Search result for

*practical*

(228 entries)
(0.188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: practical,-practical-, *practical*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
practicalเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงในทางปฏิบัติ, นำมาใช้ประโยชน์ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
practical    [ADJ] ที่ขึ้นอยู่กับความเป็นจริง, See also: ที่ใช้ได้จริง, Syn. pragmatic, wise, savvy, Ant. foolish, impractical
impractical    [ADJ] ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพเมื่อนำมาใช้งานจริง, See also: ที่ใช้งานไม่ได้, Syn. unrealistic, unworkable, Ant. practical, realible, workable
practically    [ADV] เกือบ, Syn. almost, approximately, roughly
practically    [ADV] อย่างใช้ได้จริง, Syn. actually, realistically, Ant. impractically
practical joke    [N] เรื่องที่ใช้แกล้งคน, Syn. joke, mischief, monkey business, trick
practical nurse    [N] ผู้ช่วยพยาบาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perl (Practical Extraction and Reporting Language)(ภาษา)เพิร์ล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
practical examinationการสอบภาคปฏิบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
practical nurseผู้ช่วยพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
examination, practicalการสอบภาคปฏิบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nurse, practicalผู้ช่วยพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nursing, Practicalการฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล [TU Subject Heading]
Politics, Practicalการเมือง [TU Subject Heading]
Evaluation, Clinical Practicalการประเมินผลคลีนิคแบบปฏิบัติการ [การแพทย์]
Importance, Practicalความสำคัญในทางปฏิบัติ [การแพทย์]
Insoluble, Practicallyเกือบไม่ละลาย [การแพทย์]
Judgment, Practicalการตัดสินใจในเชิงปฎิบัติการ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
practicalYour plan has the virtue of being practical.
practicalYour ideas are hardly practical.
practicalThe English are said to be a practical people.
practicalThe English are said to be a practical people.
practicalThe English are a practical people.
practicalHow is it that otherwise reasonable people come to believe that this same roof, that practically vanishing commodity, is freely obtainable just by packing up and going to another country?
practicalSuch skills could be put to many practical uses.
practicalThe committee rejected the proposal on the ground that it was impractical.
practicalThe plan was supported by practically all the attendants.
practicalThe work is practically finished.
practicalThe method was too expensive to be practical.
practicalRussell was a brilliant philosopher, but even the simplest practical task was quite beyond him.
practicalDon't carry a practical joke too far.
practicalYou will be disliked by girls if you play practical jokes on them.
practicalWe're practically family.
practicalAs a rule, the more fundamental a new truth, the greater will be its practical possibilities.
practicalWe all consider that your idea is impractical.
practicalYour suggestion is of no practical use.
practicalThe plan has many practical difficulties.
practicalThe plan was rejected as being impractical.
practicalOn the practical side, the application of Emmet's theory has produced several outstanding designs.
practicalA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
practicalFrom the practical point of view, there are many shortcomings in his plan.
practicalFrom the practical point of view, his plan is not easy to carry out.
practicalThe president gave up the idea because it was not practical.
practicalNew truth and knowledge always elevate human life and most usually find practical application.
practicalPeople needed a more practical system of exchange, so various money systems developed.
practicalBy tradition, people play practical jokes on 1 April.
practicalWhile a brain operation is being performed, both doctors and nurses must handle the patient with kid gloves and yet with all speed practical.
practicalHis idea is too abstract to be of practical use to us.
practicalHis plan struck them as impractical.
practicalHis impractical proposal astonished us all.
practicalHis ideas are always very practical.
practicalHis ideas are always practical.
practicalHis idea is practical.
practicalHis silence was a practical admission of guilt.
practicalHis theory was at loss of impractical.
practicalHe is practically dead.
practicalHe wasn't perhaps playing a practical joke on us.
practicalHe has much practical experience as a doctor.
practicalHe wasn't perhaps playing practical trick on us.
practicalHe makes believe that he is a practical statesman, but in really he is a cunning politician.
practicalIt is practically unthinkable that a scientist of his stature would have made such an elementary mistake.
practicalTheir furniture was more aesthetic than practical.
practicalThey often play a practical joke on us.
practicalShe thought the plan was fine but impractical.
practicalShe gave me some practical advice.
practicalYou should try to see things from the practical point of view.
practicalThe mother was practically worn out.
practicalIn her right hand was gripped a suspicious looking rod that practically radiated "I'm a magical girl item".

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impractical(อิมแพรค' ทิเคิล) adj. ทำไม่ได้, ปฏิบัติไม่ได้, จัดการไม่ได้, เพ้อฝัน., See also: impracticality, impracticalness n.
practical(แพรค'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับการปฏิบัติ,เกี่ยวกับการกระทำ,ใช้ได้,เหมาะสม,มีประโยชน์,ตามความเป็นจริง,เน้นในทางปฏิบัติ,ได้ผล., See also: practicality,practicalness n.
practical joken. การแกล้งคน., See also: practical joker n.
practically(แพรค'ทิเคิลลี) adv. ได้ผล,อย่างทำได้,ในทางปฏิบัติ, Syn. virtually
unpractical(อันแพรค'ทิเคิล) adj. เป็นไปไม่ได้,ซึ่งปฎิบัติไม่ได้,ใช้การไม่ได้,ไม่เป็นความจริง

English-Thai: Nontri Dictionary
impractical(adj) ไม่มีประโยชน์,เพ้อฝัน,ทำไม่ได้,ไม่ได้ผลจริง
practical(adj) เกี่ยวกับภาคปฏิบัติ,ปฏิบัติจริง,เป็นการเป็นงาน,ได้ผล
practically(adv) อย่างจริงจัง,แท้จริง,ปฏิบัติจริง,ได้ผล

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาคปฏิบัติ    [N] practical part, See also: practical section, Ant. ภาคทฤษฎี, Example: แนวคิดและทฤษฎีบางอย่าง เมื่อนำไปใช้ในภาคปฏิบัติแล้วก็ไม่สามารถกระทำได้จริง, Thai definition: ส่วนที่มีการลงมือกระทำกันจริงๆ
เหมาะมือ [V] be handy, See also: be useful, be helpful, be easy to use, be practical, Example: มีดอันเก่าเหมาะมือมากกว่าที่ซื้อมาใหม่, Thai definition: พอดีมือ, ถือหรือจับได้สะดวก
ในทางปฏิบัติ [ADV] practically, See also: in practice, Example: ในทางปฏิบัติเราอาจจะสามารถประยุกต์กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีอยู่มาใช้กับกรณีที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขได้
ภาคปฎิบัติ [N] practical part, See also: field training, practical section, practice, Ant. ภาคทฤษฎี, Example: การศึกษานอกสถานที่สะท้อนให้เห็นการศึกษาที่เน้นความสำคัญของภาคปฏิบัติ, Thai definition: ภาคลงมือทดลองทำจริงๆ
แทบจะ [ADV] almost, See also: nearly, just about, practically, virtually, Syn. แทบ, เกือบจะ, Example: นางโมโหจนแทบจะระงับอารมณ์ไม่อยู่, Thai definition: เกือบจะเป็นเช่นนั้นโดยสิ้นเชิง
แทบ [ADV] almost, See also: nearly, just about, practically, virtually, Syn. เกือบจะ, แทบจะ, Example: ผมมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนๆ แทบทุกวัน
เกร็ดความรู้    [N] useful hint or idea, See also: bit of knowledge, tip, basic, practical fact, Example: การกินหมากให้ถูกต้องเป็นอย่างไรนี้มีลักษณะที่เป็นวิชาการเป็นเกร็ดความรู้ด้วย, Thai definition: ความรู้เบ็ดเตล็ด
มีเหตุผล    [ADJ] reasonable, See also: rational, logical, practical, plausible, Syn. มีเหตุมีผล, Example: ทั้ง 2 คนเป็นคนมีเหตุผล จึงเข้าใจกันได้ง่าย, Thai definition: ที่มีความเข้าใจในเหตุและผลของเรื่องอย่างเหมาะสม
มีเหตุผล    [ADV] reasonably, See also: rationally, logically, practically, plausibly, Syn. มีเหตุมีผล, Example: พวกเราควรแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม, Thai definition: อย่างมีความเข้าใจในเหตุและผลของเรื่องอย่างเหมาะสม
โดยจริง [ADV] truly, See also: surely, in fact, actually, practically, Syn. ที่จริง, แท้จริง, Example: โดยจริงแล้วเขาต้องทำงานหนักมาก
ประยุกต์ใช้    [V] apply, See also: adapt, make practical use, Syn. ปรับใช้, ดัดแปลง, Example: นักวิทยาศาสตร์ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เข้ากับสภาพชีวิตในปัจจุบัน, Thai definition: ใช้ประโยชน์จากทฤษฎีหรือความรู้ที่มีอยู่
จวน    [ADV] nearly, See also: almost, practically, virtually, Syn. ใกล้, เกือบ, Example: ฝนจวนตกแล้ว เรารีบกลับบ้านกันดีกว่า
จวนจะ    [ADV] almost, See also: nearly, practically, virtually, Syn. เกือบจะ, แทบจะ, ใกล้จะ, Example: เวลาสอบจวนจะหมดแล้ว เหลือเวลาอีกห้านาทีเท่านั้น
อรรถศาสตร์    [N] utilitarianism, See also: science of practical life and government, economics, Thai definition: วิชาที่เกี่ยวกับการงานในชีวิตและการปกครอง
ประยุกต์    [ADJ] applied, See also: practical, Syn. ปรับใช้, Example: นักศึกษาลงเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์มากขึ้น, Thai definition: ที่นำความรู้เชิงทฤษฎีหรือความรู้ที่อยู่แล้วมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์
ประยุกต์    [V] apply, See also: adapt, adjust, make practical use, Syn. ปรับใช้, Example: กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์เป็นการนำความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ทุกสาขาวิชาไปประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยการวิเคราะห์การรักษาและการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ, Thai definition: นำความรู้เชิงทฤษฎี หรือความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วมาใช้
สารัตถประโยชน์    [N] functional advantage, See also: educational, profit, gain, practical benefit/yield, Syn. สารัตถประโยชน์, สารประโยชน์, Example: คำนำที่ท่านเขียนไว้นับว่ามีสารัตถประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง, Thai definition: ประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร
สารัตถประโยชน์    [N] functional advantage, See also: profit, gain, practical benefit/yield, Syn. สารัตถประโยชน์, สารประโยชน์, Example: คำนำที่ท่านเขียนไว้นับว่ามีสารัตถประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง, Thai definition: ประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้การได้สะดวก[adj.] (chai kān dai sadūak) EN: practical   
ใช้ไม่สะดวก[adj.] (chai mai sadūak) EN: impractical   FR: peu pratique
จวน[adv.] (jūan) EN: nearly ; almost ; narrowly ; practically ; virtually ; soon   FR: presque ; quasiment ; pratiquement ; virtuellement
จวนจะ[adv.] (jūan ja ) EN: almost ; nearly ; practically ; virtually   FR: sur le point de
การฝึกงาน[n.] (kān feukngān) EN: job training ; apprenticing ; skill development ; practical training   FR: apprentissage [m] ; stage [m] ; formation [f]
มีเหตุผล[adj.] (mī hētphon) EN: reasonable ; rational ; logical ; practical ; plausible   FR: raisonnable ; rationnel ; pratique ; logique
เหมาะมือ[v. exp.] (mǿ meū) EN: be handy ; be useful ; be helpful ; be easy to use ; be practical   
ประยุกต์[v.] (prayuk) EN: apply ; adapt ; adjust ; make practical use ; put into action ; use   FR: appliquer ; mettre en application
ประยุกต์[adj.] (prayuk) EN: applied ; practical   FR: appliqué ; pratique ; utilisé
ประยุกต์ใช้[v.] (prayukchai) EN: apply ; adapt ; make practical use   FR: appliquer
แทบจะ[X] (thaēp ja) EN: almost ; nearly ; just about ; practically ; virtually   FR: pratiquement ; presque ; quasi ; tellement ; ne ... guère
แทบทุกกรณี[X] (thaēp thuk karanī) EN: in most cases ; in practically every case   

CMU English Pronouncing Dictionary
PRACTICAL    P R AE1 K T AH0 K AH0 L
IMPRACTICAL    IH2 M P R AE1 K T AH0 K AH0 L
PRACTICALLY    P R AE1 K T AH0 K L IY0
PRACTICALLY    P R AE1 K T AH0 K AH0 L IY0
PRACTICALITY    P R AE2 K T IH0 K AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
practical    (j) (p r a1 k t i k l)
impractical    (j) (i1 m p r a1 k t i k l)
practically    (a) (p r a1 k t i k l ii)
practicality    (n) (p r a2 k t i k a1 l i t ii)
practicalities    (n) (p r a2 k t i k a1 l i t i z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
成り立つ[なりたつ, naritatsu] Thai: ใช้การได้ English: to be practical (logical, feasible)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jahr {n} | Jahre {pl} | praktisches Jahr | erfolgreiches Jahr | in den besten Jahren seinyear | years | practical year | banner year | be in the prime of life [Add to Longdo]
Nutzanwendung {f}practical application [Add to Longdo]
Praktikum {n} | Praktikum {n} in der Industrie; Industiepraktikum {n}practical training; practical course; practical work; company placement | (industrial) placement; job placement; industrial training [Add to Longdo]
Praktikumszeit {f}practical training period [Add to Longdo]
Praxiserfahrung {f}; praktische Erfahrung {f}practical experience [Add to Longdo]
Praxisferne {f}lack of practical relevance; lack of practical experience [Add to Longdo]
Praxistauglichkeit {f}practical suitability [Add to Longdo]
Sachlichkeit {f}practicality [Add to Longdo]
Schabernack {m}practical joke; hoax [Add to Longdo]
Unmöglichkeit {f}impracticality [Add to Longdo]
Unmöglichkeiten {pl}impracticalness [Add to Longdo]
Vorpraktikum {n}pre-study industrial practical [Add to Longdo]
geeignetpractical [Add to Longdo]
praktisch {adj}practical [Add to Longdo]
praktisch; brauchbar; erfahren {adj} | praktischer | am praktischstenpractical | more practical | most practical [Add to Longdo]
praktisch {adv}practically [Add to Longdo]
praxisbezogen; berufsbezogen {adv}practically orientated [Add to Longdo]
praxisfern; praxisfremd {adj}lacking in practical relevance [Add to Longdo]
unpraktisch {adj}impractical [Add to Longdo]
unpraktisch {adv}impractically [Add to Longdo]
unpraktischnonpractical [Add to Longdo]
unpraktischunpractical [Add to Longdo]
unpraktisch {adv}unpractically [Add to Longdo]
Anwendbarkeit {f}practicalness [Add to Longdo]
Ausbildung {f} | Ausbildung {f} am Arbeitsplatz | Ausbildung, die nicht direkt an Berufsarbeit gebunden ist | praktische Ausbildung {f}training | on-the-job training | off the job training | practical training; in-job training [Add to Longdo]
Erfahrung {f}; Sachkenntnis {f} | Erfahrungen {pl} | praktische Erfahrung {f}; Übung {f} | praktische Erfahrung {f}; Betriebserfahrung {f} | eine Erfahrung machen | Erfahrung sammeln; Erfahrung hinzugewinnen | viele Jahre Erfahrung mit | eine etwa zwanzigjährige Erfahrung | langjährige Erfahrungen in | aus eigener Erfahrung | aus (eigener) Erfahrung wissen | nach unserer Erfahrung | besondere Erfahrung; besondere Berufserfahrung | aus Erfahrung | nach meinen Erfahrungen; nach meiner Erfahrungexperience | experiences | practical knowledge | operational experience | to have an experience | to gain experience | many years of experience with | some twenty years of experience | a long experience in | from my own personal experience | to know from (one's own) experience | as far as our experience goes | special experience | by experience | in my experience [Add to Longdo]
Erfahrungswert {m} | Erfahrungswerte {pl}experience value; practical value | experience [Add to Longdo]
Gebrauchswert {m} | ohne Gebrauchswertpractical value | non-functional [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プラクティカル[, purakuteikaru] (adj-na) practical [Add to Longdo]
悪戯(P);惡戲(oK)[いたずら(P);あくぎ;いたづら(ik), itazura (P); akugi ; itadura (ik)] (adj-na,adj-no,n,vs) tease; prank; trick; practical joke; mischief; (P) [Add to Longdo]
悪巫山戯;悪ふざけ[わるふざけ, warufuzake] (n,vs) prank; practical joke; horseplay; mischievous trick [Add to Longdo]
運用[うんよう, unyou] (n,vs) (1) making use of; application; practical use; investment; (2) operation; (P) [Add to Longdo]
運用形態[うんようけいたい, unyoukeitai] (n) {comp} practical configuration; practical form [Add to Longdo]
応用[おうよう, ouyou] (n,vs) application; put to practical use; (P) [Add to Longdo]
応用技術[おうようぎじゅつ, ouyougijutsu] (n) {comp} practical technology [Add to Longdo]
応用研究[おうようけんきゅう, ouyoukenkyuu] (n) {comp} practical research; applied research [Add to Longdo]
応用編[おうようへん, ouyouhen] (n) problem in a mathematics textbook in which previously learned skills are applied to real world situations; practical assessment [Add to Longdo]
花より団子[はなよりだんご, hanayoridango] (exp) dumplings rather than flowers; people are more interested in the practical over the aesthetic [Add to Longdo]
活用[かつよう, katsuyou] (n,vs) (1) practical use; application; (2) {ling} conjugation; declension; inflection; (P) [Add to Longdo]
間もない[まもない, mamonai] (exp) (See 間もなく) after (practically) no time [Add to Longdo]
机上空論[きじょうくうろん, kijoukuuron] (n) impractical desktop theory (proposition); unworkable idea; an idea that isn't worth the paper it's written on [Add to Longdo]
戯れ言;戯言(io)[ざれごと;ざれこと;たわむれごと;たわぶれごと, zaregoto ; zarekoto ; tawamuregoto ; tawaburegoto] (n) prank; practical joke [Add to Longdo]
技術的[ぎじゅつてき, gijutsuteki] (adj-na) technical; practical; (P) [Add to Longdo]
空理空論[くうりくうろん, kuurikuuron] (n) impractical or useless theory [Add to Longdo]
現実性[げんじつせい, genjitsusei] (n) realistic; practical; feasible [Add to Longdo]
座学[ざがく, zagaku] (n,vs) classroom learning (as contrasted to practical training); classroom lecture [Add to Longdo]
事務的[じむてき, jimuteki] (adj-na) businesslike; practical; (P) [Add to Longdo]
実益[じつえき, jitsueki] (n) actual profit; practical use; benefit [Add to Longdo]
実科[じっか, jikka] (n) practical course [Add to Longdo]
実学[じつがく, jitsugaku] (n) practical science [Add to Longdo]
実技[じつぎ, jitsugi] (n) practical skill; (P) [Add to Longdo]
実経験[じつけいけん, jitsukeiken] (n,vs) practical experience; actual experience [Add to Longdo]
実効[じっこう, jikkou] (n) practical effect; efficacy; efficiency; (P) [Add to Longdo]
実際[じっさい, jissai] (adj-no,adv,n) (1) practicality; practical; (2) reality; actuality; actual conditions; (3) {Buddh} bhutakoti (limit of reality); (P) [Add to Longdo]
実際に[じっさいに, jissaini] (adv) (1) (See 実際・1) virtually; practically; in practice; in practise; (2) (See 実際・2) currently; presently [Add to Longdo]
実際家[じっさいか, jissaika] (n) practical individual [Add to Longdo]
実際性[じっさいせい, jissaisei] (n) practicality [Add to Longdo]
実際的[じっさいてき, jissaiteki] (adj-na) practical; realistic; pragmatic [Add to Longdo]
実際面で[じっさいめんで, jissaimende] (exp) in practical terms [Add to Longdo]
実際問題[じっさいもんだい, jissaimondai] (n) practical question (problem) [Add to Longdo]
実施例[じっしれい, jisshirei] (n) example of execution (e.g. in patents); practical example; working example; embodiment [Add to Longdo]
実習[じっしゅう, jisshuu] (n,vs,adj-no) practice; practise; training (esp. practical and hands-on); drill; (P) [Add to Longdo]
実践的[じっせんてき, jissenteki] (adj-na) practical [Add to Longdo]
実践哲学[じっせんてつがく, jissentetsugaku] (n) practical philosophy [Add to Longdo]
実践道徳[じっせんどうとく, jissendoutoku] (n) practical ethics (morality) [Add to Longdo]
実践理性[じっせんりせい, jissenrisei] (n) practical reason or ethics [Add to Longdo]
実践理性の要請[じっせんりせいのようせい, jissenriseinoyousei] (n) postulates of practical reason [Add to Longdo]
実践理性批判[じっせんりせいひはん, jissenriseihihan] (n) Critique of Practical Reason (Kant) [Add to Longdo]
実践倫理[じっせんりんり, jissenrinri] (n) practical ethics (morality) [Add to Longdo]
実地試験[じっちしけん, jicchishiken] (n) practical test [Add to Longdo]
実務[じつむ, jitsumu] (n) practical business; practical work experience; practicum; practice; (P) [Add to Longdo]
実用[じつよう, jitsuyou] (n) practical use; utility; (P) [Add to Longdo]
実用化[じつようか, jitsuyouka] (n,vs) making practical or useful; implementation [Add to Longdo]
実用語[じつようご, jitsuyougo] (n) practical language; language used for day-to-day activity (in contrast to official languages); facility language [Add to Longdo]
実用向き[じつようむき, jitsuyoumuki] (adj-no) practical use; utility [Add to Longdo]
実用新案[じつようしんあん, jitsuyoushin'an] (n) practical model; utility model; new design for practical use [Add to Longdo]
実用的[じつようてき, jitsuyouteki] (adj-na) practical; (P) [Add to Longdo]
実用本位[じつようほんい, jitsuyouhon'i] (n,adj-no) pragmatism; functionalism; practicality; being intended for practical purposes [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三天两头[sān tiān liǎng tóu, ㄙㄢ ㄊㄧㄢ ㄌㄧㄤˇ ㄊㄡˊ, / ] lit. twice every three days (成语 saw); practically every day; frequently [Add to Longdo]
不切实际[bù qiè shí jì, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄝˋ ㄕˊ ㄐㄧˋ, / ] unrealistic; unpractical; impracticable [Add to Longdo]
不辨菽麦[bù biàn shū mài, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ ㄕㄨ ㄇㄞˋ, / ] lit. cannot tell beans from wheat (成语 saw); fig. ignorant of practical matters [Add to Longdo]
切实[qiè shí, ㄑㄧㄝˋ ㄕˊ, / ] feasible; earnestly; conscientiously; realistic; practical [Add to Longdo]
削足适履[xuē zú shì lǚ, ㄒㄩㄝ ㄗㄨˊ ㄕˋ ㄌㄩˇ, / ] to cut the feet to fit the shoes (成语 saw); to force sth to fit (as to a Procrustean bed); impractical or inelegant solution [Add to Longdo]
学以致用[xué yǐ zhì yòng, ㄒㄩㄝˊ ㄧˇ ㄓˋ ㄩㄥˋ, / ] to study sth to apply it; study for practical applications [Add to Longdo]
实事[shí shì, ㄕˊ ㄕˋ, / ] fact; actual thing; practical matter [Add to Longdo]
实事求是[shí shì qiú shì, ㄕˊ ㄕˋ ㄑㄧㄡˊ ㄕˋ, / ] to seek truth from facts (成语 saw); to be practical and realistic [Add to Longdo]
实务[shí wù, ㄕˊ ˋ, / ] practice; practical affairs [Add to Longdo]
实干[shí gàn, ㄕˊ ㄍㄢˋ, / ] on the job; solid practical work; pragmatic [Add to Longdo]
实干家[shí gàn jiā, ㄕˊ ㄍㄢˋ ㄐㄧㄚ, / ] practical person; constructive person [Add to Longdo]
实物[shí wù, ㄕˊ ˋ, / ] material object; object for practical use; definite thing; reality; matter (phys.) [Add to Longdo]
实用[shí yòng, ㄕˊ ㄩㄥˋ, / ] practical; functional; pragmatic; applied (science) [Add to Longdo]
实际性[shí jì xìng, ㄕˊ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] practicality [Add to Longdo]
实际应用[shí jì yìng yòng, ㄕˊ ㄐㄧˋ ˋ ㄩㄥˋ, / ] practical application [Add to Longdo]
几乎[jī hū, ㄐㄧ ㄏㄨ, / ] almost; nearly; practically [Add to Longdo]
恶作剧[è zuò jù, ㄜˋ ㄗㄨㄛˋ ㄐㄩˋ, / ] mischief; mischievous; practical joke [Add to Longdo]
扎实[zhā shi, ㄓㄚ ㄕ˙, / ] strong; solid; sturdy; firm; practical [Add to Longdo]
白面书生[bái miàn shū shēng, ㄅㄞˊ ㄇㄧㄢˋ ㄕㄨ ㄕㄥ, / ] lit. pale-faced scholar; young and inexperienced person without practical experience [Add to Longdo]
稳实[wěn shí, ㄨㄣˇ ㄕˊ, / ] steady; calm and practical [Add to Longdo]
落实[luò shí, ㄌㄨㄛˋ ㄕˊ, / ] to implement; to carry out; fulfill; realize; ensure; make sure; practical; workable [Add to Longdo]
踏实[tà shi, ㄊㄚˋ ㄕ˙, / ] practical; down-to-earth; realistic; firmly based; steadfast; to have peace of mind; free from anxiety [Add to Longdo]
迂儒[yū rú, ㄩ ㄖㄨˊ, ] unrealistic; pedantic and impractical [Add to Longdo]
迂拙[yū zhuō, ㄩ ㄓㄨㄛ, ] stupid; impractical [Add to Longdo]
迂滞[yū zhì, ㄩ ㄓˋ, / ] high-sounding and impractical [Add to Longdo]
迂论[yū lùn, ㄩ ㄌㄨㄣˋ, / ] unrealistic argument; high flown and impractical opinion [Add to Longdo]
迂远[yū yuǎn, ㄩ ㄩㄢˇ, / ] impractical [Add to Longdo]
迂阔[yū kuò, ㄩ ㄎㄨㄛˋ, / ] high sounding and impractical; high flown nonsense [Add to Longdo]
闲职[xián zhí, ㄒㄧㄢˊ ㄓˊ, / ] sinecure; position with practically no obligations [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
運用形態[うんようけいたい, unyoukeitai] practical configuration, practical form [Add to Longdo]
応用技術[おようぎじゅつ, oyougijutsu] practical technology [Add to Longdo]
応用研究[おうようけんきゅう, ouyoukenkyuu] practical research, applied research [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Practical \Prac"ti*cal\, a. [L. practicus active, Gr. ? fit for
   doing or performing, practical, active, fr. ? to do, work,
   effect: cf. F. pratique, formerly also practique. Cf.
   {Pragmatic}, {Practice}.]
   1. Of or pertaining to practice or action.
    [1913 Webster]
 
   2. Capable of being turned to use or account; useful, in
    distinction from {ideal} or {theoretical}; as, practical
    chemistry. "Man's practical understanding." --South. "For
    all practical purposes." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Evincing practice or skill; capable of applying knowledge
    to some useful end; as, a practical man; a practical mind.
    [1913 Webster]
 
   4. Derived from practice; as, practical skill.
    [1913 Webster]
 
   {Practical joke}, a joke put in practice; a joke the fun of
    which consists in something done, in distinction from
    something said; esp., a trick played upon a person.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top