ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*plowman*

P L AW1 M AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: plowman, -plowman-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plowman(n) คนที่ไถนา, Syn. ploughman

English-Thai: Nontri Dictionary
plowman(n) คนไถนา,ชาวนา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In gratitude for this sacrifice, His Majesty declares the family Plowman to be free of obligations for a period not to exceed five years.In Dankbarkeit für dieses Opfer erklärt seine Hoheit, dass die Familie Plowman für fünf Jahre von allen Verpflichtungen befreit ist. Dragonslayer (1981)
It was registered to one Jonathan Plowman, Junior.Es war auf einen Jonathan Plowman Junior registriert. Most Likely to... (2014)
Jonathan Plowman, Junior did not drive a taxi.Korrekt, Jonathan Plowman Junior fuhr kein Taxi. Most Likely to... (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
PLOWMAN P L AW1 M AH0 N
PLOWMAN'S P L AW1 M AH0 N Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pflüger {m}ploughman; plowman [Am.] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plowman \Plow"man\, Ploughman \Plough"man\, n.; pl. {-men}.
   1. One who plows, or who holds and guides a plow; hence, a
    husbandman. --Chaucer. Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. A rustic; a countryman; a field laborer.
    [1913 Webster]
 
   {Plowman's spikenard} (Bot.), a European composite weed
    ({Conyza squarrosa}), having fragrant roots. --Dr. Prior.
    [1913 Webster] Plowpoint

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plowman
   n 1: a man who plows [syn: {plowman}, {ploughman}, {plower}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top