ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*thriving*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: thriving, -thriving-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A couple hundred years agoNthis place was booming plenty of food and thriving culture.หลายร้อยปีก่อน \ที่นี่ อุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าอาหาร หรือ วัฒนธรรม Next (2007)
What started as a one-man operation Soon grew into a thriving businessผู้ที่เริ่มจากตัวคนเดียว จนกระทั่งมาเป็นธุรกิจที่เจริญรุ่งเรือง Self Made Man (2008)
You want us to sell our thriving businessคุณจะให้เราขายธุริกิจที่เราสร้างมากับมือ Mirror, Mirror (2008)
Your sister, though, is thriving.ดูเหมือนพี่สาวของท่านจะเป็นที่สนใจนะ The Other Boleyn Girl (2008)
We still have half the world's forests, thousands of rivers, lakes and glaciers, and thousands of thriving species.เรายังเหลือป่าอีกครึ่งโลก แม่น้ำ, ทะเลสาบและธารน้ำแข็งนับพัน และสิ่งมีชีวิตที่เติบโตขึ้นนับพัน Home (2009)
I am living, breathing, thriving proof there wasn't no fraud.แม่ยังมีชีวิต ยังหายใจ นั่นคือข้อพิสูจน์ เขาไม่ได้ต้มเรา Nothing But the Blood (2009)
There wasn't a thriving missing children's network in 1975.เขาไม่อยู่ในกลุ่มรายชื่อเด็กหาย ในปี 1975 Haunted (2009)
Once a thriving coconut plantation, จากสวนมะพร้าวที่เคยเจริญงอกงาม.. Peleliu Landing (2010)
But on the bright side, it's thriving.ข้อดีก็คือมันโตเร็วมาก The Ballad of Booth (2010)
If we find alien microbes outside the Earth or even Earth microbes thriving on other worlds, it greatly raises the odds that life is scattered across the universe.ของดวงจันทร์ของดาวเสาร์ หากเราพบจุลินทรีย์ มนุษย์ต่างดาวนอกโลก Are We Alone? (2010)
. ..thriving cities rebuilt from the ashes, monuments to the unimaginable, dedicated to the concept of peace.. .. เมืองที่เจริญงอกงาม สร้างได้ใหม่ จากเถ้าถ่าน มีอนุสาวรีย์มากมายนับไม่ถ้วน Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
This was a thriving village.ที่นี่เป็นหมู่บ้านที่เจริญรุ่งเรือง Kung Fu Panda 2 (2011)
I have a thriving social life.ที่ฉันมีสังคมที่รุ่งเรืองสดใส The Skank Reflex Analysis (2011)
Oh, psychiatry is always thriving.อ้อ งานด้านจิตเวชมักไปได้ดีเสมอ Pulling Strings (2012)
The hotel is thriving.โรงแรมกำลังรุ่งเรือง Addicted to Love (2012)
Only to see their dreams of turning this swamp into a thriving Metropolis burst like a proverbial bubble.เห็นแค่เพียงความฝันของเขา ที่จะเปลี่ยนที่ดินนี่เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรือง แต่กลับเป็นฟองสบู่แตก Intuition (2012)
It's not thriving as it should, and I'm determined to revive it.มันไม่โตเท่าที่ควร และผมตัดสินใจที่จะชุบชีวิตมัน Dark Cousin (2012)
The renamed Damien Walters community center is thriving under its new director, Ms. Walters, Damien's mom.ศูนย์ชุมชนเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์เดเมี่ยน วอลเตอร์ส พัฒนาขึ้น ในการดูแลของผ.อ.คนใหม่ คุณนายวอลเตอร์ส แม่ของเดเมี่ยน Restoration (2013)
That means there are no plants to feed on, and yet, even here, in a world of permanent midnight, there's a thriving food chain.นั่นหมายความว่ามีพืชที่จะกิน, และยังแม้ที่นี่ในโลก ของเที่ยงคืนถาวร, มีห่วงโซ่อาหารที่เจริญรุ่งเรือง The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
On the surface, Little Star is a thriving importer of antiques and old world curio.สำหรับทั่วไป ลิตเทิ้ลสตาร์คือ กลุ่มผู้นำเข้าโบราณวัตถุและของโบราณจากโลกเก่า Out of the Frying Pan (2013)
You know, I do have a thriving practice to rebuild.คุณก็รู้ว่าผมมีความสามารถที่จะสร้างมันใหม่ให้เติบโต The Perfect Mark (2013)
Even the mongoloids are thriving since being taken out of their restraints and put to meaningful work in the kitchens.แม้แต่คนปัญญาอ่อนก็มีพัฒนาการ ตั้งแต่เลิกถูกจองจำ และให้เขาทำงานที่มีความหมายในห้องครัว Stonehearst Asylum (2014)
Man's unrequited desire... to sleep with beautiful women is a linchpin of a thriving society.ความต้องการของผู้ชายที่อยากอึ๊บสาว คือกงล้อให้สังคมเคลื่อนต่อไป Urge (2016)
A breathtaking sight, now, a thriving turist destination, Ein atemberaubender Anblick! now, a thriving turist destination, I Can't Think Straight (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฟื่องฟู(adj) booming, See also: thriving, prosperous, flourishing, Syn. รุ่งเรือง, เฟื่อง, รุ่งโรจน์, เจริญก้าวหน้า, Example: การอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ได้ถึงยุคเฟื่องฟูขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน, Thai Definition: ที่มีความเจริญก้าวหน้า, ที่รุ่งเรืองสดใส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฟื่องฟู[feuangfū] (adj) EN: booming ; thriving ; prosperous ; flourishing  FR: prospère ; florissant
ไสว[sawai] (adj) EN: prosperous ; flourishing ; thriving ; luxuriant ; plentiful  FR: florissant ; prospère

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
thriving

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thriving

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Thrivingly

adv. In a thriving manner. [ 1913 Webster ]

Thrivingness

n. The quality or condition of one who thrives; prosperity; growth; increase. [ 1913 Webster ]

Unyielding

See accommodating.
See aching.
See ailing.
See aiming.
See alarming.
See altering.
See appreciating.
See approving.
See aspiring.
See assisting.
See attempting.
See attending.
See bearing.
See befitting.
See beginning.
See believing.
See bleaching.
See bleeding.
See blemishing.
See blenching.
See blossoming.
See blushing.
See boding.
See branching.
See breathing.
See burning.
See calculating.
See ceasing.
See changing.
See charming.
See communicating.
See complaining.
See complying.
See conceiving.
See conducing.
See confessing.
See conniving.
See consenting.
See considering.
See conspiring.
See consulting.
See consuming.
See contending.
See contriving.
See conversing.
See convincing.
See dawning.
See decaying.
See delaying.
See depending.
See derogating.
See deserving.
See desiring.
See despairing.
See detesting.
See deviating.
See differencing.
See discerning.
See discording.
See discriminating.
See disobliging.
See dispensing.
See dissembling.
See dissolving.
See distinguishing.
See distracting.
See disturbing.
See doubting.
See dreading.
See drooping.
See ebbing.
See echoing.
See edifying.
See ending.
See enduring.
See engaging.
See enjoying.
See entering.
See enterprising.
See entertaining.
See envying.
See existing.
See fadging.
See fading.
See fainting.
See faltering.
See fearing.
See feigning.
See fighting.
See fitting.
See flagging.
See flattering.
See flinching.
See folding.
See forbearing.
See foreboding.
See foreseeing.
See forgiving.
See giving.
See grudging.
See harming.
See heeding.
See hesitating.
See hoping.
See hurting.
See importing.
See imposing.
See improving.
See interesting.
See intermitting.
See intoxicating.
See inviting.
See jarring.
See laboring.
See lingering.
See listening.
See loving.
See meddling.
See meriting.
See mistrusting.
See moving.
See murmuring.
See obliging.
See observing.
See offending.
See opening.
See pardoning.
See paying.
See perceiving.
See performing.
See perishing.
See pitying.
See pleasing.
See possessing.
See preaching.
See prepossessing.
See presuming.
See pretending.
See prevailing.
See prevaricating.
See profiting.
See promising.
See proving.
See quailing.
See questioning.
See reasoning.
See recalling.
See reclining.
See recurring.
See referring.
See reflecting.
See refunding.
See refusing.
See rejoicing.
See relaxing.
See relishing.
See remembering.
See repenting.
See repining.
See reproving.
See repulsing.
See resisting.
See resolving.
See resting.
See returning.
See rewarding.
See sanctifying.
See satisfying.
See searching.
See seeing.
See setting.
See shrinking.
See sinking.
See sleeping.
See slipping.
See slumbering.
See speaking.
See stinting.
See stirring.
See stooping.
See submitting.
See sufficing.
See suiting.
See surging.
See suspecting.
See sweating.
See swerving.
See sympathizing.
See tasting.
See thriving.
See tiring.
See toiling.
See trading.
See trembling.
See trespassing.
See trifling.
See vacillating.
See varying.
See walking.
See wandering.
See waning.
See wasting.
See wavering.
See weeping.
See winking.
See winning.
See withdrawing.
See withering.
See wondering.
See working.
See writing.
See yielding.
----- and the like. [ 1913 Webster ]

The above classes of words are unlimited in extent, and such compounds may be formed by any writer or speaker at will from almost all the adjectives or participles in the language, excepting those which have a recognized and usual negative correspondent with the prefix -in. No attempt will be made, therefore, to define them all in this Dictionary; many will be omitted from its Vocabulary which are negations of the simple word, and are readily explained by prefixing a not to the latter. Derivatives of these words in -ly and -ness will also, for the most part, be omitted for the same or similar reasons. [ 1913 Webster ]

There will be inserted as separate articles with definitions, the following: -- [ 1913 Webster ]

1. Those which have acquired an opposed or contrary, instead of a merely negative, meaning; as, unfriendly, ungraceful, unpalatable, unquiet, and the like; or else an intensive sense more than a prefixed not would express; as, unending, unparalleled, undisciplined, undoubted, unsafe, and the like. [ 1913 Webster ]

2. Those which have the value of independent words, inasmuch as the simple words are either not used at all, or are rarely, or at least much less frequently, used; as, unavoidable, unconscionable, undeniable, unspeakable, unprecedented, unruly, and the like; or inasmuch as they are used in a different sense from the usual meaning of the primitive, or especially in one of the significations of the latter; as, unaccountable, unalloyed, unbelieving, unpretending, unreserved, and the like; or inasmuch as they are so frequently and familiarly used that they are hardly felt to be of negative origin; as, uncertain, uneven, and the like. [ 1913 Webster ]

3. Those which are anomalous, provincial, or, for some other reason, not desirable to be used, and are so indicated; as, unpure for impure, unsatisfaction for dissatisfaction, unexpressible for inexpressible, and the like. [ 1913 Webster ]

II. Un- is prefixed to nouns to express the absence of, or the contrary of, that which the noun signifies; as, unbelief, unfaith, unhealth, unrest, untruth, and the like. [ 1913 Webster ]

☞ Compounds of this last class are given in full in their proper order in the Vocabulary. [ 1913 Webster ]

Variants: Unwriting, Unworking, Unwondering, Unwithering, Unwithdrawing, Unwinning, Unwinking, Unweeping, Unwavering, Unwasting, Unwaning, Unwandering, Unwalking, Unvarying, Unvacillating, Untrifling, Untrespassing, Untrembling, Untrading, Untoiling, Untiring, Unthriving, Untasting, Unsympathizing, Unswerving, Unsweating, Unsuspecting, Unsurging, Unsuiting, Unsufficing, Unsubmitting, Unstooping, Unstirring, Unstinting, Unspeaking, Unslumbering, Unslipping, Unsleeping, Unsinking, Unshrinking, Unsetting, Unseeing, Unsearching, Unsatisfying, Unsanctifying, Unrewarding, Unreturning, Unresting, Unresolving, Unresisting, Unrepulsing, Unreproving, Unrepining, Unrepenting, Unremembering, Unrelishing, Unrelaxing, Unrejoicing, Unrefusing, Unrefunding, Unreflecting, Unreferring, Unrecurring, Unreclining, Unrecalling, Unreasoning, Unquestioning, Unquailing, Unproving, Unpromising, Unprofiting, Unprevaricating, Unprevailing, Unpretending, Unpresuming, Unprepossessing, Unpreaching, Unpossessing, Unpleasing, Unpitying, Unperishing, Unperforming, Unperceiving, Unpaying, Unpardoning, Unopening, Unoffending, Unobserving, Unobliging, Unmurmuring, Unmoving, Unmistrusting, Unmeriting, Unmeddling, Unloving, Unlistening, Unlingering, Unlaboring, Unjarring, Uninviting, Unintoxicating, Unintermitting, Uninteresting, Unimproving, Unimposing, Unimporting, Unhurting, Unhoping, Unhesitating, Unheeding, Unharming, Ungrudging, Ungiving, Unforgiving, Unforeseeing, Unforeboding, Unforbearing, Unfolding, Unflinching, Unflattering, Unflagging, Unfitting, Unfighting, Unfeigning, Unfearing, Unfaltering, Unfainting, Unfading, Unfadging, Unexisting, Unenvying, Unentertaining, Unenterprising, Unentering, Unenjoying, Unengaging, Unenduring, Unending, Unedifying, Unechoing, Unebbing, Undrooping, Undreading, Undoubting, Undisturbing, Undistracting, Undistinguishing, Undissolving, Undissembling, Undispensing, Undisobliging, Undiscriminating, Undiscording, Undiscerning, Undifferencing, Undeviating, Undetesting, Undespairing, Undesiring, Undeserving, Underogating, Undepending, Undelaying, Undecaying, Undawning, Unconvincing, Unconversing, Uncontriving, Uncontending, Unconsuming, Unconsulting, Unconspiring, Unconsidering, Unconsenting, Unconniving, Unconfessing, Unconducing, Unconceiving, Uncomplying, Uncomplaining, Uncommunicating, Uncharming, Unchanging, Unceasing, Uncalculating, Unburning, Unbreathing, Unbranching, Unboding, Unblushing, Unblossoming, Unblenching, Unblemishing, Unbleeding, Unbleaching, Unbelieving, Unbeginning, Unbefitting, Unbearing, Unattending, Unattempting, Unassisting, Unaspiring, Unapproving, Unappreciating, Unaltering, Unalarming, Unaiming, Unailing, Unaching, Unaccommodating

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兴旺[xīng wàng, ㄒㄧㄥ ㄨㄤˋ,   /  ] prosperous; thriving; to prosper; to flourish #17,796 [Add to Longdo]
兴隆[xīng lóng, ㄒㄧㄥ ㄌㄨㄥˊ,   /  ] prosperous; thriving; flourishing #24,475 [Add to Longdo]
生意兴隆[shēng yì xīng lóng, ㄕㄥ ㄧˋ ㄒㄧㄥ ㄌㄨㄥˊ,     /    ] thriving and prosperous business or trade #25,476 [Add to Longdo]
欣欣向荣[xīn xīn xiàng róng, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄤˋ ㄖㄨㄥˊ,     /    ] luxuriant growth (成语 saw); flourishing; thriving #29,974 [Add to Longdo]
勃勃[bó bó, ㄅㄛˊ ㄅㄛˊ,  ] thriving; vigorous; exuberant #45,976 [Add to Longdo]
茁壯[zhuó zhuàng, ㄓㄨㄛˊ ㄓㄨㄤˋ,  ] sturdy; thriving; vigorous; robust; flourishing [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
賑わう[にぎわう, nigiwau] TH: กิจการคึกคัก  EN: to do thriving business

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gedeihen | gedeihend | gediehen | er/sie/es gedeiht | ich/er/sie/es gedieh | er/sie ist/war gediehento thrive { throve, thrived; thriven, thrived } | thriving | thriven; thrived | he/she/it thrives | I/he/she/it throve; I/he/she/it thrived | he/she has/had thriven; he/she has/had thrived [Add to Longdo]
prächtig gedeihend; kräftig; blühend; florierend; erfolgreich { adj }thriving; thrifty [Add to Longdo]
schwunghaft { adj }flourishing; thriving; brisk [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
繁栄[はんえい, han'ei] (n, vs) prospering; prosperity; thriving; flourishing; (P) #10,066 [Add to Longdo]
商売繁盛[しょうばいはんじょう, shoubaihanjou] (n, vs) thriving (prosperous) business; rush of business [Add to Longdo]
盛んな商売[さかんなしょうばい, sakannashoubai] (n) thriving business [Add to Longdo]
賑あう[にぎあう, nigiau] (v5u, vi) (incorrect variant of 賑わう) (See 賑わう) to prosper; to flourish; to do thriving business; to be crowded with people [Add to Longdo]
賑わう[にぎわう, nigiwau] (v5u, vi) to prosper; to flourish; to do thriving business; to be crowded with people; (P) [Add to Longdo]
繁盛(P);繁昌[はんじょう, hanjou] (n, vs) prosperity; flourishing; thriving; (P) [Add to Longdo]
隆々;隆隆[りゅうりゅう, ryuuryuu] (adj-t, adv-to) prosperous; flourishing; thriving; muscular; brawny [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top