Search result for

*pub*

(686 entries)
(0.1271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pub,-pub-, *pub*.
English-Thai: Longdo Dictionary
public sector(n) ภาครัฐบาล
public education(n) ระบบการศึกษาของรัฐ ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลและใช้เงินภาษีช่วยสนับสนุน เช่น โรงเรียนภายใต้การดูแลของรัฐ หรือโรงเรียนรัฐ ถูกเรียกว่า public school (ขณะที่ในอังกฤษ public school คือโรงเรียนอิสระที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากการบริจาคเพื่อให้คนยากจนได้เรียน)
public relations department(n) กรมประชาสัมพันธ์
notory republic(n) ผู้รับรองเอกสารของรัฐ เช่น A notory republic in the US puts this big imprinted raised seal on a document, to "notarize" it.
initial public offering(n) การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก, ไอพีโอ เช่น The company plans an initial public offering of common stock to raise as much as $50 million. , S. I.P.O.,
The People’s Republic of Chinaสาธารณรัฐประชาชนจีน
public order(n ) ความสงบเรียบร้อยของประชาชน
public authority(n ) หน่วยงานของรัฐ
public enemy(n ) ปรปักษ์ของรัฐ, ปรปักษ์ของมหาชน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Electronic Government Agency (Public Organization) (abbrev ) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
pubic hair (n) หมอย,ขนเพชร,ขนลับ,ผมล่าง
pubic louse (n) โลน
See also: S. crab louse ,
public admistration (n ) การบริหารการปกครอง
public defender (n) ทนายขอแรง
public demonstration การประ้ัท้ัวง
Public health officeสถานีอนามัย
Public Health Physicianนายแพทย์สาธารณสุข
Public holidayวันนักขัตฤกษ์
Public Infrastructure Project Financing Bureau (n ) สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
public service announcementsประกาศโฆษณาในบริการสาธารณะ
publicity agentผู้แทนโฆษณา
publisherผู้โฆษณา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pub    [N] ร้านเหล้า, See also: ผับ, ร้านเล็ก, Syn. bar, public house
pubes    [N] ขนบริเวณหัวเหน่า
pubic    [ADJ] เกี่ยวกับบริเวณหัวเหน่า
pubis    [N] หัวหน่าว
public    [ADJ] ที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวม, See also: ที่เป็นของสาธารณะ
public    [ADJ] ที่รู้กันโดยทั่วไป
public    [N] มหาชน, See also: สาธารณชน, ประชาชน, กลุ่มคน, มวลชน, กลุ่มชน
puberty    [N] วัยเริ่มหนุ่มสาว, Syn. adolescence, pubescence
publish    [VI] จัดพิมพ์, See also: ตีพิมพ์, ออกหนังสือ, จัดพิมพ์ออกจำหน่าย, Syn. reprint, issue, distribute
publish    [VT] ลงข่าว, See also: ลงพิมพ์, ลงหนังสือ, ตีพิมพ์, จัดพิมพ์, Syn. reprint, issue, distribute
publican    [N] เจ้าของร้านเหล้า
publicly    [ADV] อย่างเปิดเผยให้รู้, Syn. plainly, candidly, openly
publicly    [ADV] โดยประชาชน
republic    [N] สาธารณรัฐ, Syn. commonwealth, democratiself-government
go pubilc    [PHRV] เปิดขายหุ้นในตลาดหุ้น (ทางธุรกิจ)
in public    [ADV] ต่อสาธารณะ, See also: ต่อชุมชน, ต่อคนจำนวนมาก, Syn. in full view, in the foreground
pubescent    [ADJ] ที่อยู่ในวัยเริ่มหนุ่มสาว, Syn. adolescent, juvenile, young
publicise    [VT] เผยแพร่, See also: โฆษณา, ประกาศ, Syn. announce, broadcast
publicist    [N] นักประชาสัมพันธ์, Syn. publicizer
publicity    [N] การเผยแพร่, Syn. promotion
publicize    [VT] เผยแพร่, See also: โฆษณา, ประกาศ, Syn. announce, broadcast
publisher    [N] ผู้พิมพ์, See also: ผู้จัดพิมพ์, ผู้ตีพิมพ์, ผู้โฆษณา, สำนักพิมพ์, โรงพิมพ์, Syn. publicist, administrator, distributor
pubescence    [N] วัยเริ่มหนุ่มสาว
public law    [N] กฎหมายมหาชน
publishing    [N] การพิมพ์
republican    [ADJ] เกี่ยวกับสาธารณรัฐ
Republican [N] สมาชิกพรรครีพับริกันของสหรัฐอเมริกา, Syn. registered Republican, conservative
public debt    [N] หนี้สินทั้งหมดของรัฐบาล
public sale    [N] การขายประมูล, Syn. auction
publication    [N] สิ่งตีพิมพ์
publication    [N] ธุรกิจการพิมพ์
public house    [N] ร้านขายเหล้าขนาดเล็ก, Syn. pub, bar
public domain    [N] ที่ดินของรัฐ, See also: สาธารณสมบัติ
public health    [N] การสาธารณสุข
public school    [N] โรงเรียนรัฐบาล
republicanize    [VT] ทำให้เป็นสาธารณรัฐ
public affairs    [N] เรื่องราวหรือปัญหาของสาธารณชน
public hearing    [N] ประชาพิจารณ์
public opinion    [N] ความเห็นส่วนใหญ่ของประชาชน
public servant    [N] ข้าราชการ (ทั้งข้าราชการประจำและข้าราชการการเมือง)
public utility    [N] กิจการที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภค
public defender    [N] ทนายของรัฐ
public speaking    [N] การกล่าวคำปราศรัย
public relations    [N] งานประชาสัมพันธ์
in the public eye    [IDM] เป็นที่รู้กันทั่ว, See also: เป็นที่จับตามองของทุกคน
public prosecutor    [N] ทนายของรัฐ
republicanization    [N] การทำให้เป็นสาธารณรัฐ
public convenience    [N] ห้องน้ำสาธารณะ
be in the public eye    [IDM] เป็นที่รู้กันทั่ว, See also: เป็นที่รู้กันดี
United Arab republic    [N] สหภาพเดิมสมัยอียิปต์ร่วมกับซีเรีย ก่อตั้งปีค.ศ 1958

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
public lawกฎหมายมหาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public lawกฎหมายมหาชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public liability insuranceการประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
public liability insuranceการประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public meetingการชุมนุมสาธารณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public mischiefการทำให้เสียหายแก่ประชาชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public moralsศีลธรรมอันดีของประชาชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public noticeประกาศ, แจ้งความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public nuisanceเหตุรำคาญสาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public nuisanceเหตุรำคาญสาธารณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pediculosis inguinalis; pediculosis pubisโรคโลน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediculosis pubis; pediculosis inguinalisโรคโลน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
policy, public; public policyนโยบายสาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public serviceบริการสาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public serviceบริการสาธารณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public service, concession ofสัมปทานบริการสาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public switched telephone network (PSTN)โครงข่ายโทรศัพท์สาธารณะ (พีเอสทีเอ็น) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public telephoneโทรศัพท์สาธารณะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public treasuryสมบัติของแผ่นดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public trialการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย [ดู trial in open court] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public trialการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย [ดู open court] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public trustทรัสต์สาธารณกุศล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public useการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pubescent๑. -เริ่มเจริญพันธุ์๒. -มีขนอ่อน, -มีขนอุย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubescent-ขนสั้นนุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pubic๑. -หัวหน่าว๒. -กระดูกหัวหน่าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubic archส่วนโค้งหัวหน่าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubic awarenessประชาพิชาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubic louseโลน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubioplastyศัลยกรรมตกแต่งหัวหน่าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubiotomyการตัดกระดูกหัวหน่าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubisกระดูกหัวหน่าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
public๑. สาธารณะ, มหาชน, เกี่ยวกับประชาชน, เกี่ยวกับรัฐ๒. สาธารณชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public relationsการประชาสัมพันธ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public revenueรายได้แผ่นดิน, รายได้สาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public safetyความปลอดภัยสาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public safetyความปลอดภัยของประชาชน, ความปลอดภัยสาธารณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public sanctionสภาพบังคับโดยมหาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public school๑. โรงเรียนรัฐบาล๒. โรงเรียนราษฎร์ (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public securityความมั่นคงของประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public securityความมั่นคงของรัฐ, ความมั่นคงสาธารณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public servantข้าราชการ, ข้ารัฐการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public servantข้าราชการ, ข้ารัฐการ [ดู public official] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pelvic bone; basin; os pubisกระดูกเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubertas; pubertyวัยเริ่มเจริญพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubertas praecox; puberty, precociousภาวะเริ่มเจริญพันธุ์ก่อนวัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puberty; pubertasวัยเริ่มเจริญพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubertyวัยแรกรุ่น, ดรุณวัย, วัยเริ่มเจริญพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pubertyวัยแรกรุ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
puberty, precocious; pubertas praecoxภาวะเริ่มเจริญพันธุ์ก่อนวัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Publisherสำนักพิมพ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Work in public domainสมบัติสาธารณะ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Cataloging in Publication การจัดทำข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ , การจัดทำข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์
Cataloging in Publication หรือ CIP คือ การจัดทำรายการข้อมูลในสิ่งพิมพ์ เป็นโครงการหนึ่งของหอสมุดรัฐสภาอเมริกับหน่วยงานอื่นๆ ในการจัดการรายการบรรณานุกรม โครงการนี้ เริ่มเมื่อปี ค.ศ. 1971 เพื่อกระจายข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดรัฐสภาอเมริกันและหน่วยงานที่ร่วมโครงการ ข้อมูลที่นำมาสร้างข้อมูลรายการสิ่งพิมพ์นี้ ได้มาจากสำนักพิมพ์ผู้ร่วมโครงการ มีข้อมูลมากพอที่ให้บรรณารักษ์ใช้ในการทำบัตรรายการหรือรายการหลักได้ หรือใช้เป็นตัวช่วยในการลงรายการ โดยมีการดัดแปลงหรือแก้ไขให้ตรงกับนโยบายในการลงรายการ หรือให้มีความเหมาะสมกับการให้บริการของห้องสมุดมากขึ้น ทำให้ลดเวลาในการวิเคราะห์หนังสือได้มาก สามารถส่งหนังสือออกให้บริการได้เร็วขึ้น

การจัดทำ Cataloging ของหอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกัน มีความสมบูรณ์ในกระบวนการจัดทำรายการบรรณานุกรมของหนังสือ กล่าวคือ สำนักพิมพ์จะต้องส่งแบบฟอร์มการลงรายการบรรณานุกรม (CIP Data Application form) พร้อมเอกสารฉบับเต็มมายังหอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกัน ซี่งเจ้าหน้าที่ของงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศกำหนดการลงรายการบรรณานุกรม พร้อมส่งกลับไปยังสำนักพิมพ์ เพื่อจัดพิมพ์ข้อมูลบรรณานุกรมดังกล่าวลงในหน้าหลังหน้าปกใน (Verso) ซึ่งรูปแบบรายการบรรณานุกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ ก็จะถูกส่งออกไปยังห้องสมุด และร้านค้าหนังสือทั่วโลก แต่กระบวนการกำหนดข้อมูลบรรณานุกรมยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์จนกว่าสำนักพิมพ์จะส่งหนังสือกลับมายังงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศอีกครั้งเพื่อเติมข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น จำนวนหน้า ขนาดและตรวจสอบความถูกต้องจากการพิมพ์ของสำนักพิมพ์อีกครั้ง หลังจากการตรวจสอบ รูปแบบรายการบรรณานุกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้จะถูกเผยแพร่อีกครั้ง จากกระบวนการดังกล่าวนี้เอง ทำให้หอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกัน สามารถจัดเก็บหนังสือทุกเล่มที่ผลิตในประเทศ และเป็นการควบคุมบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างครบถ้วน

หอสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลบรรณานุกรมแห่งชาติด้วยกรอบของวิธีการ ๒ แนวทาง กล่าวคือ กฎหมายการพิมพ์ที่ให้ความสำคัญกับหอสมุดแห่งชาติในการจัดเก็บสิ่งพิมพ์ของประเทศ และการแบ่งปันรายการบรรณานุกรมระหว่างห้องสมุดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของหอสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย ก็คือ การกำหนดข้อมูลบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ซึ่งมีกระบวนการที่ไม่ต่างจากหอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกันเท่าใดนัก นับตั้งแต่สำนักพิมพ์ส่งงานที่จะพิมพ์พร้อมเลข ISBN ที่ได้รับมาจากตัวแทนออกเลข ISBN จนถึงส่งมาให้หอสมุดแห่งชาติออสเตรเลียจัดทำข้อมูลบรรณานุกรมแห่งชาติ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทำ CIP คือ การส่งสิ่งพิมพ์ดังกล่าวเข้าหอสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย

ส่วนหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ สำนักพิมพ์ และร้านหนังสือที่จัดพิมพ์หนังสือใหม่ ซึ่งต้องการข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ (Cataloguing-in-Publication - CIP) รวมถึงห้องสมุดที่ต้องการข้อมูลหนังสือใหม่เพื่อแจ้งไปยังผู้ใช้บริการในรูปแบบของ Alert services จะต้องติดต่อขอรับบริการข้อมูล CIP ที่ Bibliographic Data Services Limited - BDSL ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำ CIP ซึ่งมีมาตรฐานตามที่หอสมุดแห่งชาติอังกฤษกำหนด ด้วยการติดต่อตรงไปยัง BDSL หรือติดต่อผ่านไปที่หอสมุดแห่งชาติอังกฤษ ทั้งนี้ข้อมูล CIP ที่ได้อาจใช้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นในการลงรายการข้อมูลทางบรรณานุกรม จนกว่าหอสมุดแห่งชาติอังกฤษจะได้รับตัวเล่มจากสำนักพิมพ์ จึงจะมีการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศอีกครั้งเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงที่ถาวรต่อไป

ในประเทศไทย หอสมุดแห่งชาติ รับบริการจัดทำข้อมูลทางบรรณานุกรมให้กับสำนักพิมพ์หรือหน่วยงานที่ขอใช้บริการเช่นเดียวกับการให้บริการหมายเลข ISBN

CIP ภาพตัวอย่าง CIP หนังสือภาษาต่างประเทศ

CIP2 ภาพตัวอย่าง CIP หนังสือภาษาไทย

รายการบรรณานุกรม

United States Copyright Office. [ออนไลน์] http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Copyright_Office. Accessed: 20100628 : 00.07.

Haddad, Peter. 1999. National bibliography in Australia: moving into the next millennium. [ออนไลน์] http://archive.ifla.org/IV/ifla65/papers/016-123e.htm. Accessed: 20100629 : 09.50.

National Library of Australia. Cataloguing-in-publication user guide. [ออนไลน์] http://www.nla.gov.au/services/user-guide.html. Accessed: 20100629 : 09.55.

Bibliographic Data Services Limited. [ออนไลน์]. http://www.bibliographicdata.co.uk. Accessed: 20100629 : 17.30.

Nielsen UK ISBN Agency. [ออนไลน์] http://www.isbn.nielsenbook.co.uk/controller.php?page=121. Accessed: 20100629 : 14.25.

The British National Bibliography. [ออนไลน์] http://www.bl.uk/bibliographic/natbib.html. Accessed: 20100629 : 13:00. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Government publicationสิ่งพิมพ์รัฐบาล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Work in public domainสมบัติสาธารณะ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Date of publicationปีที่พิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library public relationsการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
No place of publicationไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ (มปท.) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Online Public Access Catalog รายการเข้าถึงแบบออนไลน์

คือ ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดโดยใช้คอมพิวเตอร์ เพื่ออำนวยความแก่ผู้ใช้ในการสืบค้นและชี้แหล่งรายการทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในห้องสมุดว่าห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการหรือไม่ หากมีก็จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ เลขเรียกหนังสือ สถานที่จัดเก็บ และสถานภาพของทรัพยากรสารสนเทศ ก่อนตัดสินใจคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ และจะไปหาตัวเล่มบนชั้นต่อไป อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลครั้งเดียวแต่ได้ข้อมูลหลากประเภทในเวลาเดียวกัน เช่น หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวารสาร เป็นต้น จากช่องทางการสืบค้น ต่างๆ เช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง เลขเรียกหนังสือ เป็นต้น ซึ่งใช้หลักการสืบค้นเช่นเดียวกับการสืบค้นด้วยบัตรรายการ แต่มีความสะดวก รวดเร็วและค้นหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากแหล่งบริการสารสนเทศส่วนใหญ่ใช้ระบบออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต อีกทั้งผู้ใช้ยังสามารถสั่งพิมพ์ ดาวน์โหลด หรือ export รายการที่สืบค้นได้ เพื่อส่งผ่านทางอีเมลต่อไป รวมถึงทำให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่ทันสมัย เนื่องจากเมื่อห้องสมุดได้รับทรัพยากรใหม่ๆ เข้ามาในห้องสมุด หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล บรรณารักษ์ก็จะทำการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลอยู่เสมอ

ตัวอย่างหน้าแรกของ Online Public Access Catalog ของศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

OPAC

ตัวอย่างหน้า Online Public Access Catalog ซึ่งแสดงรายระเอียดทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมเลขเรียกหนังสือ สถานภาพ และสถานที่จัดเก็บ

OPAC

แหล่งข้อมูล

Reitz, Joan M. ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science. ABC-CLIO http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_h.aspx (accessed MArch 27, 2011). [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Place of publicationสถานที่พิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Public libraryห้องสมุดประชาชน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Public librarianบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Publicationสิ่งพิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Publisherสำนักพิมพ์

สำนักพิมพ์ (Publisher) คือ ผู้ที่จัดหาและคัดเลือกหนังสือ รวมทั้งสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ที่จะตีพิมพ์ กำหนดแนวทางหนังสือที่จะพิมพ์ วางมาตรฐานการพิมพ์ของหนังสือ การจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับตรวจอ่านต้นฉบับ กำหนดรูปเล่ม ราคา จำนวนพิมพ์ และอาจได้ลิขสิทธ์เป็นผู้พิมพ์จำหน่าย

ประเภทของสำนักพิมพ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สำนักพิมพ์ของเอกชน และ สำนักพิมพ์ของทางราชการ องค์การ สมาคม และหน่วยงานต่าง ๆ

1. สำนักพิมพ์ของเอกชน หมายถึง สำนักพิมพ์ที่มีเอกชนเป็นเจ้าของจัดดำเนินกิจการเพื่อธุรกิจการค้า สำนักพิมพ์บางแห่งอาจมีโรงพิมพ์เป็นของตนเอง เช่น บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง เป็นต้น สำนักพิมพ์ของเอกชน แบ่งออกเป็น

1.1 สำนักพิมพ์ทั่วไป หมายถึง สำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์หนังสือหลายประเภท หลายสาขาวิชา ส่วนมากเป็นสำนักพิมพ์ขนาดใหญ่ ตัวอย่างสำนักพิมพ์ทั่วไปในต่างประเทศ เช่น Doubleday, Harper and Row, Macmillan เป็นต้น ในประเทศไทย เช่น บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง บริษัทนานมีบุ๊คส์ บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น เป็นต้น

1.2 สำนักพิมพ์เฉพาะ หมายถึง สำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์หนังสือเฉพาะบางประเภท หรือเฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ตำรา แบบเรียน หนังสือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แพทยศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี ประวัติศาสตร์ และแผนที่ เป็นต้น ตัวอย่างสำนักพิมพ์เฉพาะสาขาวิชาหรือประเภทของหนังสือที่จัดพิมพ์ในต่างประเทศ เช่น Elsevier B.V. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. สำนักพิมพ์ของทางราชการ องค์การ สมาคม และหน่วยงานต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน แถลงนโยบาย และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน สิ่งพิมพ์เหล่านี้มีทั้งจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย หรือแจกจ่ายให้แก่บุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือห้องสมุด แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

2.1 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่จัดพิมพ์ตำรา เอกสารประกอบการเรียน และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย

2.2 สำนักพิมพ์ของหน่วยราชการ หน่วยราชการในกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่น เช่น สถาบัน องค์การ และสมาคม

บรรณานุกรม

สำนักหอสมุดแห่งชาติ. (2553). คู่มือคัดเลือก จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สำนัก. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Publisher's catalogบัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์

บัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์ (Publisher's catalog) ใช้สำหรับแสดงรายการสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของสำนักพิมพ์ วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่รายการสิ่งพิมพ์ที่สำนักพิมพ์แต่ละแห่งเป็นเจ้าของ รวมทั้งรายการสิ่งพิมพ์ที่สำนักพิมพ์วางแผนจะผลิตหรือตีพิมพ์จำหน่าย

ในห้องสมุด บรรณารักษ์งานจัดหา ใช้บัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์ สำหรับการติดตาม และตรวจสอบรายการสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจ ในการพิจารณาคัดเลือกเข้าห้องสมุด

ตัวอย่าง บัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์ เช่น ของสมาคม American Chemical Society (ACS) ได้จัดทำบัญชีรายชื่อ ACS Publications Product Catolog 2012 หรือ Karger Libri Catolog 2012 ของสำนักพิมพ์ Karger Libri AG เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Publishingการพิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Year of publicationปีที่พิมพ์

ปีที่พิมพ์ (Year of publication) หมายถึง ปีที่ตีพิมพ์หนังสือ เป็นส่วนที่บอกว่าหนังสือนั้นตีพิมพ์เมื่อใด ระบุเป็นปีที่พิมพ์ ทั้งไทยและสากล ขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้ในการเขียนหนังสือ เช่น 2555 หรือ 2012

ปีที่พิมพ์ แตกต่างจากคำว่า ปีพิมพ์ (Volume : Vol. ) ที่ใช้สำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทวารสาร ซึ่งหมายถึง จำนวนปีที่ได้ตีพิมพ์วารสารนั้นออกมา เช่น ปีพิมพ์ที่ 2 (Vol. 2) หมายถึง วารสารรายชื่อนั้นตีพิมพ์เป็นปีที่ 2

ปีที่พิมพ์ เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการเขียนบรรณานุกรม ซึ่งให้รายละเอียดของหนังสือ คือ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ครั้งที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ จำนวนหน้าหรือจำนวนเล่ม ภาพประกอบ อาจมีบรรณนิทัศน์ (คำอธิบายสาระสำคัญของหนังสือโดยย่อ) ประกอบด้วย

หนังสือบางเล่มอาจไม่ระบุปีที่พิมพ์ หากไม่มี ให้ใช้ว่า (ม.ป.ป.) ถ้าหนังสือไม่ปรากฏทั้งสถานที่พิมพ์และปีที่พิมพ์ ให้ใช้ว่า (ม.ป.ท., หรือ ม.ป.ป.) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Acquisition of serial publicationการจัดหาวารสาร

วารสาร (Journals, Serials, Periodicals) คือ ทรัพยากรสารสนเทศ ความรู้ ประเภทหนึ่งในห้องสมุดที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ในการติดตามความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าในเทคโนโลยีใหม่และงานวิจัย วิชาการในสาขาหนึ่ง ๆ วารสารโดยเฉพาะวารสารวิชาการนับว่ามีความสำคัญ และเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายในการเผยแพร่บทความ ความรู้ และเพื่อประโยชน์ในการต่อยอดผลงานวิจัย วิชาการ และการเป็นเอกสารอ้างอิง วารสารวิชาการบางชื่อได้รับการเชื่อถือและยอมรับว่าเป็นทฤษฎีที่ค้นพบใหม่จริง เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสังคม

ความสำคัญและคุณค่าของวารสารวิชาการเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ผลักดันให้ห้องสมุดต้องจัดหามาให้บริการ นอกเหนือจากเอกสาร หนังสือ และตำรา ต่าง ๆ และด้วยศักยภาพเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ส่งผลให้กระบวนการตีพิมพ์บทความวารสารวิชาการมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยจากเดิมที่ตีพิมพ์บทความในรูปแบบวารสารฉบับพิมพ์หรือรูปเล่ม ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) หรือออนไลน์ที่ผู้อ่านสามารถเข้าถึงบทความได้อย่างง่ายดาย สะดวกและรวดเร็ว ทุกที่และทุกเวลาในโลก พร้อมทั้งช่วยให้การรวบรวมและจัดการข้อมูลสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นับเป็นแนวโน้มสำคัญของห้องสมุดในปัจจุบัน ในการเรียนรู้วิธีและการบริหารจัดการในการบอกรับรูปแบบใหม่ดังกล่าว

อย่างไรก็ตามห้องสมุดหลายแห่งโดยเฉพาะห้องสมุดในประเทศกำลังพัฒนามักประสบปัญหาเรื่องงบประมาณที่มีจำกัดในการจัดหาวารสารวิชาการที่มีราคาสูง รวมทั้งนโยบายการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานที่ไม่แน่นอนในแต่ละปี สวนทางกับความต้องการของผู้ใช้บริการที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ห้องสมุดจึงได้ดำเนินการทุกวิถีทางในการหาหนทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น การสำรวจการใช้วารสารวิชาการ เพื่อพิจารณายกเลิกชื่อที่มีการใช้น้อย จัดเรียงลำดับความต้องการจากมากที่สุดไปสู่ระดับรองลงไป เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างคุ้มค่ากับการลงทุน รวมทั้งวิธีการติดต่อขอยืม ถ่ายสำเนา จากห้องสมุดแหล่งอื่น ๆ กล่าวคือไม่มีห้องสมุดแห่งใดในโลกที่จัดหาวารสาร ได้ครบทุกรายชื่อที่ผลิตหรือเผยแพร่ และอีกหนึ่งบริการที่สำคัญ และกล่าวถึงกันมากในขณะนี้ คือบริการจัดหาเฉพาะบทความที่ต้องการอ่าน (Pay per view / Pay per article) นับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยบริการรูปแบบนี้มีมานานแล้ว ให้บริการผ่านบริษัทนายหน้า ผู้แทนจำหน่าย นอกเหนือจากธรรมเนียม วัฒนธรรมเดิมของการจัดหา คือ จัดหาล่วงหน้าทั้งปีเพื่อรอให้ผู้ใช้บริการได้ใช้หรืออ่าน

หลายทศวรรษที่ผ่านมา แนวโน้มราคาวารสารวิชาการเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องอย่างไม่สมเหตุสมผล สูงกว่าภาวะอัตราเงินเฟ้อในสัดส่วนที่ไม่สมดุล โดยเฉพาะวารสารวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ (STM) ห้องสมุดในฐานะที่อยู่ต้นทางในการให้บริการแก่ผู้ใช้ ควรกำหนดนโยบาย และมาตรการ วิธีการรองรับต่อสถานการณ์ดังกล่าว สถานภาพห้องสมุดปัจจุบันเสมือนตกอยู่ในสถานะจำยอม และยอมรับทุกเงื่อนไขที่สำนักพิมพ์เป็นผู้กำหนดทิศทางในเรื่องราคาแต่เพียงฝ่ายเดียวมาตลอด เป็นหัวข้อที่ท้าทายความสามารถของบรรณารักษ์ นักสารสนเทศในฐานะผู้จัดการความรู้ ในการที่จะหาแนวทาง วิธีการดำเนินการเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้น โดยยึดผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญที่จะต้องเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ได้อย่างเท่าทัน และประหยัดงบประมาณของประเทศชาติ ซึ่งขณะนี้กระแสวารสารที่เข้าถึงได้ฟรี (Open Access) กำลังได้รับความสนใจและมีบทบาทสำคัญมาก จากผู้ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะวิกฤติของ วารสารวิชาการนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม การจัดหาวารสารเป็นงานที่มีความต่อเนื่องยาวนาน เพราะวารสารเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีกำหนดออกเป็นลำดับตามช่วงเวลาที่แน่นอน สม่ำเสมอโดยไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุด ดังนั้นเมื่อเริ่มกระบวนการจัดหา ผู้ปฏิบัติงานต้องรับผิดชอบงานจัดหาวารสารใน 1 ปี และ ปีต่อ ๆไปด้วย กระบวนการจัดหาวารสารเป็นงานที่มีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นลำดับ และต่อเนื่องเชื่อมโยง ตั้งแต่การบอกรับ การจ่ายเงินค่าบอกรับเป็นสมาชิก ตลอดจนการทวงถามวารสาร เพื่อให้ได้วารสารครบตามจำนวนตามเงื่อนไขในการเป็นสมาชิก หลังจากนั้นวารสารจะถูกนำไปสู่กระบวนการทางเทคนิค และงานบริการต่อไป การจัดหาวารสาร มี 4 วิธีการ คือ การจัดซื้อ (จากผู้ผลิตวารสารโดยตรง การจัดซื้อโดยสมัครเป็นสมาชิกหน่วยงานหรือสมาคม หรือ การจัดซื้อผ่านตัวแทนบอกรับวารสาร) การขอรับบริจาคหรือการได้รับอภินันทนาการ การแลกเปลี่ยนวารสาร และการผลิตขึ้นเอง

ปัญหาที่พบในการจัดหาวารสารที่ห้องสมุดมักประสบ คือ

1. ได้รับวารสารล่าช้า ไม่ตรงตามกำหนด

2. ได้รับวารสารไม่ครบถ้วนตามจำนวน

3. อัตราค่าสมาชิกสูงมาก โดยเฉพาะวารสารต่างประเทศในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. กรณีวารสารอิเล็กทรอนิกส์ อาจมีปัญหาในการเข้าถึง (Access) ว่าไม่สามารถสืบค้นข้อมูลฉบับเต็มได้

โดยทั่ว ๆ ไป ขั้นตอนการจัดหาวารสาร มีดังนี้

1. สำรวจความต้องการใช้วารสาร ที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีความต้องการใช้

2. ตัดสินใจว่าวารสารรายชื่อใด ควรบอกรับโดยตรงจากสำนักพิมพ์ หรือบอกรับผ่านตัวแทน

3. ตรวจสอบรายละเอียดของวารสารที่ต้องการจัดหาอย่างละเอียด ให้มีความถูกต้องมากที่สุด ข้อมูลพื้นฐานที่ควรมีคือ ชื่อวารสาร เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) สำนักพิมพ์ ราคา เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ในการจัดหาวารสาร

4. ติดต่อสำนักพิมพ์ หรือบริษัทตัวแทนบอกรับวารสาร เพื่อให้นำเสนอราคาบอกรับวารสาร ซึ่งควรติดต่อล่วงหน้าเพื่อจัดเตรียมงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอ และให้ได้รับวารสารครบถ้วนในปีนั้น

5. ส่งใบสั่งซื้อ (Purchase Order : PO) และดำเนินการชำระเงินแก่สำนักพิมพ์หรือบริษัทตัวแทนบอกรับวารสาร ซึ่งขั้นตอนนี้ห้องสมุดควรเก็บสำเนาเอกสารต่าง ๆ และทำการบันทึกการจ่ายเงิน เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานย้อนหลังได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Electronic publishingการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Serial publicationสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

Serial <b>pub</b>lication
ภาพที่ 1 ตัวอย่างหน้าปกสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

คือ สิ่งพิมพ์ที่มีกำหนดการออกอย่างต่อเนื่อง ภายในชื่อเรื่องเดียวกัน ทั้งนี้ส่วนใหญ่มักมีหมายเลขแสดงลำดับที่การออกในแต่ละช่วงปีที่ดำเนินการจัดพิมพ์และเผยแพร่ เช่น วารสาร Nature Medicine ซึ่งมีกำหนดออกรายเดือน ฉบับประจำเดือน พ.ค. 2554 คือ May 2011, Volume 17 No 5 pp515-632

ตัวอย่างกำหนการออก

รายสัปดาห์ (Weekly) คือ 7 วัน : ครั้ง

รายปักษ์ (Bi-weekly) คือ 15 วัน : ครั้ง หรือ ครึ่งเดือน : ครั้ง

รายเดือน (Monthly) คือ 1 เดือน : ครั้ง

รายสองเดือน (Bi-monthly) คือ 2 เดือน : ครั้ง

รายสามเดือน (Quarterly) คือ 3 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 4 ฉบับ

รายสี่เดือน (Quarterly) คือ 4 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 3 ฉบับ

รายหกเดือน (Two times a year) คือ 6 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 2 ฉบับ

รายปี (Annually) คือ 1 ปี : ครั้ง เช่น รายงานประจำปี

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องนี้รวมถึง วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งพิมพ์รายปี เช่น รายงานประชุมปี รายงานการสำรวจ สถิติ เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Public key cryptographyการเข้ารหัสลับแบบกุญแจสาธารณะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Public expenditureรายจ่ายภาครัฐ [เศรษฐศาสตร์]
Public investmentการลงทุนภาครัฐ [เศรษฐศาสตร์]
Public ownershipหน่วยงานธุรกิจของรัฐ [เศรษฐศาสตร์]
Public revenueรายได้แผ่นดิน, รายได้แผ่นดิน [เศรษฐศาสตร์]
Public sectorภาครัฐ [เศรษฐศาสตร์]
Public welfareสวัสดิภาพของประชาชน [เศรษฐศาสตร์]
Public worksการทำงานสาธารณะ [เศรษฐศาสตร์]
public domain softwareซอฟต์แวร์สาธารณะ [คอมพิวเตอร์]
Cataloging of serial publicationsการทำบัตรรายการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Cataloging of government publicationsการทำรายการสิ่งพิมพ์รัฐบาล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Web publishingการพิมพ์บนเว็บ [คอมพิวเตอร์]
Desktop publishing การจัดพิมพ์ตั้งโต๊ะ [คอมพิวเตอร์]
Publication Numberหมายเลขที่ตีพิมพ์โฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Publication Dateวันที่ตีพิมพ์โฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Desktop publishingการจัดพิมพ์ตั้งโต๊ะ
โปรแกรมที่ยอมให้ผู้ใช้ผสมผสานข้อความกับภาพลงบนจอเดียวกัน หรือในหน้ากระดาษแผ่นเดียวกันได้ โปรแกรมประเภทนี้มีประโยชน์สำหรับการจัดทำ จดหมายข่าว แผ่นพับ เอกสาร รายงาน หรือนามบัตร [คอมพิวเตอร์]
Publicationsเอกสารต่าง ๆ รวมถึงเอกสารสิทธิบัตรที่ประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่จัดพิมพ์เตรียมไว้ให้แก่สาธารณะเข้าไปดู [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Public exposureการรับรังสีของบุคคลทั่วไป, การได้รับรังสีของบุคคลทั่วไปจากต้นกำเนิดรังสี หรือจากการดำเนินกิจการทางรังสีซึ่งได้รับอนุญาต หรือกรณีเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการได้รับรังสีจากการปฏิบัติงาน จากการรักษาทางการแพทย์ และจากต้นกำเนิดรังสีในธรรมชาติ (ดู occupational exposure และ medical exposure ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Dental public healthทันตสาธารณสุข [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Public telephoneโทรศัพท์สาธารณะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Public offeringการเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชน
การที่บริษัทนำหลักทรัพย์ของตนออกเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป จุดประสงค์เพื่อระดมเงินทุนไปขยายกิจการและเพื่อกระจายการถือครองหลักทรัพย์ให้ประชาชนทั่วไป การเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนจะต้องกระทำผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่รับเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (underwriters) จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และต้องจัดทำหนังสือชี้ชวนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ [ตลาดทุน]
Acquisition of serial publicationsการจัดหาสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง [TU Subject Heading]
Action research in public healthวิจัยปฏิบัติการในงานสาธารณสุข [TU Subject Heading]
Advertising, Public serviceโฆษณาบริการสาธารณะ [TU Subject Heading]
Authors and publishersนักประพันธ์กับสำนักพิมพ์ [TU Subject Heading]
Cataloging of government publicationsการทำรายการสิ่งพิมพ์รัฐบาล [TU Subject Heading]
Cataloging of serial publicationsการทำรายการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง [TU Subject Heading]
CD-ROM publishingการจัดพิมพ์ซีดี-รอม [TU Subject Heading]
College publicationsสิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย [TU Subject Heading]
Communication in public administrationการสื่อสารในการบริหารรัฐกิจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pubDesktop publishing lets you produce books quickly and cheaply. It's like killing two birds with one stone.
pubThe magazine Look is no longer being published.
pubU.S.S.R. stands for the Union of Soviet Socialist Republics.
pubYou'll soon get used to speaking in public.
pubI suspect they water down the beer in that pub.
pubThat publishing company is in the black.
pubThat politician has come down in the world since the so-called "Recruit scandal" was publicized.
pubAmerican parents are willing to say good things about their children in public.
pubThe United States is a republic.
pubPeople everywhere yearn for public leaders dedicated to world peace.
pubSoviet and Western observers have warned that if the Muslim republics do not join the commonwealth, they may form a separate group, setting up a volatile ethnic and religious split.
pubLet's not wash our dirty linen in public.
pubThis place isn't convenient to public transportation.
pubIs there a public phone around here?
pubThis scandal has severely damaged the public image of our company.
pubI don't want this news to be made public yet.
pubThis hotel is conveniently located in terms of public transportation.
pubSending manuscript after manuscript paid off. A magazine finally published my work.
pubIs this building open to the public?
pubIs there a public toilet in this building?
pubThis national treasure can be seen by the public only once a year.
pubThe editor and publisher of this magazine was criticized by some readers.
pubThis will be his first match in the public eye.
pubThis event was good publicity for the company.
pubThe swimming pool is open to the public.
pubThis local newspaper is published once a week.
pubThis town boasts a large public library.
pubThis garden is open to the public.
pubCan I make a credit card call on this public phone?
pubThis road leads to the public hall.
pubThe art museum is open to the public.
pubYou're going to get much publicity with this book.
pubThese trees will screen our new house from public view.
pubThere are so many anti-smoking campaigns these days maybe it really is a threat to the public order.
pubThis is by far the best novel that has been published this year.
pubIn the past I used to vote the Democratic ticket, but from now on I'll climb on the Republican's bandwagon.
pubIn the past I used to vote for the Democratic ticket, but from now on I'll climb on the Republican bandwagon.
pubBut today smoking in public places is forbidden or strictly restricted.
pubJohn ordered the book from the publisher in the United States.
pubSuch an act will be judged at the bar of public opinion.
pubAnd unlike Oshin, they do complain although certainly not at work and generally not in public.
pubThe old Italian oil painting was never exhibited in public.
pubThe news brought her a lot of publicity.
pubThat movie star has a large public.
pubThe song caught on with the public.
pubThe song caught on with the public.
pubThe song caught on with the public.
pubThe song caught on with the public.
pubThe firm publishes educational books.
pubThe company published a new magazine.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
desktop publishingการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะใช้ตัวย่อว่า DTP (อ่านว่า ดีทีพี) หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
khmer republic() ชื่อทางการประเทศเขมร
mons pubisหัวเหน่า
pub(พับ) n. โรงเหล้าเล็ก ๆ ,โรงแรมเล็ก ๆ ,ภัตตาคารเล็ก ๆ, Syn. public house
puberty(พิว'เบอที) n. วัยที่เริ่มสามารถผสมพันธุ์ได้,วัยหนุ่มวัยสาว, See also: pubertal adj.
pubes(พิว'บิช) n. บริเวณหัวหน่าว,ขนบริเวณหัวหน่าว,กระดูกบริเวณหัวหน่าว,พหูพจน์ของ pubis
pubescent(พิวเบส'เซินทฺ) adj. ย่างเข้าสู่วัยหนุ่มวัยสาว,เกี่ยวกับpuberty (ดู) ., See also: pubescence,pubescency n.
pubic(พิว'บิค) adj. เกี่ยวกับหรืออยู่ที่บริเวณหัวหน่าว
pubis(พิว'บิส) n. กระดูกหัวหน่าว,ส่วนหน้าอกของแมลง pl. pubes
public(พับ'ลิค) n. สาธารณชน,สาธารณ adj. เกี่ยวกับสาธารณชน,โดยส่วนรวม,มีชื่อเสียง,เลื่องลือ,ระดับชาติ -Phr. (go public ขายหุ้นแก่สาธารณะ) -Phr. (in public โดยเปิดเผย,ไม่ใช่ส่วนตัว,ในที่สาธารณะ)
public billn. กฎหมายที่เกี่ยวกับมหาชน
public bondn. พันธบัตร
public corporationn. เทศบาล
public debtn. หนี้สินของรัฐ., Syn. nationaldebt
public defendern. ทนายของรัฐ
public domainn. ที่ดินของรัฐ,สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานทางวรรณกรรมที่สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์หมดอายุ,สาธารณสมบัติ,ของสาธารณะหมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นแล้วผู้สร้างหรือเจ้าของยินยอมให้ใคร ๆ มาคัดลอกนำไปใช้ได้ โดยไม่ผิดพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เช่น โปรแกรม Cuwriter ในระบบเครือข่าย จะมีกลุ่มโปรแกรมกลุ่มหนึ่งเรียกว่า PDS ย่อมาจาก public domain software เป็นที่รวมของโปรแกรมฟรีต่าง ๆ ที่ใคร ๆ ก็สามารถคัดลอกไปใช้ได้
public fundsn. เงินกู้หรือใบกู้เงินของรัฐ
public healthn. สาธารณสุขศาสตร์
public housen. โรงขายเหล้าหรือ ภัตตาคารเล็ก ๆ
public lawกฎหมายมหาชน,กฎหมายที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชน
public nuisancen. ผู้ก่อกวนความไม่สงบต่อชุมชน
public opinionn. มติมหาชน,ความเห็นโดยทั่วไปของสาธารณชน
public prosecutorn. อัยการ
public relationsn. ประชาสัมพันธ์
public roomn. ห้องพักสาธารณะ,ห้องสาธารณะ
public salen. การขายเลหลัง
public schooln. (ในอเมริกา) โรงเรียนประ-ถมหรือโรงเรียนมัธยมของรัฐบาล, (ในอังกฤษ) โรงเรียนมัธยมกินนอน, See also: public-school adj.
public servantn. ข้าราชการ,ผู้รับใช้ประชาชน
public servicen. การบริการสาธารณะ,การบริหารประชาชน,กิจการของข้าราชการ
public televisionn. โทรทัศน์เพื่อชุมชน
public utilityn. กิจการที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภค,สาธารณูปโภค, See also: public-utility,adj.
public worksn. สิ่งก่อสร้าง (ถนนหนทาง,เขื่อนที่ทำการไปรษณีย์และอื่น ๆ) ที่เป็นสาธารณูปโภค
public-mindedadj. มีจิตใจเพื่อสธารณชน
public-opinion polln. การสำรวจมติมหาชน
public-speakingn. การแสดงปาฐกถา,การกล่าวคำปราศรัย,การพูดในที่ชุมนุมชน
public-spiritedadj. มีใจสาธารณกุศล,มีจิตใจเพื่อสธารณชน
publican(พับ'ละเคิน) n. เจ้าของหรือผู้จัดการโรงขายเหล้า
publication(พับละเค'เชิน) n. การประกาศ,การแถลง,การโฆษณา,การพิมพ์โฆษณา,หนังสือพิมพ์,สิ่งตีพิมพ์, Syn. printing,publicity
publicist(พับ'ลิซิสทฺ) n. นักหนังสือพิมพ์,นักประชาสัมพันธ์,นักเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนหรือการเมือง,ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายมหาชน หรือกฎหมายระหว่างประเทศ
publicity(พับลิส'ซิที) n. การโฆษณา,การเผยแพร่,การประชาสัมพันธ์,ชื่อเสียง
publicize(พับ'ลิไซซ) vt. โฆษณา,ประกาศ,เผยแพร่, Syn. air,advertise,disseminate
publicly(พับ'ลิคลี) adv. ในที่สาธารณะ,โดยเปิดเผยแก่คนทั่วไป,ในนามของชุมชน,ต่อธารกำนัล,ต่อสาธารณชน,โดยรัฐบาล,โดยกลุ่มชน, Syn. generally,popularly
publicness(พับ'ลิคนิส) n. สาธารณสภาพ,การเปิดเผยแก่คนทั่วไป,ภาวะชุมชน
publish(พับ'ลิช) vt. ประกาศ,โฆษณา,แถลง,ตีพิมพ์. vi. ตีพิมพ์,ออกหนังสือ, See also: publishable adj., Syn. issue,announce,promulgate
publisher(พับ'ลิเชอะ) n. ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา,สำนักพิมพ์,ผู้ประกาศ,ผู้แถลง,ผู้โฆษณา
publishing(พับ'ลิชชิง) n. กิจการพิมพ์,กิจ-การของผู้พิมพ์ผู้โฆษณา,กิจการของสำนักพิมพ์
publishing housen. สำนักพิมพ์,สำนักพิมพ์จำหน่าย
republic(รีพับ'ลิค) n. สาธารณรัฐ
republican(รีพับ'ลิเคิน) adj.,n. (ผู้สนับสนุน) เกี่ยวกับสาธารณรัฐ, Republican adj.,n. (สมาชิก) เกี่ยวกับพรรค Republican Partyในอเมริกา
united arab republicn. ชื่อเดิมของอียิปต์

English-Thai: Nontri Dictionary
puberty(n) ความแตกเนื้อหนุ่มสาว,วัยหนุ่มสาว
PUBLIC public house(n) ร้านขายเหล้า
PUBLIC public relations(n) การประชาสัมพันธ์
PUBLIC public servant(n) ข้าราชการ
PUBLIC public utility(n) สิ่งสาธารณูปโภค
public(adj) สาธารณะ,ของประชาชน,เพื่อประชาชน,ของหลวง,ของรัฐบาล,โดยส่วนรวม
public(n) ที่สาธารณะ,สาธารณชน,ประชาชน,ชุมชน
publication(n) การโฆษณา,การประกาศ,การพิมพ์หนังสือจำหน่าย,สิ่งพิมพ์
publicist(n) นักเขียนข่าวการเมือง,นักหนังสือพิมพ์,นักประชาสัมพันธ์
publicity(n) การโฆษณา,การประกาศ,การเปิดเผย,การเผยแพร่,การประชาสัมพันธ์
publish(vt) โฆษณา,ประกาศ,พิมพ์โฆษณา,ตีพิมพ์
publisher(n) ผู้พิมพ์โฆษณา,ผู้โฆษณา,ผู้ประกาศ,สำนักพิมพ์
republic(n) สาธารณรัฐ
republican(adj) เกี่ยวกับสาธารณรัฐ
republican(n) ผู้นิยมระบอบสาธารณรัฐ
republication(n) การพิมพ์ใหม่,การตีพิมพ์อีก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้องสมุดประชาชน    [N] public library, Example: กรุงเทพมหานครให้งบประมาณสร้างห้องสมุดประชาชนขึ้นทั่วกรุงเทพ 20 แห่ง, Thai definition: ห้องสมุดสำหรับประชาชน
กปส.    [N] Public Relations Department, Syn. กรมประชาสัมพันธ์
ปชส.    [N] public relations, Syn. ประชาสัมพันธ์, Thai definition: การติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันถูกต้องต่อกัน
ปส. [N] Department of Public Welfare, See also: DPW, Syn. กรมประชาสงเคราะห์
พีอาร์    [N] P.R., See also: public relation, Syn. ประชาสัมพันธ์
ยธ. [N] Public Works Department, Syn. กรมโยธาธิการ
ร.บ. [N] bachelor of public administration, Syn. รัฐศาสตรบัณฑิต
สธ [N] Ministry of Public Health, Syn. กระทรวงสาธารณสุข
อก. [N] public prosecutor, Syn. อัยการ
อคส. [N] Public Warehouse Organization, See also: PWO, Syn. องค์การคลังสินค้า
สถานที่สาธารณะ    [N] public place, Syn. ที่สาธารณะ
สิ่งตีพิมพ์    [N] printed matter, See also: published material
สวนสาธารณะ    [N] park, See also: public park
เครือข่ายโทรศัพท์    [N] public telephone network, See also: switched telephone network
โทรศัพท์สาธารณะ [N] public telephone
ร้านเหล้า    [N] pub, See also: liquor shop, liquor outlet, Example: เมื่องานเลี้ยงหรูหราเลิกรา ผมกับเพื่อนสองสามคนก็ไปนั่งที่ร้านเหล้าริมถนนต่อ, Count unit: ร้าน, Thai definition: ร้านที่ขายเหล้า
โรงพิมพ์ [N] press, See also: publisher, Syn. สำนักพิมพ์, สถานที่พิมพ์, Count unit: โรง, แห่ง
ส่วนรวม    [N] public, See also: community at large, Syn. ส่วนกลาง, สาธารณะ
สาธารณชน    [N] public, Syn. มวลชน, หมู่ชน, มหาชน
สาธารณประโยชน์    [N] public benefit, See also: public good
สาธารณรัฐ    [N] republic
สาธารณรัฐประชาชนจีน    [N] The Republic of China, Syn. ประเทศจีน, เมืองจีน
สาธารณสุข    [N] public health
สาธารณะ    [N] public, See also: community at large, Syn. ส่วนกลาง, ส่วนรวม
สาธารณูปโภค    [N] public utility
ขนส่งมวลชน    [N] mass transportation, See also: public transportation, Example: กรุงเทพฯ ประสบปัญหาการจราจรติดขัด เพราะยังไม่มีระบบขนส่งมวลชน ที่รองรับคนโดยสารจำนวนมากและมีความสะดวกสบายเพียงพอ, Thai definition: เคลื่อนย้ายคนจำนวนมากจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
บริษัทมหาชน    [N] public company, Example: รัฐมนตรีคนใหม่ย่อมจะวิเคราะห์และคาดการณ์อนาคตของบริษัทมหาชนไว้อย่างแจ่มแจ้ง ว่าหากผลักดันต่อไปก็ยังมองไม่เห็นลู่ทางแห่งความสำเร็จ, Count unit: บริษัท, Thai definition: บริษัทซึ่งมีผู้ถือหุ้นจำนวนมาก หุ้นนั้นสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้
สวัสดิภาพสังคม    [N] public welfare, Example: นักการเมืองพวกนี้ทำได้แค่เล่นลิ้นว่าเป็นห่วงสวัสดิภาพสังคมของประชาชนแล้วก็ไม่ทำอะไรเลย
วัยแรกรุ่น    [N] puberty, See also: adolescence, teens, Example: วัยของเธอเพิ่งย่างเข้าสู่วัยแรกรุ่นควรจะได้สัมผัสกับโลกอันสดสวย, Thai definition: วัยที่เข้าสู่วัยหนุ่มสาว
สิ่งพิมพ์เผยแพร่    [N] publication, Example: ห้องสมุดประชาชนอำเภอจะเป็นแหล่งบริการข่าวสารข้อมูลในหมู่บ้าน โดยการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์เผยแพร่ที่เหมาะสมให้กับชาวชนบท, Thai definition: สมุด แผ่นกระดาษ หรือวัตถุใดๆ ที่พิมพ์ขึ้น โดยมีเนื้อหาที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลข้อมูลต่อสาธารณะชน
รายได้แผ่นดิน    [N] public revenue
สาธารณรัฐ    [N] republic, Example: ประเทศจีนมีชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน, Thai definition: ประเทศที่มีระบอบการปกครองที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุข
สาธารณภัย    [N] public hazard, See also: public danger, Example: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การช่วยเหลือราษฎรผู้ซึ่งประสบสาธารณภัยทั่วประเทศ, Thai definition: ภัยที่เกิดกับคนหมู่มาก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ผู้พิมพ์โฆษณา    [N] publisher, Example: ดาราสาวได้เป็นโจทก์ฟ้องผู้พิมพ์โฆษณาหนังสือพิมพ์เป็นจำเลยในคดีหมิ่นประมาท
ผู้พิมพ์จำหน่าย    [N] publisher, Example: สำนักพิมพ์ดอกหญ้าได้ลิขสิทธ์เป็นผู้พิมพ์จำหน่ายนวนิยายเรื่องนี้แต่เพียงผู้เดียว
ราชการ    [N] government service, See also: service of the crown, public service, officialdom, bureaucracy, crown service, Example: พระองค์ได้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไปในอนาคต, Thai definition: การงานของรัฐบาลหรือของพระเจ้าแผ่นดิน
โรงเรียนเทศบาล [N] municipal school, See also: public school, Example: หนังขายยามักจะมาฉายที่สนามโรงเรียนเทศบาล, Count unit: โรง, แห่ง, Thai definition: โรงเรียนที่เดิมอยู่ในความดูแลอุปการะของเทศบาล
ว่าราชการ    [V] administer (the official, public or civil affairs), Example: ในวันธรรมดาพระองค์เสด็จออกว่าราชการ และให้ราษฎรเข้าเฝ้าอยู่ใกล้ชิด และทรงอบรมศีลธรรมจรรยาแก่ราษฎร
ศาลา    [N] pavilion, See also: wayside shelter, hall, public house/building, Example: ชาวบ้านช่วยกันจับชายผ้า แห่ผ้าป่ามาโอบล้อมศาลาที่เตรียมไว้สำหรับเทศน์, Count unit: หลัง, Thai definition: อาคารหรือสถานที่บางแห่ง ใช้เพื่อประโยชน์การงานอย่างใดอย่างหนึ่ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ส่วนรวม    [N] public, Example: เขาทำงานเพื่อส่วนรวมโดยแท้, Thai definition: ส่วนที่ใช้ร่วมกัน
สาธารณประโยชน์    [N] public benefit, See also: public use, public interest, Example: เศรษฐีท่านนี้ได้บริจาคที่ดินเพื่อใช้ทำสาธารณประโยชน์สำหรับชุมชน, Thai definition: ประโยชน์สำหรับประชาชนส่วนรวม, ผลดีแก่คนทั่วไป
สาธารณสุข    [N] public health, Example: รัฐบาลให้ความสำคัญกับงบประมาณด้านการศึกษาและสาธารณสุข, Thai definition: กิจการเกี่ยวกับการป้องกัน การบำบัดโรค การรักษา และส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
สาธารณูปโภค    [N] public utility, Example: โครงการด้านสาธารณูปโภคบางโครงการอาจจะมีการชะลอไปเพราะขาดเงินงบประมาณ, Thai definition: บริการสาธารณะที่จัดทำเพื่ออำนวยประโยชน์แก่ประชาชนในสิ่งอุปโภคที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต เช่น การไฟฟ้า การประปา การเดินรถประจำทาง โทรศัพท์
หลวง    [ADJ] public, See also: official, Syn. สาธารณะ, Example: คนขับรถบรรทุกประลองความเร็วกันบนถนนหลวง
โลน [N] crab lice, See also: Phthirus publis, Thai definition: ชื่อแมลงขนาดเล็ก ตัวยาว ลำตัวค่อนไปทางรูปไข่แบน สีขาวปนน้ำตาลอ่อน ไม่มีปีก ปลายขางอแหลมเกือบเป็นง่ามเหมือนก้ามปู อาศัยอยู่ตามบริเวณขนในที่ลับของคน กัดและดูดเลือดกินเป็นอาหาร
สถานีอนามัย    [N] health station, See also: public health center, Syn. สุขศาลา, Example: ชาวชนบทมักอาศัยสมุนไพรเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากสถานีอนามัย, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานที่ให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย คือ ทั้งตรวจรักษาและป้องกันโรคให้แก่ประชาชน
สาธารณชน    [N] public, See also: community, people in general, masses of the people, Example: ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้แสดงอาการแตกหักออกมาให้สาธารณชนทราบ, Thai definition: ประชาชนทั่วไป
ที่พักผ่อน    [N] recreation place, See also: resting place, public place of entertainment, Syn. ที่พักผ่อนหย่อนใจ, Example: สวนจตุจักรเป็นที่พักผ่อนและที่ออกกำลังกายสำหรับคนกรุงเทพมหานคร
แบกหน้า [V] be shameless to, See also: be constantly gazed by the public, endure shame, Syn. ตากหน้า, Example: ผมไม่ยอมแบกหน้าไปขอความกรุณาจากเขา, Thai definition: จำใจกลับมาแสดงตัวหรือติดต่อกับผู้ที่ตนเคยทำไม่ดี ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมมาก่อนอีก, Notes: (สำนวน)
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่    [N] senior government official, See also: high-ranking government servant/public servant/public official, Syn. ข้าราชการชั้นสูง, Example: ผบ.เหล่าทัพข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และนักการเมืองพร้อมใจกันร่วมอวยพรวันเกิดให้นายกรัฐมนตรี, Count unit: ท่าน, Thai definition: ข้าราชการที่มีตำแหน่งในระดับสูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อำนาจรัฐ[n. exp.] (amnāt rat) EN: jurisdiction   FR: pouvoirs publics [mpl]
อนาจาร[n.] (anājān) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency   FR: obscénité [f]
แบกหน้า[v. exp.] (baēk nā) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame   
แบบฟอร์มการลงโฆษณา[n. exp.] (baēpføm kān long khōtsanā) FR: formulaire d'insertion publicitaire [m]
บรรณาธิการ[n.] (bannāthikān) EN: editor   FR: éditeur [m] ; directeur de publication [m] ; rédacteur en chef [m]
บรรณาธิการิณี[n.] (bannāthikārinī) EN: editress ; woman editor   FR: directrice de publication [f] ; rédactrice en chef [f] ; éditrice [f]
บรรษัท[n.] (bansat) EN: enterprise ; public organization ; government agency ; government-owned corporation ; corporation   FR: société [f] ; compagnie [f] ; entreprise publique [f] ; société publique [f]
บริการสาธารณะ[n. exp.] (børikān sāthārana) FR: service public [m]
บริษัทโฆษณา[n. exp.] (børisat khōtsanā = børisat khōsanā) EN: advertising agency   FR: agence publicitaire [f] ; agence de publicité [f]
บริษัทมหาชน[n. exp.] (børisat mahāchon) EN: public company ; public corporation   FR: société publique [f]
บริษัทมหาชนจำกัด[n. exp.] (børisat mahāchon jamkat) EN: public limited company ; stock corporation (Am.) ; corporation (Am.)   
ฉ้อเงินหลวง[v. exp.] (chø ngoen lūang) EN: misappropriate public funds   
สาธารณะ[n. exp.] (chǿng sāthārana) FR: chaîne publique [f]
โดยเปิดเผย[adv.] (dōi poētphoēi) EN: openly ; publicly   FR: ouvertement
ไฟถนน[X] (fai thanon) EN: street light ; streetlamp   FR: lampadaire [m] ; réverbère [m] ; éclairage public [m]
หัวหน่าว[n.] (hūanāo) EN: pubis   FR: pubis [m]
แจ้งความ[v.] (jaēngkhwām) EN: report ; inform ; notify ; advertise ; make a report   FR: annoncer ; notifier ; faire de la publicité
เจ้าหน้าที่[n.] (jaonāthī) EN: official ; government official ; officer in charge ; authority   FR: agent public [m] ; officiel [m] ; fonctionnaire [m, f] ; fonctionnaire responsable [m] ; autorités [fpl]
จัดพิมพ์[v.] (jatphim) EN: publish   FR: éditer ; publier
จัดพิมพ์โดย...[v. exp.] (jatphim dōi …) EN: published by …   FR: édité par …
การอภิปรายสาธารณะ[n. exp.] (kān aphiprāi sāthārana) EN: forum   FR: débat public [m] ; forum [m]
การบริหารจัดการภาครัฐ [n. exp.] (kān børihān jatkān phāk rat) EN: Public Sector Management Quality Award (PMQA)   
การจัดเก็บภาษีอากร[n. exp.] (kān jat kep phāsī-ākøn) EN: public revenue ; revenue receipts ; tax receipts   
การจัดพิมพ์[n.] (kān jatphim) FR: publication [f]
การคลัง[n.] (kānkhlang) EN: finance ; public finance   FR: finances [fpl]
การคมนาคม[n. exp.] (kān khomanākhom) EN: public transportation   FR: transports publics [mpl]
การโฆษณา[n.] (kān khōtsanā = kān khōsanā) EN: publicity ; advertisement ; advertising   FR: publicité [f] ; propagande [f]
การลงโฆษณา[n. exp.] (kān long khōtsanā) FR: insertion publicitaire [f]
การออกหนังสือ[n. exp.] (kān øk nangseū) FR: publication d'un livre [f]
การประชาสัมพันธ์[n. exp.] (kān prachāsamphan) EN: public relations   FR: relations publiques [fpl]
การประชุมสาธารณะ[n. exp.] (kān prachum sāthārana) EN: public meeting   FR: réunion publique [f]
การรณรงค์การโฆษณา[n. exp.] (kān ronnarong kān khōtsanā = kān ronnarong kān khōsanā) EN: advertising campaign ; publicity campaign   FR: campagne publicitaire [f] ; campagne de publicité [f]
การสำรวจประชามติ[n. exp.] (kān samrūat prachāmati) EN: public opinion survey   FR: sondage d'opinion [m] ; enquête publique [f]
การแถลง[n.] (kān thalaēng) EN: stating ; announcement ; declaration ; proclamation ; annunciation ; noticing ; clarification ; publication   FR: déclaration [f]
การแถลงข่าว[n.] (kān thalaēngkhāo) EN: publication ; giving information ; news publishing ; announcement ; press conference   
การทิ้งหน้าที่ราชการ[n. exp.] (kān thing nāthī rātchakān) EN: abandonment of a public office   
เกาหลีเหนือ[n. prop.] (Kaolī-Neūa) EN: North Korea ; Democratic People's Republic of Korea   FR: Corée du Nord [f]
เกาหลีใต้[n. prop.] (Kaolī-Tāi) EN: South Korea ; Republic of South Korea   FR: Corée du Sud [f]
ค่าโฆษณา[n. exp.] (khā khōtsanā = khā khōsanā) EN: advertising expenses ; publicity expenses   FR: dépenses publicitaires [fpl]
ข้าราชการ[n.] (khārātchakān) EN: government officer ; government employee ; civil servant ; public servant   FR: fonctionnaire (de l'État) [m, f] ; agent de l'État [m] ; serviteur de l'État [m] (litt.)
ข้าราชการวิสามัญ[n. exp.] (khārātchakān wisāman) EN: temporary government employee   FR: agent temporaire de la fonction publique [m] ; fonctionnaire temporaire [m]
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน [n. prop.] (Khēt Børihān ¯Phi_sēt Hǿng -Kong haeng Sāthāranarat Prachāchon Jīn) EN: Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China   
ขี้ฉ้อกลางเมือง[v. exp.] (khīchø klāngmeūang) EN: defraud the public   
ของหลวง[n. exp.] (khønglūang) EN: state property ; public property   
ขนส่งมวลชน[n. exp.] (khonsong mūanchon) EN: mass transportation ; public transportation   FR: transport public [m] ; transport de masse [m]
คนทั่วไป[n. exp.] (khon thūapai) EN: general public   FR: grand public
โฆษณา[v.] (khōtsanā = khōsanā) EN: advertise ; publicize ; publish ; announce ; broadcast ; propagate ; get publicity   FR: faire la publicité de ; faire de la pub (fam.)
โฆษณาการ[n.] (khōtsanākān) EN: advertisement ; announcement ; public notice   FR: annonce publicitaire [f]
ความเป็นหนุ่ม [n. exp.] (khwām pen num) FR: puberté [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PUB    P AH1 B
PUBS    P AH1 B Z
PUBIC    P Y UW1 B IH0 K
PUBCO    P AH1 B K OW0
PUBLIC    P AH1 B L IH0 K
PUBLIX    P AH1 B L IH0 K S
PUBLISH    P AH1 B L IH0 SH
PUBLICS    P AH1 B L IH0 K S
PUBERTY    P Y UW1 B ER0 T IY0
PUBLICIS    P AH0 B L IY1 S IH2 S
PUBLICLY    P AH1 B L IH0 K L IY0
REPUBLIC    R IY0 P AH1 B L AH0 K
PUBLIC'S    P AH1 B L IH0 K S
PUBLICKER    P AH1 B L IH0 K ER0
REPUBLICS    R IY0 P AH1 B L IH0 K S
NONPUBLIC    N AA0 N P AH1 B L IH0 K
PUBLICIZE    P AH1 B L AH0 S AY2 Z
PUBLICITY    P AH0 B L IH1 S AH0 T IY0
PUBLISHED    P AH1 B L IH0 SH T
PUBLISHER    P AH1 B L IH0 SH ER0
PUBLICIST    P AH1 B L AH0 S IH2 S T
PUBLISHES    P AH1 B L IH0 SH AH0 Z
PUBLITECH    P AH1 B L IH2 T EH2 K
PUBLISHERS    P AH1 B L IH0 SH ER0 Z
REPUBLICAN    R AH0 P AH1 B L IH0 K AH0 N
PUBLISHING    P AH1 B L IH0 SH IH0 NG
REPUBLIC'S    R IY0 P AH1 B L IH0 K S
REPUBLICAN    R IY0 P AH1 B L AH0 K AH0 N
PUBLICISTS    P AH1 B L AH0 S IH2 S T S
PUBLICISTS    P AH1 B L AH0 S IH2 S S
PUBLICALLY    P AH1 B L IH0 K L IY0
PUBLICISTS    P AH1 B L AH0 S IH2 S
PUBLICIZED    P AH1 B L AH0 S AY2 Z D
REPUBLICANS    R AH0 P AH1 B L IH0 K AH0 N Z
PUBLISHINGS    P AH1 B L IH0 SH IH0 NG Z
UNPUBLISHED    AH0 N P AH1 B L IH0 SH T
REPUBLICANS    R IY0 P AH1 B L AH0 K AH0 N Z
INTERPUBLIC    IH2 N T ER0 P AH1 B L IH0 K
PUBLICATION    P AH2 B L IH0 K EY1 SH AH0 N
PUBLICIZING    P AH1 B L AH0 S AY2 Z IH0 NG
PUBLISHER'S    P AH1 B L IH0 SH ER0 Z
PUBLISHERS'    P AH1 B L IH0 SH ER0 Z
REPUBLICANS'    R IY0 P AH1 B L IH0 K AH0 N Z
REPUBLICANS'    R AH0 P AH1 B L IH0 K AH0 N Z
REPUBLICAN'S    R IY0 P AH1 B L IH0 K AH0 N Z
UNPUBLICIZED    AH0 N P AH1 B L AH0 S AY0 Z D
REPUBLICBANK    R IY0 P AH1 B L IH0 K B AE2 NG K
PUBLICATIONS    P AH2 B L IH0 K EY1 SH AH0 N Z
PUBLISHING'S    P AH1 B L IH0 SH IH0 NG Z
REPUBLICANISM    R AH0 P AH1 B L IH0 K AH0 N IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pub    (n) (p uh1 b)
pubs    (n) (p uh1 b z)
pubic    (j) (p y uu1 b i k)
public    (n) (p uh1 b l i k)
puberty    (n) (p y uu1 b @ t ii)
publics    (n) (p uh1 b l i k s)
publish    (v) (p uh1 b l i sh)
publican    (n) (p uh1 b l i k @ n)
publicly    (a) (p uh1 b l i k l ii)
republic    (n) (r i1 p uh1 b l i k)
pub-crawl    (v) - (p uh1 b - k r oo l)
publicans    (n) (p uh1 b l i k @ n z)
publicist    (n) (p uh1 b l i s i s t)
publicity    (n) (p uh1 b l i1 s i t ii)
publicize    (v) (p uh1 b l i s ai z)
published    (v) (p uh1 b l i sh t)
publisher    (n) (p uh1 b l i sh @ r)
publishes    (v) (p uh1 b l i sh i z)
republics    (n) (r i1 p uh1 b l i k s)
pub-crawls    (v) - (p uh1 b - k r oo l z)
publicists    (n) (p uh1 b l i s i s t s)
publicized    (v) (p uh1 b l i s ai z d)
publicizes    (v) (p uh1 b l i s ai z i z)
publishers    (n) (p uh1 b l i sh @ z)
publishing    (v) (p uh1 b l i sh i ng)
republican    (n) (r i1 p uh1 b l i k @ n)
pub-crawled    (v) - (p uh1 b - k r oo l d)
publication    (n) (p uh2 b l i k ei1 sh @ n)
publicizing    (v) (p uh1 b l i s ai z i ng)
republicans    (n) (r i1 p uh1 b l i k @ n z)
unpublished    (j) (uh1 n p uh1 b l i sh t)
pub-crawling    (v) - (p uh1 b - k r oo l i ng)
publications    (n) (p uh2 b l i k ei1 sh @ n z)
republicanism    (n) (r i1 p uh1 b l i k @ n i z @ m)
public-spirited    (j) - (p uh2 b l i k - s p i1 r i t i d)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出版[しゅっぱん, shuppan] Thai: การตีพิมพ์ English: publication (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bundesrepublik(n) |die| ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ย่อมาจาก Bundesrepublik Deutschland
Publikum(n) |das, nur Sing.| สาธารณชน, ที่สาธารณะ
Publikum(n) |das, nur Sing.| ผู้ชม,ผู้ดู

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akademieschrift {f}academic publication [Add to Longdo]
Aktiengesellschaft {f} (AG) [econ.]public limited company (PLC) [Br.] [Add to Longdo]
die Allgemeinheitthe general public [Add to Longdo]
Allgemeinwohl {n}general public interest [Add to Longdo]
die AlpenrepublikenAustria and Switzerland [Add to Longdo]
Amtsarzt {m}; Amtsärztin {f}public health officer; medical officer [Add to Longdo]
Anleihe {f}loan; public loan [Add to Longdo]
Arbeitslosenversicherung {f} | Arbeitslosenversicherungen {pl} | Gesetzliche Arbeitslosenversicherung {f}unemployment insurance | unemployment insurances | Public Unemployment Insurance [Add to Longdo]
Auftragsvergabe {f}; Auftragswesen {n} | öffentliche Auftragsvergabe {f}; öffentliches Auftragswesenprocurement | public procurement [Add to Longdo]
Auktion {f}public sale [Add to Longdo]
Ausgabe: Unveröffentlichte WerkeEdition: Unpublished items [Add to Longdo]
Auslegeschrift {f}examined and published application [Add to Longdo]
öffentliche Auslegung {f}public display [Add to Longdo]
Autokonsolidierung von Staatsfinanzenautomatic consolidation of public sector deficits [Add to Longdo]
Badeanstalt {f}public baths [Add to Longdo]
Bedarfsträger {m}public agency; public utility provider [Add to Longdo]
öffentliche Bedürfnisanstalt {f} | öffentliche Bedürfnisanstaltenpublic lavatory | public lavatories [Add to Longdo]
Bekanntgabe {f}; Veröffentlichung {f}publication [Add to Longdo]
öffentliche Bekanntmachung {f}public notice [Add to Longdo]
Benutzerkatalog {m}public catalogue [Add to Longdo]
Berücksichtigung {f} | unter Berücksichtigung von | unter Berücksichtigung; anbetracht | unter Berücksichtigung des Allgemeinwohlsconsideration | in consideration of | considering | in due consideration of general public interest [Add to Longdo]
Bibliothek {f} | Bibliotheken {pl} | öffentliche Bibliothek {f} | wissenschaftliche Bibliothek {f}library | libraries | public library | academic library; research library; scientific library [Add to Longdo]
Blickpunkt {m} | Blickpunkte {pl} | im Blickpunkt der Öffentlichkeit | im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehenvisual focus | visual foci | in the public gaze | to be in the public eye [Add to Longdo]
Buchhandelserscheinungen {pl}publications from publishing houses [Add to Longdo]
Bundesrepublik {f} [pol.]federal republic [Add to Longdo]
Bundesverdienstkreuz {n}order of the Federal Republic of Germany [Add to Longdo]
Dienst {m}; Service {m} | Dienste {pl} | öffentlicher Dienst | gehobener Dienst | einen Dienst erweisen | Dienst nach Vorschriftservice | services | public service | higher service | to do a service; to render a service | work to rules [Add to Longdo]
Dienstleistungsunternehmen {n}(public) service(s) company [Add to Longdo]
öffentliche Einrichtung {f} | öffentliche Einrichtungenpublic building | public buildings [Add to Longdo]
Erscheinungsjahr {n}date of publication [Add to Longdo]
Erscheinungsjahr {n}year of publication [Add to Longdo]
Erscheinungsweise {f} | Erscheinungsweise: monatlichpublication dates; publication frequency; frequency | appearing monthly [Add to Longdo]
Fachpresse {f}specialist publications [Add to Longdo]
Feiertag {m} | Feiertage {pl} | gesetzlicher Feiertag | gesetzlicher Feiertag | die gesetzlichen Feiertageholiday | holidays; feasts | public holiday | red-letter day | statutory holidays [Add to Longdo]
in Fortsetzungen; Serien... | in Fortsetzungen veröffentlichen | in Fortsetzungen veröffentlichtserial | to serialize | published in serial form [Add to Longdo]
Gemeinnutz {m}public interest [Add to Longdo]
Gemeinwohl {n}public welfare [Add to Longdo]
Gesamtauflage {f} eines Buchestotal number of copies published [Add to Longdo]
Gesundheitsamt {n}public health department [Add to Longdo]
Gesundheitswesen {n}public health [Add to Longdo]
Herausgeber {m}publisher [Add to Longdo]
Interesse {n} | Interessen {pl} | im Interesse von | von aktuellem Interesse | Interessen wahrnehmen | neues Interesse an etw. wecken | Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligteninterest | interests | on behalf of | of topical interest | to attend to interest | to revive interest in sth. | respective interests of the public and of the parties concerned [Add to Longdo]
das öffentliche Klima; Stimmung {f} in der Öffentlichkeitthe climate of public opinion [Add to Longdo]
Kneipe {f}; Beisel {n}; Beisl {n} [Ös.] [Süddt.] | Kneipen {pl}pub | pubs [Add to Longdo]
Körperschaft des öffentlichen Rechtspublic corporation [Add to Longdo]
Lautsprecheranlage {f} | integrierte Lautsprecheranlage | öffentliche Lautsprecheranlageloudspeaker system | integrated loudspeaker | public address system [Add to Longdo]
etw. unter die Leute bringento make sth. public [Add to Longdo]
öffentliche Lieferaufträgepublic supply contracts [Add to Longdo]
Liste der Neuerscheinungenlist of new publications [Add to Longdo]
Mannbarkeit {f}pubescence [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
République et Canton de Genèveสาธารณรัฐแห่งรัฐเจนีวา เป็นหนึ่งในยี่สิบหกรัฐของสมาพันธรัฐสวิส

Japanese-English: EDICT Dictionary
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP [Add to Longdo]
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC [Add to Longdo]
PR[ピーアール, pi-a-ru] (n) (See パブリックリレーションズ) public relations; PR [Add to Longdo]
おっぴら[, oppira] (adj-na) open; public; overt; free; unreserved; uninhibited [Add to Longdo]
おっ開く[おっぴらく, oppiraku] (v5k) (1) to do something in public; (2) to open [Add to Longdo]
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period) [Add to Longdo]
お毛々;お毛毛;御毛々;御毛毛[おけけ, okeke] (n) (sl) (vulg) (See 陰毛) pubic hair [Add to Longdo]
お役目;御役目[おやくめ, oyakume] (n) (public) duty [Add to Longdo]
こそばゆい;こそばい;こしょばい[, kosobayui ; kosobai ; koshobai] (adj-i) (1) ticklish; (2) embarrassed; awkward; ill at ease (esp. when receiving public praise) [Add to Longdo]
ちん毛[ちんげ;チンゲ, chinge ; chinge] (n) (sens) (sl) (uk) pubic hair; penis hair [Add to Longdo]
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response [Add to Longdo]
アグレガシオン[, aguregashion] (n) civil service competitive examination for some positions in the public education system in France (fre [Add to Longdo]
アップビート[, appubi-to] (n) upbeat [Add to Longdo]
アップルデスクトップバス[, appurudesukutoppubasu] (n) {comp} Apple Desktop Bus [Add to Longdo]
アポスティーユ;アボスティル[, aposutei-yu ; abosuteiru] (n) stamp or certificate of public document authentication in accordance with Hague Convention XII; apostille [Add to Longdo]
アンゴラ共和国[アンゴラきょうわこく, angora kyouwakoku] (n) (See アンゴラ・1) Republic of Angola [Add to Longdo]
イースターアイランドバタフライフィッシュ;ホワイトティップバタフライフィッシュ[, i-suta-airandobatafuraifisshu ; howaitoteippubatafuraifisshu] (n) Easter Island butterflyfish (Chaetodon litus); white-tip butterflyfish [Add to Longdo]
イエローティアドロップバタフライフィッシュ[, iero-teiadoroppubatafuraifisshu] (n) yellow teardrop butterflyfish (Chaetodon interruptus) [Add to Longdo]
カップボード[, kappubo-do] (n) cupboard [Add to Longdo]
ガーナ共和国[ガーナきょうわこく, ga-na kyouwakoku] (n) Republic of Ghana [Add to Longdo]
ガイアナ協同共和国[ガイアナきょうどうきょうわこく, gaiana kyoudoukyouwakoku] (n) Co-operative Republic of Guyana [Add to Longdo]
ガボン共和国[ガボンきょうわこく, gabon kyouwakoku] (n) Gabonese Republic [Add to Longdo]
ガンビア共和国[ガンビアきょうわこく, ganbia kyouwakoku] (n) Republic of the Gambia [Add to Longdo]
キープボットル[, ki-pubottoru] (n) bottle of whiskey (whisky) that a bar customer buys, writes his name on, keeps on a shelf at the bar, and drinks little by little on successive visits (wasei [Add to Longdo]
キャプチャー;キャプチャ[, kyapucha-; kyapucha] (n,vs) (1) capture; (n) (2) (キャプチャ only) (abbr) CAPTCHA; Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart [Add to Longdo]
ギニアビサウ共和国[ギニアビサウきょうわこく, giniabisau kyouwakoku] (n) Republic of Guinea-Bissau [Add to Longdo]
ギニア共和国[ギニアきょうわこく, ginia kyouwakoku] (n) Republic of Guinea [Add to Longdo]
ギャランドゥー;ギャランドゥ[, gyarandou-; gyarandou] (n) happy trail (line of hair from the navel to the genitals); pubic hair [Add to Longdo]
ギリシャ共和国;ギリシア共和国[ギリシャきょうわこく(ギリシャ共和国);ギリシアきょうわこく(ギリシア共和国), girisha kyouwakoku ( girisha kyouwakoku ); girishia kyouwakoku ( girishia kyouwakok] (n) Republic of Greece; Hellenic Republic [Add to Longdo]
クリスプブレッド[, kurisupubureddo] (n) crisp bread [Add to Longdo]
クリップボード[, kurippubo-do] (n) clipboard [Add to Longdo]
クリップボードコンピュータ[, kurippubo-dokonpyu-ta] (n) {comp} clipboard computer [Add to Longdo]
グアテマラ共和国[グアテマラきょうわこく, guatemara kyouwakoku] (n) Republic of Guatemala; (P) [Add to Longdo]
グループボックス[, guru-pubokkusu] (n) {comp} group box; group window [Add to Longdo]
グルジアソビエト社会主義共和国[グルジアソビエトしゃかいしゅぎきょうわこく, gurujiasobieto shakaishugikyouwakoku] (n) (former) Georgian Soviet Socialist Republic; Georgian SSR; GSSR [Add to Longdo]
ケーゲル[, ke-geru] (n) pubococcygeal muscle; Kegel muscle [Add to Longdo]
ケニア共和国[ケニアきょうわこく, kenia kyouwakoku] (n) (See ケニア) Republic of Kenya [Add to Longdo]
コートジボワール;コートジボアール[, ko-tojibowa-ru ; ko-tojiboa-ru] (n) (See 象牙海岸) (Republic of) Ivory Coast; Côte d'Ivoire [Add to Longdo]
コーナーカップボード[, ko-na-kappubo-do] (n) corner cupboard [Add to Longdo]
コモロ[, komoro] (n) (Federal Islamic Republic of the) Comoros [Add to Longdo]
コンゴ共和国[コンゴきょうわこく, kongo kyouwakoku] (n) Republic of the Congo [Add to Longdo]
コンゴ民主共和国[コンゴみんしゅきょうわこく, kongo minshukyouwakoku] (n) Democratic Republic of the Congo (formerly Zaire) [Add to Longdo]
サミズダート[, samizuda-to] (n) underground publishing (rus [Add to Longdo]
サントメプリンシペ[, santomepurinshipe] (n) (Democratic Republic of) Sao Tome and Principe [Add to Longdo]
ザイール[, zai-ru] (n) (1) Zaire (now Democratic Republic of the Congo); (2) zaire (currency of the Democratic Republic of the Congo); (P) [Add to Longdo]
ザンビア共和国[ザンビアきょうわこく, zanbia kyouwakoku] (n) (See ザンビア) Republic of Zambia [Add to Longdo]
シルバーウィーク[, shiruba-ui-ku] (n) (col) (See ゴールデンウィーク) Silver Week (any long string of Japanese public holidays other than Golden Week) [Add to Longdo]
ジャンプブルース[, janpuburu-su] (n) jump blues [Add to Longdo]
ジャンプボール[, janpubo-ru] (n) jump ball [Add to Longdo]
ジンバブエ共和国[ジンバブエきょうわこく, jinbabue kyouwakoku] (n) (See ジンバブエ) Republic of Zimbabwe [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三联书店[sān lián shū diàn, ㄙㄢ ㄌㄧㄢˊ ㄕㄨ ㄉㄧㄢˋ, / ] Joint Publishing Co.,, Hong Kong [Add to Longdo]
中国大百科全书出版社[Zhōng guó Dà Bǎi kē Quán shū Chū bǎn shè, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄅㄞˇ ㄎㄜ ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨ ㄔㄨ ㄅㄢˇ ㄕㄜˋ, / ] Encyclopedia of China Publishing House [Add to Longdo]
中国致公党[Zhōng guó Zhì gōng dǎng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄓˋ ㄍㄨㄥ ㄉㄤˇ, / ] China Party for Public Interest [Add to Longdo]
中华人民共和国[Zhōng huá Rén mín Gòng hé guó, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] The People's Republic of China [Add to Longdo]
中华民国[Zhōng huá Mín guó, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Republic of China [Add to Longdo]
中华苏维埃共和国[Zhōng huá Sū wéi āi gòng hé guó, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄙㄨ ㄨㄟˊ ㄞ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Chinese Soviet Republic (1931-1934), also translated as Jiangxi republic [Add to Longdo]
中非[Zhōng Fēi, ㄓㄨㄥ ㄈㄟ, ] Central Africa; Central African Republic [Add to Longdo]
中非共和国[Zhōng Fēi Gòng hé guó, ㄓㄨㄥ ㄈㄟ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Central African Republic [Add to Longdo]
中饱[zhōng bǎo, ㄓㄨㄥ ㄅㄠˇ, / ] embezzlement; to line one's pockets with public funds; (possible etymological meaning: the middle-man makes a profit) [Add to Longdo]
丹田[dān tián, ㄉㄢ ㄊㄧㄢˊ, ] pubic region; point two inches below the navel where one's qi resides [Add to Longdo]
事业[shì yè, ㄕˋ ㄧㄝˋ, / ] undertaking; project; activity; (charitable, political or revolutionary) cause; publicly funded institution, enterprise or foundation; career; occupation [Add to Longdo]
亚美尼亚[Yà měi ní yà, ㄧㄚˋ ㄇㄟˇ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Armenia, former Soviet republic in Caucasus and region of northern Turkey [Add to Longdo]
交通卡[jiāo tōng kǎ, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄎㄚˇ, ] public transportation card; prepaid transit card; subway pass [Add to Longdo]
亮相[liàng xiàng, ㄌㄧㄤˋ ㄒㄧㄤˋ, ] a still pose on stage; to appear in public; to reveal one's position; to see the light of day [Add to Longdo]
人士[rén shì, ㄖㄣˊ ㄕˋ, ] person; figure; public figure [Add to Longdo]
人民共和国[rén mín gòng hé guó, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] People's Republic [Add to Longdo]
伊斯帕尼奥拉[Yī sī pà ní ào lā, ㄧ ㄙ ㄆㄚˋ ㄋㄧˊ ㄠˋ ㄌㄚ, / ] Hispaniola (Caribbean island including Haiti and the Dominican Republic) [Add to Longdo]
伊頓公學[Yī dùn gōng xué, ㄧ ㄉㄨㄣˋ ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ, / ] Eton public school (English elite school) [Add to Longdo]
作出[zuò chū, ㄗㄨㄛˋ ㄔㄨ, ] to put out; to come up with; to make (a choice, decision, proposal, response, comment etc); to issue (a permit, statement, explanation, apology, reassurance to the public etc); to draw (conclusion); to deliver (speech, judgment); to devise (explanation); [Add to Longdo]
保安[bǎo ān, ㄅㄠˇ ㄢ, ] to ensure public security; to ensure safety (for workers engaged in production); public security [Add to Longdo]
倒仓[dǎo cāng, ㄉㄠˇ ㄘㄤ, / ] to transfer grain from a store (e.g. to sun it); voice breaking (of male opera singer in puberty) [Add to Longdo]
假公济私[jiǎ gōng jì sī, ㄐㄧㄚˇ ㄍㄨㄥ ㄐㄧˋ ㄙ, / ] official authority used for private interests (成语 saw); to attain private ends by abusing public position [Add to Longdo]
伤风败俗[shāng fēng bài sú, ㄕㄤ ㄈㄥ ㄅㄞˋ ㄙㄨˊ, / ] offending public morals (成语 saw) [Add to Longdo]
倾听[qīng tīng, ㄑㄧㄥ ㄊㄧㄥ, / ] to listen (to the public); to heed (other people's opinions) [Add to Longdo]
克罗地亚共和国[Kè luó dì yà Gòng hé guó, ㄎㄜˋ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄧㄚˋ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Republic of Croatia [Add to Longdo]
内参[nèi cān, ㄋㄟˋ ㄘㄢ, / ] internal reference (within the same publication) [Add to Longdo]
内幕[nèi mù, ㄋㄟˋ ㄇㄨˋ, / ] inside story; non-public information; behind the scenes; internal [Add to Longdo]
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] just; honorable (designation); public; common [Add to Longdo]
公事[gōng shì, ㄍㄨㄥ ㄕˋ, ] public affairs; official (matters, duties etc) [Add to Longdo]
公交[gōng jiāo, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄠ, ] public transportation; mass transit [Add to Longdo]
公交车[gōng jiāo chē, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄠ ㄔㄜ, / ] public transport vehicle; town bus [Add to Longdo]
公休日[gōng xiū rì, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄡ ㄖˋ, ] public holiday [Add to Longdo]
公布[gōng bù, ㄍㄨㄥ ㄅㄨˋ, / ] to announce; to make public; to publish [Add to Longdo]
公债券[gōng zhài quàn, ㄍㄨㄥ ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] public bond [Add to Longdo]
公仆[gōng pū, ㄍㄨㄥ ㄆㄨ, / ] public servant [Add to Longdo]
公共[gōng gòng, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ, ] public; common (use) [Add to Longdo]
公共事业[gōng gòng shì yè, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ, / ] public utility; state-run enterprise; public foundation or enterprise, often charitable [Add to Longdo]
公共交换电话网路[gōng gòng jiāo huàn diàn huà wǎng lù, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] public switched telephone network; PSTN [Add to Longdo]
公共交通[gōng gòng jiāo tōng, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ, ] public transport; mass transit [Add to Longdo]
公共场所[gōng gòng chǎng suǒ, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄤˇ ㄙㄨㄛˇ, / ] public place [Add to Longdo]
公共安全罪[gōng gòng ān quán zuì, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄗㄨㄟˋ, ] crime against public order [Add to Longdo]
公共厕所[gōng gòng cè suǒ, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄘㄜˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] public toilet [Add to Longdo]
公共秩序[gōng gòng zhì xù, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄓˋ ㄒㄩˋ, ] public order [Add to Longdo]
公共行政[gōng gòng xíng zhèng, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ, ] public administration [Add to Longdo]
公共卫生[gōng gòng wèi shēng, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄨㄟˋ ㄕㄥ, / ] public health [Add to Longdo]
公共设施[gōng gòng shè shī, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄕㄜˋ ㄕ, / ] public facilities; services [Add to Longdo]
公共财产[gōng gòng cái chǎn, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄘㄞˊ ㄔㄢˇ, / ] public property [Add to Longdo]
公共道德[gōng gòng dào dé, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄉㄠˋ ㄉㄜˊ, ] public morality; social ethics [Add to Longdo]
公共关系[gōng gòng guān xì, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] public relations [Add to Longdo]
公判[gōng pàn, ㄍㄨㄥ ㄆㄢˋ, ] public opinion; public announcement of verdict at a trial [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クリップボード[くりっぷぼーど, kurippubo-do] clipboard [Add to Longdo]
グループボックス[ぐるーぷぼっくす, guru-pubokkusu] group box, group window [Add to Longdo]
スクラップブック[すくらっぷぶっく, sukurappubukku] scrapbook [Add to Longdo]
ストップビット[すとっぷびっと, sutoppubitto] stop bit [Add to Longdo]
セットトップボックス[せっととっぷぼっくす, settotoppubokkusu] set-top box [Add to Longdo]
セルループバック試験[セルループバックしけん, seruru-pubakku shiken] cell loopback test [Add to Longdo]
テープバックアップ[てーぷばっくあっぷ, te-pubakkuappu] tape backup [Add to Longdo]
デスクトップパブリッシング[ですくとっぷぱぶりっしんぐ, desukutoppupaburisshingu] desktop publishing (DTP) [Add to Longdo]
デスクトップ出版[デスクトップしゅっぱん, desukutoppu shuppan] desktop publishing [Add to Longdo]
パブリックキー[ぱぶりっくきー, paburikkuki-] public key [Add to Longdo]
パブリックドメイン[ぱぶりっくどめいん, paburikkudomein] public-domain [Add to Longdo]
パブリックドメインソフトウェア[ぱぶりっくどめいんそふとうえあ, paburikkudomeinsofutouea] public domain software (PDS) [Add to Longdo]
パブリッシャー[ぱぶりっしゃー, paburissha-] publisher [Add to Longdo]
リモートデジタルループバック[りもーとでじたるるーぷばっく, rimo-todejitaruru-pubakku] remote digital loopback [Add to Longdo]
ループバック[るーぷばっく, ru-pubakku] loopback [Add to Longdo]
ループバック試験[ループバックしけん, ru-pubakku shiken] loopback test [Add to Longdo]
ループブロック[るーぷぶろっく, ru-puburokku] loop block [Add to Longdo]
一般公開[いっぱんこうかい, ippankoukai] general public [Add to Longdo]
公開かぎ[こうかいかぎ, koukaikagi] public key [Add to Longdo]
公開アーカイブ[こうかいアーカイブ, koukai a-kaibu] public archive [Add to Longdo]
公開キー[こうかいキー, koukai ki-] public key [Add to Longdo]
公開鍵[こうかいかぎ, koukaikagi] public key [Add to Longdo]
公開鍵暗号[こうかいかぎあんごう, koukaikagiangou] public key encryption [Add to Longdo]
公開識別子[こうかいしきべつし, koukaishikibetsushi] public identifier [Add to Longdo]
公開文[こうかいぶん, koukaibun] public text [Add to Longdo]
公開文記述[こうかいぶんきじゅつ, koukaibunkijutsu] public text description [Add to Longdo]
公開文言語[こうかいぶんげんご, koukaibungengo] public text language [Add to Longdo]
公開文指示シーケンス[こうかいぶんしじシーケンス, koukaibunshiji shi-kensu] public text designating sequence [Add to Longdo]
公開文種別[こうかいぶんしゅべつ, koukaibunshubetsu] public text class [Add to Longdo]
公開文表示版[こうかいぶんひょうじばん, koukaibunhyoujiban] public text display version [Add to Longdo]
公共図書館[こうきょうとしょかん, koukyoutoshokan] public library [Add to Longdo]
公衆サービス[こうしゅうサービス, koushuu sa-bisu] public services [Add to Longdo]
公衆データネットワーク[こうしゅうデータネットワーク, koushuu de-tanettowa-ku] public data network [Add to Longdo]
公衆メッセージ通信処理サービス[こうしゅうメッセージつうしんしょりサービス, koushuu messe-ji tsuushinshori sa-bisu] public message handling service [Add to Longdo]
公衆回線[こうしゅうかいせん, koushuukaisen] public line (as opposed to a private or leased line) [Add to Longdo]
公衆回線網[こうしゅうかいせんもう, koushuukaisenmou] public network [Add to Longdo]
公衆電話[こうしゅうでんわ, koushuudenwa] public telephone, pay phone [Add to Longdo]
公衆電話網[こうしゅうでんわもう, koushuudenwamou] public telephone network [Add to Longdo]
公衆網[こうしゅうもう, koushuumou] public network [Add to Longdo]
公的公開識別子[こうてきこうかいしきべつし, koutekikoukaishikibetsushi] formal public identifier [Add to Longdo]
公的公開識別子誤り[こうてきこうかいしきべつしあやまり, koutekikoukaishikibetsushiayamari] formal public identifier error [Add to Longdo]
出版物[しゅっぱんぶつ, shuppanbutsu] publication [Add to Longdo]
装置依存の公開文[そうちいぞんのこうかいぶん, souchiizonnokoukaibun] device-dependent version of public text [Add to Longdo]
単行出版物[たんこうしゅっぱんぶつ, tankoushuppanbutsu] monographic publication [Add to Longdo]
逐次刊行物[ちくじかんこうぶつ, chikujikankoubutsu] serial publication [Add to Longdo]
電子出版[でんししゅっぱん, denshishuppan] electronic publishing [Add to Longdo]
入手可能公開文[にゅうしゅかのうこうかいぶん, nyuushukanoukoukaibun] available public text [Add to Longdo]
入手不能公開文[にゅうしゅふのうこうかいぶん, nyuushufunoukoukaibun] unavailable public text [Add to Longdo]
発行[はっこう, hakkou] issue (vs), publishing [Add to Longdo]
公衆電線網[こうしゅうでんわもう, koushuudenwamou] public wireline network [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ドイツ連邦共和国[どいつれんぽうきょうわこく, doitsurenpoukyouwakoku] BRD, Bundesrepublik_Deutschland [Add to Longdo]
中華人民共和国[ちゅうかじんみんきょうわこく, chuukajinminkyouwakoku] VR China, Volksrepublik_China [Add to Longdo]
共和国[きょうわこく, kyouwakoku] Republik [Add to Longdo]
[かん, kan] PUBLIZIEREN, VEROEFFENTLICHEN [Add to Longdo]
発行[はっこう, hakkou] herausgeben, publizieren [Add to Longdo]
聴衆[ちょうしゅう, choushuu] Zuhoerer, Zuhoererschaft, Publikum [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 pub \pub\ (p[u^]b), n. [Shortened from Public house.]
   A retail business where alcoholic beverages are sold by the
   drink; a bar; a tavern.
   [PJC]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PUB
     Physical Unit Block
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top