Search result for

*tipo*

(123 entries)
(1.0592 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tipo,-tipo-, *tipo*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antipode    [N] สิ่งที่ตรงกันข้ามกัน, Syn. exact opposite
antipope    [N] สันตะปาปาที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อค้านกับองค์ที่ถูกเลือกขึ้นตามกฎของคาทอลิก
antipodes    [N] สถานที่ 2 แห่งที่อยู่ด้านตรงข้ามกันบนโลก
multipolar    [ADJ] ซึ่งมีมากกว่าสองขั้ว
multipotent    [ADJ] ซึ่งผลกระทบหลายด้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antipodalแอนติโพแดล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
antipodal cellเซลล์แอนติโพด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
antipodal pointsจุดคู่เล็งยัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
multipoint microwave distribution system (MMDS)ระบบกระจายสัญญาณไมโครเวฟหลายจุด (เอ็มเอ็มดีเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
multipolar๑. หลายขั้ว๒. หลายปุ่ม, หลายแง่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
multipolarityการมีขั้วอำนาจหลายขั้ว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
MMDS (multipoint microwave distribution system)เอ็มเอ็มดีเอส (ระบบกระจายสัญญาณไมโครเวฟหลายจุด) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
totipotent; totipotential-เป็นได้ทุกอย่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
totipotential; totipotent-เป็นได้ทุกอย่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Totipotentเซลล์ต้นตอชนิดโทติโพเทนท์สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์จำเพาะในร่างกายได้ทุกชนิด
รวมทั้งเนื้อเยื่อที่อยู่ชั้นนอกสุดของตัวอ่อน (Extraembryonic Tissues) เช่น รก (Placenta) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Multipotentคุณสมบัติของเซลล์ต้นตอในการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์จำเพาะชนิดอื่นได้หนึ่งชนิดหรือมากกว่า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Antiportการซึมผ่านที่ต่อต้านกัน [การแพทย์]
Centipoiseเซนติพอยส์เซนติพอยซ์เซนติพอยส [การแพทย์]
multipolar neuronเซลล์ประสาทหลายขั้ว, เซลล์ประสาทที่มีใยประสาทออกจากตัวเซลล์มากกว่า 2 เส้น เช่น เซลล์ประสาทสั่งการ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antipodal(แอนทิพ' โพดัล) adj. บนด้านตรงข้ามของทรงกลม, เกี่ยวกับ antipode, ตรงกันข้ามพอดี, ตรงกันข้ามกับเท้า
antipode(แอน' ทิโพด) n. สิ่งหรือส่วนที่ตรงกันข้ามพอดี, ขั้วตรงข้าม (old-fashioned)
antipodes(แอนทิพ' พะดีซ) n.,pl. สถานที่หรือส่วนที่ตรงข้ามกันพอดีบนทรงกลม. -antipodean adj., Syn. opposites)
antipole(แอน' ทิโพล) n. ขั้วตรงข้าม
antipope(แอน' ทิโพพ) n. ผู้ที่อ้างเป็นสันตะปาปา, การเลือกสันตะปาปาที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
antipoverty(แอนทีพอฟ' เวอที) adj. ซึ่งบรรเทาหรือขจัดความยากจน (angainst poverty)

English-Thai: Nontri Dictionary
antipodes(n) สิ่งที่ตรงข้ามกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
MultipolarMultipolar All About Lily Chou-Chou (2001)
Enough for Tipov and myself.พอแค่สำหรับทีป๊อฟกับฉัน. Transporter 2 (2005)
Tipov's policy cancelled.นโยบายทีป๊อฟถูกยกเลิกแล้ว.. Transporter 2 (2005)
She warned me your Antipodean methods were both "unorthodox" and "controversial."ณ ที่นี้ ปลอดภัยเหมาะที่จะเป็นห้องให้การรักษา ไม่มีการยกเว้น The King's Speech (2010)
We will attack tipoca cityเราจะโจมตี เมืองทิโพกา Clone Cadets (2010)
At tipoca city.ที่เมืองทิโพกา Clone Cadets (2010)
My buddy from the state police called. Said they got a tipoff.ตำรวจรัฐ เรียกตัวเพื่อนผมไป Lockdown (2011)
You are on antipodal ends of the social strata, after all.อย่างไรก็ตาม, คุณไม่ใช่พวกที่แบ่งชนชั้น Penance (2012)
Zapotecs!Zapotheken! Antipoden! Tintin et le mystère de la Toison d'Or (1961)
-Antipov.- Antipow. Doctor Zhivago (1965)
Pasha Antipov, you're an awful prig.Pascha Antipov, du bist ein Tugendbold. Doctor Zhivago (1965)
"Larissa Antipova is still here, and I admire her more and more."Larissa Antipova ist noch hier. Ich bewundere sie mehr und mehr. Doctor Zhivago (1965)
What happened to Nurse Antipova?Was ist mit Schwester Antipova? Doctor Zhivago (1965)
I'm sending this to Larissa Antipova's because if you are alive, which God grant I think that is where you will go.Ich schicke diesen Brief an die Adresse von Larissa Antipova, weil ich glaube, dass du zu ihr gehst, wenn du lebst, worum ich Gott bitte. Doctor Zhivago (1965)
I must honestly admit that Antipova is a good person.Ich muss ehrlich zugeben, dass Larissa Antipova ein guter Mensch ist. Doctor Zhivago (1965)
-l was married to Pasha Antipov.- Ich bin Pascha Antipovs Frau. Doctor Zhivago (1965)
Throughout the entire interview he insisted they call him Pavel Antipov and refused to answer to !Während des Verhörs bestand er darauf, ihn mit seinem richtigen Namen Pawel Antipov anzusprechen. Er weigerte sich, auf den Namen "Strelnikow" zu antworten. Doctor Zhivago (1965)
- Private Antipov!- Soldat Antipow! Aty-baty, shli soldaty... (1977)
You walk like a carnivorous rastipod.Sie gehen wie eine Fleisch fressende Rastipode. Progress (1993)
We're being hit by some kind of multi-polar charges.Wir werden von einer Art multipolarer Ladung getroffen. The Cloud (1995)
Reading mono-polar charges, high frequency.- Multipolare Ladungen, hohe Frequenz. The Cloud (1995)
Our tricorders will detect the fractures and we'll all wear these, which put out an anti-polaric field.Unsere Tricorder werden die Spalten entdecken und jeder hat so ein Gerät, das ein antipolarisches Feld aussendet. Time and Again (1995)
Computer, begin multipolar analysis.- Computer, Multipolaranalyse beginnen. Survival Instinct (1999)
All right, Tipo.Na gut, TipoThe Emperor's New Groove (2000)
Tipo, what is it?Tipo, was hast du? The Emperor's New Groove (2000)
The Antipodes.Die Antipoden. Mondays in the Sun (2002)
You know why they're called that?Weißt du, warum es "Antipoden" heißt? Mondays in the Sun (2002)
"Antipodes."Antipoden. Mondays in the Sun (2002)
Multi-positional?-Multipositional? Eye Spy (2004)
It's asynchronous, multi-positional and has thermal infrared. It's perfect or your purpose.Er ist asynchron, multipositional, hat ein Thermal-Infrarot-System. Eye Spy (2004)
Enough for Tipov and myself.Zwei Einheiten. Genugfür Tipov und mich selbst. Transporter 2 (2005)
Tipov's policy cancelled.Tipovs Versicherung ist abgelaufen. Transporter 2 (2005)
oye!TipoPanama (2007)
You know what, Mr. Stiponski?Wissen Sie was, Herr Stiponski? Men in the City (2009)
¿Alguien aqui tiene sangre tipo AB negativo?Alguien aqui tiene sangre tipo AB negativo? Chuck Versus the Angel de la Muerte (2010)
And Daisy was a Maltipoo.Und Daisy war ein Maltipoo. Bottoms Up (2010)
We will attack Tipoca City first.Wir greifen zuerst Tipoca-Stadt an. ARC Troopers (2010)
Contact command at Tipoca City.Nehmen Sie Kontakt mit Tipoca-Stadt auf. ARC Troopers (2010)
So, when this thief, this traitor, Bolingbroke - Who all the while hath revelled in the night Whilst we were wandering with the Antipodes -So, wenn der Dieb, der Meut'rer Bolingbroke, der all die Zeit hier nächtlich hat geschwelgt, indessen wir umherziehend bei den Antipoden weilten, uns im Osten aufsteigen sieht auf unsren Thron, wird sein Verrat ihm treiben Röte ins Gesicht. Richard II (2012)
How are the Antipodes?- Und wie geht's den Antipoden? Cocaine Blues (2012)
I will go on the slightest errand now to the Antipodes that you can devise to send me on.Ich wäre bereit, zu den Antipoden zu gehen, wenn Ihr wünscht. Much Ado About Nothing (2012)
At the moment he's anti-politics, which is a political stance itself, right?Momentan ist er noch antipolitisch, was durchaus ein politischer Standpunkt ist, richtig? The Waldo Moment (2013)
I was pregnant during his fight in Antipolo.Bei seinem Kampf in Antipolo war ich schwanger. Manny (2014)
This is Aiden Konstipovan.Äh, das ist Aiden Konstipovan. Voodoo Possession (2014)
Aiden Konstipovan my assistant. Bonjour.Aiden Konstipovan, mein Assistent. Voodoo Possession (2014)
Um, "Konstipovan"?Konstipovan? Voodoo Possession (2014)
Yeah, but, "Konstipovan"?Ja. Aber "Konstipovan"? Voodoo Possession (2014)
- Fuck Roy Asheton. - ? Qué tú 'tá hablando, tipo?- ¿Qué tú 'tá hablando, tipoDarkness Is Your Candle (2016)
Mr. Franke, Are you a member of antipode?Herr Franke, sind Sie Mitglied bei Antipode? Blackout (2017)
Antipode?Antipode? Blackout (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tipoIt's a troll trying for click-throughs. It's being multiposted in English-related communities all over the place.

CMU English Pronouncing Dictionary
TIPO    T IY1 P OW0
TIPOFF    T IH1 P AO2 F
ANTIPODAL    AE0 N T IH1 P AH0 D AH0 L
COLESTIPOL    K OW1 L S T IH2 P AA2 L
ANTIPOVERTY    AE2 N T AY0 P AA1 V ER0 T IY0
ANTIPOVERTY    AE2 N T IY0 P AA1 V ER0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
antipodes    (n) (a1 n t i1 p @ d ii z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antipode {m} | Antipoden {pl}antipode | antipodes [Add to Longdo]
Federleiste {f} | verkabelte Federleistefemale multipoint connector | harnessed female connector [Add to Longdo]
Mehrfachanschluss {m}; Multiport...multiport [Add to Longdo]
Mehrpunktverbindung {f}multipoint circuit [Add to Longdo]
Mehrpunkt...multipoint [Add to Longdo]
Mehrpunktverbindung {f}multipoint connection [Add to Longdo]
Vielpunkt-Messung {f}multipoint sampling [Add to Longdo]
antipod {adj}antipode [Add to Longdo]
antipodisch {adj}antipodal [Add to Longdo]
antipodischeantipodean [Add to Longdo]
wild {adj}rantipole [Add to Longdo]
Einfarbsittich {m} [ornith.]Antipodes Green Parakeet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポイント・ツウ・マルチポイント[, pointo . tsuu . maruchipointo] (n) {comp} point to multipoint [Add to Longdo]
マルチポイント[, maruchipointo] (n) {comp} multipoint [Add to Longdo]
マルチポイント接続[マルチポイントせつぞく, maruchipointo setsuzoku] (n) {comp} multipoint connection [Add to Longdo]
伊佐木;鶏魚[いさき;いさぎ;イサキ;イサギ, isaki ; isagi ; isaki ; isagi] (n) (uk) chicken grunt (species of fish, Parapristipoma trilineatum); threeline grunt [Add to Longdo]
多極[たきょく, takyoku] (adj-no) multipolar [Add to Longdo]
多極化[たきょくか, takyokuka] (n,vs) multipolarization; multipolarisation [Add to Longdo]
対極[たいきょく, taikyoku] (n) (1) antipodes; (2) other (opposite) extreme; opposite; antithesis; (P) [Add to Longdo]
対心[たいしん, taishin] (adj-f) {math} antipodal [Add to Longdo]
対心的[たいしんてき, taishinteki] (adj-na) (See 対心) antipodal [Add to Longdo]
対立教皇[たいりつきょうこう, tairitsukyoukou] (n) antipope [Add to Longdo]
対蹠[たいせき, taiseki] (adj-f) {math} antipodal [Add to Longdo]
対蹠地[たいせきち;たいしょち, taisekichi ; taishochi] (n) the antipodes [Add to Longdo]
対蹠的[たいせきてき, taisekiteki] (adj-na) diametrically opposed; antipodal [Add to Longdo]
対蹠的[たいせきてき, taisekiteki] (adj-na) {math} (See 対蹠) antipodal [Add to Longdo]
姫鯛[ひめだい;ヒメダイ, himedai ; himedai] (n) (uk) lavender jobfish (Pristipomoides sieboldii); flower jobfish [Add to Longdo]
複数拠点[ふくすうきょてん, fukusuukyoten] (n) {comp} multiple locations; multipoint [Add to Longdo]
分岐接続[ぶんきせつぞく, bunkisetsuzoku] (n) {comp} multipoint connection [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多极化[duō jí huà, ㄉㄨㄛ ㄐㄧˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] multi-polarization; multipolarization; multi-polarity; multipolar; pluralization [Add to Longdo]
多端[duō duān, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄢ, ] multiport; multistation; multiterminal [Add to Longdo]
多端中继器[duō duān zhōng jì qì, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄢ ㄓㄨㄥ ㄐㄧˋ ㄑㄧˋ, / ] multiport repeater [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ポイント・ツウ・マルチポイント[ぽいんと . つう . まるちぽいんと, pointo . tsuu . maruchipointo] point to multipoint [Add to Longdo]
マルチポイント[まるちぽいんと, maruchipointo] multipoint [Add to Longdo]
マルチポイント接続[マルチポイントせつぞく, maruchipointo setsuzoku] multipoint connection [Add to Longdo]
複数拠点[ふくすうきょてん, fukusuukyoten] multiple locations, multipoint [Add to Longdo]
分岐[ぶんき, bunki] multi-drop (a-no), forking, jump (computer), multipoint, branching [Add to Longdo]
分岐接続[ぶんきせつぞく, bunkisetsuzoku] multipoint connection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

  tipo
     type
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top