หรือคุณหมายถึง %selfishneß%?
Search result for

*selfishness*

(64 entries)
(0.3885 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: selfishness, -selfishness-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
selfishness[N] ความเห็นแก่ตัว, See also: ความเห็นแก่ได้, การคำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน, Syn. self-regard, parsimony, vanity, greed

English-Thai: Nontri Dictionary
selfishness(n) ความเห็นแก่ตัว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Selfishnessความเห็นแก่ตัว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They're all acts of selfishnessพวกเขาแสดงถึงความเห็นแก่ตัว Heartbreak Library (2008)
In the face of misery and suffering, millions of NGOs prove that solidarity between peoples is stronger than the selfishness of nations.ในการเผชิญหน้า ความทุกข์และความเจ็บปวด NGOs นับล้านพิสูจน์แล้ว ว่าความร่วมมือกัน ระหว่างประชาชนเข้มแข็งกว่า ความเห็นแก่ตัวของบางประเทศ Home (2009)
My mother is dead because of your selfishness and arrogance.แม่ข้าตาเพราะ ความเห็นแก่ตัว และเย่อหยิ่งของท่าน The Sins of the Father (2009)
I have some proprietary kind of selfishness about my own formula.ผมเป็นเจ้าของสูตร ประเภทที่เห็นแก่ตัว เกี่ยวกับสูตรของผมที่เป็นผู้คิดค้นมันขึ้นมา Más (2010)
Selfishness, they will neverและความเห็นแก่ตัวไปได้ พวกเขา Clone Cadets (2010)
But we lost it because of my selfishness.แต่เราต้องเสียเขาไปเพราะความเห็นแก่ตัวของฉัน Episode #1.9 (2010)
My darling, please take some advice from a man who knows a thing or two about selfishness and deceit.ที่รัก โปรดรับคำแนะนำจากชาย ผู้ซึ่งรู้เรื่องเกี่ยวกับ ความเห็นแก่ตัว และการหลอกลวง Doubt (2012)
I made peace with your selfishness a long time ago, but Moira, Thea, and Walter, they don't deserve that.ฉันทำใจกับความเห็นแก่ตัวของคุณได้ตั้งนานแล้ว แต่มอยร่า เธีย และวอลเทอร์ พวกเขาไม่ควรต้องมาเจอแบบนี้ An Innocent Man (2012)
Fear and selfishness.ความกลัวและเห็นแก่ตัว An Evil Within (2012)
I've lived a life of selfishness, cowardice, and dishonesty.ผมมีชีวิตอยู่ บนความเห็นแก่ตัว ความขี้ขลาดและความไม่ซื่อสัตย์ Selfless, Brave and True (2013)
Look, I appreciate your signature blend of concern for me and incredible selfishness.ขอบคุณที่อุตส่่าห์ มาเป็นห่วงฉันนะ/Nแล้วก็ไอความเห็นแก่ตัวนั่นหน่ะ The Bon Voyage Reaction (2013)
You think I speak from wicked selfishness?เธอคิดว่าพี่พูดเช่นนี้ เพราะความห่วงแหนในตัวเขาหรือ Wuthering Heights (1992)
Yet another illustration of the fundamental selfishness of suicide.ภาพลวงตาของการฆ่าตัวตายเพราะความเห็นแก่ตัว Now You Know (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
selfishnessHe can't endure my selfishness any more.
selfishnessHe is a lump of selfishness.
selfishnessHe is the personification of selfishness.
selfishnessHis selfishness got in the way of his promotion.
selfishnessHis selfishness was such that nobody liked him.
selfishnessI am annoyed at your selfishness.
selfishnessI am often irritated by her selfishness.
selfishnessI'm annoyed at his selfishness.
selfishnessIn the old days people valued selflessness. But this generation seems to make a virtue out of selfishness.
selfishnessIt is because of his selfishness that no one wants to associate with him.
selfishnessNothing vexed her more than his selfishness.
selfishnessSelfishness is an essential part of his character.
selfishnessShe didn't tolerate his selfishness.
selfishnessYour selfishness will lose you your friends.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเห็นแก่ได้[N] exploitation, See also: profit, benefit, advantage, selfishness, Syn. ความเห็นแก่ตัว, Example: ความเห็นแก่ได้ของผู้ประกอบการและความประมาทของคนงานทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ความเห็นแก่ตัว[N] selfishness, See also: exploitation, utilization, Syn. ความเห็นแก่ได้, Example: ความเห็นแก่ตัวเป็นสาเหตุแห่งความชั่วทั้งมวล, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ความคับแคบ[N] selfishness, See also: meanness, stinginess, niggardliness, Syn. ความใจแคบ, Example: หล่อนไม่มีเพื่อนเพราะความคับแคบของนิสัยใจคอ

CMU English Pronouncing Dictionary
SELFISHNESS    S EH1 L F IH2 SH N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
selfishness    (n) (s e1 l f i sh n @ s)
unselfishness    (n) (uh1 n s e1 l f i sh n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Egoismus {m}; Selbstsucht {f}egoism; selfishness [Add to Longdo]
Selbstlosigkeit {f}unselfishness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
寡欲[かよく, kayoku] (adj-na,n) unselfishness [Add to Longdo]
我が儘(P);我儘;我がまま;我侭;我が侭[わがまま, wagamama] (adj-na,n) (1) selfishness; egoism; self-indulgence; wilfulness; willfulness; (2) disobedience; (3) whim; (P) [Add to Longdo]
我情[がじょう, gajou] (n) selfishness; bias; personal feelings [Add to Longdo]
我欲[がよく, gayoku] (n) selfishness [Add to Longdo]
我利我利[がりがり;ガリガリ, garigari ; garigari] (adj-na,n) (1) (uk) skin and bones; appearing to be underweight; (adv) (2) with a grinding, crunching, scratching (sound); (3) desperately; recklessly; (adj-no) (4) crunchy hardness; (5) selfishness; selfish person [Add to Longdo]
気まま(P);気儘;気侭;氣儘[きまま, kimama] (adj-na,n) willful; wilful; selfish; selfishness; one's own way; (P) [Add to Longdo]
[わたし(P);わたくし(P), watashi (P); watakushi (P)] (pn,adj-no) (1) I; me; (n,adj-no) (2) (わたくし only) private affairs; personal matter; secrecy; (3) (わたくし only) selfishness; (P) [Add to Longdo]
私意[しい, shii] (n) (1) personal opinion; (2) selfishness [Add to Longdo]
私心[ししん, shishin] (n) selfishness; selfish motive [Add to Longdo]
自家本位[じかほんい, jikahon'i] (n) self-centeredness; selfishness; egoism; egotism; egocentricity [Add to Longdo]
自己中;自己チュー[じこちゅう(自己中);じこチュー(自己チュー), jikochuu ( jiko naka ); jiko chu-( jiko chu-)] (n) (abbr) (sl) (See 自己中心) selfishness; egotism; egoism; egocentricity [Add to Longdo]
自己中心[じこちゅうしん, jikochuushin] (n,adj-no) selfishness; egotism; egoism; egocentricity [Add to Longdo]
自己本位[じこほんい, jikohon'i] (n,adj-no) self-centeredness; self-centredness; selfishness; egotism; egoism [Add to Longdo]
自分本位[じぶんほんい, jibunhon'i] (n,adj-no) self-centeredness; selfishness; egotism; egocentricity [Add to Longdo]
身勝手[みがって, migatte] (adj-na,n) selfishness; egoism; egotism [Add to Longdo]
清廉[せいれん, seiren] (adj-na,n) honesty; integrity; purity and unselfishness; (P) [Add to Longdo]
精粋[せいすい, seisui] (n) purity; unselfishness [Add to Longdo]
打算[ださん, dasan] (n,vs) calculation; self-interest; selfishness [Add to Longdo]
欲の固まり;欲の塊[よくのかたまり, yokunokatamari] (n) incarnation of selfishness; lump of avarice [Add to Longdo]
欲得[よくとく, yokutoku] (n) selfishness; self-interest [Add to Longdo]
利己主義[りこしゅぎ, rikoshugi] (n,adj-no) egoism; selfishness; (P) [Add to Longdo]
利己心[りこしん, rikoshin] (n) egoism; selfishness [Add to Longdo]
吝嗇;悋嗇(oK)[りんしょく, rinshoku] (n,adj-na) (sometimes read けち) stinginess; miser; miserliness; selfishness [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
本位主义[běn wèi zhǔ yì, ㄅㄣˇ ㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] selfish departmentalism; departmental selfishness [Add to Longdo]
自私[zì sī, ㄗˋ ㄙ, ] selfish; selfishness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Selfishness \Self"ish*ness\, n.
   The quality or state of being selfish; exclusive regard to
   one's own interest or happiness; that supreme self-love or
   self-preference which leads a person to direct his purposes
   to the advancement of his own interest, power, or happiness,
   without regarding those of others.
   [1913 Webster]
 
      Selfishness, -- a vice utterly at variance with the
      happiness of him who harbors it, and, as such,
      condemned by self-love.         --Sir J.
                          Mackintosh.
   [1913 Webster]
 
   Syn: See {Self-love}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top