ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*relinquishment*

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: relinquishment, -relinquishment-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
relinquishment[N] การยกเลิก, See also: การถอนออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
relinquishmentการสละ, การปลดเปลื้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
4. Relinquishment of Rights to Body.4.การสละสิทธิเพื่อร่างกาย Episode #1.16 (2010)
Why isn't there a signature here? [Relinquishment of Rights to Body][การสละร่างกาย] Episode #1.16 (2010)
I know I'm the one that got drunk and made all those mistakes, but that doesn't mean I have to write a Relinquishment of Rights to Body document?ฉันรู้ว่าฉันเมาและได้ทำผิดไปหลายอย่าง แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าฉันจะต้องสละร่างกายนะค่ะ? Episode #1.16 (2010)
You totally misunderstand what Relinquishment of Rights to Body means.เธอกำลังเข้าใจผิดเกี่ยวกับความหมายของการสละร่างกาย Episode #1.16 (2010)
The Relinquishment of Rights to Body I'm talking about... is not that I can do whatever I want to your body, but that you need to give up touching my body.การสละร่างกาย ฉันหมายถึง... .. ไม่ว่าฉันต้องการจะทำอะไร ฉันต้องการร่างกายของเธอ Episode #1.16 (2010)
Relinquishment of Rights to Lee Jin Soo's body.การสละร่างกายของ ลีจินซู Episode #1.16 (2010)
It's not wise, just because you kissed him when drunk, to confess your love to a person who demands a written Relinquishment of Rights to his body.มันไม่ทำเพียงเพราะจูบเขาตอนเมาหรอก และยังไปสารภาพรักอีก ให้กับคนที่ต้องการสละร่างกายของเขา Episode #1.16 (2010)
You ruin it at the most decisive moment to someone who asks for a Relinquishment of Body Rights document.คุณทำลายมันไปเยอะ ขณะที่เด็ดเดี่ยวไปกับบางคน ใครบ้างจะถามถึงเอกสารการสละร่างกาย Episode #1.16 (2010)
If you were going to do this, why did you get my medicals and make me sign Relinquishment of Body Rights?ถ้าคุณจะทำแบบนี้ ทำไมคุณถึงให้ฉันไปตรวจร่างกาย แล้วเซ็นสัญญาการสละร่างกายหละ์ Episode #1.16 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสละ[N] abandonment, See also: renunciation, relinquishment, sacrifice, discard, Syn. การละ, การทิ้ง, การปล่อย, การละวาง, Example: การสละทรัพย์สินส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนสร้างความปลาบให้แก่พสกนิกรชาวไทย, Thai definition: การมอบสิ่งที่ยังต้องการรักษาไว้ให้แก่ผู้อื่นเพื่อความสุขสงบ หรือเพื่อเป็นการบูชา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verzicht {m}relinquishment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺棄(P);委棄[いき, iki] (n,vs) abandonment; desertion; relinquishment; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Relinquishment \Re*lin"quish*ment\ (-ment), n.
     The act of relinquishing.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top