ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*throw back*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: throw back, -throw back-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
throw back(phrv) ขว้างกลับ, Syn. fling back
throw back(phrv) หันกลับ, Syn. fling back, toss back
throw back(phrv) พับกลับ (ผ้า)
throw back(phrv) ทำให้ล่าช้า, Syn. bring on
throw back(phrv) ดูเหมือนกับ (ญาติในอดีต), Syn. cast back
throw back on(phrv) บังคับให้ยึดติดกับ, See also: ทำให้ขึ้นอยู่กับ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
throw backTheir shoulders are strong no matter what stance they are in so they can throw back to the pitcher well.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตลบ(v) cast, See also: throw back, turn back, pull back, Syn. ยกกลับ, หกกลับ, ย้อนกลับ, Example: เมื่อตื่นนอนแล้ว เขาตลบชายมุ้งไว้บนหลังคามุ้ง, Thai Definition: เอาสิ่งที่เป็นแผ่นเป็นผืนที่อยู่ข้างล่างหกกลับไปพาดไว้ข้างบน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตลบ[talop] (v) EN: cast ; throw back ; turn back ; pull back

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zurückwerfen | zurückwerfendto throw back; to set back | throwing back [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
照り返す[てりかえす, terikaesu] (v5s,vi) to reflect; to throw back light [Add to Longdo]
投げ返す[なげかえす, nagekaesu] (v5s) to throw back [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Throw back \Throw back\, v. i.
   to revert to an ancestral type or character. "A large
   proportion of the steerage passengers throw back to their
   Darwinian ancestry." --The Century.
   [Webster 1913 Suppl.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 throw back
   v 1: throw back with a quick, light motion; "She tossed back her
      head" [syn: {throw back}, {toss back}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top