pardon; to forgive; can contain; can hold; to tolerate; to show tolerance [Add to Longdo]
厌气[yàn qì, ㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] anaerobic (unable to tolerate oxygen); fed up with; sick of life [Add to Longdo]
姑息遗患[gū xī yí huàn, ㄍㄨ ㄒㄧ ㄧˊ ㄏㄨㄢˋ, / ] to tolerate is to abet [Add to Longdo]
姑息养奸[gū xī yǎng jiān, ㄍㄨ ㄒㄧ ㄧㄤˇ ㄐㄧㄢ, / ] to tolerate is to nurture an evildoer (成语 saw); spare the rod and spoil the child [Add to Longdo]
容不得[róng bu dé, ㄖㄨㄥˊ ㄅㄨ˙ ㄉㄜˊ, ] unable to tolerate; intolerant; unable to bear sth [Add to Longdo]
容忍[róng rěn, ㄖㄨㄥˊ ㄖㄣˇ, ] to put up with; to tolerate [Add to Longdo]
[rěn, ㄖㄣˇ, ] to beat; to endure; to tolerate [Add to Longdo]
[nài, ㄋㄞˋ, ] capable of enduring; able to tolerate; patient; durable; hardy; resistant [Add to Longdo]
耐受[nài shòu, ㄋㄞˋ ㄕㄡˋ, ] to tolerate; endurance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tolerate \Tol"er*ate\, v. t. [imp. & p. p. {Tolerated}; p. pr. &
   vb. n. {Tolerating}.] [L. toleratus, p. p. of tolerare, fr.
   the same root as tollere to lift up, tuli, used as perfect of
   ferre to bear, latus (for tlatus), used as p. p. of ferre to
   bear, and E. thole. See {Thole}, and cf. {Atlas},
   {Collation}, {Delay}, {Elate}, {Extol}, {Legislate},
   {Oblate}, {Prelate}, {Relate}, {Superlative}, {Talent},
   {Toll} to take away, {Translate}.]
   To suffer to be, or to be done, without prohibition or
   hindrance; to allow or permit negatively, by not preventing;
   not to restrain; to put up with; as, to tolerate doubtful
   practices.
   [1913 Webster]
 
      Crying should not be tolerated in children. --Locke.
   [1913 Webster]
 
      We tolerate them because property and liberty, to a
      degree, require that toleration.     --Burke.
   [1913 Webster]
 
   Syn: See {Permit}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top