Search result for

*suits*

(100 entries)
(0.0602 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: suits,-suits-, *suits*.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
multiplicity of suitsการฟ้องหลายคดีในข้อหาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bathing suitsชุดว่ายน้ำ [TU Subject Heading]
Citizen suits (Civil procedure)การฟ้องคดีแพ่ง [TU Subject Heading]
Jesuitsเยซูอิทส์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suitsDo you think that dress suits her?
suitsMen's suits are on sale this week at that department store.
suitsSome Italian fashion designers are saying that white bathing suits will catch on this year.
suitsI'll see you whenever it suits you.
suitsThis dress suits you well.
suitsThis music suits my present mood.
suitsThis hat suits me nicely.
suitsTwo shirts and suits, please. there's a stain here.
suitsThe dress suits you very well.
suitsThat tie suits you very well.
suitsThat blue dress suits you very well.
suitsThe blue dress suits her.
suitsThe actor used to have the tailor make his suits.
suitsGreen suits you.
suitsWe have given Edgar Degas a voice that we hope suits him.
suitsI have all suits made to order.
suitsI am free all day, I'll come and see you at any time that suits you.
suitsI have all my suits made to order.
suitsCooking's one of my strong suits.
suitsBoth girls wear white suits.
suitsHe suits a ballplayer mentally, too, physically, too.
suitsBecause she has a good figure, whatever she wears suits her.
suitsShe has all her suits made to order.
suitsFather always has the tailor make his suits.
suitsGreen suits you very well.
suitsObstetricians also bear a high risk of suits.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คดีอนาถา    [N] pauper's lawsuits, Example: คดีของสมชายเป็นคดีอนาถาเพราะเขาไม่มีเงินเสียค่าธรรมเนียมศาล, Count unit: คดี, Thai definition: คดีแพ่งที่โจทย์หรือจำเลยได้รับอนุญาตจากศาลให้ฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางส่วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุด[n.] (chut) EN: [classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus]   FR: [classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus]
คดีอนาถา[n. exp.] (khadī anāthā) EN: pauper's lawsuits   

CMU English Pronouncing Dictionary
SUITS    S UW1 T S
JESUITS    JH EH1 ZH UW0 AH0 T S
LAWSUITS    L AO1 S UW2 T S
PURSUITS    P ER0 S UW1 T S
PANTSUITS    P AE1 N T S UW2 T S
PANTSUITS    P AE1 N S UW2 T S
SWIMSUITS    S W IH1 M S UW2 T S
SPACESUITS    S P EY1 S UW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suits    (v) (s uu1 t s)
Jesuits    (n) (jh e1 z y u i t s)
pursuits    (n) (p @1 s y uu1 t s)
playsuits    (n) (p l ei1 s uu t s)
swimsuits    (n) (s w i1 m s uu t s)
spacesuits    (n) - (s p ei1 s - s uu t s)
zoot suits    (n) - (z uu1 t - s uu t s)
boilersuits    (n) (b oi1 l @ s uu t s)
diving-suits    (n) - (d ai1 v i ng - s uu t s)
lounge-suits    (n) - (l au1 n jh - s uu t s)
bathing-suits    (n) - (b ei1 dh i ng - s uu t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anzug {m} | Anzüge {pl}suit | suits [Add to Longdo]
Badeanzug {m} | Badeanzüge {pl}swimsuit | swimsuits [Add to Longdo]
Geschäftsleute {pl}the suits [Add to Longdo]
Hosenanzug {m} | Hosenanzüge {pl}trouser suit [Br.] | trouser suits [Add to Longdo]
Schneeanzug {m} | Schneeanzüge {pl}snowsuit | snowsuits [Add to Longdo]
Schneiderkostüm {n} | Schneiderkostüme {pl}tailored suit | tailored suits [Add to Longdo]
Sinn {m}; Meinung {f}; Ansicht {f} | in diesem Sinne | im Sinn haben; im Auge haben | ganz in meinem Sinn | meiner Meinung nach; für mein Gefühlmind | with this in mind | to have in mind | that suits me fine | to my mind [Add to Longdo]
Sonntagsanzug {m} | Sonntagsanzüge {pl}sunday suit | sunday suits [Add to Longdo]
Sportanzug {m} | Sportanzüge {pl}sports suit | sports suits [Add to Longdo]
Trainingsanzug {m} | Trainingsanzüge {pl}tracksuit; track suit | tracksuits [Add to Longdo]
passtsuits [Add to Longdo]
Solche Tätigkeiten liegen mir.This kind of activity suits me. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すい;すいっ[, sui ; suitsu] (adv-to) lightly; nimbly [Add to Longdo]
ついつい[, tsuitsui] (adv) (on-mim) (See つい) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement; against one's better judgment [Add to Longdo]
イエズス会[イエズスかい, iezusu kai] (n) Society of Jesus; Jesuits [Add to Longdo]
キリシタン版[キリシタンばん, kirishitan ban] (n) books printed in Japan by the Jesuits (1590-1612) [Add to Longdo]
メンズスーツ[, menzusu-tsu] (n) suits (for men) (from men's suits) [Add to Longdo]
伊曾保物語[いそほものがたり, isohomonogatari] (n) Aesop's Fables (published initially by the Jesuits in 1593) [Add to Longdo]
一々(P);一一(P)[いちいち(P);いついつ, ichiichi (P); itsuitsu] (adv,n) one by one; separately; (P) [Add to Longdo]
韻事[いんじ, inji] (n) artistic pursuits [Add to Longdo]
何だったら[なんだったら, nandattara] (exp) (See 何なら) if you are so inclined; if it suits you; if you like [Add to Longdo]
何なら[なんなら, nannara] (exp) (See 何だったら) if you are so inclined; if it suits you; if you like [Add to Longdo]
何時何時[いついつ, itsuitsu] (n) when (emphatic) [Add to Longdo]
何時何時までも;何時何時迄も[いついつまでも, itsuitsumademo] (exp) indefinitely; for a long time [Add to Longdo]
[んち, nchi] (suf) (See 政治家) -ist (used after a noun indicating someone's occupation, pursuits, disposition, etc.); -er [Add to Longdo]
花がるた;花ガルタ[はながるた(花がるた);はなガルタ(花ガルタ), hanagaruta ( hana garuta ); hana garuta ( hana garuta )] (n) (See 花札) floral playing cards; Japanese playing cards (12 suits of 4 cards, each suit repr. a month indic. by a flower) [Add to Longdo]
花札[はなふだ, hanafuda] (n) floral playing cards; Japanese playing cards (12 suits of 4 cards, each suit repr. a month indic. by a flower) [Add to Longdo]
花鳥風月[かちょうふうげつ, kachoufuugetsu] (n) (1) (See 花鳥諷詠) beauties of nature; the traditional themes of natural beauty in Japanese aesthetics; (2) artistic pursuits involving nature themes [Add to Longdo]
玩物喪志[がんぶつそうし, ganbutsusoushi] (n) forgetting one's serious objectives by becoming engrossed in trivial pursuits; being distracted by trivial objects and losing sight of one's original goal [Add to Longdo]
吸い付く;吸いつく;吸付く[すいつく, suitsuku] (v5k) to stick to [Add to Longdo]
吸い付ける;吸いつける;吸付ける[すいつける, suitsukeru] (v1,vt) to attract; to be used to [Add to Longdo]
[ぐ, gu] (n,n-suf) (1) tool; means; ingredients; (ctr) (2) counter for armor (armour), suits, sets of furniture; (P) [Add to Longdo]
詩人墨客[しじんぼっかく;しじんぼっきゃく, shijinbokkaku ; shijinbokkyaku] (n) poets and artists; persons who take delight in such refined pursuits as poetry, literature, painting, and calligraphy [Add to Longdo]
[しゅく, shuku] (n) (1) (See 一縮) wearing armour (armor); (suf,ctr) (2) counter for suits of armour [Add to Longdo]
紳士服[しんしふく, shinshifuku] (n) suits for gentlemen; menswear [Add to Longdo]
数寄(ateji);数奇(ateji)[すき, suki] (n) (See 好き・すき) refined taste; elegant pursuits [Add to Longdo]
晴耕雨読[せいこううどく, seikouudoku] (n,vs) working in the field in fine weather and reading at home in rainy weather; living in quiet retirement dividing time between work and intellectual pursuits [Add to Longdo]
[ちゃく, chaku] (ctr) (1) counter for suits of clothing; (suf) (2) (See 到着) arriving at ...; (P) [Add to Longdo]
伴天連(ateji);破天連(ateji)[ばてれん;パテレン;バテレン, bateren ; pateren ; bateren] (n) (1) Portuguese Jesuits (in Japan in the 16th century) (por [Add to Longdo]
風流韻事[ふうりゅういんじ, fuuryuuinji] (n) elegant appreciation of nature through artistic pursuits such as poetry, painting and calligraphy [Add to Longdo]
風流三昧[ふうりゅうざんまい, fuuryuuzanmai] (n) taking delight in elegant pursuits; being absorbed in such elegant cultural pursuits as poetry, painting and calligraphy [Add to Longdo]
文人墨客[ぶんじんぼっかく;ぶんじんぼっきゃく, bunjinbokkaku ; bunjinbokkyaku] (n) writers and artists; persons who take delight in such refined pursuits as poetry, literature, painting and calligraphy [Add to Longdo]
保護スーツ[ほごスーツ, hogo su-tsu] (n) diver's exposure suit; body suits, wet suits, and dry suits; suit which protects divers from exposure and abrasion [Add to Longdo]
友引[ともびき;ゆういん, tomobiki ; yuuin] (n) (See 六曜) good day for business and lawsuits (trial day) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相配物[xiāng pèi wù, ㄒㄧㄤ ㄆㄟˋ ˋ, ] thing that is well suited; pet animal that suits its owner [Add to Longdo]
耶稣会[Yē sū huì, ㄧㄝ ㄙㄨ ㄏㄨㄟˋ, / ] The Jesuits (Society of Jesus) [Add to Longdo]
耶酥会[Yē sū huì, ㄧㄝ ㄙㄨ ㄏㄨㄟˋ, / ] the Society of Jesus; the Jesuits [Add to Longdo]
[xí, ㄒㄧˊ, / ] to attack; to inherit; classifier for suits (esp. of funeral robes) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top