หรือคุณหมายถึง %proceß%?
Search result for

*process*

(583 entries)
(0.5374 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: process,-process-, *process*
English-Thai: Longdo Dictionary
processing(phrase) กำลังดำเนินการ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
process    [N] แนวทางปฏิบัติ, See also: กระบวน, วิธีการ, ขั้นตอน, Syn. means, rule, method
process    [N] การพัฒนาต่อเนื่อง, See also: การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
process    [N] ส่วนที่เจริญเติบโตจากโครงสร้างใหญ่ (เช่น กระดูก)
process    [VT] ดำเนินการ, See also: ลงมือปฏิบัติ
processor    [N] ผู้ดำเนินการ
processor    [N] หน่วยประมวลผลกลาง
processor    [N] อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้าง จัดเก็บ ตรวจแก้ พิมพ์คำ ข้อความ (ทางคอมพิวเตอร์), See also: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อความ
processing    [N] การดำเนินการ, See also: การจัดการ
processing    [N] การดำเนินการ, See also: ช่วงดำเนินการ
procession    [N] การดำเนินการ, See also: กระบวนการ, ขบวนการ, ขบวนที่เคลื่อนไป, Syn. method, procedure
processional    [ADJ] เกี่ยวกับขบวนที่เคลื่อนไป, See also: เกี่ยวกับการดำเนินการ
microprocessor    [N] ไมโครโปรเซสเซอร์, See also: ตัวประมวลผลกลาง, Syn. processor
data processing    [N] การประมวลผลข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์), See also: การใช้คอมพิวเตอร์จัดการข้อมูล
word processing    [N] การสร้าง จัดเก็บ แก้และพิมพ์คำ ข้อความโดยใช้คอมพิวเตอร์
batch processing    [N] การประมวลผลอย่างต่อเนื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์, Syn. data processing
process printing    [N] การพิมพ์สอดสี
central processing unit    [N] ซีพียู, Syn. CPU

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
process, xiphoid; cartilage, ensiform; cartilage, xiphoid; cartilage, xyphoid; ensisternum; process, ensiform; process, xyphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
process, xyphoid; cartilage, ensiform; cartilage, xiphoid; cartilage, xyphoid; ensisternum; process, ensiform; process, xiphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
processed resultผลการประมวลผล, ผลการจัดกระบวนข้อมูล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
processingการประมวลผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
processingการประมวลผล, การจัดกระบวน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
processing programmeโปรแกรมประมวลผล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
processorตัวประมวล(ผล), หน่วยประมวล(ผล) [มีความหมายเหมือนกับ engine] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
processorตัวประมวล(ผล), หน่วยประมวล(ผล) [มีความหมายเหมือนกับ engine] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
processor interruptการขัดจังหวะตัวประมวล(ผล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
protuberantia mentalis; mental process; mental protuberance; protuberance of chinกระโดงคาง, ปลายคาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
protuberance of chin; mental process; mental protuberance; protuberantia mentalisกระโดงคาง, ปลายคาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
parallel processingการประมวลผลแบบขนาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pterygoid fovea; fove of condyloid processแอ่งเทอริกอยด์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
photochemical processกระบวนการโฟโตเคมี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
philosophy, processปรัชญากระบวนการ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
process๑. กรรมวิธี, กระบวนการ๒. ประมวล(ผล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
process๑. ส่วนยื่น, ปุ่ม๒. กระบวนการ, กรรมวิธี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
processกระบวนการ, กรรมวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
processกระบวนการ, กรรมวิธี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
processกระบวนการ, กรรมวิธี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
process๑. กรรมวิธี, กระบวนการ๒. ประมวล(ผล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
palatine process of maxillaขากรรไกรบนส่วนเพดานปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
process, conversionกระบวนการแปลงผัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
process, coracoidจะงอยบ่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
process, coronoidส่วนยื่นคอโรนอยด์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
process, dueกระบวนการทางกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
process, ensiform; cartilage, ensiform; cartilage, xiphoid; cartilage, xyphoid; ensisternum; process, xiphoid; process, xyphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
process, judicialกระบวนการทางศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
process, judicialกระบวนการทางศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
process, mastoidปุ่มกกหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
process, mental๑. คาง, กระโดงคาง, ปลายคาง [มีความหมายเหมือนกับ protuberance, mental]๒. กระบวนการทางจิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
process, olecranonปุ่มปลายศอก, ยอดศอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
priority processingการประมวลผลตามลำดับความสำคัญ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
preprocessorตัวประมวล(ผล)ก่อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
population processกระบวนการทางประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
processส่วนยื่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
process chartแผนภูมิประมวลผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
process controlการควบคุมกรรมวิธี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
process democratผู้ยึดมั่นกระบวนการประชาธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
process patentสิทธิบัตรในกรรมวิธี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
process philosophyปรัชญากระบวนการ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
process, abuse ofการดำเนินกระบวนการโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
process, acromionปุ่มกระดูกหัวไหล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
process, alveolarส่วนยื่นเบ้าฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
process, condylarส่วนยื่นคอนดายล์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
real-time processingการประมวลผลแบบทันที [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
real-time processingการประมวลผลแบบทันที [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remote batch processingการประมวลผลแบบกลุ่มระยะไกล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
superior free border of alveolar process of mandible; alveolar arch of mandible; alveolar border of mandibleโค้งปลายเบ้าฟันขากรรไกรล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
scientific processingการประมวลผลเชิงวิทยาศาสตร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Self Learning Processesกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Interaction Processesกระบวนการปฎิสัมพันธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Participation Processesกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Application Processesกระบวนการประยุกต์ใช้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Eletronic data processingการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Eletronic data processingการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Processing (Libraries)งานเทคนิค (ห้องสมุด) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Optical data processingการประมวลผลด้วยแสง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Real-time data processingการประมวลผลแบบทันที [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Online data processingการประมวลผลข้อมูลแบบออนไลน์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Electronic data processingการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Image processingการประมวลผลภาพ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Processed foodsอาหารแปรรูป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic data processingการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Image processingการประมวลผลภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Natural language processingการประมวลผลภาษาธรรมชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Signal processingการประมวลสัญญาณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Speech processing systemsระบบประมวลผลเสียงพูด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
signal processingการประมวลผลสัญญาณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Science processing skillsทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Language processing technologyเทคโนโลยีด้านการประมวลผลภาษา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic data processing documentationเอกสารประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computer sound processingการประมวลผลเสียงด้วยคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Speech processing systemระบบประมวลผลเสียงพูด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Food processing plantโรงงานแปรรูปอาหาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Processed foodอาหารแปรรูป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Manufacturing processesกรรมวิธีการผลิต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Morkov processesกระบวนการมาร์คอฟ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Stochastic processesกระบวนการสโตแคสติค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Extrusion processกระบวนการอัดผ่านขึ้นรูป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Central Processing Platform แท่นผลิตกลาง
ที่รวบรวมก๊าซและก๊าซธรรมชาติเหลว โดยก๊าซจะถูกส่งเข้าท่อส่งก๊าซ และก๊าซธรรมชาติเหลว ส่งไปกักเก็บไว้ที่เรือกักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว [ปิโตรเลี่ยม]
Processing Platform แท่นผลิต
แท่นที่ประกอบด้วยอุปกรณ์การผลิตต่างๆ เช่น ระบบแยกสถานะ (gas/liquid separator) ระบบเพิ่มแรงดันก๊าซ (gas compression) ระบบดูดความชื้น (dehydration) มาตรวัด (metering) เป็นต้น [ปิโตรเลี่ยม]
Remote Processing Platformแท่นผลิตย่อย , แท่นผลิตย่อย
แท่นสำหรับนำก๊าซจากแท่นหลุมผลิตมาเข้าขบวนการแยกก๊าซ คอนเดนเสท และน้ำ ในขั้นต้น เพื่อทำการส่งต่อไปยังแท่นผลิตกลาง [ปิโตรเลี่ยม]
Adjustment processกระบวนการปรับแก้ [เศรษฐศาสตร์]
Agriproduct processingการแปรรูปผลผลิตการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Offshore processingการแปรรูปนอกประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Pentium (Microprocessor)เพนเทียม (ไมโครโปรเซสเซอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Chemical process controlการควบคุมกระบวนการทางเคมี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Real-time data processingการประมวลผลข้อมูลแบบทันที [คอมพิวเตอร์]
Online data processingการประมวลผลข้อมูลแบบออนไลน์ [คอมพิวเตอร์]
Electronic data processingการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [คอมพิวเตอร์]
Electronic data processing -- Distributedการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบกระจาย [คอมพิวเตอร์]
Parallel processing (Electronic computers))การประมวลผลแบบขนาน [คอมพิวเตอร์]
Image processingการประมวลผลภาพ [คอมพิวเตอร์]
Natural language processing (Computer science))การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (คอมพิวเตอร์) [คอมพิวเตอร์]
Signal processingการประมวลสัญญาณ [คอมพิวเตอร์]
Signal processing -- Digital techniquesการประมวลสัญญาณดิจิทัล [คอมพิวเตอร์]
Knowledge processกระบวนการความรู้ [การจัดการความรู้]
Processกระบวนการ [การจัดการความรู้]
Data processingการประมวลผลข้อมูล
กรรมวิธีในการเก็บข้อมูลจากที่เกิด นำข้อมูลมาบันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ นำข้อมูลที่เก็บไว้มาจัดทำเป็นรายงานเสนอผู้ใช้ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์บันทึกประวัติของนักเรียน ตรวจข้อสอบ ให้คะแนนสอบ แล้วบันทึกคะแนนสอบลงในประวัติของนักเรียน สุดท้ายจึงใช้คอมพิวเตอร์คิดระดับคะแนน และจัดทำรายงานคะแนนสอบ การประมวลผลข้อมูลเป็นการประยุกต์คอมพิวเตอร์แบบพื้นฐานที่มีประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงานและบริษัทต่างๆ นอกจากงานข้างต้นแล้ว ก็ยังมีตัวอย่างอื่นอีกมาก เช่น โรงแรมใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลทำบัญชีคิดเงินลูกค้า ห้างสรรพสินค้าใช้คอมพิวเตอร์อ่านฉลากสินค้าแล้วคิดเงิน ต่อจากนั้นก็บันทึกเก็บข้อมูลการขายไว้จัดทำบัญชีต่อไป ฯลฯ [คอมพิวเตอร์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
automatic data processingขบวนการป้อนข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์ ใช้อักษรย่อว่า ADP
batch processingการประมวลผลเชิงกลุ่มหมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) เป็นตัวควบคุม ในการประมวลผลแบบนี้ เราจะต้องจัดรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกเป็นกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยก่อน จึงส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทีเดียว เมื่อเสร็จแล้วจึงจัดรวบรวมเป็นรายงาน หรือสรุปผลอีกทีหนึ่ง วิธีการประมวลผลแบบนี้ทำง่าย ประหยัด และตรงไปตรงมา แต่อาจจะช้าไปบ้าง เพราะต้องรอให้ข้อมูลเรียบร้อยก่อน ตรงกันข้ามกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (on line proessing) ซึ่งหมายถึงการที่เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูลดู on line processing ประกอบ
central processing unitหน่วยประมวลผลกลางนิยมใช้ตัวย่อว่า CPU (ซีพียู) หมายถึง ส่วนที่เป็นสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือส่วนที่เรียกว่าตัวประมวลผล (microprocessor) และหน่วยความจำ ประกอบด้วยชิป (chip) ส่วนนี้นับเป็นส่วนสำ คัญที่สุด เพราะเป็นส่วนที่ใช้ทำหน้าที่ในการประมวลผล หรือทำการคำนวณ เมื่อทำการประมวลผล หรือคำนวณในส่วนนี้เสร็จแล้ว ก็จะถ่ายโอนผลลัพธ์ที่ได้ไปไว้ในส่วนอื่นอีกชั้นหนึ่ง ดู input unit และ output unit ประกอบ
child processโปรแกรมลูกหมายถึง การที่กำหนดให้โปรแกรมที่กำลังใช้อยู่สามารถ เรียกโปรแกรมอื่นมาทำงานได้ เช่น ในขณะที่กำลังใช้โปรแกรมประมวลผลคำพิมพ์เอกสารอยู่ เราสามารถสั่งให้โปรแกรมประมวลผลคำนั้นไปเรียกโปรแกรมตรวจเช็คตัวสะกดมาทำงานได้ โปรแกรม ประมวลผลคำนั้นจะเรียกว่าโปรแกรมแม่ (parent program) และโปรแกรมตรวจเช็คตัวสะกดเรียกว่าโปรแกรมลูก
concurrent processingการประมวลผลพร้อมกันหมายถึง การประมวลผลตั้งแต่สองโปรแกรมขึ้นไปพร้อม ๆ กัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว เครื่องจะปฏิบัติงานได้ครั้งละหนึ่งโปรแกรมเท่านั้น เพียงแต่ว่าทำในอัตราที่รวดเร็วมาก จนดูประหนึ่งว่าทำงานหลาย ๆ โปรแกรมพร้อมกัน
coprocessorตัวประมวล (ผล) ร่วมหมายถึง ตัวประมวลผลตัวหนึ่ง ที่แยกออกมาเพื่อเอาไว้ใช้ทำงานในส่วนที่เกินความสามารถของตัวประมวลผลหลัก เพื่อที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น เช่น ตัวประมวลภาพจะทำหน้าที่เฉพาะในเรื่องการแสดงภาพ ตัวประมวลผลคณิตก็จะทำหน้าที่เฉพาะด้านการคำนวณ
data processingn. กระบวนการหรือเทคนิคการป้อนข้อมูล ใช้ตัวย่อว่า DP (อ่านว่า ดีพี) หมายถึง การนำข้อมูลดิบ (raw data) มาดำเนินการบางประการ เช่น จัดจำแนก คัดแยก คำนวณ บันทึก เปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดผลตามที่ต้องการ หรือ ผลที่จะนำไปใช้ต่อไป โดยปกติจะใช้คำเต็ม ๆ ว่า electronic data processing หรือ EDP ซึ่งหมายเฉพาะถึง การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เท่านั้น
electronic data processinการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ตัวย่อว่า EDP (อ่านว่า อีดีพี) หมายถึงการใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งก็คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ นั่นเอง) ทำการประมวลผลข้อมูลที่รับเข้าไปได้อย่างรวดเร็ว และแสดงผลลัพธ์ให้ตามที่สั่ง
file processingการประมวลผลแฟ้มข้อมูลหมายถึงการนำแฟ้มข้อมูลมาประมวลผล โดยปกติหมายถึงการเขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำให้ เพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ
image processingการประมวลผลภาพเป็นเทคนิคในการประมวลผลที่มีข้อมูลเป็นภาพ คอมพิวเตอร์จะอ่านภาพที่ถูกส่งเข้าไป แล้วแปลงเป็นตัวเลข เราสามารถดัดแปลง แก้ไข ปรับขยาย หมุน ฯ เพื่อการวิเคราะห์บางอย่างได้ ปัจจุบัน ถือเป็นสาขาหนึ่งของคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาไปไกลมากจนเป็นที่ยอมรับ และมีผู้สนใจมาก การมีภาพประกอบในเอกสารต่าง ๆ หรือในการแสดงผลงาน จะช่วยทำให้งานนั้นน่าสนใจขึ้น
math coprocessorตัวประมวลผลร่วมคณิตศาสตร์หมายถึง แผ่นวงจรพิเศษหรืออาจเป็นชิปที่สร้างไว้เพื่อให้ทำหน้าที่เฉพาะในการคำนวณ เพื่อช่วยเสริมหน่วยประมวลผลอีกชั้นหนึ่ง ซอฟต์แวร์บางตัวจะมีคำสั่งเรียกเอาตัวประมวลคณิตนี้มาใช้โดยอัตโนมัติ ฉะนั้น ถ้านำโปรแกรมนั้นมาใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีตัวประมวลชนิดนี้ ก็อาจจะมีปัญหาได้
microprocessor(ไมโครโพร'เซสเซอร์) n. ,ไมโครโปรเซสเซอร์, ตัวประมวลผลจุลภาค, หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยชิป (chip) ที่มักจะเป็นวงจรเบ็ดเสร็จขนาดใหญ่หรือวีแอลเอสไอ (VLSI) มีหน่วยควบคุม หน่วยคำนวณ และตรรกะที่รวมอยู่ในชิป (chip) อันเดียวนำมาใช้ในไมโครคอมพิวเตอร์
natural language processiการประมวลผลภาษาธรรมชาติหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำการประมวลผลได้โดยใช้โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาธรรมชาติ พูดง่าย ๆ ก็คือ สามารถใช้ภาษาธรรมดา ๆ สั่งการให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามได้ ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์จะใช้ภาษาเฉพาะที่มีกฎเกณฑ์ ไวยากรณ์ และศัพท์ของตนเอง ที่เรียกว่า ภาษาเชิงมนุษย์ (human oriented language) เช่น ภาษา C ภาษา BASIC ภาษา COBOL ฯ ส่วนภาษาธรรมชาตินั้น หมายถึง ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย แม้ว่าในปัจจุบัน จะมีการ พัฒนาด้านนี้กันไปไกลมาแล้ว แต่ก็สรุปได้ว่า ยังใช้การไม่ได้ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภาษานั้นมีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างมาก ยากที่จะแปลหรือตีความให้ตาย ตัวได้
off line processingการประมวลผลแบบไม่เชื่อมตรงหมายถึง การประมวลผลที่ทำขึ้นโดยไม่มีการเชื่อมต่อกับหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) เช่น การแปลงข้อมูลจากบัตรแล้วบันทึกข้อมูลลงในแถบบันทึก หรือจานบันทึก เป็นต้นดู on line processing เปรียบเทียบ
on line processingการประมวลผลแบบเชื่อมตรงหมายถึง การประมวลผลที่ทำโดยอุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าอุปกรณ์นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของตัวเครื่อง (เช่นเครื่องอ่านบัตร) หรืออุปกรณ์นั้นจะอยู่ห่างออกไปแต่สามารถติดต่อโดยตรงกับเครื่องได้ เช่น การประมวลผลโดยมีการสื่อสารระหว่างเครื่องปลายทางหรือเทอร์มินัล (terminal) และหน่วยประมวลผลกลางโดยทางโทรศัพท์ หรือวิธีอื่น ๆ การทำเช่นนี้เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูล ซึ่งจะเข้าสู่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา เช่น ที่ใช้ในการส่งยานอากาศไปนอกโลก การถอนเงินในระบบเงินด่วน เป็นต้น ดู batch processing เปรียบเทียบ
pararell processingการประมวลผลแบบขนานหมายถึง การที่คอมพิวเตอร์สามารถทำการประมวลผลได้มากกว่าสองอย่างในเวลาเดียวกัน ในกรณีเช่นนี้ คอมพิวเตอร์จะต้องเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ไม่ใช่พีซีหรือแมคอินทอช เพราะจะต้องมีตัวประมวลผลเป็นพัน ๆ ตัว (ในขณะที่ไมโครคอมพิวเตอร์มีเพียงตัวเดียว) จึงจะสามารถทำได้ การประมวลผลขนาดนี้ มักใช้กับงานประเภทปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence)
priority processingการประมวลผลตามลำดับความสำคัญหมายถึงการประมวลผลไปตามระดับความสำคัญของโปรแกรม (ที่มีการกำหนดไว้ก่อนแล้ว)
process(โพร'เซส,พรอส'เซส) n. ขบวนการ,ขบวนแห่กระบวนการ,ระบบ,การดำเนินการ,แนวทาง,กรรมวิธี,วิธีปฏิบัติ,ขั้นตอนการปฏิบัติ,หมายศาล,ปุ่ม,ส่วนยื่น,สิ่งงอก,เนื้องอก,การทำแม่พิมพ์,การเปลี่ยนแปลง,การล้างรูป vt. ทำให้ผ่านกระบวนการ,ปฏิบัติการ,จัดการ,ทำแม่พิมพ์สอดสี,ล้างรูป,
processing unitหน่วยประมวลผลมีความหมายเหมือน processor เป็นส่วนที่เรียกกันว่า "สมอง" ของคอมพิวเตอร์ ตรงกับคำว่าหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) ทำหน้าที่ประมวลผลต่าง ๆ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เปรียบเทียบ ฯ
procession(โพรเซส'เชิน) n. ขบวน,ขบวนแห่, การเดินไปข้างหน้า,แถวขบวน,การปรากฎออกมา. vi. เดินไปข้างหน้า,เดินขบวน,ดำเนินไป, See also: processional adj. processionist n., Syn. line,parade, See also: processional adj.
processor(โพรเซส'เซอะ) n. ผู้ดำเนินการ,ผู้แปรรูป,เครื่องจัด,ตัวประมวลผลเป็นส่วนที่เรียกกันว่า "สมอง" ของคอมพิวเตอร์ ตรงกับคำว่าหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) ทำหน้าที่ประมวลผลต่าง ๆ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เปรียบเทียบ ฯ ดู process ประกอบ
query processingการประมวลผลข้อคำถามหมายถึง การประมวลผลด้วยภาษาสอบถาม (query language) ดู query language ประกอบ
real time processingการประมวลผลแบบทันทีหมายถึง ระบบการประมวลผลข้อมูลที่ทำในทันทีที่ข้อมูลถูกส่งเข้า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาทันทีเพื่อจะได้สั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือควบคุมได้ เช่น การประมวลผลของเครื่องถอนเงินด่วนตามธนาคารต่าง ๆ (ATM) ซึ่งให้บริการการฝากถอน ทำให้ผู้ใช้บริการทราบผลในทันที เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์จะตรวจสอบให้ในทันทีว่า รหัสถูกต้องหรือไม่ มีเงินพอหรือไม่ ฯ ถ้ามีพอ ก็สั่งปฏิบัติการ คือจ่ายเงินให้เลย การจองตั๋วเครื่องบิน ก็มีลักษณะเป็นแบบทันทีนี้เช่นกัน ส่วนการประมวลผลที่ไม่ต้องทำทันที เรียกว่า "การประมวลผลเชิงกลุ่ม" (batch processing) หมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับ มีระบบปฏิบัติการเป็นตัวควบคุม การประมวลผลแบบนี้ มักจะเป็นงานใหญ่ ๆ จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน จึงจะส่งเข้าประมวลผล คอมพิวเตอร์จะทำการประมวลผลให้ตามลำดับก่อนหลัง หรือลำดับความสำคัญ วิธีการนี้ประหยัดกว่า แต่ช้าและไม่ทันใจดู batch processing เปรียบเทียบ
remote batch processingการประมวลผลแบบกลุ่มระยะไกลหมายถึง การประมวลผลแบบเป็นกลุ่มที่เครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยรับข้อมูล และหน่วยแสดงผลไม่ได้อยู่ในบริเวณเดียวกัน การป้อนข้อมูลทุกอย่างทำจากเครื่องปลายทาง (terminal) ที่อยู่ห่างไปจากบริเวณที่ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลทำได้โดยผ่านสายโทรศัพท์ สายเคเบิล ไมโครเวฟ หรือดาวเทียม การแสดงผลอาจออกผลได้ทั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือที่เครื่องปลายทางดู batch processing ประกอบ
serial processingการประมวลผลแบบลำดับหมายถึง การอ่าน ประมวลผล และแสดงผลลัพธ์ไปทีละแฟ้มข้อมูล โดยเรียงไปตามลำดับของแฟ้มที่เก็บไว้ ตรงข้ามกับการประมวลผลแบบขนาน (pararell processing) ดู pararell processing เปรียบเทียบ
single in-line processorใช้ตัวย่อว่า SIP (อ่านว่า ซิป) หมายถึง แผ่นวงจรขยายหน่วยความจำคล้าย ๆ กับ แผ่นวงจรซิม (SIMM) ผิดกันแต่ว่าแผ่นวงจร SIP นั้นประกอบด้วยเข็มเล็ก ๆ เรียงกันเหมือนหวี ซึ่งมาต่อเอาเองไม่ได้ ต้องติดตั้งมาจากโรงงานเลยดู single in-line memory module เปรียบเทียบ
teleprocessingการประมวลผลทางไกลหมายถึง การประมวลผลที่มีการส่งข้อมูลมาจากเครื่องปลายทาง (terminal) ที่อยู่ไกลออกไป เข้าสู่คอมพิวเตอร์ที่ศูนย์กลาง การส่งข้อมูลอาจใช้ผ่านสายโทรศัพท์ สายเคเบิล ใยแก้ว ดาวเทียม ฯ ก็ได้ ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นทั่วไป คือการเบิกเงินจากตู้เอทีเอ็ม (ATM) แต่ละตู้จะทำหน้าที่เป็นเครื่องปลายทางส่งข้อมูลเข้าไปยังศูนย์ที่สำนักงานใหญ่เพื่อทำการประมวลผล
transaction processingtransaction processing การประมวลผลด้วยรายการเปลี่ยนแปลงหมายถึง การประมวลผลข้อมูลด้วยการนำแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลง หรือรายการแก้ไข อ่านเข้าไปในคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงรายการในแฟ้มข้อมูลหลัก (master file)
word processingการประมวลผลคำการประมวลคำหมายถึงการนำข้อมูลต่าง ๆ มาพิมพ์ใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์ แล้วใช้คำสั่งจัดให้แสดงผลในรูปแบบที่ต้องการ เช่น กำหนดขนาดของหน้า กำหนดให้ให้หน้าหนึ่งมีกี่บรรทัด แต่ละบรรทัดมีกี่ตัวอักษร นอกจากนั้น ยังสามารถแก้ไขง่าย กับทั้งเก็บไว้ใช้ในโอกาสหลังได้ ส่วนมากจะใช้โปรแกรมสำเร็จช่วย ปัจจุบัน ได้รับการพัฒนาให้ทำเพิ่มขึ้นได้อีกหลายอย่าง เป็นต้นว่า แทรกภาพได้ ทำตารางประกอบได้ ตรวจแก้ตัวสะกดให้ได้ แม้แต่เสนอศัพท์ต่าง ๆ ให้เลือกใช้ ก็ได้ ฯ
word processorโปรแกรมประมวลคำเครื่องประมวลคำหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่ทำให้เราสามารถทำการประมวลผลคำได้ (ดู word processing) โปรแกรมที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมีหลายโปรแกรม เช่น WordStar, Word Perfect, Microsoft Word โปรแกรมเหล่านี้ได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพราะมีคนใช้มาก โปรแกรมของคนไทยที่คนส่วนมากรู้จัก ก็มีหลายโปรแกรม เช่น ราชวิถีเวิร์ด และซียูไรท์เตอร์ (CU Writer) เป็นต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
process(n) การดำเนินการ,การปฏิบัติ,แนวทาง,กระบวนการ,กรรมวิธี
procession(n) ขบวน,แถว,ขบวนแห่
processional(adj) เป็นขบวน,เป็นแถว,เกี่ยวกับขบวนแห่
processional(n) เพลงร้องระหว่างเดินขบวน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Musical Band for Procession (n) วงโยธวาทิต
process[โพรเซส] (computer) งานที่กำลังถูกประมวลผลอยู่
process (n ) หมายเรียก
processing of personal data (phrase ) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
service of process (n ) กระบวนการส่งหมายศาล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In Sicily he has plants to process them into heroin.ในซิซิลีเขามีพืชที่จะดำเนินการให้เป็นเฮโรอีน The Godfather (1972)
And in the process shape its own cells to imitate them.Finish imitating these dogs. The Thing (1982)
The process is incomplete unless it leads to a cure.กระบวนการนี้เป็นกระบวนการ ที่ไม่สมบูรณ์ เว้นแต่จะนำไปสู่การรักษา คุณ เห็นด้วยหรือไม่? 2010: The Year We Make Contact (1984)
Well, I may not be the swiftest guy in the world even when I'm not hungover but I do seem to remember a process where you ask me questions and I give answers, and I ask questions and you give answers and that's the way we find out things.ดีฉันไม่อาจจะเป็นคนที่แต่งตัว ประหลาด swiftest ในโลกแม้ในขณะที่ฉันไม่ได้ แขวนมากกว่า แต่ฉันดูเหมือนจะจำ กระบวนการ 2010: The Year We Make Contact (1984)
The situation is in conflict with the basic purpose of Hal's design the accurate processing of information without distortion or concealment.สถานการณ์อยู่ในความขัดแย้ง กับพื้นฐาน วัตถุประสงค์ของการออกแบบ ของ แฮล ที่ถูกต้อง การประมวลผลข้อมูล 2010: The Year We Make Contact (1984)
We have seen the process of life take place.เราได้เห็นขั้นตอนของชีวิต เกิดขึ้น 2010: The Year We Make Contact (1984)
She's looking for a way to reverse the process, a way to eradicate the problem.เป็นงานที่ตรงข้ามกับผม เพราะงานเธอต้องแก้ปัญหา Day of the Dead (1985)
This projection was constructed using mixed data, so a comparison is difficult, but I believe this boy's pattern is the key to solving the riddle of Akira's pattern growth process.การคาดการณ์นี้ถูกสร้างขึ้นด้วยการใช้ ข้อมูลผสม ดังนั้นการเปรียบเทียบจึงเป็นสิ่งที่ยาก แต่ผมเชื่อว่าลักษณะโครงสร้างของเด็ก คนนี้เหมือนกุญแจไปสู่การแก้ปัญหา ปริศนาของ แบบแผนในกระบวนการเติบโตของอากิระ Akira (1988)
And he came from Data Processing.เป็นพื้นที่ ๆแสนวิเศษมาก Big (1988)
Let's face it, Paul, the guy comes from Data Processing.คุณตัดสินใจหรือยังว่า จะทํายังไงกับสายงานของแดนเบอรี่ ยัง ผมยังไม่ได้คิด Big (1988)
[ Man ] The SS will manage... certain industries itself inside Plaszow-- a metalworks, brush factory, another for reprocessing Jewish clothing... from the ghettos for use by bombed-out families back home.เอสเอสจะตั้งโรงงานในค่ายพลาสโชว์ ผลิตโลหะ แปรง ซ่อมเสื้อผ้ายิว... ...ส่งให้แนวหลังที่โดนระเบิด Schindler's List (1993)
It is not my task to interfere with the processes that take place down here.ผมไม่มีอำนาจเข้าไปก้าวก่ายที่นี่ ขนาดฟาร์เบ็น ผมยังช่วยไม่ได้ Schindler's List (1993)
Tomorrow you'll begin the process... of looking for survivors of your families.ตามหาญาติที่เหลืออยู่ แต่ส่วนใหญ่... Schindler's List (1993)
That's where the filtering process starts.นั่นคือสิ่งที่กระบวนการกรองเริ่มต้น The Shawshank Redemption (1994)
I don't run the scams, Red, I just process the profits.ผมไม่ได้ทำงานหลอกลวง, แดง, ฉันแค่ประมวลผลกำไร The Shawshank Redemption (1994)
I lack the most basic life processes inherent in all living organisms:ผมไม่มีพื้นฐานหลักๆ ของระบบสิ่งมีชีวิต - นั่นคือ : Ghost in the Shell (1995)
Cells repeat the process of degeneration and regeneration until one day they die, obliterating an entire set of memory and information.เซลล์ จะทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า, เสื่อมลงและสร้างใหม่, – จนกว่าชีวิตจะสิ้นไป, ระบบข้อมูลและความจำก็จะหายไปด้วย. Ghost in the Shell (1995)
Patch it into the image processor. Want the new data?ไห้มันลงไปในหน่วย ประมวลผลภาพ Contact (1997)
They will actively participate on-site, during the construction process.พวกเขาจะมีส่วนร่วมอย่าง แข็งขันในสถานที่ ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง Contact (1997)
You think you can shut it down from there? I don't know the process. Dr. Weir was the expert.-ฉันไม่รู้วิธี ดร.เวียร์เป็นคนสร้างมัน Event Horizon (1997)
So began the process of becoming Jerome.แล้วก็ถึงขั้นตอนสวมเป็นเจอโรม Gattaca (1997)
We just got to go through a little process of elimination.เราต้องสอดส่องไปทีละแห่ง Titanic (1997)
And if we scare the fuck out of people... and a few people get killed in the process, so be it.และถ้าหากพวกเรากลัว/พวกมัน... และคนบางส่วนถูกฆ่าตาย/ระหว่างทาง ก็ปล่อยมันเป็นไป American History X (1998)
The manner in which people might understand such new possibilities is also process of evolution.The manner in which people might understand such new possibilities is also process of evolution. Anna and the King (1999)
It's just that the whole process it sounds so messy.คือขบวนการทั้งหมด... มันฟังดู... ยุ่งเหยิง Bicentennial Man (1999)
Who else would put a waste-processing plant next to a recreation area?จะมีใครอีกที่เอาโรงงานกำจัดของเสีย... ไปไว้ใกล้ๆ กับที่หย่อนใจ Bicentennial Man (1999)
You're in the process of recasting your lead actress... and I'm –คุณอยู่ในกระบวนการ คัดเลือกดารานำหญิงใหม่ และผม Mulholland Dr. (2001)
I meant that the process is over so you can go nowผมหมายความว่าทุกอย่างเสร็จตามขั้นตอนแล้ว คุณกลับไปได้ Failan (2001)
The process can be reversed.มีวิธีที่ทำให้มันตรงกันข้าม Resident Evil (2002)
It takes that long to process and validate the order.มันใช้เวลานานเพื่อดำเนินการ Punch-Drunk Love (2002)
I've explained this. It takes time to process.ฉันอธิบายไปแล้ว ว่ามันใช้เวลาในการดำเนินการ Punch-Drunk Love (2002)
- It takes time to process. - I didn't see a six or an eight.ใช่เวลาในการดำเนินการ ฉันไม่เห็นหกหรือแปด Punch-Drunk Love (2002)
- This is bullcrap to me. - That's how long it takes to process.นี่มันเหลวไหลชัดๆ นั่นล่ะคือเวลาที่ต้องใช้ดำเนินการ Punch-Drunk Love (2002)
The pudding takes six to eight weeks to process, so that won't work.พุดดิ้งใช่เวลา 6-8 สัปดาห์ เพื่อดำเนินการ นั่นไม่ได้ผล Punch-Drunk Love (2002)
Yes, Potter. The process is nearly complete.ใช่ พอตเตอร์ พิธีกรรมใกล้จะสมบูรณ์แล้ว Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Skynet's fully operational, processing at 60 teraflops a second.สกายเน็ตทำงานด้วยความเร็ว 60 เทราฟล็อบต่อวินาที Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
You have many questions. Though the process has altered your consciousness you remain irrevocably human.คุณมีคำถามมากมาย ซึ่งจากกระบวนการทางความคิดของคุณ The Matrix Reloaded (2003)
Failure to comply with this process will result in a cataclysmic system crash killing everyone connected to the Matrix which, coupled with the extermination of Zion will result in the extinction of the entire human race.หรือจะไม่ยอมร่วมมือกับกระบวนการนี้ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือเกิดการพินาศขึ้นกับระบบ ฆ่าทุกคนที่เชื่อมต่ออยู่กับเมทริกซ์ ซึ่งเมื่อรวมกับการทำลายล้างไซออนแล้ว The Matrix Reloaded (2003)
I'm in the process of drawing up the contract now and it should be with you shortly.นี่.. ค่ะ ใช่ค่ะ.. Swimming Pool (2003)
No state can deprive any person of life liberty or property without due process of law.ซึ่งเขียนไว้ว่า "รัฐย่อมไม่อาจเพิกถอนสิทธิของบุคคลใดจากชีวิต "อิสรภาพหรือทรัพย์สินโดยไม่มีกระบวนการทางกฎหมายที่เหมาะสม" The Corporation (2003)
Well the whole idea of the export processing zone is that it will be the first step towards this wonderful new development through the investment that's attracted to these countries there will be a trickle down effect into the communities.แนวคิดเรื่องเขตผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก (นาโอมี ไคลน์ ผู้เขียนหนังสือ No Logo) ก็คือมันจะเป็นก้าวแรกที่นำไปสู่ การพัฒนาแนวใหม่ที่วิเศษสุด The Corporation (2003)
The typical company of the 20th century extractive wasteful abusive linear in all of its processes taking from the earth making wasting sending its products back to the biosphere waste to a landfill...บริษัทต้นแบบของศตวรรษที่ 20 มีกระบวนการผลิต ที่ขูดรีดธรรมชาติ The Corporation (2003)
I myself was amazed to learn just how much stuff the earth has to produce through our extraction process to produce a dollar of revenue for our company.ตัวผมเองตกใจเมื่อรู้ว่า โลกต้องสร้างสิ่งต่าง ๆ ให้เราขูดรีดมากแค่ไหน เพียงเพื่อทำรายได้ให้บริษัทเราสักดอลลาร์ The Corporation (2003)
It's basically a methodology which helps us when we work with our clients to go through a very systematic thoughtful process in order to be able to help our clients identify what the resources are that they have.โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นวิธีวิทยาอย่างหนึ่ง xxxx ซึ่งช่วยเราในการทำงานกับลูกค้า มันต้องผ่านกระบวนการคิดที่เป็นระบบมาก The Corporation (2003)
we don't see all that vacuuming up of money vacuuming out the insides of public processes but we do see the nice façade.เรามองไม่เห็นการดูดเงินออกไป ดูดเอาเนื้อในของกระบวนการทางสังคมออกไป เราเห็นแต่ภาพภายนอกที่สวยงามเท่านั้น The Corporation (2003)
And the public was totally unaware it was actually happening as a process was being engaged.มันเกิดขึ้นโดยมีกระบวนการศาลเข้ามาเกี่ยวข้อง The Corporation (2003)
During this eight month re-review processระหว่างกระบวนการแก้ไขซ้ำไปซ้ำมาตลอด 8 เดือน The Corporation (2003)
I thought it would be a relatively easy process and it isn't.แล้วมันก็ไม่ใช่ The Corporation (2003)
Corporations are not accountable to the democratic process.บรรษัทไม่มีความรับผิด (เอมี ฟิลด์ นักทำงานด้านสังคม) ต่อกระบวนการประชาธิปไตย นี่แหละคือประเด็น The Corporation (2003)
I see accompany that has severed the umbilical cord to earth for its raw materials taking raw materials that have already been extracted and using them over and over again driving that process with renewable energy.ผมมองเห็นบริษัทที่ตัดขาดสายรก ที่สูบวัตถุดิบไปจากโลก แต่หันมาใช้วัตถุดิบเท่าที่เอาออกมาแล้ว The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
processAll the same, we still need a scientific account of how exactly pains are caused by brain processes.
processAny orders you place with us will be processed promptly.
processCompared to a computer, a word processor has a single purpose.
processCould you tell me how to operate this word processor?
processDo you know how to use a word processor?
processDo you use a word processor?
processEducation must not be limited to our youth but must be a continuing process through our entire lives.
processFather bought me a word processor.
processFinding a solution that worked was a process of trial and error.
processFor wordprocessors for use with Japanese, there is Microsoft's "Word", JustSystem's "Ichitarou" and such.
processHe craned his neck to see the procession.
processHe explained the process of building a boat.
processHe explained the process of putting them together.
processHe is expert with a word processor.
processHer word processor is far better than that.
processHe wanted to buy an electric typewriter but his friend talked him into buying a word processor.
processHe was in the process of making a final decision.
processI bought a word processor for making a book on my own.
processI bought this word processor at a reasonable price.
processI'd like to have this film processed.
processI explained the process to him.
processIf you had a word processor, you'd be free from all this trouble.
processIf you weren't careless, your word processor wouldn't break down.
processI have the same word-processor as this.
processI must have someone repair my word processor.
processIn Disneyland, popular characters in various stories march in procession at one o'clock.
processIn the first section of this review I raise the question of how brain processes cause our conscious experiences.
processIn the U.S., part of the application process to universities usually includes an essay on "Why I want to go to university."
processIntroducing democratic ideas into that country will be a slow process.
processIt is certain that Emmet contrived his 'dyad' style to facilitate the process of architectural design.
processIt is most important to emphasize that none of these processes is conscious.
processIt should be emphasized that Emmet's theory yielded a number of byproducts in the process of application.
processIt was not mentioned in the process of discussion.
processI used to type my letters, but now I use a word processor.
processI've got a new word processor.
processI want to buy a word processor.
processI was anxious for a new word processor.
processI will buy you a new word processor.
processI would like to use your word processor.
processMay I use this word processor?
processShould the word-processor go wrong, we guarantee to replace it free of charge.
processSomething is wrong with this word processor.
processSomething is wrong with this word-processor.
processSuffixes, 1: "-ion" creates nouns that show the meaning of 'action, state, process, results,' and so on.
processThe development of word-processors has enabled us to type Japanese easily.
processThe mayor walked at the head of the procession.
processThe medicine hastened the process of growth.
processThe new bridge is in process of construction.
processThe new production process achieves a high yield.
processThe process by which substances are turned directly from a solid state into a gas is called sublimation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องประมวลผล    [N] processor, Example: โต๊ะวางไมโครคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้ มักจะเป็นโต๊ะที่มีหน้าที่วางอุปกรณ์ไมโครคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เครื่องพิมพ์ เครื่องประมวลผล และจอภาพเท่านั้น
กระบวนการเรียนรู้    [N] learning process, Example: ผู้เรียนจะได้สัมผัสกับกระบวนการเรียนรู้โดยอาศัยประสาทสัมผัสทางหูทางตาจากวีดิทัศน์, Count unit: กระบวนการ, Thai definition: กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรืออารมณ์ ที่เป็นผลของการฝึกอบรมหรือประสบการณ์
การประมวลผล    [N] data processing, Example: มนุษย์ได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลเป็นเวลาเกือบครึ่งศตวรรษแล้ว, Thai definition: การรวบรวมผลที่ได้ให้เป็นระเบียบและหมวดหมู่
ขบวนรถ    [N] procession of vehicles, Example: เขาเห็นเงาคนสี่คนกำลังวิ่งเรียงแถวสวนไปกับขบวนรถ, Thai definition: รถจำนวนมากที่มีการจัดให้เป็นแถวเป็นแนว หรือเป็นหมวดหมู่
ประมวลผลข้อมูล    [V] process data (information), See also: evaluate data (information), Example: ดิจิตอลคอมพิวเตอร์จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ประมวลผลข้อมูลในลักษณะของตัวเลข, Thai definition: รวบรวมผลของข้อมูลให้เป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่
ล้างรูป    [V] process photographs, Syn. ล้างฟิล์ม, Example: ร้านถ่ายรูปนี้ล้างรูปให้ผมเป็นประจำ
วิถีทาง    [N] way, See also: means, method, process, mode, Syn. แนวทาง, วิธี, วิธีการ, ทาง, Example: ตอนนี้เราต้องทำทุกวิถีทางที่จะประคองธุรกิจให้อยู่รอด, Thai definition: วิธีปฏิบัติที่วางไว้
วิธี    [N] means, See also: way, method, process, mode, Syn. แบบ, ทาง, แนว, Example: การหาเงินทำนุบำรุงโบราณสถานในช่วงดังกล่าวใช้วิธีลงโฆษณาตามหน้าหนังสือพิมพ์เป็นจำนวนมาก, Count unit: วิธี, Thai definition: ทางหรือหนทางที่จะทำ
แห่ [N] parade, See also: procession, array, cavalcade, Syn. ขบวน, Example: เขาชะโงกหน้าออกไปทางหน้าต่างเพื่อดูขบวนแห่, Count unit: ขบวน, Thai definition: ขบวนที่เดินไปพร้อมด้วยการตกแต่งต่างๆ อย่างครึกครื้น
ขบวนแห่    [N] procession, See also: parade, cortege, cavalcade, Syn. ขบวน, กระบวน, Example: วัฒนธรรมล้านนายังนิยมใช้กลองหลวงเพื่อเข้าขบวนแห่หรือขบวนฟ้อน
แนว [CLAS] method, See also: way, mode, process, procedure, Syn. แนวทาง, Example: ในคนเราการป้องกันโรคก็จะมีสองแนวคือ มีสุขอนามัย และสุขภาพที่ดี
พยุหยาตรา    [N] procession of troops, See also: unit, troops, Syn. กระบวนทัพ, Example: ขบวนพยุหยาตราเคลื่อนผ่านไปอย่างช้าๆ, Count unit: ขบวน
พยุหะ    [N] procession, See also: troops, army, legion, hordes, Syn. พยู่ห์, กระบวน, หมู่, กองทัพ
ฟ้องศาล    [V] sue, See also: process, Example: ทนายความยื่นฟ้องศาลดำเนินคดีกับน้องชายต่างบิดาแล้วในข้อหานิติกรรมอำพราง, Thai definition: ยื่นข้อกล่าวหาผู้กระทำผิดต่อศาล
แปรรูป [V] process, See also: transmute, transform, transfigure, Syn. เปลี่ยนรูป, Ant. คงรูป, Example: เศษกระดาษ 1 ตันนำมาแปรรูปเป็นกระดาษขาวหรือกระดาษทิชชูใหม่ได้ 1 ตัน, Thai definition: กระทำด้วยประการอื่นใดให้เปลี่ยนแปรสภาพไปจากเดิมเพื่อถือเอาวัตถุธาตุหรือผลพลอยได้จากวัตถุดิบเดิม
โปรแกรมการประมวลผล [N] processing program, Example: ในการสรุปผล เราสามารถใช้โปรแกรมการประมวลผลได้ทันที
เลียบเมือง [V] go in procession around the city, See also: skirt a city, follow a city wall, Thai definition: เสด็จพระราชดำเนินประทักษิณรอบพระนครภายหลังบรมราชาภิเษกแล้ว
หน่วยประมวลผลกลาง    [N] central processor, See also: CPU, Example: การจะให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ผู้ใช้จะต้องป้อนโปรแกรมเข้าสู่หน่วยประมวลผลกลาง, Count unit: หน่วย, Thai definition: หน่วยประมวลผลส่วนกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์
ประตูป่า    [N] archway adorn with branches of trees, See also: arch made of leaves under which a funeral procession passes, Example: เมื่อจะยกศพออกจากเรือนต้องทำประตูป่า, Thai definition: ประตูที่สะด้วยใบไม้กิ่งไม้สำหรับพิธีเทศน์มหาชาติ, ประตูเรือนที่ปักกิ่งไม้ไว้เวลานำศพออกจากบ้าน
ซีพียู    [N] central processing unit, See also: CPU, Example: ซีพียูเป็นอุปกรณ์ช่วยในการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์, Count unit: ตัว
กระบวน    [N] line, See also: procession, parade, array, cavalcade, caravan, Syn. ขบวน, Count unit: แถว, กระบวน
กระบวน    [CLAS] process, See also: strategy, technique, step, movement, procedure, Syn. กระบวนการ, ขั้นตอน, Example: การทำไข่ผงต้องผ่านกระบวนการต่างๆ หลายกระบวนด้วยกัน
กระบวน    [N] convention, See also: procedure, course, process, method, Syn. ขบวน, แบบแผน, Example: เขียนตามกระบวนหนังสือไทย
กระบวนความ    [N] procedure, See also: method, strategy, system, process, Example: เขาบรรยายได้ครอบคลุมครบถ้วนทุกถ้อยกระบวนความ, Thai definition: แบบแผนของเนื้อความหรือเรื่องราว
กรรมวิธี    [N] process, See also: method, way, means, working procedure, course, Syn. วิธี, Example: การผลิตอาหารกระป๋องมีกรรมวิธีหลายขั้น, Count unit: วิธี, ขั้น
กระบวนการ    [N] procedure, See also: process, method, system, Syn. วิธีการ, ขั้นตอน, Example: กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีทั้งหมด 4 ขั้นตอนคือ การสังเกต การตั้งสมมติฐาน การรวบรวมข้อมูล และการทดสอบ, Count unit: ขั้น, ตอน
กระบวนการยุติธรรม    [N] process of judgement, See also: process of equity, Example: คุณภาพงานสอบสวนถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการยุติธรรมขั้นต้น, Thai definition: วิธีดำเนินการให้ความคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และให้ความเป็นธรรมในทางกฎหมายแก่บุคคลโดยบุคลากรและองค์กรหรือสถาบันต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่บริหารงานยุติธรรม
กระบวนแห่    [N] procession, See also: cortege, parade, contingents of marchers, Syn. ขบวนแห่, Example: กระบวนแห่นาคยาวเต็มถนนจนการจราจรติดขัด, Count unit: กระบวน, ขบวน
กำลัง    [AUX] being, See also: in the act of, in the process of, Example: พจนานุกรมมโนทัศน์กำลังพัฒนาอยู่ที่อีดีอาร์, Notes: (ไวยากรณ์)
ขบวน    [N] procession, See also: line, caravan, train, convoy, row, Syn. แถว, แนว, กระบวน, Example: ขบวนของนักเรียนเดินออกจากโรงเรียนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย , Count unit: ขบวน, Thai definition: พวกที่จัดเป็นแถวเป็นแนวหรือเป็นหมวดเป็นหมู่อย่างขบวนแห่ ขบวนรถ ขบวนเรือ
ขบวนการ    [N] process, See also: procedure, course, Syn. กระบวนการ, ขั้นตอน, กรรมวิธี, วิธีการ, Example: ขบวนการการผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีขั้นตอนที่ซับซ้อน
ขบวนขันหมาก    [N] procession of the groom's parents, Example: ขบวนขันหมากตั้งแถวตั้งแต่ปากซอยบ้านของเจ้าสาว, Count unit: ขบวน
จองเปรียง    [N] Brahman lantern procession, See also: Brahman rite, Syn. พิธีจองเปรียง, Example: จองเปรียงเป็นพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ที่ปฎิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ, Thai definition: ชื่อพิธีอย่างหนึ่งของพราหมณ์ เป็นพิธีจุดโคมรับพระเป็นเจ้า ทำในวันเพ็ญเดือน 12
หมักดอง    [ADJ] preserved, See also: processed, kept in vinegar or salt solution, Syn. ดอง, Example: เหตุผลของการทำอาหารหมักดองในอดีต เป็นเพียงเพื่อต้องการยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์เท่านั้น, Thai definition: แช่หรือหมักผัก ผลไม้ และสิ่งต่างๆ ไว้ในน้ำส้ม น้ำเกลือ เพื่อเก็บรักษาไว้ให้อยู่ได้นาน
แห่แหน [V] parade, See also: go into procession, surround for protection, Syn. แหนแห่, ห้อมล้อม, แห่, Example: ฝูงชนมากมายต่างแห่แหนกันเข้าไปชมสรีระของหลวงพ่ออย่างเนืองแน่น, Thai definition: รวมกันเป็นกระบวนมากมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิป[n.] (chip) EN: chip   FR: microprocesseur [m] ; circuit intégré [m]
ดั้ง[n.] (dang) EN: boat used in procession   
ฟ้องศาล[v. exp.] (føng sān) EN: sue ; take a legal action ; process   FR: intenter un procès
แห่[n.] (haē) EN: parade ; procession ; array ; cavalcade ; demonstration   FR: procession [f] ; parade [f] ; cavalcade [f]
อีดีพี[abv.] (Ī.Dī.Phī.) EN: EDP (Electronic Data Processing)   
จัดการข้อมูล[v. exp.] (jatkān khømūn) EN: process data   
กำลัง...[v.] (kamlang ...) EN: being ; in the act of ; in the process of ; just   FR: en train de ; occupé à
กำลัง...อยู่[v. exp.] (kamlang ... yū) EN: be -ing ; being ; be in the act of ; be in the process of   FR: être en train de ... ; être occupé à ...
กรรมวิธี[n.] (kammawithī) EN: process ; manufucturing process ; procedure ; pratice ; method ; way ; means ; working procedure ; course   
การดำเนินกระบวนการโดยมิชอบ[n. exp.] (kān damnoēn krabūankān dōi michøp) EN: abuse of process   FR: abus de procédure [m]
การควบคุมกระบวนการ[n. exp.] (kān khūapkhum krabūankān) EN: process control   
การควบคุมกระบวนการทางสถิติ[n. exp.] (kān khūapkhum krabūankān thāng sathiti) EN: statistical process control   
การแปรรูป[n.] (kān praērūp) EN: processing   FR: allomorphie [f] (vx)
การแปรรูปอาหาร[n. exp.] (kān praērūp āhān) EN: food processing   
การประมวลผล[n.] (kān pramūanphon) EN: processing   FR: traitement [m]
การประมวลผลคำพูด[n. exp.] (kān pramūanphon khamphūt) EN: speech processing   FR: traitement de la parole [m]
การประมวลผลข้อมูล[n. exp.] (kān pramūanphon khømūn) EN: data processing   FR: traitement des données [m]
การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (kān pramūanphon khømūn thāng ilekthrønik) EN: Electronic Data Processing (EDP)   
การประมวลผลภาพ[n. exp.] (kān pramūanphon phāp) EN: image processing   FR: traitement de l'image [m]
การประมวลผลสารสนเทศ[n. exp.] (kān pramūanphon sārasonthēt) EN: information processing   FR: traitement de l'information [m]
การสืบสวนและสอบสวน[n. exp.] (kān seūpsūan lae søpsūan) EN: criminal process   
การทำให้อยู่ในรูปปกติ[n. exp.] (kān thamhai yū nai rūp pakati = kān thamhai yū nai rūp pokkati) EN: normalization process   
การวิเคราะห์กระบวนการ[n. exp.] (kān wikhrǿ krabūankān) EN: process analysis   
ขบวน[n.] (khabūan) EN: caravan ; train ; procession ; series ; procession; line ; convoy ; row   FR: colonne [f] ; cortège [m] ; défilé [m] ; procession [f] ; caravane [f] ; convoi [m] ; file [f] ; train [m]
ขบวน[X] (khabūan) EN: [classifier : processions ; convoys ; trains]   FR: [classificateur : processions, cortèges ; convois ; trains]
ขบวนแห่[n.] (khabūanhaē) EN: procession ; parade ; cortege ; cavalcade   FR: procession [f]
ขบวนแห่ศพ[n. exp.] (khabūanhaē sop) EN: funeral procession   FR: cortège funèbre [m]
ขบวนแห่เทียน[n. exp.] (khabūanhaē thīen) EN: candle procession   
ขบวนการ[n.] (khabūankān) EN: process ; procedure ; course   
ขบวนขันหมาก[n. exp.] (khabūan khanmāk) EN: procession of the groom's parents   
ขบวนพยุหยาตรา[n. exp.] (khabūan phayuhayāttrā) EN: royal barge procession   
ขบวนรถ[n.] (khabūan rot) EN: train ; train of cars ; procession of vehicles   FR: train [m] ; convoi [m]
ขบวนเสื้อแดง [n. exp.] (khabūan seūa daēng) EN: Red-shirt procession   FR: convoi des chemises rouges [m]
ขั้นตอนการศึกษา[n. exp.] (khantøn kānseuksā) EN: process of the study   
กระบวน[n.] (krabūan) EN: procession ; parade ; cavalcade ; caravan   FR: défilé [m] ; procession [f[ ; cortège [m]
กระบวน[n.] (krabūan) EN: process ; strategy ; technique ; procedure ; method ; course   FR: procédé [m] ; procédure [f[ ; méthode [f]
กระบวนแห่[n.] (krabūanhaē) EN: procession ; cortege ; parade ; contingents of marchers   
กระบวนการ[n.] (krabūankān) EN: process ; procedure ; method ; system   FR: procédure [f] ; procédé [m] ; processus [m]
กระบวนการการผลิต[n. exp.] (krabūankān kān phalit) EN: production process   
กระบวนการผลิต[n. exp.] (krabūankān phalit) FR: processus de fabrication [m] ; procédé de fabrication [m]
กระบวนการเปลี่ยนแปลง[n. exp.] (krabūankān plīenplaēng) FR: processus de transformation [m]
กระบวนการเรียนรู้[n. exp.] (krabūankān rīenrū) EN: learning process   FR: processus d'apprentissage [m]
กระบวนการเรียนรู้ภาษา [n. exp.] (krabūankān rīenrū phāsā) EN: language learning process   FR: processus d'apprentissage de la langue [m]
กระบวนการศาล[n. exp.] (krabūankān sān) EN: judicial process   
กระบวนการทางการตลาด[n. exp.] (krabūankān thāng kān talāt) EN: marketing process   
กระบวนการย่อยอาหาร[n. exp.] (krabūankān yøi āhān) FR: processus de digestion [m]
กระบวนการย้อนกลับไม่ได้[n. exp.] (krabūankān yønklap mai dāi ) EN: irreversible process   
กระบวนพยุหยาตราชลมารค[n. prop.] (Krabūan Phayuhayāttrā Chonlamāk) EN: Royal Barge Procession   
กระดูกลิ้นปี่[n.] (kradūklin pī) EN: xiphoid process   
ล้างรูป [v. exp.] (lāng rūp) EN: process photographs   FR: développer un film (photographique)

CMU English Pronouncing Dictionary
PROCESS    P R AA1 S EH2 S
PROCESSED    P R AA1 S EH0 S T
PROCESSOR    P R AA1 S EH2 S ER0
REPROCESS    R IY0 P R AO1 S EH0 S
PROCESSES    P R AA1 S EH0 S AH0 Z
PROCESSION    P R AH0 S EH1 SH AH0 N
PROCESSING    P R AA1 S EH0 S IH0 NG
PROCESSION    P R OW0 S EH1 SH AH0 N
PROCESSORS    P R AA1 S EH2 S ER0 Z
PROCESSOR'S    P R AA1 S EH2 S ER0 Z
REPROCESSED    R IY0 P R AO1 S EH0 S T
PROCESSIONS    P R OW0 S EH1 SH AH0 N Z
COPROCESSOR    K OW2 P R AA1 S EH0 S ER0
UNPROCESSED    AH0 N P R AO1 S EH2 S T
PROCESSIONAL    P R OW0 S EH1 SH AH0 N AH0 L
PROCESSIONAL    P R AH0 S EH1 SH AH0 N AH0 L
COPROCESSORS    K OW2 P R AA1 S EH0 S ER0 Z
REPROCESSING    R IY0 P R AO1 S EH0 S IH0 NG
MULTIPROCESSOR    M AH2 L T IY0 P R AA1 S EH2 S ER0
MICROPROCESSOR    M AY2 K R OW0 P R AA1 S EH0 S ER0
MICROPROCESSORS    M AY2 K R OW0 P R AA1 S EH0 S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
process    (v) (p r ou1 s e s)
process    (v) (p r @1 s e1 s)
processed    (v) (p r ou1 s e s t)
processed    (v) (p r @1 s e1 s t)
processes    (v) (p r ou1 s e s i z)
processes    (v) (p r @1 s e1 s i z)
processor    (n) (p r ou1 s e s @ r)
processing    (v) (p r ou1 s e s i ng)
processing    (v) (p r @1 s e1 s i ng)
procession    (n) (p r @1 s e1 sh @ n)
processors    (n) (p r ou1 s e s @ z)
processions    (n) (p r @1 s e1 sh @ n z)
processional    (j) (p r @1 s e1 sh @ n @ l)
process-server    (n) - (p r ou1 s i s - s @@ v @ r)
process-servers    (n) - (p r ou1 s i s - s @@ v @ z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
処理[しょり, shori] Thai: ดำเนินการไป English: process

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abarbeitungszeit {f}processing time [Add to Longdo]
Abfertigung {f} (Zoll)clearing; processing [Add to Longdo]
Ablauforganisation {f}process organization; process organisation; process-oriented organization [Add to Longdo]
Ablaufschaltwerk {n}sequence processor [Add to Longdo]
planerischer Abstimmungsprozessprocess of coordination of planning [Add to Longdo]
Abwicklung {f} (eines Vorganges)processing [Add to Longdo]
Adressdatenverarbeitung {f}address data processing [Add to Longdo]
Alphaverarbeitung {f}; Buchstabenverarbeitung {f}alpha processing [Add to Longdo]
Analogdatenverarbeitung {f}analogue data processing [Add to Longdo]
Analogsignalverarbeitung {f}analog signal processing [Add to Longdo]
Anlage {f}processor [Add to Longdo]
Anpassungsprozess {m}adjustment process [Add to Longdo]
Antragsbearbeitung {f}processing of the applications [Add to Longdo]
Anwendungsverarbeitung {f}application processing [Add to Longdo]
Arbeitsgang {m}process [Add to Longdo]
Arbeitsmaschine {f}processing machine; work machine [Add to Longdo]
Arbeitsprozess {m} | automatisierter Arbeitsprozessoperating process; work process | automated operating procedure [Add to Longdo]
Arithmetik-Prozessor {m}; Co-Prozessor {m}arithmetic processing unit [Add to Longdo]
Asynchronbetrieb {m} [techn.]asynchronous processing; asynchronous working [Add to Longdo]
Aufmarsch {m}procession; parade [Add to Longdo]
Auftragsabwicklung {f}processing of orders; order procedure; order processing; order transaction [Add to Longdo]
Auftragsbearbeitung {f}purchase order processing [Add to Longdo]
Auftragsvergabe {f}contract award process [Add to Longdo]
Aufzug {m}; Umzug {m}procession; parade [Add to Longdo]
Autokollisions-Verfahren {n}autocollision process [Add to Longdo]
Automatisierung {f} | Automatisierung {f} technischer Prozesse | dezentrale Automatisierung {f}automation | automation of technical processes | decentral automation [Add to Longdo]
Bearbeiter {m}processor [Add to Longdo]
Bearbeitung {f}processing [Add to Longdo]
Bearbeitungsgebühr {f}; Bearbeitungsentgelt {n}arrangement fee; processing fee [Add to Longdo]
Beimischvorgang {m}mixing process [Add to Longdo]
Bildbearbeitung {f}image processing; image editing; picture manipulation [Add to Longdo]
Bildverarbeitung {f}image processing [Add to Longdo]
Bitprozessor {m}bit processor [Add to Longdo]
Conchierprozess {m}conching process [Add to Longdo]
Coprozessor {m} [comp.]coprocessor [Add to Longdo]
Datenfernverarbeitung {f}teleprocessing [Add to Longdo]
Datenprozessor {m}data processor [Add to Longdo]
Datenverarbeiten {n}data processing [Add to Longdo]
Datenverarbeiter (Person); Rechner {m}data processor [Add to Longdo]
Datenverarbeitung {f} | Datenverarbeitungen {pl} | automatisierte Datenverarbeitung {f} | dezentralisierte Datenverarbeitung {f} | graphische Datenverarbeitung {f} | kommerzielle Datenverarbeitung {f}data processing; data handling | data processings | automatic data processing | decentralized data processing | computer graphics | business data processing [Add to Longdo]
Denkprozess {m} | Denkprozesse {pl}thinking process | thinking processes [Add to Longdo]
Dialogdatenverarbeitung {f}interactive data processing [Add to Longdo]
Dialogverarbeitung {f}transaction processing [Add to Longdo]
Doppelrechnersystem {n} [comp.]bi-processor system [Add to Longdo]
Druckverfahren {n}printing process [Add to Longdo]
Durchsatz {m}; Ausstoß {m}throughput; process throughput [Add to Longdo]
Echtzeitverarbeitung {f}real-time processing [Add to Longdo]
Einchipprozessor {m}single-chip microprocessor [Add to Longdo]
Einschwingvorgang {m}settling process; transient condition [Add to Longdo]
Entscheidungsprozess {m}decision-making process; sense-making process [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しつつある[, shitsutsuaru] (exp,v5r-i) to be doing; to be in the process of doing [Add to Longdo]
しつつ行なう[しつつおこなう, shitsutsuokonau] (exp,v5u) (1) to be carrying out; to be in the process of carrying out; (2) to be performing; to be in the process of performing [Add to Longdo]
しわ加工;皺加工[しわかこう, shiwakakou] (n) crease effect (textiles); crease process; wrinkle effect [Add to Longdo]
つつある[, tsutsuaru] (suf) (See つつ・1) (with masu stem) to be doing; to be in the process of doing [Add to Longdo]
アイデアプロセッサ[, aideapurosessa] (n) {comp} idea processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[, autorainpurosessa] (n) {comp} outline processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサー[, autorainpurosessa-] (n) outline processor [Add to Longdo]
アナログ信号処理[アナログしんごうしょり, anarogu shingoushori] (n) analog signal processing [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] (n) {comp} analog input channel (e.g. in process control) [Add to Longdo]
アプリケーションプロセッサ[, apurike-shonpurosessa] (n) {comp} application processor [Add to Longdo]
アプリケーション設計プロセス[アプリケーションせっけいプロセス, apurike-shon sekkei purosesu] (n) {comp} application design process [Add to Longdo]
アミロ法[アミロほう, amiro hou] (n) amylo process [Add to Longdo]
アルファ化米;α化米[アルファかまい, arufa kamai] (n) (See 糒) cooked and dry packed rice (modern version of hoshii rice); processed quick-cooking rice [Add to Longdo]
アレイプロセッサー;アレイプロセッサ[, areipurosessa-; areipurosessa] (n) {comp} array processor [Add to Longdo]
アレイ処理[アレイしょり, arei shori] (n) {comp} array processing [Add to Longdo]
アレイ処理機構[アレイしょりきこう, arei shorikikou] (n) {comp} array processor; vector processor [Add to Longdo]
アレイ処理装置[アレイしょりそうち, arei shorisouchi] (n) {comp} array processor; vector processor [Add to Longdo]
アンモニアソーダ法[アンモニアソーダほう, anmoniaso-da hou] (n) ammonia soda process [Add to Longdo]
イベント処理[イベントしょり, ibento shori] (n) {comp} event processing [Add to Longdo]
イメージ処理[イメージしょり, ime-ji shori] (n) {comp} image processing [Add to Longdo]
インターフェイスメッセージプロセッサー[, inta-feisumesse-jipurosessa-] (n) {comp} Interface Message Processor; IMP [Add to Longdo]
インフォメーションプロセッサー[, infome-shonpurosessa-] (n) information processor [Add to Longdo]
インフォメーションプロセッシング[, infome-shonpurosesshingu] (n) information processing [Add to Longdo]
インプロセス[, inpurosesu] (n) {comp} in-process [Add to Longdo]
オーバードライブプロセッサ[, o-ba-doraibupurosessa] (n) {comp} over drive processor; ODP [Add to Longdo]
オンラインデータ処理[オンラインデータしょり, onrainde-ta shori] (n) {comp} on-line data processing [Add to Longdo]
オンライントランザクション処理[オンライントランザクションしょり, onraintoranzakushon shori] (n) {comp} online transaction processing [Add to Longdo]
オンラインバッチ処理システム[オンラインバッチしょりシステム, onrainbacchi shori shisutemu] (n) {comp} online batch processing system [Add to Longdo]
オンラインリアルタイム処理[オンラインリアルタイムしょり, onrainriarutaimu shori] (n) {comp} online real-time processing [Add to Longdo]
オンライン処理[オンラインしょり, onrain shori] (n) {comp} online processing; online operation [Add to Longdo]
オンライン処理環境[オンラインしょりかんきょう, onrain shorikankyou] (n) {comp} online processing environment [Add to Longdo]
オンライン情報処理[オンラインじょうほうしょり, onrain jouhoushori] (n) {comp} online information processing [Add to Longdo]
オンライン分析処理[オンラインぶんせきしょり, onrain bunsekishori] (n) {comp} On-Line Analytical Processing; OLAP [Add to Longdo]
クーバード[, ku-ba-do] (n) (obsc) (See 擬娩) couvade (custom in which a male acts out the physical process of his own child being born) (fre [Add to Longdo]
グラフィックスコプロセッサ[, gurafikkusukopurosessa] (n) {comp} graphics coprocessor [Add to Longdo]
グラフィックスプロセシングユニット[, gurafikkusupuroseshinguyunitto] (n) {comp} graphics processing unit; GPU [Add to Longdo]
コプロ[, kopuro] (n) {comp} coprocessor [Add to Longdo]
コプロセッサ[, kopurosessa] (n) {comp} coprocessor [Add to Longdo]
コマンドプロセッサ[, komandopurosessa] (n) {comp} command processor [Add to Longdo]
コロタイプ[, korotaipu] (n) (a) collotype; photogelatin process [Add to Longdo]
サブプロセス[, sabupurosesu] (n) sub-process [Add to Longdo]
システムプロセス[, shisutemupurosesu] (n) {comp} system process [Add to Longdo]
システム管理応用プロセス[システムかんりおうようプロセス, shisutemu kanriouyou purosesu] (n) {comp} systems management application process [Add to Longdo]
ジャユプロ[, jayupuro] (n) (abbr) Japan unique process [Add to Longdo]
スクリーンプロセス[, sukuri-npurosesu] (n) screen process [Add to Longdo]
セル処理[セルしょり, seru shori] (n) {comp} cell processing [Add to Longdo]
セントラルプロセシングユニット[, sentorarupuroseshinguyunitto] (n) {comp} central processing unit [Add to Longdo]
テキスト処理[テキストしょり, tekisuto shori] (n) {comp} text processing [Add to Longdo]
テレプロセシング[, terepuroseshingu] (n) {comp} teleprocessing [Add to Longdo]
データプロセシング[, de-tapuroseshingu] (n) {comp} data processing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一条龙[yī tiáo lóng, ㄧ ㄊㄧㄠˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] lit. one dragon; integrated chain; coordinated process [Add to Longdo]
一般贸易[yī bān mào yì, ㄧ ㄅㄢ ㄇㄠˋ ㄧˋ, / 貿] general trade (i.e. importing and export without processing) [Add to Longdo]
中央处理机[zhōng yāng chǔ lǐ jī, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ ㄐㄧ, / ] central processing unit (CPU) [Add to Longdo]
串处理[chuàn chǔ lǐ, ㄔㄨㄢˋ ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ, / ] string processing (computing) [Add to Longdo]
乳突[rǔ tū, ㄖㄨˇ ㄊㄨ, ] mastoid process (posterior part of temporal bone, at back of middle ear) [Add to Longdo]
信号处理[xìn hào chù lǐ, ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ ㄔㄨˋ ㄌㄧˇ, / ] signal processing [Add to Longdo]
入场式[rù chǎng shì, ㄖㄨˋ ㄔㄤˇ ㄕˋ, / ] ceremonial entry; opening procession [Add to Longdo]
全活[quán huó, ㄑㄩㄢˊ ㄏㄨㄛˊ, ] to save life; to rescue; the whole business with all its processes [Add to Longdo]
出丧[chū sāng, ㄔㄨ ㄙㄤ, / ] to hold a funeral procession [Add to Longdo]
出殡[chū bìn, ㄔㄨ ㄅㄧㄣˋ, / ] funeral; funeral procession [Add to Longdo]
分析处理[fēn xī chǔ lǐ, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ, / ] to parse; analysis processing; to analyze and treat [Add to Longdo]
分色镜头[fēn sè jìng tóu, ㄈㄣ ㄙㄜˋ ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ, / ] process lens (working by color separation) [Add to Longdo]
切磋琢磨[qiē cuō zhuó mó, ㄑㄧㄝ ㄘㄨㄛ ㄓㄨㄛˊ ㄇㄛˊ, ] gradual improvement by slow polishing (成语 saw); fig. education as a gradual process [Add to Longdo]
前词汇语音加工[qián cí huì yǔ yīn jiā gōng, ㄑㄧㄢˊ ㄘˊ ㄏㄨㄟˋ ㄩˇ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ, / ] pre-lexical phonological processing [Add to Longdo]
加工[jiā gōng, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ, ] to process; processing; working (of machinery) [Add to Longdo]
加工厂[jiā gōng chǎng, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, / ] processing plant [Add to Longdo]
加工效率[jiā gōng xiào lǜ, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄠˋ ㄌㄩˋ, ] processing efficiency [Add to Longdo]
加工贸易[jiā gōng mào yì, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄇㄠˋ ㄧˋ, / 貿] process trade; trade involving assembly [Add to Longdo]
原材料[yuán cái liào, ㄩㄢˊ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ, ] raw materials; unprocessed materials [Add to Longdo]
取样[qǔ yàng, ㄑㄩˇ ㄧㄤˋ, / ] sampling (signal processing) [Add to Longdo]
图像处理[tú xiàng chù lǐ, ㄊㄨˊ ㄒㄧㄤˋ ㄔㄨˋ ㄌㄧˇ, / ] image processing [Add to Longdo]
寄存器[jì cún qì, ㄐㄧˋ ㄘㄨㄣˊ ㄑㄧˋ, ] processor register [Add to Longdo]
实时加工[shí shí jiā gōng, ㄕˊ ㄕˊ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ, / ] on-line processing [Add to Longdo]
工序[gōng xù, ㄍㄨㄥ ㄒㄩˋ, ] working procedure; process [Add to Longdo]
影像处理[yǐng xiàng chǔ lǐ, ˇ ㄒㄧㄤˋ ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ, / ] image processing [Add to Longdo]
后续的解释过程[hòu xù de jiě shì guò chéng, ㄏㄡˋ ㄒㄩˋ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄝˇ ㄕˋ ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ, / ] post-interpretive processes [Add to Longdo]
微处理器[wēi chù lǐ qì, ㄨㄟ ㄔㄨˋ ㄌㄧˇ ㄑㄧˋ, / ] microprocessor [Add to Longdo]
微处理机[wēi chù lǐ jī, ㄨㄟ ㄔㄨˋ ㄌㄧˇ ㄐㄧ, / ] microprocessor [Add to Longdo]
手续费[shǒu xù fèi, ㄕㄡˇ ㄒㄩˋ ㄈㄟˋ, / ] service charge; processing fee [Add to Longdo]
打道回府[dǎ dào huí fǔ, ㄉㄚˇ ㄉㄠˋ ㄏㄨㄟˊ ㄈㄨˇ, ] to go home (in a ceremonial procession); to return home [Add to Longdo]
[wǎn, ㄨㄢˇ, ] to pull; to draw (a cart or a bow); to lead (an animal); an elegy (for use in funeral procession); to turn (change direction); to roll up (a scroll); to coil [Add to Longdo]
采制[cǎi zhì, ㄘㄞˇ ㄓˋ, / ] collect and process [Add to Longdo]
提炼[tí liàn, ㄊㄧˊ ㄌㄧㄢˋ, / ] to extract (ore, minerals etc); to refine; to purify; to process [Add to Longdo]
改革进程[gǎi gé jìn chéng, ㄍㄞˇ ㄍㄜˊ ㄐㄧㄣˋ ㄔㄥˊ, / ] reform process [Add to Longdo]
文书处理[wén shū chǔ lǐ, ㄨㄣˊ ㄕㄨ ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ, / ] word processing [Add to Longdo]
映射过程[yìng shè guò chéng, ˋ ㄕㄜˋ ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ, / ] mapping process [Add to Longdo]
核燃料后处理[hé rán liào hòu chù lǐ, ㄏㄜˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄏㄡˋ ㄔㄨˋ ㄌㄧˇ, / ] nuclear fuel reprocessing [Add to Longdo]
概念驱动加工[gài niàn qū dòng jiā gōng, ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ ㄑㄩ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ, / ] concept-driven processing [Add to Longdo]
模具[mó jù, ㄇㄛˊ ㄐㄩˋ, ] molding (process) [Add to Longdo]
机制[jī zhì, ㄐㄧ ㄓˋ, / ] machine processed; machine made; mechanism [Add to Longdo]
正在[zhèng zài, ㄓㄥˋ ㄗㄞˋ, ] in the process of (doing something or happening); while (doing) [Add to Longdo]
[bù, ㄅㄨˋ, ] a step; a pace; walk; march; stages in a process [Add to Longdo]
历程[lì chéng, ㄌㄧˋ ㄔㄥˊ, / ] course; process [Add to Longdo]
法网[fǎ wǎng, ㄈㄚˇ ㄨㄤˇ, / ] the net of justice; rigorous process of the law; the long arm of the law [Add to Longdo]
流程[liú chéng, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄥˊ, ] course; stream; sequence of processes; work flow in manufacturing [Add to Longdo]
火把[huǒ bǎ, ㄏㄨㄛˇ ㄅㄚˇ, ] a torch (in a torchlit procession) [Add to Longdo]
火把节[huǒ bǎ jié, ㄏㄨㄛˇ ㄅㄚˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] a torch (in a torchlit procession) [Add to Longdo]
焦炭[jiāo tàn, ㄐㄧㄠ ㄊㄢˋ, ] coke (processed coal used in blast furnace) [Add to Longdo]
炼焦[liàn jiāo, ㄌㄧㄢˋ ㄐㄧㄠ, / ] coking; the process of producing coke from coal [Add to Longdo]
燃料处理厂[rán liào chù lǐ chǎng, ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄔㄨˋ ㄌㄧˇ ㄔㄤˇ, / ] fuel processing plant [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] analog input channel (e.g. in process control) [Add to Longdo]
アレイプロセッサー[あれいぷろせっさー, areipurosessa-] array processor [Add to Longdo]
アレイ処理[アレイしょり, arei shori] array processing [Add to Longdo]
アレイ処理機構[あれいしょりきこう, areishorikikou] array processor, vector processor [Add to Longdo]
アレイ処理装置[あれいしょりそうち, areishorisouchi] array processor, vector processor [Add to Longdo]
イメージ処理[イメージしょり, ime-ji shori] image processing [Add to Longdo]
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP [Add to Longdo]
コプロセッサ[こぷろせっさ, kopurosessa] coprocessor [Add to Longdo]
コマンドプロセッサ[こまんどぷろせっさ, komandopurosessa] command processor [Add to Longdo]
システムプロセス[しすてむぷろせす, shisutemupurosesu] system process [Add to Longdo]
システム管理応用プロセス[システムかんりおうようプロセス, shisutemu kanriouyou purosesu] systems management application process [Add to Longdo]
セル処理[セルしょり, seru shori] cell processing [Add to Longdo]
テキスト処理[テキストしょり, tekisuto shori] text processing [Add to Longdo]
テレプロセシング[てれぷろせしんぐ, terepuroseshingu] teleprocessing [Add to Longdo]
データプロセシング[でーたぷろせしんぐ, de-tapuroseshingu] data processing [Add to Longdo]
データプロセッサー[でーたぷろせっさー, de-tapurosessa-] data processor [Add to Longdo]
データ処理[データしょり, de-ta shori] data processing, data handling [Add to Longdo]
データ処理システム[データしょりシステム, de-ta shori shisutemu] data processing system, computer system, computing system [Add to Longdo]
データ処理システムの安全保護[データしょりシステムのあんぜんほご, de-ta shori shisutemu noanzenhogo] data processing system security, computer system security [Add to Longdo]
データ処理ステーション[データしょりステーション, de-ta shori sute-shon] data processing station [Add to Longdo]
データ処理センター[データしょりセンター, de-ta shori senta-] Data Processing Center, DPC [Add to Longdo]
データ処理ノード[データしょりノード, de-ta shori no-do] data processing node [Add to Longdo]
データ処理機械[データしょりきかい, de-ta shorikikai] data processing machine [Add to Longdo]
デジタル信号プロセッサ[デジタルしんごうプロセッサ, dejitaru shingou purosessa] Digital Signal Processor, DSP [Add to Longdo]
トランザクション処理サービス提供者[とらんざくしょんしょりサービスていきょうしゃ, toranzakushonshori sa-bisu teikyousha] Transaction Processing Service Provider, TPSP [Add to Longdo]
トランザクション処理サービス利用者[とらんざくしょんしょりサービスりようしゃ, toranzakushonshori sa-bisu riyousha] Transaction Processing Service User, TPSU [Add to Longdo]
トランザクション処理チャネル[とらんざくしょんしょりチャネル, toranzakushonshori chaneru] Transaction Processing channel, channel [Add to Longdo]
トランザクション処理プロトコル機械[とらんざくしょんしょりぷろとこるきかい, toranzakushonshoripurotokorukikai] Transaction Processing Protocol Machine, TPPM [Add to Longdo]
トランザクション処理応用サービス要素[とらんざくしょんしょりおうようサービスようそ, toranzakushonshoriouyou sa-bisu youso] Transaction Processing Application Service Element, TPASE [Add to Longdo]
トリガプロセス[とりがぷろせす, torigapurosesu] trigger process [Add to Longdo]
バックエンドプロセッサ[ばっくえんどぷろせっさ, bakkuendopurosessa] back-end processor [Add to Longdo]
バックエンド処理[バックエンドしょり, bakkuendo shori] back-end processing [Add to Longdo]
バッチ型オンライン処理プログラム[バッチけいオンラインしょりプログラム, bacchi kei onrain shori puroguramu] BMP, Batch Message Processing Program [Add to Longdo]
バッチ処理[ばっちしょり, bacchishori] batch processing [Add to Longdo]
パイプライン処理機構[ぱいぷらいんしょりきこう, paipurainshorikikou] pipeline processor, pipelining [Add to Longdo]
パイプライン処理装置[ぱいぷらいんしょりそうち, paipurainshorisouchi] pipeline processor [Add to Longdo]
フロントエンド[ふろんとえんど, furontoendo] front-end (processor), FEP [Add to Longdo]
フロントエンドプロセッサ[ふろんとえんどぷろせっさ, furontoendopurosessa] FEP, front-end processor [Add to Longdo]
フロントエンド処理[フロントエンドしょり, furontoendo shori] front-end processing [Add to Longdo]
フロントエンド通信プロセッサ[フロントエンドつうしんプロセッサ, furontoendo tsuushin purosessa] front-end communications processor [Add to Longdo]
ブリッジ入力回路[ブリッジにゅうりょくかいろ, burijji nyuuryokukairo] bridge input circuit (e.g. in process control) [Add to Longdo]
プリプロセッサー[ぷりぷろせっさー, puripurosessa-] preprocessor [Add to Longdo]
プロセス[ぷろせす, purosesu] process [Add to Longdo]
プロセスID[ぷろせす ID, purosesu ID] process ID [Add to Longdo]
プロセスの生存期間[プロセスのせいぞんきかん, purosesu noseizonkikan] process lifetime [Add to Longdo]
プロセスインタフェースシステム[ぷろせすいんたふぇーすしすてむ, purosesuintafe-sushisutemu] process interface system [Add to Longdo]
プロセスグループ[ぷろせすぐるーぷ, purosesuguru-pu] process group [Add to Longdo]
プロセスグループID[ぷろせすぐるーぷ ID, purosesuguru-pu ID] process group ID [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Service \Serv"ice\, n. [OE. servise, OF. servise, service, F.
   service, from L. servitium. See {Serve}.]
   1. The act of serving; the occupation of a servant; the
    performance of labor for the benefit of another, or at
    another's command; attendance of an inferior, hired
    helper, slave, etc., on a superior, employer, master, or
    the like; also, spiritual obedience and love. "O God . . .
    whose service is perfect freedom." --Bk. of Com. Prayer.
    [1913 Webster]
 
       Madam, I entreat true peace of you,
       Which I will purchase with my duteous service.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       God requires no man's service upon hard and
       unreasonable terms.          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   2. The deed of one who serves; labor performed for another;
    duty done or required; office.
    [1913 Webster]
 
       I have served him from the hour of my nativity, . .
       . and have nothing at his hands for my service but
       blows.                --Shak.
    [1913 Webster]
 
       This poem was the last piece of service I did for my
       master, King Charles.         --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       To go on the forlorn hope is a service of peril; who
       will understake it if it be not also a service of
       honor?                --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Office of devotion; official religious duty performed;
    religious rites appropriate to any event or ceremonial;
    as, a burial service.
    [1913 Webster]
 
       The outward service of ancient religion, the rites,
       ceremonies, and ceremonial vestments of the old law.
                          --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence, a musical composition for use in churches.
    [1913 Webster]
 
   5. Duty performed in, or appropriate to, any office or
    charge; official function; hence, specifically, military
    or naval duty; performance of the duties of a soldier.
    [1913 Webster]
 
       When he cometh to experience of service abroad . . .
       ne maketh a worthy soldier.      --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   6. Useful office; advantage conferred; that which promotes
    interest or happiness; benefit; avail.
    [1913 Webster]
 
       The stork's plea, when taken in a net, was the
       service she did in picking up venomous creatures.
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   7. Profession of respect; acknowledgment of duty owed. "Pray,
    do my service to his majesty." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. The act and manner of bringing food to the persons who eat
    it; order of dishes at table; also, a set or number of
    vessels ordinarily used at table; as, the service was
    tardy and awkward; a service of plate or glass.
    [1913 Webster]
 
       There was no extraordinary service seen on the
       board.                --Hakewill.
    [1913 Webster]
 
   9. (Law) The act of bringing to notice, either actually or
    constructively, in such manner as is prescribed by law;
    as, the service of a subp[oe]na or an attachment.
    [1913 Webster]
 
   10. (Naut.) The materials used for serving a rope, etc., as
     spun yarn, small lines, etc.
     [1913 Webster]
 
   11. (Tennis) The act of serving the ball.
     [1913 Webster]
 
   12. Act of serving or covering. See {Serve}, v. t., 13.
     [1913 Webster]
 
   {Service book}, a prayer book or missal.
 
   {Service line} (Tennis), a line parallel to the net, and at a
    distance of 21 feet from it.
 
   {Service of a writ}, {process}, etc. (Law), personal delivery
    or communication of the writ or process, etc., to the
    party to be affected by it, so as to subject him to its
    operation; the reading of it to the person to whom notice
    is intended to be given, or the leaving of an attested
    copy with the person or his attorney, or at his usual
    place of abode.
 
   {Service of an attachment} (Law), the seizing of the person
    or goods according to the direction.
 
   {Service of an execution} (Law), the levying of it upon the
    goods, estate, or person of the defendant.
 
   {Service pipe}, a pipe connecting mains with a dwelling, as
    in gas pipes, and the like. --Tomlinson.
 
   {To accept service}. (Law) See under {Accept}.
 
   {To see service} (Mil.), to do duty in the presence of the
    enemy, or in actual war.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Process \Proc"ess\, n. [F. proc[`e]s, L. processus. See
   {Proceed}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of proceeding; continued forward movement;
    procedure; progress; advance. "Long process of time."
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The thoughts of men are widened with the process of
       the suns.               --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. A series of actions, motions, or occurrences; progressive
    act or transaction; continuous operation; normal or actual
    course or procedure; regular proceeding; as, the process
    of vegetation or decomposition; a chemical process;
    processes of nature.
    [1913 Webster]
 
       Tell her the process of Antonio's end. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A statement of events; a narrative. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   4. (Anat. & Zool.) Any marked prominence or projecting part,
    especially of a bone; anapophysis.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law) The whole course of proceedings in a cause real or
    personal, civil or criminal, from the beginning to the end
    of the suit; strictly, the means used for bringing the
    defendant into court to answer to the action; -- a generic
    term for writs of the class called judicial.
    [1913 Webster]
 
   {Deacon's process} [from H. Deacon, who introduced it]
    (Chem.), a method of obtaining chlorine gas by passing
    hydrochloric acid gas over heated slag which has been
    previously saturated with a solution of some metallic
    salt, as sulphate of copper.
 
   {Final process} (Practice), a writ of execution in an action
    at law. --Burrill.
 
   {In process}, in the condition of advance, accomplishment,
    transaction, or the like; begun, and not completed.
 
   {Jury process} (Law), the process by which a jury is summoned
    in a cause, and by which their attendance is enforced.
    --Burrill.
 
   {Leblanc's process} (Chem.), the process of manufacturing
    soda by treating salt with sulphuric acid, reducing the
    sodium sulphate so formed to sodium sulphide by roasting
    with charcoal, and converting the sodium sulphide to
    sodium carbonate by roasting with lime.
 
   {Mesne process}. See under {Mesne}.
 
   {Process milling}, the process of high milling for grinding
    flour. See under {Milling}.
 
   {Reversible process} (Thermodynamics), any process consisting
    of a cycle of operations such that the different
    operations of the cycle can be performed in reverse order
    with a reversal of their effects.
    [1913 Webster]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 process
   process
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 proc
 
 1. (kıs.) procedure, proceedings, process.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top