ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*planking*

P L AE1 NG K IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: planking, -planking-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
planking(n) แผ่นกระดานสำหรับปูพื้น, Syn. plank, floor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
planking(แพลง'คิง) n. แผ่นกระดานสำหรับปูพื้น,การปูกระดาน

CMU English Pronouncing Dictionary
PLANKING P L AE1 NG K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
planking (v) plˈæŋkɪŋ (p l a1 ng k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
楼板[lóu bǎn, ㄌㄡˊ ㄅㄢˇ, / ] floor; floor (ie. metal plate, concrete slab, wooden planking etc), #31,717 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Planke {f}plank; board; planking [Add to Longdo]
verzimmern; verplanken | verzimmernd; verplankend | verzimmerte; verplankteto plank | planking | planked [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
舟棚;船棚;船枻[ふなだな, funadana] (n) (obsc) planking (on a wooden ship) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plank \Plank\, v. t. [imp. & p. p. {Planked}; p. pr. & vb. n.
   {Planking}.]
   1. To cover or lay with planks; as, to plank a floor or a
    ship. "Planked with pine." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To lay down, as on a plank or table; to stake or pay cash;
    as, to plank money in a wager. [Colloq. U.S.]
    [1913 Webster]
 
   3. To harden, as hat bodies, by felting.
    [1913 Webster]
 
   4. (Wooden Manuf.) To splice together the ends of slivers of
    wool, for subsequent drawing.
    [1913 Webster]
 
   {Planked shad}, shad split open, fastened to a plank, and
    roasted before a wood fire.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Planking \Plank"ing\, n.
   1. The act of laying planks; also, planks, collectively; a
    series of planks in place, as the wooden covering of the
    frame of a vessel.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of splicing slivers. See {Plank}, v. t., 4.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 planking
   n 1: planks collectively; a quantity of planks
   2: (nautical) a covering or flooring constructed of planks (as
     on a ship)
   3: the work of covering an area with planks

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top