Search result for

*pa*

(1073 entries)
(0.1478 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pa,-pa-, *pa*. Possible hiragana form: *ぱ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
after sales department[อาฟเตอร์ เซลส์ ดิพาร์ทเม็นท์] (Proper Noun ) แผนกให้บริการหลังการขาย
call pay (phrase ) การจ่ายค่าจ้างเมื่อลูกจ้างมารายงานตัวเพื่อทำงาน
inland taipan[อินแลด์ ไทพัน] (n ) งูชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียบริเวณแห้งแล้ง ชอบอากาศเย็น ออกล่าเหยื่อในตอนกลางคืนหรือตอนอากาศเย็น ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงทีั่สุดในโลกด้วยพิษมีปล่อยมาเพียงแค่ 44 มิลลิกรัมต่อครั้ง แต่มีความรุนแรงกว่างูเห่าอินเดียถึง 50 เท่า
packing listเอกสารแสดงรายการบรรจุหีบห่อที่ผู้ขายจัดทำให้ผู้ซื้อ คล้ายกับ บัญชีราคาสินค้าของผู้ขาย (Commercial Invoice) เพียงแต่ไม่มีราคาสินค้าแสดงไว้ มีแต่รายการของปริมาณ น้ำหนักเฉพาะสินค้า และน้ำหนักรวมของแต่ละหีบห่อกำกับไว้
patentability [พาเทนท์ไลบิลิตี้] สิทธิบัตร

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Capacity heapedความจุบุ้งกี๋ในการโกยเต็ม
idiopathic respiratory distress syndrome (n ) ภาวะหายใจลำบากในทารกแรกเกิด เรียกย่อว่า IRDS
laparoscopic splenectomy (n ) การผ่าตัดม้ามโดยวิธีส่องกล้อง
Laparoscopic Surgery (n ) การผ่าตัดผ่านกล้อง
Playground equipment[ub-pa-gorn snaam-dek-lain] (adj ) อุปกรณ์สนามเด็กเล่น
postpartum hemorrhage (n ) ภาวะตกเลือดหลังคลอด คือภาวะที่มีเลือดออกทันทีปริมาณมากกว่า 500 มิลลิลิตร ทางช่องคลอด หลังคลอด
syncopal (n ) อาการสลบโดยฉับพลัน
遊具[ub-pa-gorn snaam-dek-lain] (adj ) อุปกรณ์สนามเด็กเล่น

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) (UNAPPROVED version -- use with care )
Dhammacakkappavattana Sutta (n ) ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
lifespan[(lfspn) ไลฟ์ สะ แพน] (n ) A lifetime. 2. The average or maximum length of time an organism, material, or object can be expected to survive or last.
See also: S. lifetime,
on par[ออน พาร์] At the same level as

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
on pain of ( ) at risk of experiencing something bad
ปลาท่องโก๋[pa thong ko] (n ) Deep-Fried Dough Sticks
Image:

Longdo Dictionary ภาษามาเลย์ (MS) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
padi[ปาดี] (n uniq ) ข้าว

Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
painlessly (adv ) อย่างไม่เจ็บปวด (ไม่ใช่อย่างเจ็บปวด อันเดิมแปลผิด) อย่างสะดวก ตัวอย่าง You can creat a simple questionnaire that can be filled out painlessly. ให้ทำแบบสอบถามที่สะดวก (ถ้าทำอย่างเจ็บปวดแล้วใครจะตอบแบบสอบถาม)

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) (UNAPPROVED version -- use with care )
panorama[พาโนรามา] (adj ) ทัศนียภาพ มุมมอง

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - เยอรมัน (DE) (UNAPPROVED version -- use with care )
pathan (slang ) ไปที่ไหนกัน
See also: S. ,

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
พันพรือ[pan-prau] (vt ) อย่างไร
See also: S. how,

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
口吃[kǒu chī, ㄎㄡˇ ㄔ] ติดอ่าง,พูดติดอ่าง
我们[wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙] พวกเรา, พวกฉัน
爬梯[pá tī] (n ) บันได

English-Thai: Longdo Dictionary
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
CompactFlash memory(n uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ , flash memory, memory stick
patently(adv) อย่างชัดเจน อย่างเห็นๆ
advance payment guarantee(n) หนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า
mousepad(n) แผ่นรองเมาส์ (ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์), S. mouse pad,
theme park(n) สวนสนุก
part-time(n) นอกเวลา, ไม่เต็มเวลา เช่น part-time job งานนอกเวลา ที่ไม่ใช่งานหลัก
come apart(vi) แยก, แตกออกเป็นส่วนๆ
Payao(n) จังหวัดพะเยา
shopaholic(n) คนที่ชอบซื้อของมากจนหยุดไม่ได้
paste(vt) วาง, แปะ (ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถ เลือก text หรือ object อื่นๆ, ตัด (cut) ลบออก หรือ ทำสำเนา (copy) (ซึ่งจะนำเก็บเข้าในกระดานทด หรือ clipboard ไว้ด้วย) แล้ว วาง, แปะ (paste) ไปยังที่อื่นๆ เป็นการย้าย หรือทำสำเนา text, object นั้นๆ)
passersby(n) (พหูพจน์ของ passerby) ผู้คนผ่านไปมาตามถนน, S. passers-by, R. passer-by, passerby
spatially(adv) โดยตำแหน่ง, ซึ่งสามารถบอกตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้
space(n) (คณิต.) ปริภูมิ
crime of passion(n) อาชญากรรมที่มีต้นเหตุจากความรักความหึงหวง
payback period(n) ระยะเวลาคืนทุน
in particular(adv) โดยเฉพาะ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, S. especially
impairment(n) การด้อยค่าของสินทรัพย์, S. fall in value
take part(vi) |in sth.| เข้าร่วม มีส่วนร่วม, S. participate,
capability(n) ความสามารถ, ขีดความสามารถ, ประสิทธิภาพ, สมรรถนะ, ปริมาณบรรจุ, S. capableness, capacity
capacity(n) ความสามารถที่จะรับได้
public relations department(n) กรมประชาสัมพันธ์
ordinary partnership(n) ห้างหุ้นส่วนสามัญ, R. partnership, limited partnership
bronchospasm(n) การบีบเกร็งของหลอดลม, R. bronchus, bronchi,
empathize(vt) |with so.| เห็นอกเห็นใจ, เข้าใจ, R. empathy
panty(n) กางเกงชั้นในของผู้หญิง
third party(n) บุคคลที่สาม, S. third person,
buckpassing(n adj) การปัดความรับผิดชอบ, ที่ปัดความรับผิดชอบ เช่น The most important one is the non-trust and buckpassing bureaucracy., The managers are active when there's benefit and buckpassing when things go bad., R. avoiding
truant patrol(n) สารวัตรนักเรียน เช่น Truant patrol will try to identify pupil protesters., Truancy patrol has been carried out in Wrexham for the past 10 years. Mr Hatton said when they spot people who should be in school they go and introduce themselves before filling in a form for their databases and taking them back to school or their parents., S. truant officer, truancy patrol
severance pay(n) เงินชดเชยเมื่อถูกให้ออกจากงาน เช่น Is there a law that requires employers to provide severance pay?, S. compensation for loss of job: money paid as compensation, on the basis of length
harbor patrol(n) หน่วยลาดตระเวนท่าเรือ
pavilion(n) ซุ้ม, ศาลา เช่น Visit a festive pavilion with an active marketplace, music and dining, and enjoy the delightful Gran Fiesta Tour.,
parentage(n) วงศ์ตระกูล, บรรพบุรุษ, เชื้อสาย เช่น This essay reviews the question whether there should be a general right of knowledge of one's genetic parentage.
expansile(adj) มีความสามารถในการยืด ขยายขนาด โป่งพอง, S. expandable,
bedpan(n) กระโถนสำหรับถ่ายของเสียของผู้ป่วย
compact bone(n) กระดูกที่มีลักษณะเนื้อแน่น
paramedic(n) หน่วยกู้ชีพ เช่น Ottawa citizens deserve optimum healthcare, so the Paramedic Service hires only the best paramedics and provides them with the most sophisticated programs.
apart from(prep) เว้นเสียแต่ว่า เช่น What is the best war film apart from Saving Private Ryan and Black Hawk Down?
passive-aggressive(adj) อ่อนนอกแข็งใน เช่น What are the signatures of passive aggressive behavior and the folks who've learned to operate in this indirectly aggressive way?
EPA(n) องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม, S. Environmental Protection Agency,
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย
payroll tax(n) เงิน (ภาษี) ส่วนหนึ่งที่หักได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้าง และอีกส่วนจากนายจ้าง รัฐบาลหรือส่วนการปกครองท้องถิ่นเก็บเงิน (ภาษี) ส่วนนี้เพื่อเป็นค่าสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล (เมื่ออายุมาก) ค่าชดเชยหรือใช้จ่ายขณะว่างงาน เป็นต้น
companywide(adj) ทั่วทั้งองค์กร เช่น Adobe has announced company wide layoffs of about 600 full time positions, and has pulled out of Macworld Expo., S. company wide, company-wide
counterpropaganda(n ) การต่อต้านการชวนเชื่อ เช่น He has participated in planning for the Soviet campaign of counterpropaganda and agitation., S. counter-propaganda
principal(n ) ผู้มอบฉันทะ
path(n ) เส้นทาง
Department of Peacekeeping Operationsทบวงการสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ มีหน้าที่ดูแลรักษาสันติภาพของมนุษยชาติในนามสหประชาชาติ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
a fool and his money are soon parted(ใช้เมื่อต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากเนื่องมาจากการตัดสินที่ไม่ดี) ให้คนโง่ใช้เงินอีกไม่นานเงินก็หมด
Act of Parliament (n phrase uniq) พระราชบัญญัติ
See also: S. act,
active paymentเบี้ยขยัน
ampacity (n) ปริมาณกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ตัวนำสามารถรับได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียหาย
amphipathic[แอมฟิพาติก] (n) สารที่มีทั้งส่วนที่ชอบน้ำและไม่ชอบในโมเลกุลเดียวกัน
anti-graft panel (name) ปปช.
anticipatory ( ) คาด, คาดล่วงหน้าว่าจะมี, ทำนาย, รำพึงล่วงหน้าถึง, ล่วงหน้า; ชิงไปเสียก่อน, ตัดบท, เร่ง(ความหายนะ), ลงมือทำการก่อน
apart fromนอกเหนือจาก
apparent low bidder (n ) ผู้ประมูลที่เสนอราคาต่ำสุดในการประกวดราคา
archetypal (adj ) ซึ่งเป็นตัวอย่าง
See also: S. typical, model, representative, standard, archetypical, classic, exemplary, conve
autopart (n ) ชิ้นส่วนรถยนต์/ชิ้นส่วนยานยนต์
ballpark (adv ) คร่าวๆ ยังไม่แน่ชัด
boxing pads (n ) เป้าล่อมวยสั้น
bullet-proof passenger carรถยนต์นั่งกันกระสุน
capacity[เคอะแพ้เซอะทิ] (n ) วิสัย (อ้างอิง: พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน 2542 หน้า 1082)
capacity[เขอะแพ้เสอะถิ] (n ) พิสัย
Catoblepas[คาโตเบิลพลัส] (name uniq) อสูรกายในตำนานแฟนตาซี มีลักษัญเป็นสิงโตขนาดใหญ่ มีขนสีขาวที่แผงคอและหาง ลำตัวสีแดงสด และมีลายพาดคล้ายเสือ
champacดอกจำปา
champac (n ) ดอกจำปา
champagne taste and lemonade pocketsรายได้ต่ำแต่รสนิยมสูง
chilli paste (n ) น้ำพริกเผา
component partsส่วนควบรถยนต์
Constant occupation prevents temptation. (phrase ) ถ้าเรายุ่งกับการทำงาน เราจะปลอดภัยจากสิ่งล่อใจ
counterpart (n ) คู่ฉบับ
counterparty (n ) คู่ค้า
criminal investigation department (n ) หน่วยสืบสวนอาชญากรรม
See also: S. C.I.D.,
Dacoupage (adj adv name) การตัดปะ
Department of Business Development (n ) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
department of consular affairs (n) กรมการกงสุล
department of consular affairs (n) กรมการกงสุล
Department of Land Transportation (n name org ) กรมการขนส่งทางบก
Department of Provincial Administrationกรมการปกครอง
despatch money[ดิสแพทชฺ มัน'นี] (n ) เงินรางวัลที่ผู้ประกอบการขนส่งให้แก่คู่่สัญญา เพื่อเป็นค่าทำการขนถ่ายสินค้าออกจาก ระวางหรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ปลายทาง ได้ฉับไวกว่าสัญญา
Dhamma Studies Departmentฝ่ายการศึกษาพระปริยัติธรรม
dispatcher (n ) คือผู้มีหน้าที่รับลงทะเบียน ยอดจำนวนลูกค้าที่ Sender แต่ละคน มาแจ้งให้ทราบและเรียกรถยนต์VIP ซึ่งจอดรออยู่แล้วให้มารับ-ส่ง ลูกค้า (รถเบ็นซ์, วอลโว่,ครามลีย์) ค้นหาเพิ่มเติมได้ที่ http://en.wikipedia.org/wiki/Dispatcher
dispatcher[ ดิสแพตเชอร์] (n ) เกี่ยวกับการบิน พนักงาน ไฟล์ทแปลน คือวางแผนเส้นทางการบิน น้ำมัน และอื่นๆ ที่นักบินควรรู้ รวมทั้งตรวจสอบ NOTAM METAR และ อื่นๆ อีกมากมาย
double park (vi ) จอดรถซ้อนคัน เช่น ป้ายเขียว่า "No double parking" ห้ามจอดรถซ้อนคัน
dustpan['ดัส แพน] (n ) ที่ตักผง
Elastic Rail Pad (jargon ) แผ่นยืดหยุ่นรองใต้ราง
emacipate[อิแม้นเซ็อเพดท์] (vt ) ปลดปล่อย
empathic (adj) ความเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น
Encyclopaedia Britannica (name) เป็นหนังสือที่มีลักษณะคล้ายกับ Dictionary ให้ข้อมูลต่างๆมากมาย
Experience compared individual subjectรายวิชาที่เทียบประสบการณ์
Face paintลักษณะของการนำสีมาทาหน้าให้เหมือนกับชาวป่า หรือ ชาวเผ่าโบราญ
facepalm[เฟซ'ปาล์ม] (vt ) เอามือก่ายหน้าผากแสดงอาการผิดหวัง
fan palm (n) ต้นลาน
fanny pack [American][[แฟนนี-แพค]] (n ) กระเป๋าคาดเอว
See also: S. bum bag [British], waistpack, waist bag,
Image:
final particle (n ) คำลงท้าย เช่น -ค่ะ -ครับ -จ้ะ
frangipani[แฟรงจิ'แพนิ] ดอกลิลาวดี
Fun park[ฟัน พาร์ค] (n ) สวนสนุก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pa    [N] พ่อ
pad    [N] เบาะ, See also: เบาะรอง, ที่รอง, สิ่งที่ใช้รอง, Syn. mat, pillow
pad    [VT] บุ, See also: รองด้วยเบาะ, หนุนให้นุ่ม, Syn. fill out, support
pad    [N] สมุดฉีก, Syn. note paper, memorandum
pad    [VT] เพิ่ม, See also: ขยาย, เสริม, ขยายความเกินจำเป็น
pad    [N] ส่วนนิ่มที่เท้าของสัตว์, Syn. foot
pad    [VT] เดินช้าๆ, See also: ค่อยๆ เดิน, ย่ำ, Syn. march, parade
pad    [N] ที่พัก, Syn. apartment
pad    [N] สถานที่ปล่อยจรวด
pal    [N] เพื่อนฝูง, See also: มิตร, สหาย, เพื่อน, Syn. companion, associate, fellow, mate
pal    [SL] คำเรียกคนแปลกหน้า (ผู้ชาย)
pan    [PRF] ทั้งหมด
pan    [PRF] ทั้งสิ้น
pan    [N] กระทะ, Syn. saucepan
pan    [N] ภาชนะก้นแบนและตื้น, See also: กระทะก้นแบน, Syn. platter, trencher
pan    [N] ภาชนะร่อนแร่, See also: ที่ร่อนแร่
pan    [N] จานตาชั่ง
pan    [N] แอ่งน้ำบนพื้นดิน
pan    [N] แผ่นน้ำแข็งแบนและบางที่ลอยอยู่
pan    [VI] ร่อน, See also: ร่อนเพื่อคัดแร่, Syn. rinse, separate, sort
pan    [VT] ใช้กระทะทำอาหาร
pan    [VI] หันกล้องในมุมกว้าง, See also: แพนกล้อง, Ant. attach, fix
pan    [VT] วิพากษ์วิจารณ์, See also: วิจารณ์อย่างรุนแรง
pap    [N] หัวนม (คำไม่เป็นทางการ), See also: หัวนมเทียม, สิ่งที่คล้ายหัวนม, Syn. nipple, dap, udder
pap    [N] อาหารอ่อนสำหรับเด็กหรือคนไข้, Syn. sustenance
par    [PRF] ข้าง, See also: เกิน, นอกเหนือจาก
par    [N] การเท่ากัน, Syn. equality, equivalence, Ant. inequality
par    [N] ราคาปกติ, See also: ราคาเดิม
par    [N] เกณฑ์, See also: ค่าเฉลี่ย, Syn. average
par    [N] คะแนนมาตรฐานสำหรับการตีลูกลงหลุมแต่ละครั้ง (กีฬากอล์ฟ), See also: พาร์, Syn. score
par    [PRF] ข้าง
pat    [N] เสียงเคาะ, See also: เสียงดังแปะ
pat    [N] การตีเบาๆ, See also: การตบเบาๆ, การเคาะ
pat    [VT] ตบเบาๆ, See also: เคาะ, ตีเบาๆ, Syn. stroke, tap, Ant. hit, beat
pat    [VT] ทอย, Syn. stroke, tap
pat    [ADJ] ตรงประเด็น, See also: ตรงจุด, Syn. apt, exactly, perfectly
pat    [ADJ] คล่อง, See also: ลื่นไหล
paw    [N] อุ้งเท้า, See also: อุ้งตีน, อุ้งเล็บ
paw    [N] มือ, Syn. hand
paw    [VT] ตะกุย, See also: ตะปบ, ข่วน, ตะกาย, Syn. clutch, smite
paw    [VT] ลูบคลำ, Syn. touch, handle
paw    [N] พ่อ, Syn. dad, father
pay    [VT] จ่าย, See also: จ่ายค่าตอบแทน, จ่ายค่าแรง, จ่ายค่าจ้าง, Syn. give, spend, lay out
pay    [VT] สนใจ, See also: เอาใจใส่
pay    [VT] ให้ความคิดเห็น, Syn. answer
pay    [VT] ชดใช้, See also: ตอบแทน, ทดแทน, แก้แค้น, Syn. compensate
pay    [N] ค่าแรง, See also: ค่าตอบแทน, ค่าจ้าง, รายได้, Syn. earnings, fee, wage, hire
pay    [N] การจ่ายเงิน
spa    [N] สถานบำรุงสุขภาพ, See also: สปา, โรงแรมที่มีน้ำพุแร่, Syn. health resort
spa    [N] บ่อน้ำแร่, Syn. hot tub, whirlpool

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pseudoparalysisอัมพาตเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudoparaphysesเส้นแทรกเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pseudoparenchymaพาเรงคิมาเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
paeon; paeonic footคณะพีออน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
paeonic foot; paeonคณะพีออน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pageหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pageเรียกตัว, ตามตัว [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Page Down key; PgDn keyแป้นเลื่อนหน้าลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Page Down key; PgDn keyแป้นเลื่อนหน้าลง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
page printerเครื่องพิมพ์รายหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Page Up key; PgUp keyแป้นเลื่อนหน้าขึ้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Page Up key; PgUp keyแป้นเลื่อนหน้าขึ้น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pageantละครขบวนแห่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial unemploymentการทำงานไม่เต็มที่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
partial vacuum system; soft vacuum systemระบบเชื่อมสุญญากาศไม่สมบูรณ์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
partial veilเยื่อขอบหมวกเห็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
partial veneer crown; partial crown; three-quarter crownครอบฟันบางส่วน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
partialityความลำเอียง [ดู bias] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
partially ordered setเซตอันดับบางส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partially transferred arcอาร์กถ่ายโอนบางส่วน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
partibilityภาวะที่แบ่งแยกได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
partible landsที่ดินที่อาจแบ่งแยกได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
particeps criminis (L.)ผู้มีส่วนทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parasite fold; ongruent foldชั้นหินคดโค้งระนาบแกนร่วม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
parasite rateอัตราปรสิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasite, accidentalตัวเบียนบังเอิญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasite, cytozoicปรสิตในเซลล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasite, pathogenicปรสิตก่อโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasite, periodicปรสิตครั้งคราว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasite, permanentปรสิตประจำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasite, temporaryปรสิตบางระยะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasitemia; parasitaemiaภาวะเลือดมีปรสิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasitic-ปรสิต, -ตัวเบียน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perspiratory gland; gland, sudoriparous; gland, sweatต่อมเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peripancreatitisเนื้อเยื่อรอบตับอ่อนอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracusia; paracusisการฟังพิการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracusis; paracusiaการฟังพิการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracyesis; eccyesis; exfetation; pregnancy, ectopic; pregnancy, extrauterineการตั้งครรภ์นอกมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracysticข้างกระเพาะปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracystitisเนื้อเยื่อรอบกระเพาะปัสสาวะอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracystiumเนื้อเยื่อรอบกระเพาะปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracytic stomaปากใบแบบพาราไซติก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parade patternแบบคลื่นเรียงแนวนอน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
paradental๑. -ทันตกรรม, -ทันตศาสตร์๒. -ปริทันต์ [มีความหมายเหมือนกับ peridental; periodontal ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paradentitis; periodontitisโรคปริทันต์อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Europeขบวนการรวมกลุ่มประเทศภาคพื้นยุโรป (ไม่รวมประเทศอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Europeanขบวนการรวมกลุ่มยุโรป (รวมประเทศอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Germanismอุดมการณ์รวมกลุ่มเยอรมัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Iberianismอุดมการณ์รวมกลุ่มไอบีเรีย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Islamismอุดมการณ์รวมกลุ่มอิสลาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Participation Processesกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Critical Path Methodวิธีวิถีวิกฤติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Patentสิทธิบัตร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Accompanying materialวัสดุประกอบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Pamphletจุลสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Title pageหน้าปกใน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Term paperภาคนิพนธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Copyright pageหน้าลิขสิทธิ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Dedication pageหน้าคำอุทิศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Newspaperหนังสือพิมพ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Patent law and legislationกฎหมายสิทธิบัตร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Transparencyแผ่นโปร่งใส [เทคโนโลยีการศึกษา]
Parallel titleชื่อเรื่องเทียบเคียง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Compact Disk Read Only Memoryซีดี-รอม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Accompanying materialวัสดุประกอบ, วัสดุที่มากับตัวเล่ม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
End paperใบยึดปก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Half-title pageหน้าชื่อเรื่อง

หน้าชื่อเรื่อง เป็นส่วนประกอบหนึ่งในส่วนต้นเล่มของหนังสือ นอกเหนือจาก หน้าปกใน หน้าลิขสิทธิ์ หน้าคำอุทิศ คำนำ บทนำ สารบัญ บัญชีภาพประกอบ ซึ่งมักปรากฏต่อจาก ใบรองปก (ถ้ามี) หรือ ปกหนังสือ ทั้งนี้หน้าชื่อเรื่องเป็นหน้าที่แสดงเฉพาะชื่อเรื่องของหนังสือ แต่หากมีชื่อชุดหนังสือ (Series) ก็จะแสดงไว้ในหน้านี้ด้วย

ตัวอย่างหน้าชื่อเรื่อง หนังสือ เรื่อง How to do everything with Windows Vista Media Center โดย Joli Ballew and Justin Harrison

Half-title <b>pa</b>ge [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Pamphletจุลสาร

<b>Pa</b>mphlet

จุลสาร คือ สิ่งพิมพ์ขนาดเล็ก ถูกจัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษเพื่อเผยแพร่งานเขียนข้อโต้แย้งของกลุ่มผู้ปฏิรูปในศตวรรษที่ 16 ส่วนใหญ่มีจำนวนหน้าตั้งแต่ 5 หน้า แต่ไม่เกิน 48 หน้า และมีจำนวนตัวอักษรโดยประมาณ 500-10,000 คำ [1] ขนาด A5 นำเสนอเนื้อหาสาระเฉพาะด้าน จบสมบูรณ์ในเล่ม เย็บเล่มไม่ทนทาน รูปเล่มไม่แข็งแรง มักจัดทำโดยหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ หรือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญหรือเป็นที่สนใจในระยะหนึ่งๆ

ตัวอย่างแผ่นพับ เช่น

กรมการแพทย์. สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ. จุลสารบุหรี่และสุขภาพ. นนทบุรี : สถาบัน, 2535-

กรมทรัพย์สินทางปัญญา. ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์. กรุงเทพฯ : กรม, 2543.

แหล่งข้อมูล

[1] Reitz, Joan M. ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science. ABC-CLIO http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_h.aspx (accessed MArch 27, 2011).

แม้นมาส เชาวลิต, คุณหญิง. คู่มือบรรณารักษ์ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข). กรุงเทพฯ : บรรณกิจ 1991, 2549. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Parallel titleชื่อเรื่องเทียบเคียง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Acquisition departmentแผนกจัดหา, ฝ่ายจัดหา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Compact Disk Read Only Memoryซีดี-รอม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Comparative librarianshipบรรณารักษศาสตร์เปรียบเทียบ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Conference paperเอกสารการประชุมทางวิชาการ

เอกสารการประชุมทางวิชาการ คือ เอกสารหรือบทความที่นำเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ที่จัดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยสมาคม หน่วยงาน หรือองค์กร จัดให้มีการประชุม เพื่อเป็นการพบปะระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาชีพ ในสาขาวิชาเดียวกันอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และความร่วมมือกัน มีการนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยใหม่ในที่ประชุม โดยต้องส่งเอกสารหรือบทความ หรือสาระสังเขป (บทคัดย่อ) ของเรื่องที่จะนำเสนอในที่ประชุมล่วงหน้า ในช่วงที่ประกาศรับการเสนอบทความ (Call for papers) และงานต้องมีคุณภาพมากเพียงพอที่กรรมการพิจารณาบทความจะยอมรับให้ได้ตีพิมพ์และนำเสนอบทความในการประชุมครั้งนั้น

ตัวอย่างการประชุมทางวิชาการ เช่น IFLA Conference (International Federation of Library Associations and Institutions : สหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด) ในกลุ่มวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Copyright pageหน้าลิขสิทธิ์
หน้าลิขสิทธิ์ อยู่ด้านหลังหน้าปกใน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจดลิขสิทธิ์ หนังสือภาษาอังกฤษจะมีสัญลักษณ์ © เพื่อให้ทราบว่าเป็นปีลิขสิทธิ์ ซึ่งหมายถึง หนังสือเล่มนี้หรือผลงานนี้ได้จดลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามผู้อื่นคัดลอกหรือเลียนแบบโดยมิได้รับอนุญาต ระบุข้อความให้ทราบการสงวนลิขสิืทธิ์ เจ้าของลิขสิทธิ์ รวมทั้งข้อความเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์การจำหน่าย เช่น สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ เป็นต้น และมักจะปรากฏข้อมูล CIP (Cataloging in Publication) อยู่ด้วย

ตัวอย่าง

Copyright © 2004 by the American Library Association. All rights reserved except those which may be granted Section 107 and 108 of the Copyright Revision Act of 1976.

Copyright<b>Pa</b>ge1

จากหนังสือ Protecting your library's digital sources : the essential guide to planning and preservation

ส่วนหนังสือภาษาไทยมักจะใช้คำว่า "สงวนลิขสิทธิ์" ข้อมูลการสงวนลิขสิืทธิ์ เจ้าของลิขสิทธิ์ รวมทั้งข้อความเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์การจำหน่าย เช่น สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ เป็นต้น และมักจะปรากฏข้อมูล CIP (Cataloging in Publication) อยู่ด้วย

ตัวอย่าง

สงวนลิขสิทธิ์ในประเทศไทยตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ห้ามคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ทำซ้ำ จัดพิมพ์ หรือกระทำอื่นใด โดยวิธีการใดๆ ในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ เพื่อเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาต

Copyright<b>Pa</b>ge2

จากหนังสือ พูดดีไม่ต้องเพาเวอร์พอยต์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Dedication pageหน้าคำอุทิศ

หน้าคำอุทิศ ซึ่งเป็นหน้าที่อยู่ถัดจากหน้าปกใน และมักจะอยู่ก่อนหน้าคำนำ เป็นหน้าที่ผู้เขียนแสดงคำกล่าวว่าต้องการอุทิศหนังสือเพื่อมอบให้แก่ผู้มีอุปการคุณ หรือบุคคลที่รักใคร่สนิทสนม ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุ่มของบุคคลก็ได้ตามที่ต้องการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของบุคคลเหล่านั้นที่มีส่วนสนับ สนุนหรือเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เขียนในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยคำอุทิศอาจจะเป็นประโยคหรือวลีที่มีความกระชับ

ตัวอย่างหน้าคำอุทิศ หนังสือ เรื่อง Enigma โดย Robert Harris

ข้อมูลบรรณานุกรม: Harris, Robert. Enigma. London : Arrow Books, 2001.

Dedication <b>pa</b>ge [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Identification pageหน้าประทับตราห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library patronผู้ใช้ห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library's pageหน้าลับเฉพาะ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Newspaperหนังสือพิมพ์
News<b>pa</b>per

Newspaper หรือ หนังสือพิมพ์ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของหนังสือพิมพ์ หมายถึง สิ่งพิมพ์ข่าวและความเห็นเป็นต้นเสนอประชาชน ตามปรกติออกเป็นรายวัน [1]

หนังสือพิมพ์เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีกำหนดการออกอย่างต่อเนื่อง มักในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เช่น รายวัน รายสัปดาห์ โดยส่วนใหญ่จะออกเป็นรายวัน ทั้งนี้แต่ละฉบับจะมีหมายเลขแสดงลำดับที่ของการออกในแต่ละช่วงปีที่ดำเนินการ คือ ปีที่ ฉบับที่/เล่ม วัน เดือน ปี ของหนังสือพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ปีที่ 62 ฉบับที่ 19386 วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ขณะที่เนื้อหามุ่งไปที่การบอกและรายงานข่าวสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแบบวันต่อวัน จึงนับเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อติดตามเหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมในลักษณะวันต่อวัน ทั้งข่าวในประเทศ ข่าวต่างประเทศ

ประวัติหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย

การผลิตหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 โดยหนังสือพิมพ์ฉบับแรก คือ บางกอกรีคอร์เดอร์ (The Bangkok Recorder) จัดพิมพ์โดย หมอบรัดเลย์ (Dr. Dan Beach Bradley, M.D.) มิชชันนารีชาวอเมริกัน พิมพ์ด้วยภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แต่มีอายุได้ไม่ถึง 2 ปี ก็ต้องปิดกิจการลง จากนั้นก็มีหนังสือพิมพ์ออกมาอีกหลายฉบับ และมีกำหนดการออกที่แตกต่างกัน ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงเป็นผู้จัดทำ หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ชื่อ ราชกิจจานุเบกษา เพื่อชี้แจงข่าวคลาดเคลื่อนที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ของหมอบรัดเลย์ และเพื่อแจ้งข่าวการบริหารพระราชภารกิจทางการเมือง จนในสมัยรัชกาลที่ 5 เริ่มมีหนังสือพิมพ์ภาษาไทยฉบับแรกที่เผยแพร่สู่ประชาชน ชื่อ ดรุโณวาท และมีหนังสือพิมพ์ที่ยอดจำหน่ายสูงมาก คือ ข่าวราชการ จนกระทั่งต้องมีระบบจัดส่ง ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการไปรษณีย์ไทย ในยุคนี้วงการหนังสือพิมพ์ตื่นตัวมาก โดยมีการออกหนังสือพิมพ์ถึง 59 ชื่อ เรื่อยมาสมัยรัชกาลที่ 6 และ 7 กระทั่งสมัยรัชกาลที่ 8 หนังสือพิมพ์เริ่มถูกควบคุมโดยรัฐบาล และเมื่อปี พ.ศ. 2501 เกิดรัฐประหาร นำโดย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ หนังสือพิมพ์ตกไปอยู่ภายใต้การควบคุมของประกาศคณะปฏิวัติ [2]

โดยทั่วไปสามารถแบ่งประเภทของหนังสือพิมพ์ ได้เป็น 2 ประเภท คือ ประชานิยม และ เพ่งคุณภาพ หนังสือพิมพ์ประเภทประชานิยม (Popular newspaper)มุ่งนำเสนอข่าวประเภทเร้าอารมณ์ เช่น ข่าวอาชญากรรม ข่าวอุบัติเหตุ ข่าวในแวดวงสังคมและบันเทิง เป็นต้น ซึ่งคนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ ขณะที่หนังสือพิมพ์ประเภทเพ่งคุณภาพ (Quality newspaper) มุ่งนำเสนอข่าวประเภทข่าวหนัก คือ เนื้อหาหนักแน่น เจาะลึก และบทความแสดงความคิดเห็น ที่ก่อให้เกิดมุมมองหลากหลาย ทางการเมือง และเศรษฐกิจ เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจและอยู่ในวงการที่เกี่ยวข้องนั้นๆ โดยเฉพาะ

ส่วนประกอบหลักของหนังสือพิมพ์ ได้แก่

พาดหัวข่าว มักใช้ตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่ สั้นกระชับ และดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน เป็นแหล่งที่ทำให้ผู้อ่านทราบว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นๆ มีข่าวใดที่สำคัญและน่าสนใจ

ภาพข่าว คือ ภาพที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ มีทั้งภาพถ่าย ภาพเขียน ภาพการ์ตูน เป็นต้น

คำบรรยายภาพข่าว

ความนำ คือ ข้อความซึ่งขยายความโดยเป็นส่วนที่ต่อจากพาดหัวข่าว และโยงไปยังเนื้อข่าว

เนื้อข่าว คือ รายละเอียดของเหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆ

บทความ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ บทบรรณาธิการ คอลัมน์ บทวิจารณ์

บทบรรณาธิการ (Editorials) ข้อเขียนที่เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เสมือนบทนำที่แสดงความคิดเห็นและจุดยืนของหนังสือพิมพ์

คอลัมน์ (Columns) มีทั้งที่เป็นคอลัมน์ประจำ และชั่วคราว รวมถึงที่เปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้เขียนแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เป็นต้น

บทวิจารณ์ (Criticism) ข้อเขียนที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของบุคคลหรือสถาบัน โฆษณา การโฆษณาแสดงข้อมูลสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการของหน่วยงานและบริษัทต่างๆ

ขนาด การจัดพิมพ์ และราคา

หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ที่จำหน่ายในท้องตลาด มีขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่า Broad Sheet ซึ่งมีความกว้างยาวประมาณ 14 x 23 นิ้ว (A3) ไม่มีการเย็บเล่ม มีจำนวนหน้าประมาณ 30 หน้า ขณะที่การจัดพิมพ์นั้นกระดาษและเทคนิคที่ใช้ไม่สูงนัก และจำหน่ายในราคาถูก ประมาณ 10-20 บาท ทั้งนี้ในปัจจุบัน เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ ได้รับการพัฒนา จึงมีการพัฒนาหนังสือพิมพ์นอกจากหนังสือพิมพ์ฉบับพิมพ์ เป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ซึ่งผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ที่ http://www.thairath.co.th หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ที่ http://www.dailynews.co.th และ หนังสือพิมพ์ Bangkok Post ที่ http://www.bangkokpost.com เป็นต้น

รายชื่อหนังสือพิมพ์ไทย

Bangkok Post The Nation กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด คม ชัด ลึก ฐานเศรษฐกิจ เดลินิวส์ ไทยรัฐ แนวหน้า บ้านเมือง ประชาชาติธุรกิจ ผู้จัดการ โพสต์ทูเดย์ มติชน สยามธุรกิจ สยามรัฐ

แหล่งข้อมูล

[1] ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546. หน้า 1244.

[2] http://th.wikipedia.org/wiki/หนังสือพิมพ์ [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2554.

[3] มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์. เอกสารการสอนชุดวิชา 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ. นนทบุรี : สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Newspaper stickไม้หนีบหนังสือพิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Pageหน้า [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Paginationจำนวนหน้า
ลำดับเลขหน้า การนับเลขหน้าถึงแม้จะไม่มีข้อความต้องนับรวมด้วย การนับเริ่มเลขคี่อยู่ทางขวามือ เลขคู่อยู่ซ้ายมือตลอดเล่ม บรรณานุกรม : วารสารศึกษาศาสตร์ 14, 2 (พฤศจิกายน 2545-มีนาคม 2546) : 25 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Paperbackหนังสือปกอ่อน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Patent law and legislationกฎหมายสิทธิบัตร

กฎหมายสิทธิบัตร ได้แก่ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ มี ๖ หมวด ๘๘ มาตรา รายละเอียดในภาพรวมมีสาระสำคัญดังนี้

หมวด ๑ บททั่วไป ให้คำนิยาม ความหมายของคำ ได้แก่ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์ กรรมวิธี แบบผลิตภัณฑ์ ผู้ทรงสิทธิบัตร ผู้ทรงอนุสิทธิบัตร คณะกรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อธิบดี รัฐมนตรี

ตัวอย่าง นิยาม ความหมายของคำ "สิทธิบัตร" หมายความว่า หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตามที่กำหนดในหมวด ๒ และหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ (หมวด ๒ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ หมวด ๓ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์)

หมวด ๒ สิทธิบัตรการประดิษฐ์

-ส่วนที่ ๑ การขอรับสิทธิบัตร

-ส่วนที่ ๒ การออกสิทธิบัตร

-ส่วนที่ ๓ สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร

-ส่วนที่ ๔ การชำระค่าธรรมเนียมรายปี

-ส่วนที่ ๕ การใช้สิทธิตามสิทธิบัตร

-ส่วนที่ ๖ การคืนสิทธิบัตร การเลิกข้อถือสิทธิ และการเพิกถอนสิทธิบัตร

หมวด ๓ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

หมวด ๔ คณะกรรมการสิทธิบัตร

หมวด ๕ เบ็ดเตล็ด

หมวด ๖ ความผิดและกำหนดโทษ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Term paperภาคนิพนธ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Title pageหน้าปกใน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Transparencyแผ่นโปร่งใส [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Patent infringementการละเมิดสิทธิบัตร

การละเมิดสิทธิบัตร (Patent infringement) คือ การที่บุคคลใด บุคคลหนึ่งกระทำการใด ๆ ให้ผู้ทรงสิทธิบัตรเสียหาย โดยกระทบต่อสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรข้างต้น เช่น ปลอม ทำซ้ำ ดัดแปลง โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของสิทธิบัตร ซึ่งการละเมิดสิทธิบัตรนั้น มีความผิดทั้งในทางอาญาและทางแพ่ง

ความรับผิดชอบทางอาญาตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 เป็นโทษจำคุก ปรับ ริบ ทรัพย์สิน

ความรับผิดชอบทางแพ่ง อาจต้องชดใช้ค่าเสียหายจากความเสียหายที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับ โดยคำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหาย รวมทั้งการสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการบังคับตามสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตร

ดังนั้นหากบุคคลใดที่ไม่ใช่เจ้าของสิทธิบัตร นำการประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ของผู้ทรงสิทธิไปทำการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือใช้คำว่า “สิทธิบัตรไทย” หรืออักษรต่างประเทศที่มีความหมายเช่นเดียวกัน ให้ปรากฏที่ผลิตภัณฑ์ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อของผลิตภัณฑ์ หรือในการประกาศโฆษณาการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตรหรือผู้ทรงสิทธิบัตรที่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรไว้แล้ว โดยเป็นความผิดต่อกฏหมายพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ที่ได้กำหนดโทษให้การกระทำความผิดดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิบัตร และเป็นความผิดในทางอาญา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Paleontologyบรรพชีวินวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Parasiteปรสิต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Parasiologyปรสิตวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Medical parasitologyปรสิตวิทยาทางการแพทย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Veterinary parasitologyปรสิตวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Packingการบรรจุหีบห่อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic apparatus and appliancesอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nanoparticlesวัสดุโครงสร้างนาโน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Particle size determinationการกระจายของขนาดอนุภาค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Particle size determinationการกระจายของขนาดอนุภาค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Modified atmosphere packagingบรรจุภัณฑ์แบบปรับบรรยากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic apparatus and appliancesอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
paGrandpa bought it for me!
pa"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.
pa"May I park here?" "No, you must not."
pa"Let us begin today's lesson by opening our books to page 156," said the teacher.
pa"I feel sort of dizzy." "You look pale. You'd better take a day off."
pa"How did you go to the park?" "By bus."
pa"Was Bill in Japan?" "Yes, he was."
pa"I will let you pass safely," the Sphinx said, "if you can answer my riddle."
pa"Would you pass me the salt, please?" "Here you are."
pa"Do you have anything to do?" "Nothing in particular."
pa"You look pale. Are you sick?" "Not exactly."
paMore haste, less speed is a paradox.
pa"Are you a Japanese student?" "Yes, I am."
pa"Any good news in today's paper?" "No, nothing in particular."
pa"Will you pass me the sugar?" "Here you are."
paThis was he of whom I said, "He who comes after me has surpassed me because he was before me."
paI am Japanese, answered the boy.
paForming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.
pa"Have I ever thought of buying a new pair of shoes?" "Mind your own business."
pa"There is a tide" is, in fact, from a passage in Shakespeare's Julius Caesar.
paPleased with the Pilgrim's Progress, my first collection was of John Bunyan's works in separate little volumes.
pa"Road under Repair."
paJapanese management must learn how to deal with American workers, he said.
pa"Will he pass the examination?" "I am afraid not."
pa"Did they get the law passed?" "Yes, they finally put it through."
paMy husband passed on two year ago, an elderly lady said.
pa No Trespassing.
papassengers> Please move to the rear (of the bus).
paOne thousand dollars will cover all the expenses for the party.
paNo less than 1,000 people came to the party.
paLet's begin with the fifth line on page 10.
paLook at the notes on page 10.
paPlease refer to paragraph ten.
paIt is twenty minutes past ten.
paThe policemen were assigned to patrol that area.
pa10 people were packed into the small room.
paDuring my early teens, I was not always on the best of terms with my parents.
paTen days passed by.
paI left Japan for the first time in ten years.
paAfter ten minutes, they passed on to a new topic.
paPlease refer to page ten.
paThe map on page 11 looks very strange. Turn it upside down. Then it becomes a familiar map to you.
paI would like to attend the party on November 1st.
paIt's almost half past eleven.
paAfter 1639 Japan closed the door to foreign cuisine.
paIn 1853, Perry asked Japan to open the door to America.
paIf he could pass for eighteen years old, he'd join the army.
paIn the late eighteenth century, a passport for an American was usually signed by the President of the United States.
paOne day in 1906, a newspaper cartoonist named Tad Dorgan went to a baseball game.
paJapan has been sending her athletes to the Olympics since 1912.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a/cs pay. a/ cs payabbr. accounts payable
accompaniment(อะคอม' พะนิเมินทฺ) n. สิ่งเสริม, สิ่งที่ตามมา, สิ่งประกอบ, ร้องตาม, ร้องร่วม, คลอเสียง, Syn. supplement)
accompanist(อะคัม' พะนิสทฺ) n. ผู้ร้องร่วม,ผู้ร้องตาม, Syn. accompanyist)
accompany(อะคัม' พะนี) vt. มากับ, ไปกับ ,ติดตาม, เป็นเพื่อน, ประกอบ, คลอเสียง, เครื่องประกอบ, ดนตรีคลอเสียง, Syn. go along with)
accompanyist(อะคัม' พะนิอิสทฺ) n. = accompanist
acropathyโรคของส่วนปลายโครงกระดูก
ad patres(อาด' พา' เทรส) L ตาย
addlepated(แอด' เดิลเพททิด) adj., โง่, จิตสับสน (foolish, silly, addle-brained)
adobe pagemakerโปรแกรมอโดบี เพจเมกเกอร์ <คำแปล>PageMakerเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการจัดหน้าสิ่งพิมพ์ เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากโปรแกรมหนึ่ง เดิมใช้ชื่อ Aldus PageMaker
aeropause(แอ' โรพอส) n. บริเวณบรรยากาศของโลกที่เบาบางเกินไปที่เครื่องบินจะทำงานได้
aerospace(แอ' โรสเพส) n. บรรยากาศและอวกาศทั้งหมด
afterpains(อาฟ' เทอะเพนซฺ' แอฟ-) ความปวดหลังคลอด (pains following childbirth)
air-spay(แอร์' สเพรย์) adj. เกี่ยวกับเครื่องฉีดที่อัดด้วยอากาศ. -air-sprayed adj .
airspace(แอร์' สเพส) n. น่านฟ้า, ปริมาณอากาศในห้องหรือช่องว่างใดช่องว่างหนึ่ง
allopath(แอล' โลพาธ) n. ผู้ที่เชื่อหรือปฏิบัติ allopathy, Syn. allopathist
allopathy(อะลอพ' พะธี) n. วิธีการรักษาโรคโดยใช้สารที่ออกฤทธิ์ตรงข้ามหรือเข้ากันไม่ได้กับภาวะของโรคที่กำลังรักษา. -allopathic adj.
alpaca(แอลแพค' คะ) n. สัตว์คล้ายแกะในอเมริกาใต้ จำพวก Lama ขนของสัตว์ดังกล่าว, สิ่งทอที่ทำด้วยขนสัตว์ดังกล่าว, สิ่งทอที่ทำคล้ายหรือเลียนขนสัตว์ดังกล่าว (genus Lama)
alpha particleอนุภาคที่มีประจุบวกที่ประกอบด้วยสองโปรตอนและสองนิวตรอน, นิวเคลียสของอะตอมของธาตุฮีเลียม (nucleus of a helium atom)
aminoacidopathyโรคที่เกิดจากความผิดปกติในการย่อยของเอนไซม์ใน metabolic pathway ชองกรดอมิโนแอซิด
amor patriae(อา' มอร์' พา' ทริอี) n. ความรักชาติ (love of country, patriotism)
amygdalopathyโรคของต่อมทอนซิล
anti-apartheid(แอน' ทีอะพาร์' เธด) adj.,n. ซึ่งต่อต้านการเหยียดผิว
anticipate(แอนทิส' ซะเพท) vt. คาด, มุ่งหวัง, ทำนาย, ลงมือกระทำการก่อน, ตัดบท, ใช้สอยล่วงหน้า, บังเกิดล่วงหน้า. -anticipator n.,
antiparticle(แอน' ทีพาทิเคิล) n. อนุภาคที่ทำลายกันเองเมื่อปะทะกัน เช่น อีเล็คตรอน และโปซิตรอน (as an electron and a positron)
antipasto(แอนทิพา' สโท) n. รายการตัวแต่งกลิ่นชูรส เช่น olives, salami, celery และอื่น ๆ
antipathetic(al) (แอนทีพาเธท' ทิค, -เคิล) adj. เป็นปรปักษ์ต่อ, ไม่ชอบ, ไม่ลงรอยต่อ, เกลียด, ไม่พอใจกับ, ทำให้มีความรู้สึกดังกล่าว (averse)
antipathy(แอนทิพ' พะธี) n. ความไม่ลงรอย,ความไม่พอใจ, ความเกลียด, สิ่งที่ไม่ลงรอย, สิ่งที่ไม่ชอบ, Syn. hostility, hatred, enmity)
apace(อะเพส') adv. เร็ว,ด้วยความเร็ว,รวดเร็ว, Syn. fast, quickly,swiftly)
apache(อะแพช'ชี) n., (pl. Apaches) อินเดียนแดงเผ่าอะปาเช่
apache danceการเต้นรำที่เร่าร้อน, การเต้นรำกุ๊ย
apanage(แอพ'พะนิจ) n. = appendage
apart(อะพาร์ทฺ') adv.,adj. ต่างหาก,คนละต่างหาก,เป็นชิ้น ๆ-apartness n., Syn. aloof, separately ###A. together)
apartheid(อะพาร์ท'เธด,-ธิด) n. การแบ่งผิว,การแบ่งแยกชนชาติ, Syn. segregation)
apartment(อะพาร์ท'เมินทฺ) n. ห้อง,ห้องเช่า,ห้องชุดในโรงแรม,อาคารที่มีห้องให้เช่า.
apartmenthouse(อะพาร์ท'เมินทฺเฮาซฺ) อาคารที่มีห้องชุดให้เช่า.
apathetic(แอพพะเธท'ทิค) adj. มีหรือแสดงอารมณ์เล็กน้อยหรือไม่มีอารมณ์,สนใจหรือมีความเป็นห่วงน้อย., Syn. unfeeling,indifferent ###A. concerned, caring, moving)
apathy(แอพ'พะธี) n. การไร้อารมณ์,ความไม่สนใจ,ความไม่ เป็นห่วง, Syn. unconcern)
apocopate(อะพอด'คะเพท) vt. ทำให้สั้นโดยการขาดอักษรหรือพยางค์ท้ายของคำ (shorten)
apotropaic(แอพพะโทรเพ'อิด) adj. เพื่อขนัดสิ่งชั่วร้าย (intended to avert evil)
appal(อะพอล') vt. ทำให้น่ากลัว,ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ -appalling adj.
appalachia(แอพพะเล'เซีย) n. ชื่อเทือกเขาในสหรัฐอเมริกา. -Appalachia adj.
appall(อะพอล') vt. ทำให้น่ากลัว,ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ -appalling adj.
appaloosa(แอพพะลู'ชา) n. ชื่อพันธุ์ม้าในอเมริกา (riding horses)
appanage(แอพ'พะเนจ) n. ที่ดินหรือรายได้รับตามระบบศักดินาแก่สมาชิกราชวงศ์กษัตริย์, ทรัพย์สินที่ครอบครองตามกฎหมาย
appar.abbr. apparent, apparently
apparatus(แอพพะแรท'เทิส) n., (pl. -us,-uses) เครื่องมือ,เครื่องไม้,อุปกรณ์,สิ่งช่วย,เครื่องจักร,เครื่องยนต์กลไก,กลไกของรัฐหรือหน่วยงาน, องค์การ,หมายเหตุ,เครื่องสำเร็จ
apparel(อะพาร์'เรล) n. เครื่องนุ่งห่ม,เสื้อผ้า,เครื่องประดับ,เครื่องแต่งตัว (clothing, dress)
apparent(อะพา'เรินทฺ) adj. เด่นชัด,ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,ภายนอก,เกี่ยวกับหลักฐานแรก เริ่ม,เหมาะที่จะครองมาก. -apparentness n., Syn. clear, evident ###A. doubtful, hazy)
apparition(แอพพะริช'เชิน) n. ผี,สิ่งที่ดูน่ากลัว,การปรากฎของจินตภาพ,การแสดงออก
apparitor(อะพาร์'ริเทอะ) n. จ่าศาล,ผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาล

English-Thai: Nontri Dictionary
accompaniment(n) การไปเป็นเพื่อน,การไปด้วยกัน,สิ่งเสริม
accompany(vt) ไปเป็นเพื่อน,ไปกับ,ไปด้วยกัน
anticipate(vt) คาดหมาย,มุ่งหวัง,ชิงทำ,ทำล่วงหน้า
anticipation(n) ความคาดหมาย,ความมุ่งหวัง,การทำล่วงหน้า
antipathy(n) ความเกลียดชัง,ความเป็นปรปักษ์
apace(adv) อย่างเร็ว,ด้วยความเร็ว
apart(adv) ต่างหาก,ห่างออกไป
apartment(n) อพาร์ทเมนท์,ห้องเดี่ยว,ที่พัก,ห้องเช่า,ห้องชุด
apathetic(adj) ไม่แยแส,เฉยเมย,เฉื่อยชา,ไม่ยินดียินร้าย
apathy(n) ความไม่แยแส,ความเฉยเมย,ความเฉื่อยชา,ความไร้อารมณ์
appal(vt) ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ,ทำให้ขนลุก
appall(vt) ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ,ทำให้ขนลุก
apparatus(n) อุปกรณ์,เครื่องมือ,เครื่องใช้
apparel(n) เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งห่ม
apparel(vt) แต่งตัว,ประดับ
apparent(adj) ประจักษ์,แจ่มแจ้ง,เด่นชัด,ชัดเจน
apparition(n) ผี,ปีศาจ
asparagus(n) หน่อไม้ฝรั่ง
BEAUTY beauty parlor(n) ร้านเสริมสวย,ห้องเสริมสวย,สถานเสริมความงาม
bespatter(vt) ทำให้เปรอะ,ทำให้เปื้อน,ให้ร้าย,สาด,โปรย
BETEL betel palm(n) ต้นหมาก
biparous(adj) มีลูกแฝด
bypass(n) ทางผ่าน,ทางอ้อม,ทางแยก
bypath(n) ตรอก,ซอย,ทางแยก,ทางอ้อม
campaign(n) การณรงค์,การรบ,การต่อสู้,การรณรงค์
campaigner(n) ผู้ต่อสู้,ผู้รณรงค์,ผู้โฆษณาเผยแพร่
capability(n) ความสามารถ,สมรรถภาพ,ประสิทธิภาพ,ฝีมือ
capable(adj) สามารถ,มีฝีมือ,มีประสิทธิภาพ
capacious(adj) กว้างขวาง,จุ,ใหญ่,มีเนื้อที่มาก
capacity(n) ปริมาตร,ฐานะ,ความจุ,ความสามารถ,สมรรถภาพ,อัตรา,หน้าที่
caparison(n) เครื่องประดับม้า,เครื่องประกอบ,เครื่องตกแต่ง,เครื่องแต่งตัว
caparison(vt) ประดับ,ตกแต่ง,แต่งตัว
carapace(n) กระดอง,ฝา
CAT'S-cat's-paw(n) คนที่ถูกหลอกใช้,ลูกมือ,เครื่องมือ
catspaw(n) คนที่ถูกหลอกใช้,ลูกมือ,เครื่องมือ
champagne(n) เหล้าแชมเปญ
champaign(n) ทุ่ง,ที่ราบ,สนามรบ,ที่โล่ง
chimpanzee(n) ลิงชิมแปนซี
compact(adj) รวมกันแน่น,อัดแน่น,กระชับ,กะทัดรัด,รัดกุม
compact(n) สัญญา,ข้อตกลง
compact(vt) อัดกันแน่น,ทำให้เป็นปึก,ทำให้กะทัดรัด
companion(n) เพื่อน,สหาย,มิตร,เพื่อนร่วมงาน,สิ่งที่ไปด้วยกัน
companion(vt) ไปเป็นเพื่อน,ไปด้วยกัน
companionable(adj) น่าคบหา,น่าสมาคม
companionship(n) มิตรภาพ,ไมตรีจิต,สัมพันธไมตรี
company(n) บริษัท,ห้างร้าน,การสังคม,วงสมาคม,การคบค้า,หมู่คณะ
comparable(adj) พอเทียบได้,พอเปรียบได้
comparative(adj) เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ,พอเปรียบได้,พอเทียบได้
compare(vt) เปรียบเทียบ,เทียบเคียง,อุปมา
comparison(n) การเปรียบเทียบ,การเทียบเคียง,การอุปมา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาทา    [N] vanishing cream, See also: unguent, warpaint, rouge, Syn. ยาใช้ภายนอก, Ant. ยากิน, Example: สารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสิ่งที่สัมผัสกับร่างกาย ได้แก่ เครื่องประดับ เครื่องสำอาง เครื่องนุ่งห่ม ยาทา เป็นต้น, Thai definition: ยาที่เข้าสู่ร่างกายโดยการทาบริเวณภายนอก
คราคร่ำ    [V] be crowded with, See also: be packed with, Syn. เนืองแน่น, Example: สถานีรถไฟคราคร่ำไปด้วยผู้คน
คำขอโทษ    [N] excuse, See also: pardon, Example: การกล่าวคำขอโทษคงจะไม่เพียงพอต่อความผิดครั้งนี้, Thai definition: ขอให้ยกเว้นโทษ, ใช้เป็นคำสุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินหรือต่ำสูงต่อผู้อื่น
ภิตติ    [N] wall, See also: partition, Syn. ฝาเรือน, กำแพง, Count unit: ด้าน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ช่วงใดช่วงหนึ่ง    [N] certain session, See also: particular session, Example: ความเร็วที่วัดได้มาจากความเร็วช่วงใดช่วงหนึ่งที่รถเคลื่อนที่
ช่วงอายุ    [N] span of age, See also: span of life, Example: เด็กจะส่งเสียงอืออาเลียนเสียงตัวเองในช่วงอายุ 4-6 เดือน, Thai definition: ช่วงของอายุ
ชาติปางก่อน    [N] past life, See also: former life, previous life, Syn. ชาติก่อน, อดีตชาติ, อดีตภพ, Example: เราคงที่มีเรื่องไม่ถูกกันมาแต่ชาติปางก่อนถึงได้ทะเลาะกันอยู่เรื่อย, Thai definition: ชาติที่แล้ว
ดีพาร์ทเมนต์สโตร์    [N] department store, Syn. ห้างสรรพสินค้า, Example: ยอดขายหนังสือดีขึ้นบ้างเมื่อร้านหนังสือที่อยู่ในดีพาร์ทเมนต์สโตร์ได้ช่วยดึงยอดขายเอาไว้, Count unit: แห่ง
ต้นเดือน    [N] beginning of month, See also: first part of the month, Ant. ปลายเดือน, Example: หนังสือสตรีสารฉบับแรกออกสู่ตลาดในฐานะนิตยสารรายปักษ์เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2491, Thai definition: ช่วงแรกๆ ของเดือน
ตั้งเนื้อตัวตัว [V] prepare, See also: check oneself, Syn. เตรียมตัว, Example: เจ้าศัตรูตัวร้ายวิ่งพรวดออกมาโดยไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัว
ตีโค้ง    [V] turn around, See also: wrench, move in a curved or circular path, Syn. เข้าโค้ง, Example: ส่วนหัวของเครื่องบินหักแล้วตีโค้งกลับก่อนจะควบสว่านพุ่งจมดิ่งไปในเหลือบเขาสูง
ถึงแก่ชีวิต    [V] cause death, See also: lose one's life, pass away, die, Syn. เสียชีวิต, ตาย, Example: สารพิษบางอย่างมีประสิทธิภาพการทำลายสูงมากและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตมนุษย์
ทรัสต์    [N] trust company, See also: finance company, Syn. บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์, Example: ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมีทรัสต์ปิดกิจการไปกว่า 20 แห่ง
ทะเบียนคนไข้    [N] patient's record, See also: patient's registration, Example: โรงพยาบาลใช้คอมพิวเตอร์ในการทำทะเบียนคนไข้, Thai definition: บัญชีรายชื่อและประวัติของคนไข้
ทางลับ    [N] secret passageway, See also: hidden passage, Example: ทางลับของถ้ำสามารถทะลุไปอีกถ้ำหนึ่งได้
ทุกฝ่าย    [N] every side, See also: all sides, all parties, every group, Example: งานจะสัมฤทธิผลได้ก็ต่อเมื่อได้มีการประสานงานระหว่างทุกหน่วยงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
บัตรจอดรถ    [N] parking pass, Example: ยามไม่ทันแหงนหน้ามองป้ายทะเบียนและตรวจดูบัตรจอดรถคนร้ายก็เผ่นแผล็วพ้นไป
บัตรเสีย    [N] voided ballot, See also: voided ballot paper, Example: การเลือกตั้งที่ผ่านมามีบัตรเสียทั้งหมด 20,000 ใบ, Thai definition: บัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่มีการลงคะแนนไม่ถูกต้อง
ปวดแปลบ    [V] have shocking pain, See also: have shooting pain, Syn. เจ็บแปลบ, Example: ผมรู้สึกตัวอีกครั้งตอนที่ฟ้าเริ่มสาง รู้สึกปวดแปลบที่ข้อเท้าและยอกขัดไปทั่วร่าง, Thai definition: อาการที่รู้สึกเจ็บแวบแล่นเข้าไปในกาย, อาการที่รู้สึกวาบเข้าไปในหัวใจ, อาการที่สะดุ้งวับขึ้น
พระบรมราชูปถัมภ์    [N] patronage, Example: ความรู้นำไปสู่ความเจริญ” คือ พระราชดำรัสที่พระองค์พระราชทานแก่สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการเปิดการประชุมใหญ่ประจำปี 2523, Thai definition: การอุปถัมภ์ของพระเจ้าแผ่นดิน
ผู้แก้ไข    [N] repairman, See also: editor, Syn. คนแก้ไข, Example: บทความที่พวกเราอ่านอยู่นี้ อาจารย์อัมพิกาเป็นผู้แก้ไข จนกระทั่งได้ภาษาที่สละสลวยเช่นนี้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ดัดแปลงให้ดีขึ้น
ผู้เดินทาง    [N] traveler, See also: passenger, Example: ผู้ที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ จะต้องเป็นผู้เดินทางออกนอกประเทศไทยก่อนวันที่ 5 มกราคม 2542, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เดินทางครั้งหนึ่งๆ
ผู้ยากไร้    [N] pauper, See also: impoverished person, Syn. คนยากไร้, ผู้ยากจน, คนยากจน, Ant. ผู้มั่งคั่ง, ผู้ร่ำรวย, ผู้มีอันจะกิน, Example: รัฐบาลผลักดันให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ผู้ยากไร้ในลักษณะต่างๆ กัน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ไม่มีจะกินและไม่มีที่พึ่ง
ผู้ร่วมประชุม    [N] attendee at a meeting, See also: participant at a meeting, Syn. ผู้เข้าร่วมประชุม, Example: ผู้ร่วมประชุมซึ่งเป็นชาวมุสลิมต่างไม่กินอาหารและดื่มน้ำในช่วงกลางวัน เนื่องจากยังอยู่ในช่วงถือศีลอดในเดือนรอมฎอน, Count unit: คน
ผู้ร่วมรายการ    [N] participant in a show, See also: one who assembles a list, Ant. ผู้ดำเนินรายการ, Example: ผู้ร่วมรายการแต่ละท่านล้วนเป็นบุคคลที่อยู่ในวงการแสดงทั้งสิ้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทางรายการเชิญมาเพื่อทำกิจกรรมที่รายการจัดขึ้น
ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู    [N] supporter, See also: patron, Syn. ผู้อุปถัมภ์, คนอุปถัมภ์ค้ำชู, Example: นายท่านเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูผมมาตั้งแต่ตอนที่แม่ผมเสียชีวิต, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ช่วยเหลือให้ดำรงอยู่ได้
ป้ายหาเสียง    [N] (political) campaign poster, See also: (political) campaign banner, Syn. แผ่นป้ายหาเสียง, Example: มีการกล่าวหาว่า กรมทางหลวงแผ่นดินยอมให้มีการติดป้ายหาเสียงของพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง กลางถนนที่สิงห์บุรี, Count unit: ป้าย, แผ่น, Thai definition: วัตถุที่แสดงหรือโฆษณาด้วยอักษร ภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น เพื่อแสวงหาคะแนนเสียง
ภาคใต้    [N] the southern part, See also: the South, Ant. ภาคเหนือ, Example: ภาคใต้ตั้งอยู่ในระหว่างทะเลอันดามันในมหาสมุทรอินเดียกับทะเลจีนใต้ในมหาสมุทรแปซิฟิค, Thai definition: บริเวณที่อยู่ทางใต้ของประเทศ
ภาคเหนือ    [N] the northern part, See also: the North, Ant. ภาคใต้, Example: การดำหัวเป็นวัฒนธรรมอันสูงยิ่งของคนในภาคเหนือ, Thai definition: บริเวณที่อยู่ทางเหนือของประเทศ
ภาคอีสาน    [N] the north-eastern part, See also: the Northeast, Syn. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, Example: ภาคอีสานของไทยมีจรรยาปฏิบัติทางสังคมอย่างเคร่งครัดเรียกว่า ฮีตสิบสอง, Thai definition: บริเวณที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
มรณะ    [V] die, See also: pass away, Syn. ตาย, วายชนม์, มรณา, วางวาย, สิ้นบุญ, ล่วงลับ, เสีย, Ant. ชาตะ, Example: นายเก่าของผม เดี๋ยวนี้มรณะเสียแล้ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ระบายสี    [V] paint, See also: colour, daub, Example: พ่อแม่ควรฝึกให้ลูกมีจินตนาการโดยให้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น วาดภาพ ระบายสี เป็นต้น, Thai definition: ป้ายหรือแต้มสีบนพื้นวัตถุ
ระยะห่าง    [N] space, See also: gap, interval, distance, Example: การนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ควรเว้นระยะห่างให้พอเหมาะ, Thai definition: ระยะจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
ลิบ    [ADJ] far apart, See also: far, distant, remote, almost out of sight, Syn. ลิบลิ่ว, ลิบตา, Example: ฉันมองลงไปยังเชิงดอยที่อยู่ไกลลิบ เห็นแปลงดอกไม้หลากสีสรรอยู่ที่นั่นด้วย, Thai definition: สุดสายตา (ใช้เฉพาะไกลกับสูง)
ลู่    [N] track, See also: trail, path, line, Syn. แนว, ทาง, ทางวิ่ง, เลน, Example: เขาได้อยู่ลู่ในสุดเลยได้เปรียบผู้เข้าแข่งขันคนอื่น, Thai definition: ในทางกีฬาหมายถึงทางวิ่ง เป็นแนวเป็นช่องคู่กับ ลาน
สมทบทุน    [V] join donating, See also: participate in donation, Example: คณะอาจารย์สมทบทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุจากการไปทัศนศึกษา, Thai definition: รวมทุนเข้าไปด้วยหรือให้ทุนเพิ่มเติมเข้าไป
ลานจอดรถ    [N] parking lot, Syn. ที่จอดรถ, Example: ฉันไม่ชอบลานจอดรถที่ห้างนี้เลยมันแคบและมืดมาก, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: ที่โล่งกว้างซึ่งแบ่งเป็นช่องไว้ให้รถจอด
ลายไทย    [N] Thai painting, Example: เครื่องดินเผาจากจีนและญี่ปุ่นสมัยนี้มีการเขียนลายไทยทับบนเครื่องลายครามด้วย, Count unit: ลาย, Thai definition: ลายแบบศิลปะของไทย
สถานอาบอบนวด    [N] massage parlor, Example: ท่านจะพบกับความวิจิตรตระการตาของสถานอาบอบนวดแบบใหม่, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: สถานบริการที่มีผู้หญิงทำหน้าที่นวดผ่อนคลายหลังการอาบน้ำ
เงินค่าจ้าง    [N] wage, See also: payment, earnings, emolument, Syn. ค่าจ้าง, Example: เขาทำงานทั้งวันเพื่อเอาเงินค่าจ้างเล็กน้อยเป็นเบี้ยต่อไส้, Thai definition: เงินที่ได้รับจากค่าแรงในการทำงาน
เบ่ง [V] force to pass faeces, Example: อย่าให้คนไข้เบ่งขณะถ่ายอุจจาระเพราะโลหิตอาจจะออก, Thai definition: พยายามขับดันสิ่งเช่นอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นให้ออกมา
เปรียบเสมือน [V] be compared as, See also: be like as, Syn. เปรียบเหมือน, เปรียบ, Example: ความบริสุทธิ์สดใสของเด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวไร้มลทิน
ห่อหมก    [N] steamed fish with curry paste, Example: อาหารอร่อยที่เป็นสัญลักษณ์ของคนไทยได้แก่ น้ำพริกปลาทู แกงเผ็ด ต้มยำกุ้ง หมี่กรอบและห่อหมก, Thai definition: ชื่อกับข้าวชนิดหนึ่ง ใช้น้ำพริกกับเนื้อปลาเป็นต้นกวนกับน้ำกะทิแล้วห่อนึ่ง
หาเสียง    [V] campaign, See also: run for an election, try to get votes, solicit votes, Example: หัวหน้าพรรคเดินสายปราศรัยช่วยลูกพรรคหาเสียง, Thai definition: แสวงหาคะแนนเสียง
อุปนิสัย    [N] habit, See also: character, pattern, Syn. นิสัย, Example: ความซุกซนดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองของเขาเป็นอุปนิสัยที่สะสมมาตั้งแต่เล็กจนกระทั่งเติบโตเป็นหนุ่ม, Thai definition: ความประพฤติที่เคยชินเป็นพื้นมาในสันดาน, ความประพฤติที่เคยชินจนเกือบเป็นนิสัย
กลับบ้านเก่า    [V] die, See also: pass away, Syn. ตาย, Example: โรคนี้เป็นโรคร้ายแรงจนแทบจะรักษาไม่ได้ ทำให้มีโอกาสกลับบ้านเก่าได้สูง, Notes: (ปาก)
กองทัพมด    [N] party, Example: คราวที่เขาย้ายบ้านเพื่อนๆ ไปช่วยกันขนของเป็นกองทัพมด, Count unit: กองทัพ, Thai definition: หมู่คนที่ช่วยกันขนของไปทีละเล็กละน้อยเป็นกระบวน
คนกันเอง    [N] one of us, See also: familiar person, comrade, accustomed person, companion, acquaintance, intimate, Syn. กากี่นั๊ง, Example: อาเห็นเป็นคนกันเองก็เลยให้เธอไปถามเขาดู, Count unit: คน, Thai definition: พวกเดียวกัน, คนสนิทสนมกัน
ครั้งหลัง    [N] the past, See also: the old days, Syn. สมัยก่อน, Example: ทุกวันนี้คุณปู่ยังคงจำภาพอันหวานชื่นในครั้งหลังได้
ควักกระเป๋า    [V] pay, Syn. จ่ายเงิน, ซื้อ, Example: เขาอยากได้ของชิ้นนี้เหลือเกินแต่ไม่ยอมควักกระเป๋า, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past ; former times ; ancient times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past tense   FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
แอ๊ด คาราบาว [n. prop.] (Aēt Khārābāo) EN: Ad Carabao (Yuenyong Opakul)   FR: Ad Carabao (Yuenyong Opakul)
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition   FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารแช่แข็ง[X] (āhān chāe khaeng) EN: frozen food   FR: nourriture surgelée [f] ; repas surgelé [m]
อาหารกลางวัน[n.] (āhān klāngwan) EN: lunch ; luncheon   FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารและที่พัก[n. exp.] (āhān lae thīphak) EN: accommodation ; food and lodging   FR: repas et logement [mpl]
อาหารมื้อกลางวัน[n.] (āhān meū klāngwan) EN: lunch   FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารมื้อหน้า[n. exp.] (āhān meū nā) EN: next meal   FR: le prochain repas
อาหารมื้อหนึ่ง[n. exp.] (āhān meū neung) EN: a meal   FR: un repas
อาหารมื้อนี่[n. exp.] (āhān meū nī) EN: this meal   FR: ce repas
อาหารหนัก[n. exp.] (āhān nak) EN: heavy meal   FR: repas lourd [m]
อาหารพร้อมแล้ว[n. exp.] (āhān phrøm laēo) FR: le repas est servi ; le repas est prêt
อาหารพูนจาน[n. exp.] (āhān phūn jān) EN: hearty meal   FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
อาหารสำเร็จ[n. exp.] (āhān samret) EN: prepared food   FR: plat préparé [m]
อาหารสองมื้อ[n. exp.] (āhān søngmeū ) EN: two meals   FR: deux repas [mpl]
อาหารว่าง[n. exp.] (āhānwāng) EN: snack ; light meal ; refreshment   FR: collation [f] ; léger repas [m]
อาหารญี่ปุ่น[n. exp.] (āhān Yīpun) EN: Japanese food ; Japanese cuisine   FR: cuisine japonaise [f] ; nourriture japonaise [f]
อโหสิ[v.] (ahōsi) EN: forgive ; pardon ; exonerate   FR: pardonner
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
อาจารย์ใหญ่[n. exp.] (ājān yai) EN: headmaster ; principal   FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
อกตัญญู[adj.] (akatanyū) EN: ungrateful   FR: ingrat ; pas reconnaissant
อากาศธาตุ[n.] (ākātsathāt) EN: space ; room   
อาคารชุด[n.] (ākhānchut) EN: condominium ; condo   FR: appartement en copropriété [m] ; condo [m] (Québ.)
อาคารที่พักผู้โดยสาร[n. exp.] (ākhān thīphak phūdōisān) EN: passenger terminal   
อคติ[n.] (akhati) EN: partiality ; prejudice ; bias ; partial opinion   FR: partialité [f]
อคติ[n.] (akhati) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion   FR: préjugé [m] ; a priori [m] ; partialité [f]
อาคม[n.] (ākhom) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation   FR: parole magique [f] ; incantation [f]
อักษรโบราณ[n. exp.] (aksøn bōrān) EN: paleography   
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
อาละวาด[adj.] (ālawāt) EN: rampant   
อัมพาต[n.] (ammaphāt) EN: paralysis ; disability ; palsy   FR: paralysie [f] ; apoplexie [f]
อัน[n.] (an) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item   FR: machin [m] ; truc [m]
อาณาจักรพุกาม[n. prop.] (Ānājak Phukām) EN: Pagan Kingdom   
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory   FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อาณาเขตน่านฟ้า[n. exp.] (ānākhēt nānfā) EN: territorial air ; territorial sky   FR: espace aérien [m]
อานันท์ ปันยารชุน[n. prop.] (Ānān Panyārachun) EN: Anand Panyarachun   FR: Anand Panyarachun
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless   FR: indigent ; nécessiteux
อ่านไม่ออก[v. exp.] (ān mai øk) EN: be illiterate   FR: ne pas savoir lire ; être illettré
อ่านหน้า ...[v. exp.] (ān nā ...) FR: lire à la page ...

CMU English Pronouncing Dictionary
PA    P AA1
PAT    P AE1 T
PAP    P AE1 P
PAC    P AE1 K
PAW    P AO1
PAL    P AE1 L
PAN    P AE1 N
PAX    P AE1 K S
SPA    S P AA1
PAE    P AY1
PAI    P AA1 IY0
PAH    P AE1
PAR    P AA1 R
PAO    P AW1
PAK    P AE1 K
PAS    P AA1 Z
PAD    P AE1 D
PAZ    P AA1 Z
PAM    P AE1 M
PAY    P EY1
LIPA    L IY1 P AH0
ARPA    AA1 R P AH0
ALPA    AE1 L P AH0
PALO    P AE1 L OW0
PAID    P EY1 D
NAPA    N AE1 P AH0
PAIR    P EH1 R
PAIL    P EY1 L
PAIN    P EY1 N
PALM    P AA1 L M
COPA    K OW1 P AH0
PALM    P AA1 M
PAAP    P AA1 P
PACT    P AE1 K T
PAIS    P EY1 Z
PAEK    P IY1 K
PAIK    P EY1 K
OPAX    OW1 P AE2 K S
PAKE    P EY1 K
PAGE    P EY1 JH
PAHL    P AA1 L
PAIZ    P EY1 Z
OPAL    OW1 P AH0 L
PALL    P AA1 L
PAFF    P AE1 F
NEPA    N IY1 P AH0
PALE    P EY1 L
PAEZ    P AY0 EH1 Z
PAAR    P AA1 R
PALS    P AE1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
PA    (n) (p ii2 ei1)
pa    (n) (p aa1)
PAC    (n) (p ii1 ei1 s ii1)
Pam    (n) (p a1 m)
Pat    (n) (p a1 t)
pad    (v) (p a1 d)
pah    (uh) (p aa1)
pal    (v) (p a1 l)
pan    (v) (p a1 n)
pap    (n) (p a1 p)
par    (n) (p aa1 r)
pat    (v) (p a1 t)
paw    (v) (p oo1)
pax    (n) (p a1 k s)
pay    (v) (p ei1)
spa    (n) (s p aa1)
Palo    (n) (p a1 l ou)
PAYE    (n) (p ii2 ei2 w ai2 ii1)
Paul    (n) (p oo1 l)
opal    (n) (ou1 p l)
pace    (v) (p ei1 s)
pack    (v) (p a1 k)
pact    (n) (p a1 k t)
pads    (v) (p a1 d z)
page    (v) (p ei1 jh)
paid    (v) (p ei1 d)
pail    (n) (p ei1 l)
pain    (v) (p ei1 n)
pair    (v) (p e@1 r)
pale    (v) (p ei1 l)
pall    (v) (p oo1 l)
palm    (v) (p aa1 m)
pals    (v) (p a1 l z)
pan-    (j) - (p a n -)
pane    (n) (p ei1 n)
pang    (n) (p a1 ng)
pans    (v) (p a1 n z)
pant    (v) (p a1 n t)
papa    (n) (p @1 p aa1)
para    (n) (p a1 r @)
pare    (v) (p e@1 r)
park    (v) (p aa1 k)
parr    (n) (p aa1 r)
pars    (n) (p aa1 z)
part    (v) (p aa1 t)
pass    (v) (p aa1 s)
past    (v) (p aa s t)
pate    (n) (p ei1 t)
path    (n) (p aa1 th)
pats    (v) (p a1 t s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ヨーロッパ[ようろっぱ, youroppa] (n) ยุโรป, See also: 欧州
食パン[しょくぱん, shokupan] (n) ขนมปังแถว
電波[でんぱ, denpa] (n) คลื่นวิทยุ
先輩[せんぱい, senpai] (n) รุ่นพี่
出発[しゅっぱつ, shuppatsu] (n vt) ออกเดินทาง(เครื่องบิน เรือ), See also: S. 出る, A. 到着,
精一杯[せいいっぱい, seiippai] (adj adv) ทำอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ
鉄板[てっぱん, teppan] (n) แผ่นเหล็ก
前半[ぜんぱん, zenpan] ครึ่งแรก
再出発[さいしゅっぱつ, saishuppatsu] (n) การเริ่มใหม่อีกครั้ง
凸版[とっぱん, toppan] (n) การพิมพ์โดยการกดด้วยตัวนูน
大ざっぱ[おおざっぱ, oozappa] (adj) 1.คร่าว ๆ 2.หยาบ ๆ 3.ไม่ละเอียด 4.ไม่พิถีพิถัน, See also: A:丁寧(ていねい)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ぱっちり[ぱっちり, patchiri] (vt colloq) ตั้ง(ตา), ถลึง(ตา), ถ่าง(ตา):ぱっちりした目
アパタイト[あぱたいと, apataito] (n) ความอยากอาหาร
リンパ[りんぱ, rinpa] (n) น้ำเหลือง
パス間温度[ぱすかんおんど, pasukan'ondo] (n) interpass temperature
パレート図[ぱれーとず, paretozu] แผนภูมิพาเลโต้ (พาเลโต้=ชื่อคน)
矢っ張り[やっぱり, yappari] กะแล้ว ว่าแล้วเชียว อย่างที่คิด อย่างที่รู้กัน
火炎伝播速度[かえんでんぱそくど, kaendenpasokudo] (n) ความเร็วในการเผาไหม้, ความเร็วของเปลวไฟ
頻繁[ひんぱん, hinpan] (adj) เป็นประจำ
残飯[ざんぱん, zanpan] (n) เศษอาหารเหลือ
パウチ[ぱうち, pauchi] (n vt) การเคลือบพลาสติก,เคลือบพลาสติก
金箔[きんぱく, kinpaku] (n) ทองคำเปลว
パート[ぱーと, pato] ส่วน
スパーツ[すぱーつ, supatsu] (n) กีฬา
スパーツ[すぱーつ, supatsu] (n) sport
インパルス[いんぱるす, inparusu] (n) impulse
水平偏波[すいへいへんぱ, suiheihenpa] (n) Horizontal Polarization
垂直偏波[すいちょくへんぱ, suichokuhenpa] (n) Vertical Polarization
圧迫[あっぱく, appaku] ความกดดัน,การบีบคั้น,แรงกดดัน,การบีบบังคับ,แรงกระตุ้น
コテンパン[こてんぱん, kotenpan] (colloq ) พ่ายแพ้อย่างหมดรูป
矢っ張り[やっぱり, yappari] เหมือนก่อน
ペパー[ぺぱー, pepa] (n ) พริกไทย
心配[しんぱい, shinpai] (n ) (เวอ'รี) vi.,vt.,n. (ทำให้) (ความ) เป็นห่วง,กังวล,หนักใจ,เป็นทุกข์,รบกวน,กัด,ฉีก,ทำให้เปลี่ยนตำแหน่ง,ลาก,ดึง,สาเหตุที่ทำให้ลำบากใจหรือกังวล -Phr. (worry along,worry through ก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จด้วยความพยายามแม้จะลำบาก), S. . worrier n.
惨敗[ざんぱい, zanpai] (n vt ) พ่ายแพ้อย่างน่าอับอาย
デパート[でぱあと, depato, depaato , depato] (n ) ห้างสรรพสินค้า
デパート[でぱあと, depaato, depaato , depaato] (n ) ห้างสรรพสินค้า
スーパー[すうぱあ, suupaa, suupaa , suupaa] (n ) ซูปเปอร์มาร์เก็ต
パン[ぱん, pan, pan , pan] (n ) ขนมปัง
合同コンパ[ごうどうこんぱ, goudoukonpa] (n ) ปาร์ตี้จับคู่
パンダ[ぱんだ, panda] หมีแพนด้า
失敗[しっぱい, shippai] (vi ) ล้มเหลว
パンツ[ぱんつ, pantsu] (n ) กางเกงใน
超音波洗浄[ちょうおんぱせんじょう, chouonpasenjou] (n ) เครื่องล้างชิ้นงานแบบมีอัลต้าโซนิค

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
全社[ぜんしゃ, zensha] Thai: ทั้งบริษัท English: whole company
整う[ととのう, totonou] Thai: พร้อมแล้ว English: to be prepared
頭金[あたまきん, atamakin] Thai: เงินดาวน์มัดจำ English: down payment
渡す[わたす, watasu] Thai: พาดผ่าน English: to pass over
すれ違う[すれちがう, surechigau] English: to pass each other
直る[なおる, naoru] Thai: (ซ่อม)หายแล้ว English: to be repaired
[ま, ma] Thai: ช่องว่าง English: space
出場[しゅつじょう, shutsujou] Thai: การเข้าร่วมกิจกรรม English: participation
日本的[にほんてき, nihonteki] Thai: แบบญี่ปุ่น, แนวทางแบบญี่ปุ่น English: typically Japanese
引っ張る[ひっぱる, hipparu] Thai: ดึง English: to pull
引っ張る[ひっぱる, hipparu] Thai: ลาก English: to draw
引っ張る[ひっぱる, hipparu] Thai: ฉุดกระชาก English: to drag
携わる[たずさわる, tazusawaru] Thai: เกี่ยวข้องในกิจกรรม English: to participate
携わる[たずさわる, tazusawaru] Thai: มีส่วนร่วมในกิจกรรม English: to take part
詰め[つめ, tsume] Thai: การอัดหรือบรรจุในภาชนะให้เต็ม English: packing
分かれる[わかれる, wakareru] Thai: แยกจากกัน English: to part
添える[そえる, soeru] Thai: ติดตามไปด้วย English: to accompany
大名[だいみょう, daimyou] Thai: ยศของขุนนางญี่ปุ่นในสมัยโบราณ English: Japanese feudal lord
傷む[いたむ, itamu] Thai: เจ็บ English: to feel pain
塗る[ぬる, nuru] Thai: ทาสี English: to paint
渉外部[しょうがいぶ, shougaibu] Thai: แผนกวิเทศสัมพันธ์ English: liaison department
林道[りんどう, rindou] Thai: ทางเดินในป่า English: path through forest
林道[りんどう, rindou] Thai: แนวป่า English: woodland path
見送る[みおくる, miokuru] Thai: ผัดผ่อนไปก่อน English: to let pass
経る[へる, heru] Thai: ผ่าน English: to pass
分ける[わける, wakeru] Thai: แยก English: to separate
日本[にっぽん, nihon] Thai: ประเทศญี่ปุ่น English: Japan
相手[あいて, aite] Thai: ผู้ที่กระทำอะไรร่วมกัน English: companion
相手[あいて, aite] Thai: คู่ครอง หรือ ผู้ที่กระทำอะไรร่วมกัน English: partner
相手[あいて, aite] Thai: ผู้ร่วมงาน English: company
離す[はなす, hanasu] Thai: แยกออก English: to part
離す[はなす, hanasu] Thai: จับแยก English: separate
一般[いっぱん, ippan] Thai: ทั่วไป
一般[いっぱん, ippan] Thai: ปกติ English: ordinary
客船[きゃくせん, kyakusen] Thai: เรือผู้โดยสาร English: passenger boat
払う[はらう, harau] Thai: จ่าย English: to pay
直す[なおす, naosu] Thai: ซ่อมแซม English: to repair
澄む[すむ, sumu] Thai: ใส English: to become transparent
通りすがりの[とおりすがりの, toorisugarino] Thai: ที่เดินสวนไป English: passing
別れる[わかれる, wakareru] Thai: แยกจากกัน English: to part from
別れる[わかれる, wakareru] Thai: พรากจากกัน English: to separate
包む[つつむ, tsutsumu] Thai: บรรจุ English: to pack
広める[ひろめる, hiromeru] Thai: กระจายให้กว้าง English: to propagate
一部[いちぶ, ichibu] Thai: ส่วนหนึ่ง, ส่วนย่อย English: part
出版[しゅっぱん, shuppan] Thai: การตีพิมพ์ English: publication (vs)
素顔[すがお, sugao] Thai: ตัวจริงที่ไม่ได้แต่งเติมอะไร English: unpainted face
南アルプス[みなみあるぷす, minamiarupusu] Thai: เทือกเขาแอลป์ใต้(ในประเทศญี่ปุ่น) English: southern alps (of Japan)
こだわる[こだわる, kodawaru] Thai: ยึดติดกับเรื่องใดเป็นพิเศษ English: to be particular about
[か, ka] Thai: แผนก English: department
日本語[にほんご, nihongo] Thai: ภาษาญี่ปุ่น English: Japanese language

German-Thai: Longdo Dictionary
Europa(n) |das| ทวีปยุโรป
Parlament(n) |das, pl. Parlamente| รัฐสภา
Partei(n) |die, pl. Parteien| พรรคการเมือง
Parteien(n) |pl.| , See also: die Partei
Sozialdemokratische Partei Deutschlandsชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
europäisch(Adj. Adv.) เกี่ยวกับยุโรป เช่น europäische Kultur วัฒนธรรมแบบยุโรป
paarคู่ (สองสิ่ง)
späterหลังจากนั้น, ทีหลัง
sympathisch(adj) น่าคบ เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น, See also: unsympathisch
Wärmekapazität(n) |die, pl. Wärmekapazitäten| ความร้อนจำเพาะ
Sparkonto(n) |das, pl. Sparkonten| บัญชีเงินฝากประจำ
kompakt(adj adv) กะทัดรัด, กระชับ, ที่ถูกอัดแน่น, ที่ถูกรวมกันแน่น
Opa(n) |der, pl. Opas| ปู่ หรือ ตา (ใช้เรียกสั้นๆ แบบกันเอง)
Viel Spaß!(phrase) ขอให้สนุกสนาน เช่น Viel Spaß beim Reisen! ขอให้เที่ยวให้สนุก
Parkett(n) |das, pl. Parketts/Parkette| พื้นปาร์เก้, See also: der Boden
ersparen(vt) |ersparte, hat erspart| เก็บเงินเพื่อการออมทรัพย์ เช่น Ich kann mir monatlich 1000 Baht ersparen. ฉันสามารถเก็บเงินได้หนึ่งพันบาทต่อเดือน
ersparen(vt) |ersparte, hat erspart| ประหยัดเวลาหรือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ Wenn du ihn nicht zurückschreibst, kannst du dir die Aufregung ersparen. ถ้าเธอไม่เขียนตอบเขากลับไป เธอก็สามารถลดการรบกวนหรือไม่ต้องมาหงุดหงิดอีก
spannend(adj adv) ตื่นเต้น, เร้าใจ เช่น Dieser Roman ist sehr spannend. = นิยายเรื่องนี้ตื่นเต้นดีมาก, See also: S. aufregend, A. langweilig,
Parallelschaltung(n) |die, pl. Parallelschaltungen| การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน, See also: A. Reihenschaltung,
Spannungsmesser(n) |der, pl. Spannungsmesser| เครื่องมือวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า, See also: S. Voltmeter,
passen(vi) |passte/paßte, hat gepasst/gepaßt| เหมาะสม, เข้ากันได้ เช่น Die Farben passen nicht zusammen. สีพวกนี้ไม่เข้ากัน
passen zu etw./jmdm.(vi) เหมาะสมกับ, เข้ากันได้ดีกับ เช่น Traurige Lieder passen nicht zu einer Hochzeit. เพลงที่เศร้าสร้อยไม่เหมาะกับงานแต่งงาน
entspannen(vt) |entspannte, hat entspannt| คลาย, ผ่อนคลาย, ทำให้ไม่ตึง, See also: Related: sich entspannen
sich entspannen(vt) |sich entspannte, hat sich entspannt| ผ่อนคลาย (ตัวเอง)
Palast(n) |der, pl. Paläste| พระราชวัง, See also: Schloss, Burg
Pantoffel(n) |der, pl. Pantoffeln| รองเท้าแตะที่ไว้ใส่ในบ้าน
anpassen(vt) |paßte an, hat angepaßt| แก้ไขหรือปรับปรุงให้พอดี(เสื้อผ้า) เช่น die Hose des Kunden anpassen แก้ไขกางเกงของลูกค้าคนนี้
sich an etw./jmn. anpassen(vt) ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือผู้คน เช่น Er hat kein Problem, sich an das Leben in Deutschland anzupassen. เขาไม่มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในประเทศเยอรมนี
Kaffeepause(n) |die, pl. Kaffeepausen| ช่วงพักดื่มกาแฟ
Japan(uniq) ประเทศญี่ปุ่น, See also: Related: japanisch
Panne(n) |die, pl. Pannen| การที่รถเสียระหว่างการเดินทาง ทำให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น Das Auto hatte eine Panne und musste abgeschleppt werden = รถเสีย และ ต้องถูกลาก(ไปอู่)
Panne(n) |die, pl. Pannen| ข้อผิดพลาดหรือความขัดข้องทางเทคนิค เช่น Bei dem Empfang gab es mehrere Pannen: erst funktionierte das Mikrofon des Redners nicht, und dann kam der Dolmetscher auch noch zu spät. = ระหว่างพิธีต้อนรับมีความขัดข้องทางเทคนิคเกิดขึ้นมากมาย ตอนแรกไมโครโฟนของพิธีกรไม่ทำงาน และล่าม(นักแปล)ยังมาสายอีกด้วย
sich verspäten(vt) |verspätete sich, hat sich verspätet| มาสาย, มาช้า เช่น Der Zug kam nicht pünktlich, und so haben wir uns um eine Stunde verspätet. รถไฟมาไม่ตรงเวลา เลยทำให้พวกเรามาสายไปหนึ่งชั่วโมง, See also: Related: Verspätung
Wie spät ist es?กี่โมงแล้ว, See also: S. Wieviel Uhr ist es?,
Mittagspause(n) |die, pl. Mittagspausen| ช่วงพักกลางวัน, การพักกลางวัน
Parkplatz(n) |der, pl. Parkplätze| ที่จอดรถ เช่น bewachter Parkplatz ที่จอดรถที่มียามเฝ้า
gespartes Geld(n) |das, nur Sg.| เงินสะสม, เงินออมทรัพย์
Spargel(n) |der, pl. Spargel| หน่อไม้ฝรั่ง (พืชซึ่งเติบโตใต้ดิน มีลักษณะเป็นท่อนสีขาวหรือเขียว)
Sparbuch(n) |das, pl. Sparbücher| สมุดบัญชีออมทรัพย์
Pazifik(n uniq) |der| มหาสมุทรแปซิฟิก เช่น im Pazifik, See also: S. pazifischer Ozean
Image:
eine Panne habenมีปัญหาเครื่องมอเตอร์ไม่ทำงานหรือผิดปกติ เช่น Ich habe eine Panne während der Fahrt nach Bangkok. ฉันมีปัญหาเครื่องยนต์(ของรถยนต์)ระหว่างการเดินทางไปกรุงเทพฯ
Anspannung(n) |die, pl. Anspannungen| ความตึงเครียด, ความเครียด , See also: S. Anstrengung, Stress
Anpassung(n) |die, pl.Anpassungen| การปรับตัว, การปรับเปลี่ยน
Patrouille|die, pl. Patrouillen| หน่วยลาดตระเวน
Panzer(n) |der, pl. Panzer| รถถัง เช่น Am späten Abend waren die Panzer in der Hauptstadt Bangkok aufgefahren. Soldaten marschierten an strategisch wichtigen Punkten auf.
passen(vi) |passte/paßte, hat gepasst/hat gepaßt, zu etw.| เหมาะสม, ดูเข้ากันดี เช่น Je Hemd erhalten Sie derzeit eine passende Krawatte gratis., See also: S. zusammenpassen,
passen(vt) |passte/paßte, hat gepasst/hat gepaßt| ลุล่วงไปด้วยดี, ราบรื่น เช่น Das war unser erster Urlaub, in dem wirklich alles gepasst hat. Dieses Hotel ist auf jedem Fall weiterzuempfehlen., Alles gepasst!
Pädophilie(n) |die, pl. Pädophilien| พฤติกรรมกามวิปริตที่ชอบใช้เด็กเป็นเครื่องมือทางเพศ เช่น Die Ursache für Michaels Selbstmord sollen seine pädophilien Neigungen und seine unglückliche Spielleidenschaft gewesen sein.
Papayabaum(n ) |der, pl. Papayabäume| ต้นมะละกอ เช่น Im Hintergrund sind die Bananenstauden sichtbar unten in der Mitte waechst ein neuer Papayabaum.
Paella(n ) |die, nur Sg.| อาหารประเภทหนึ่งของชาวสเปน ทำด้วยข้าวอบกับอาหารทะเล

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
die Partnerschaft, - en (n ) ความร่วมมือ
Kampfpanzer (n ) (Der) รถถังหลัก
Ohropax (n name uniq ) ชื่อยี่ห้อที่อุดหู
Pangasiusปลาหนัง ปลาตระกูลที่ไม่มีเกล็ด มีหลายสายพันธุ์ เช่น ปลายสวาย(Pangasius Sutchi), ปลาสายยู (Pangasius conchophilus), ปลาบึก(Pangasius gigas, Chevey),ปลาเผาะ(Pangasius bocourti), ปลาเทโพหรือปลาปึ่ง(Pangasius Iarnaudiei),ปลาเทพา (Pangasius sanitwongsei),ปลาโมง (Pangasius bocourti Sauvage), ปลาดูก,ปลากด หลายชนิดนิยมนามาทำอาหาร
See also: S. Catfish,
panzerfaust (n ) บาซูก้า
Papaya (n ) มะละกอ
Papayasalat (n ) ส้มตำ
Parkservice {m} (n) บริการรับจอดรถ
See also: S. valet parking,
Spannbeton {m} (n) เสาไฟฟ้าคอนกรีต
Spannung {f}(ซัสเพนซฺ') n. ภาวะจิตที่ไม่แน่นอน,ความใจจดใจจ่อ,ความไม่แน่นอนใจ,การไม่กล้าตัดสินใจ,ภาวะที่คาราคาซังอยู่., S. . suspenseful adj., S. anticipation,stress
See also: S. S. . suspenseful adj., S. anticipation,stress,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbauleistung {f}degradation capacity [Add to Longdo]
Abbuchung {f} (durch Dauerauftrag)(payment by) standing order [Add to Longdo]
Abbuchung {f} (durch Einzugsermächtigung)(payment by) direct debit [Add to Longdo]
Abendzeitung {f}evening paper; evening newspaper [Add to Longdo]
Abfahrt {f}; Abflug {m}; Start {m} | Abfahrten {pl} | zur Abfahrt bereitstehendeparture | departures | to be ready to depart [Add to Longdo]
Abfahrtsort {m}point of departure [Add to Longdo]
Abfahrtsplan {m}; Abfahrtsfahrplan {m}departure schedule [Add to Longdo]
Abfahrtstafel {f}departure board [Add to Longdo]
Abfahrtszeit {f}time of departure; departure time [Add to Longdo]
Abfallpapier {n}wastepaper [Add to Longdo]
Abfallspannung {f} [electr.]drop-out voltage [Add to Longdo]
Abfertigungsgebäude {n}passenger terminal [Add to Longdo]
Abfertigungsgebühr {f}passenger service charge [Add to Longdo]
Abfertigungsstelle {f}dispatch office [Add to Longdo]
Abfindung {f} (bei Entlassung)severance pay [Add to Longdo]
Abfindung {f} (von Gläubigern)paying off [Add to Longdo]
Abfindungssumme {f}payment; sum in settlement; sum in compensation [Add to Longdo]
Abflugdatum {n}departure date; date of departure [Add to Longdo]
Abflughafen {m}airport of departure; departure airport [Add to Longdo]
Abflugsort {m}; Aflugort {m}location of departure [Add to Longdo]
Abflugszeit {f}; Abflugzeit {f}time of departure; departure time [Add to Longdo]
Abflussvermögen {n}channel capacity; discharge capacity [Add to Longdo]
Abführung {f} [fin.]payment [Add to Longdo]
Abgang {m} | nach dem Abgang von der Schule | sich einen guten Abgang verschaffenleaving; departure; exit | after leaving school | to make a graceful exit [Add to Longdo]
Abgang {m}; Absendung {f} (Warenversand)dispatch; despatch [Add to Longdo]
Abgangsdatum {n}date of dispatch [Add to Longdo]
Abgangsfeld {n}outgoing feeder panel [Add to Longdo]
Abgangsflughafen {m}airport of departure [Add to Longdo]
Abgeordnetenkammer {f} [pol.]chamber of deputies; parliament [Add to Longdo]
Abhaspel {f}pay off reel; decoiler [Add to Longdo]
Ablaufwanne {f}drain pan [Add to Longdo]
Ableitkondensator {m}bypass capacitor [Add to Longdo]
Ableitung {f} [math.] | Ableitungen {pl} | totale Ableitung {f} | partielle Ableitung {f} | Ableitung der Funktion f; f'; "f Strich" | Zeitableitung einer Funktionderivative | derivatives | total derivative | partial derivative | f'; "f-prime"; derivative of function f | time derivative of a function [Add to Longdo]
Ableitung {f}; Dissipation {f} [electr.]dissipation [Add to Longdo]
Ableitung {f} der Steuerspannungsversorgung [electr.]control voltage supply discharge [Add to Longdo]
Ablösung {f}redemption; repayment [Add to Longdo]
Abmeldung {f}notice of departure [Add to Longdo]
Abplatzen {n}spalling [Add to Longdo]
Abrechnung {f}; Quittung {f}pay-off [Add to Longdo]
Abreise {f} | bei meiner Abreisedeparture | when I leave [Add to Longdo]
Abreisedatum {n}departure date [Add to Longdo]
Abreisen {n}depart [Add to Longdo]
Abreisetag {m}departure day [Add to Longdo]
Abreißrollenpapier {n}counter roll paper [Add to Longdo]
Absatz {m}; Abschnitt {m} | neuer Absatzparagraph; subsection | new paragraph [Add to Longdo]
Absatzbeil {n}palstave [Add to Longdo]
Abschaltspannung {f}interrupting voltage [Add to Longdo]
Abschaltung {f}; Passivierung {f}passivation [Add to Longdo]
Abschied {m}parting [Add to Longdo]
Abschiedsfeier {f} | Abschiedsfeiern {pl}farewell party | farewell parties [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire du patin à glace(vt) เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
Espagne|f| ประเทศสเปน, See also: Related: espagnol
espagnol(adj) |-e| ที่เกี่ยวกับประเทศสเปน
pays(n) |m, pl. pays| ประเทศ
Pardon?อะไรนะคะ/นะครับ
appareil photo(n) |m| กล้องถ่ายรูป
appareil(n) |m| เครื่องมือ,อุปกรณ์, See also: S. l'instrument,
maison de compagne(n) |f| บ้านชานเมือง, บ้านตามชนบท
maison de passe(n) |f| สถานบริการทางเพศ, See also: S. maison close,
partir en voyage(vi) ท่องเที่ยว, See also: S. voyager,
partir en vacances(vi) ไปพักร้อน, ไปพักผ่อนหย่อนใจโดยการพักงานหรือลางาน
faire partir(vt) ส่งจดหมาย (lettre), กำจัด (personne) , เริ่มต้น ติดเครื่อง (moteur), See also: S. envoyer,
partir en avion(vi) ไปด้วยเครื่องบิน, บินไป , See also: S. prendre l'avion, aller en avion, Related. voler
partir(vi) |je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent| ออกไป, ไป, เริ่มออกไป เช่น Il est parti en France à huit heures. เขาเดินทางออกไปฝรั่งเศสตอนแปดโมงแล้ว , See also: S. aller, provenir,
parole(n) |f| คำ(ภาษา), คำพูด เช่น la parole de Dieu คำจากพระเจ้า
parquer(vt) |je parque, tu parques, il parque, nous parquons, vous parquez, ils parquent| (1) จอดรถ (voiture) (2) (คนหรือสัตว์)รวมอัดอยู่ในห้องเดียวกัน (personnes, bétail), See also: |ไวยากรณ์ ดู regarder|
parking(n) |m| ที่จอดรถ เช่น le parking souterrain ที่จอดรถใต้ดิน
parking souterrain(n) |m| โรงจอดรถใต้ดิน
papi(n) |m| ปู่, ตา (ภาษาที่เด็กตัวเล็กๆ ชอบใช้)
copain(n) |m, f copine| แฟน, คู่รัก
ne pas avoir froid aux yeux(figuré(fig)) กล้าหาญ, See also: S. courageux,-euse, A. découragé(e), sans courage,
ne pas avoir le courage de faire qch(phrase) ไม่กล้าจะทำอะไรบางอย่าง
patiner(SPORT)เล่นสเก็ตน้ำแข็ง, (personne)ลื่น,ไถล
patineur,-euse(n) นักเล่นสเก็ตน้ำแข็ง
patinoire,-s(n) la, = ลานเล่นสเก็ตน้ำแข็ง
quand le chat n'est pas là, les souris dansent(slang) แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง
pâtisserie(n) |f, pl. pâtisseries| ร้านขายขนมเค้กและช็อกโกแลต
ne pas avoir de monnaie(phrase) ไม่มีเหรียญ(เหรียญ)เล็ก,ย่อย ( เวลาไปจ่ายตลาด เป็นต้น )
enseignement par correspondance(n) le, = การเรียนการสอนทางไกล,ทางไปรษณีย์
apprendre par coeur(vt) เรียนแบบท่องจำ, ท่องจำ เช่น Marie apprend un poème par coeur. , See also: Related: apprendre
particule(n) อนุภาคเล็กๆ , ส่วนเล็กๆของเนื้อสารหรือของร่าง ex: Particule élémentaire : ส่วนประกอบพื้นฐานของสสาร เช่น อิเล็คตรอน, quark, See also: S. petit part,
repas(n) n.m. อาหาร, See also: S. nourriture,
Image:
n'avoir pas froid aux yeux(phrase) มีความกล้า, ไม่เกรงกลัว
ouef de Pâques(phrase) ขนมที่ทำจากช็อคโกแลตชนิดหนึ่ง เป็นรูปไข่ ข้างในมักกลวง ไว้ใส่ขนมและลูกอมต่างๆ นิยมมอบให้แก่กันในช่วงวันอีสเตอร์ (Pâques)
pas assez(adv) ไม่พอ เช่น ce n'est pas assez cuit. นี่มันยังสุกไม่พอ
Il n'y a pas de quoi.|อาจพูดสั้นๆได้ว่า pas de quoi!| ไม่เป็นไร (ใช้ในกรณีที่มีคนขอบคุณ), See also: S. De rien!, Je t'en prie!, Je vous en prie.
parapluie(n) |m| ร่มกันฝน
pantalon en cuir(n) กางเกงหนัง
espace(n) |m| ที่ว่าง, พื้นที่, มิติ, อวกาศ
papillon(n) |m| ผีเสื้อ
passage piéton(n) |m| ทางม้าลาย เช่น Il es où le passage pieton, Monsieur?; Traverser le square puis emprunter le tunnel piéton sous la N7. Derrière l’AFM emprunter le passage piéton à gauche.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
je-ne-sais-pas-quoi (n) สิ่งที่ระบุไม่ได้, สิ่งที่บอกชื่อไม่ได้, อะไรบางอย่าง
See also: R. quelque chose que l'on ne peut identifier
parc (n ) สวน เช่น สวนสนุก parc d'attractions
parkour (n ) กีฬา ชนิดหนึ่งที่ คิดค้นโดน David Belle ในปี ค.ศ.1980 ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=x98jCBnWO8w

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]
蝲蛄(oK)[ざりがに;ザリガニ(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
鯯;拶双魚[さっぱ;サッパ, sappa ; sappa] (n) (uk) Japanese sardinella (Sardinella zunasi) [Add to Longdo]
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
110番[ひゃくとおばん, hyakutooban] (n,vs) police emergency tel. no. (in Japan); (P) [Add to Longdo]
1982年憲法[せんきゅうひゃくはちじゅうにねんけんぽう, senkyuuhyakuhachijuuninenkenpou] (n) Constitution Act, 1982 (part of the Canadian Constitution) [Add to Longdo]
2ちゃんねる[にちゃんねる, nichanneru] (n) {comp} 2channel (Japanese online forum) [Add to Longdo]
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (n) {comp} (link, path) redundancy [Add to Longdo]
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
APEC[エーペック;エイペック, e-pekku ; eipekku] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
AT互換機[エーティーごかんき, e-tei-gokanki] (n) {comp} AT-compatible [Add to Longdo]
A級戦犯[エーきゅうせんぱん, e-kyuusenpan] (n) class-A war criminal [Add to Longdo]
A型;エー型[エーがた, e-gata] (n) type A (blood, influenza, hepatitis, etc.) [Add to Longdo]
A型肝炎[エーがたかんえん, e-gatakan'en] (n) hepatitis A [Add to Longdo]
BC級戦犯[ビーシーきゅうせんぱん, bi-shi-kyuusenpan] (n) class-B and class-C war criminals [Add to Longdo]
BSE[ビーエスイー, bi-esui-] (n) bovine spongiform encephalopathy; BSE [Add to Longdo]
Bリンパ球;B淋巴球[ビーリンパきゅう, bi-rinpa kyuu] (n) (See B細胞) B lymphocyte; B cell [Add to Longdo]
B型[ビーがた, bi-gata] (n) type B (blood, influenza, hepatitis, etc.) [Add to Longdo]
B型肝炎[ビーがたかんえん, bi-gatakan'en] (n) hepatitis B [Add to Longdo]
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit [Add to Longdo]
CD−ROM;CDROM[シーディーロム, shi-dei-romu] (n) compact disk read-only memory; CD-ROM [Add to Longdo]
C型[シーがた, shi-gata] (n) type C (hepatitis, etc.) [Add to Longdo]
C型肝炎[シーがたかんえん, shi-gatakan'en] (n) hepatitis C [Add to Longdo]
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP [Add to Longdo]
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
HPV[エッチピーブイ, ecchipi-bui] (n) human papilloma virus; HPV [Add to Longdo]
HPV検査[エッチピーブイけんさ, ecchipi-bui kensa] (n) HPV test; test for human papilloma virus [Add to Longdo]
IPCC[アイピーシーシー, aipi-shi-shi-] (n) (See 気候変動に関する政府間パネル) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC [Add to Longdo]
JAS[ジャス, jasu] (n) Japanese Agricultural Standard; JAS; (P) [Add to Longdo]
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ) [Add to Longdo]
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC [Add to Longdo]
JETRO[ジェトロ, jietoro] (n) Japanese External Trade Organization (Organisation); JETRO; (P) [Add to Longdo]
JIS[ジス, jisu] (n) {comp} Japanese Industrial Standard; JIS; (P) [Add to Longdo]
JMTR[ジェーエムティーアール, jie-emutei-a-ru] (n) Japan Material Test Reactor; JMTR [Add to Longdo]
JPDR[ジェーピーディーアール, jie-pi-dei-a-ru] (n) Japan Power Demonstration Reactor; JPDR [Add to Longdo]
JR[ジェーアール, jie-a-ru] (n) (See 日本国有鉄道) Japan Railways; JR; (P) [Add to Longdo]
K−1[ケイワン, keiwan] (n) K-1 (Japanese kick-boxing promotion) [Add to Longdo]
NASA[ナサ, nasa] (n) National Aeronautics and Space Administration; NASA [Add to Longdo]
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK [Add to Longdo]
PER[パー, pa-] (n) price-earnings ratio; PER [Add to Longdo]
PL教団[ピーエルきょうだん, pi-eru kyoudan] (n) (See パーフェクトリバティー教団) Church of Perfect Liberty (religious group founded in Japan in 1924) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一二八事变[yī èr bā shì biàn, pan style="font-size:smaller">ㄧ ㄦˋ ㄅㄚ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋpan>, / ] Shanghai incident of 28th January 1932, Chinese uprising against Japanese quarters of Shanghai [Add to Longdo]
一个幽灵在欧洲游荡[yī gè yōu líng zài ōu zhōu yóu dàng, pan style="font-size:smaller">ㄧ ㄍㄜˋ ㄧㄡ ㄌㄧㄥˊ ㄗㄞˋ ㄡ ㄓㄡ ㄧㄡˊ ㄉㄤˋpan>, / ] Ein Gespenst geht um in Europa; the opening sentence of Marx and Engels' "Communist manifesto" [Add to Longdo]
一传十,十传百[yī chuán shí, pan style="font-size:smaller">ㄧ ㄔㄨㄢˊ ㄕˊpan>, shi2 chuan2 bai3, / ] news pass quickly from mouth to mouth (成语 saw); an infectious disease spreads quickly (old meaning) [Add to Longdo]
一块[yī kuài, pan style="font-size:smaller">ㄧ ㄎㄨㄞˋpan>, / ] one block; one piece; one (unit of money); together; in the same place; in company [Add to Longdo]
一块儿[yī kuài r, pan style="font-size:smaller">ㄧ ㄎㄨㄞˋ ㄖ˙pan>, / ] erhua variant of 一塊|一块, together; in the same place; in company [Add to Longdo]
一夫当关,万夫莫开[yī fū dāng guān, pan style="font-size:smaller">ㄧ ㄈㄨ ㄉㄤ ㄍㄨㄢpan>, wan4 fu1 mo4 kai1, / ] If one man holds the pass, ten thousand cannot pass (成语 saw); One man can hold the pass against ten thousand enemies [Add to Longdo]
一如既往[yī rú jì wǎng, pan style="font-size:smaller">ㄧ ㄖㄨˊ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇpan>, ] (set phrase) just as in the past; as before; continuing as always [Add to Longdo]
一定[yī dìng, pan style="font-size:smaller">ㄧ ㄉㄧㄥˋpan>, ] surely; certainly; necessarily; fixed; a certain (extent etc); given; particular [Add to Longdo]
一对[yī duì, pan style="font-size:smaller">ㄧ ㄉㄨㄟˋpan>, / ] couple; pair [Add to Longdo]
一对儿[yī duì r, pan style="font-size:smaller">ㄧ ㄉㄨㄟˋ ㄖ˙pan>, / ] a pair; a couple [Add to Longdo]
一小部分[yī xiǎo bù fèn, pan style="font-size:smaller">ㄧ ㄒㄧㄠˇ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋpan>, ] a small part; a small section [Add to Longdo]
一巴掌[yī bā zhǎng, pan style="font-size:smaller">ㄧ ㄅㄚ ㄓㄤˇpan>, ] spank [Add to Longdo]
一年被蛇咬十年怕井绳[yī nián bèi shé yǎo shí nián pà jǐng shéng, pan style="font-size:smaller">ㄧ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄟˋ ㄕㄜˊ ㄧㄠˇ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄆㄚˋ ㄐㄧㄥˇ ㄕㄥˊpan>, / ] bitten by a snake in one year, fears the well rope for ten years (成语 saw); once bitten twice shy [Add to Longdo]
一手交钱,一手交货[yī shǒu jiāo qián, pan style="font-size:smaller">ㄧ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄢˊpan>, yi1 shou3 jiao1 huo4, / ] lit. one hand exchanges the cash, the other the goods (俗语 common saying); to pay for what you want in cash; fig. simple and direct transaction [Add to Longdo]
一把手[yī bǎ shǒu, pan style="font-size:smaller">ㄧ ㄅㄚˇ ㄕㄡˇpan>, ] working hand; member of a work team; participant [Add to Longdo]
一拍两散[yì pāi liǎng sàn, pan style="font-size:smaller">ㄧˋ ㄆㄞ ㄌㄧㄤˇ ㄙㄢˋpan>, / ] lit. on the beat, move apart; fig. break-up (of marriage or business partners); separation [Add to Longdo]
一拍即合[yī pāi jí hé, pan style="font-size:smaller">ㄧ ㄆㄞ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊpan>, ] lit. on the beat, together now (成语 saw); Start dancing!; fig. things fit together at one go; to click together; to chime in easily [Add to Longdo]
一排[yī pái, pan style="font-size:smaller">ㄧ ㄆㄞˊpan>, ] row [Add to Longdo]
一斑[yī bān, pan style="font-size:smaller">ㄧ ㄅㄢpan>, ] lit. one spot (on the leopard); fig. one small item in a big scheme [Add to Longdo]
一旁[yī páng, pan style="font-size:smaller">ㄧ ㄆㄤˊpan>, ] aside; to the side of [Add to Longdo]
一本正经[yī běn zhèng jīng, pan style="font-size:smaller">ㄧ ㄅㄣˇ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄥpan>, / ] in deadly earnest; deadpan [Add to Longdo]
一杯羹[yī bēi gēng, pan style="font-size:smaller">ㄧ ㄅㄟ ㄍㄥpan>, ] lit. a cup of soup; fig. to get part of the profits; one's share of the action [Add to Longdo]
一板一眼[yī bǎn yī yǎn, pan style="font-size:smaller">ㄧ ㄅㄢˇ ㄧ ㄧㄢˇpan>, ] lit. one strong beat and one weak beats in a measure of music (two beats in the bar) (成语 saw); fig. follow a prescribed pattern to the letter; scrupulous attention to detail [Add to Longdo]
一毛不拔[yī máo bù bá, pan style="font-size:smaller">ㄧ ㄇㄠˊ ㄅㄨˋ ㄅㄚˊpan>, ] (saying) stingy; parsimonious [Add to Longdo]
一派谎言[yī pài huǎng yán, pan style="font-size:smaller">ㄧ ㄆㄞˋ ㄏㄨㄤˇ ㄧㄢˊpan>, / ] a pack of lies [Add to Longdo]
一行[yī xíng, pan style="font-size:smaller">ㄧ ㄒㄧㄥˊpan>, ] party; delegation [Add to Longdo]
一点水一个泡[yī diǎn shuǐ yī gè pào, pan style="font-size:smaller">ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄕㄨㄟˇ ㄧ ㄍㄜˋ ㄆㄠˋpan>, / ] one drop one bubble [Add to Longdo]
一党[yī dǎng, pan style="font-size:smaller">ㄧ ㄉㄤˇpan>, / ] one party (state) [Add to Longdo]
一党专制[yī dǎng zhuān zhì, pan style="font-size:smaller">ㄧ ㄉㄤˇ ㄓㄨㄢ ㄓˋpan>, / ] one party dictatorship [Add to Longdo]
丁型肝炎[dīng xíng gān yán, pan style="font-size:smaller">ㄉㄧㄥ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄢ ㄧㄢˊpan>, ] hepatitis D [Add to Longdo]
丁玲[Dīng Líng, pan style="font-size:smaller">ㄉㄧㄥ ㄌㄧㄥˊpan>, ] Ding Ling (1904-1986), female novelist, author of novel The Sun Shines over the Sanggan River 太陽照在桑乾河上|太阳照在桑干河上, attacked during the 1950s as anti-Party [Add to Longdo]
丁骨牛排[dīng gǔ niú pái, pan style="font-size:smaller">ㄉㄧㄥ ㄍㄨˇ ㄋㄧㄡˊ ㄆㄞˊpan>, ] T-bone steak [Add to Longdo]
七七事变[qī qī shì biàn, pan style="font-size:smaller">ㄑㄧ ㄑㄧ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋpan>, / ] the Marco Polo bridge incident of 7th July 1937 that sparked WW2 between Japan and China [Add to Longdo]
七级浮屠[qī jí fú tú, pan style="font-size:smaller">ㄑㄧ ㄐㄧˊ ㄈㄨˊ ㄊㄨˊpan>, / ] seven floor pagoda [Add to Longdo]
三井[Sān jǐng, pan style="font-size:smaller">ㄙㄢ ㄐㄧㄥˇpan>, ] Mitsui (Japanese company) [Add to Longdo]
三个代表[sān gè dài biǎo, pan style="font-size:smaller">ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇpan>, / ] the Three Represents enunciated by Jiang Zemin 江澤民|江泽民 as the duty of the Chinese Communist party in 2001, namely to represent productivity of an advanced society, forward progress of advanced culture and the fundamental interests of the people [Add to Longdo]
三八线[sān bā xiàn, pan style="font-size:smaller">ㄙㄢ ㄅㄚ ㄒㄧㄢˋpan>, 线 / ] thirty eighth parallel, forming the DMZ border between North and South Korea [Add to Longdo]
三十年来[sān shí nián lái, pan style="font-size:smaller">ㄙㄢ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄌㄞˊpan>, / ] for the past thirty years [Add to Longdo]
三家村[Sān jiā cūn, pan style="font-size:smaller">ㄙㄢ ㄐㄧㄚ ㄘㄨㄣpan>, ] lit. village of three households; name of essay column in Beijing newspaper from 1961-1966, written by Deng Tuo 鄧拓|邓拓, Wu Han 吳晗|吴晗 and Liao Mosha 廖沫沙, criticized as anti-party during the Cultural Revolution [Add to Longdo]
三星[sān xīng, pan style="font-size:smaller">ㄙㄢ ㄒㄧㄥpan>, ] Samsung, South Korean electronics company [Add to Longdo]
三权分立[sān quán fēn lì, pan style="font-size:smaller">ㄙㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄈㄣ ㄌㄧˋpan>, / ] separation of powers [Add to Longdo]
三江并流[Sān jiāng bìng liú, pan style="font-size:smaller">ㄙㄢ ㄐㄧㄤ ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧㄡˊpan>, / ] Three Parallel Rivers National Park, in mountainous northwest Yunnan World Heritage protected area: the three rivers are Nujian 怒江 or Salween, Jinsha 金沙江 or upper reaches of Changjiang and Lancang 澜沧江 or Mekong [Add to Longdo]
三浦・梅园[Sān pǔ, pan style="font-size:smaller">ㄙㄢ ㄆㄨˇpan>· Mei2 yuan2, / ] MIURA Baien (1723-1789), Japanese neo-Confucian philosopher and pioneer economist, author of The Origin of value 價原|价原 [Add to Longdo]
三皇炮捶[sān huáng pào chuí, pan style="font-size:smaller">ㄙㄢ ㄏㄨㄤˊ ㄆㄠˋ ㄔㄨㄟˊpan>, ] Paochui - "Three Emperor Cannon Punch" (Chinese Martial Art) [Add to Longdo]
三维空间[sān wéi kōng jiān, pan style="font-size:smaller">ㄙㄢ ㄨㄟˊ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢpan>, / ] three-dimensional space; 3D [Add to Longdo]
三色堇[sān sè jǐn, pan style="font-size:smaller">ㄙㄢ ㄙㄜˋ ㄐㄧㄣˇpan>, ] pansy [Add to Longdo]
三色紫罗兰[sān sè zǐ luó lán, pan style="font-size:smaller">ㄙㄢ ㄙㄜˋ ㄗˇ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄢˊpan>, / ] pansy [Add to Longdo]
三藩叛乱[Sān fān pàn luàn, pan style="font-size:smaller">ㄙㄢ ㄈㄢ ㄆㄢˋ ㄌㄨㄢˋpan>, / ] rebellion against the Qing of 1670s, pacified by Kangxi [Add to Longdo]
[shàng, pan style="font-size:smaller">ㄕㄤˋpan>, ] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua [Add to Longdo]
上个[shàng gè, pan style="font-size:smaller">ㄕㄤˋ ㄍㄜˋpan>, / ] first (of two parts); last (week etc); previous; the above [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy [Add to Longdo]
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
けた区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] punctuation capability [Add to Longdo]
つなぎ[つなぎ, tsunagi] patch [Add to Longdo]
より対線[よりついせん, yoritsuisen] twisted pair cable [Add to Longdo]
アタックパターン[あたっくぱたーん, atakkupata-n] attack pattern [Add to Longdo]
アドレス空間[アドレスくうかん, adoresu kuukan] address space [Add to Longdo]
アドレス部[アドレスぶ, adoresu bu] address field, address part [Add to Longdo]
アパチャカード[あぱちゃかーど, apachaka-do] aperture card [Add to Longdo]
アプリケーション部[アプリケーションぶ, apurike-shon bu] application part [Add to Longdo]
アンパーサンド[あんぱーさんど, anpa-sando] ampersand (&) [Add to Longdo]
アンパサンド[あんぱさんど, anpasando] ampersand [Add to Longdo]
アンパック[あんぱっく, anpakku] unpack (vs) [Add to Longdo]
アンパック10進表記法[あんぱっく10しんひょうきほう, anpakku 10 shinhyoukihou] unpacked decimal notation [Add to Longdo]
インパクトプリンタ[いんぱくとぷりんた, inpakutopurinta] impact printer [Add to Longdo]
インフォメーションスーパーハイウェイ[いんふぉめーしょんすーぱーはいうえい, infome-shonsu-pa-haiuei] information superhighway [Add to Longdo]
エキスパートシステム[えきすぱーとしすてむ, ekisupa-toshisutemu] expert system [Add to Longdo]
エンドエンド通信パス[エンドエンドつうしんパス, endoendo tsuushin pasu] end to end communication path [Add to Longdo]
エンハンストパラレルインタフェース[えんはんすとぱられるいんたふぇーす, enhansutoparareruintafe-su] enhanced parallel interface [Add to Longdo]
オープン最短パスファースト[オープンさいたんパスファースト, o-pun saitan pasufa-suto] open shortest path first, OSPF [Add to Longdo]
カードホッパ[かーどほっぱ, ka-dohoppa] card hopper [Add to Longdo]
カード通路[カードつうろ, ka-do tsuuro] card path [Add to Longdo]
カットアンドペースト[かっとあんどぺーすと, kattoandope-suto] cut and paste [Add to Longdo]
カットシート[かっとしーと, kattoshi-to] cut sheet (paper) [Add to Longdo]
ガスパネル[がすぱねる, gasupaneru] plasma panel, gas panel [Add to Longdo]
キーボードパスワード[きーぼーどぱすわーど, ki-bo-dopasuwa-do] keyboard password [Add to Longdo]
キャパシタ[きゃぱした, kyapashita] capacitor [Add to Longdo]
キャパシタンス[きゃぱしたんす, kyapashitansu] capacitance [Add to Longdo]
キャンパスバックボーン[きゃんぱすばっくぼーん, kyanpasubakkubo-n] campus backbone [Add to Longdo]
クロスコンパイラ[くろすこんぱいら, kurosukonpaira] cross compiler [Add to Longdo]
クロックパルス[くろっくぱるす, kurokkuparusu] clock signal, clock pulse [Add to Longdo]
クロック分配[クロックぶんぱい, kurokku bunpai] clock (signal) distribution [Add to Longdo]
グリッドパターン[ぐりっどぱたーん, guriddopata-n] grid pattern [Add to Longdo]
グループ分離キャラクタ[グループぶんりキャラクタ, guru-pu bunri kyarakuta] group separator (GS) [Add to Longdo]
コードトランスペアレント[こーどとらんすぺあれんと, ko-dotoransupearento] code-transparent (an) [Add to Longdo]
コードページ[こーどぺーじ, ko-dope-ji] code page [Add to Longdo]
コードページ切り替え[コードページきりかえ, ko-dope-ji kirikae] code page switching [Add to Longdo]
コード透過形データ通信[コードとうかがたデータつうしん, ko-do toukagata de-ta tsuushin] code-transparent data communication [Add to Longdo]
コネクション容量[コネクションようりょう, konekushon youryou] connection capacity [Add to Longdo]
コマンドパラメータ[こまんどぱらめーた, komandoparame-ta] command parameter [Add to Longdo]
コンデンサ[こんでんさ, kondensa] capacitor, condenser [Add to Longdo]
コントロールパネル[こんとろーるぱねる, kontoro-rupaneru] control panel [Add to Longdo]
コンパイラ[こんぱいら, konpaira] compiler [Add to Longdo]
コンパイラー[こんぱいらー, konpaira-] compiler [Add to Longdo]
コンパイラー言葉[コンパイラーことば, konpaira-kotoba] compiler language [Add to Longdo]
コンパイラによる最適化[コンパイラによるさいてきか, konpaira niyorusaitekika] compiler optimization [Add to Longdo]
コンパイラ指示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] compiler-directing statement [Add to Longdo]
コンパイル[こんぱいる, konpairu] compile (vs) [Add to Longdo]
コンパイルエラー[こんぱいるえらー, konpairuera-] compiler error [Add to Longdo]
コンパイル済みモジュール[コンパイルすみモジュール, konpairu sumi moju-ru] precompiled module [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
その後[そのご, sonogo] danach, spaeter [Add to Longdo]
一休み[ひとやすみ, hitoyasumi] kurze_Pause, kurze_Verschnaufpause [Add to Longdo]
一杯[いっぱい, ippai] ein_Glas, ein_Trunk, -voll [Add to Longdo]
一泊[いっぱく, ippaku] eine_Uebernachtung [Add to Longdo]
一般化[いっぱんか, ippanka] Verallgemeinerung [Add to Longdo]
一般的[いっぱんてき, ippanteki] -allgemein [Add to Longdo]
一言二言[ひとことふたこと, hitokotofutakoto] ein_paar_Worte [Add to Longdo]
一足[ひとあし, hitoashi] ein_Paar (Schuhe, Struempfe) [Add to Longdo]
[てい, tei] GERADE ZAHL, BLATT (PAPIER), STUECK, HAEUSERBLOCK [Add to Longdo]
[てい, tei] gerade_Zahl, Blatt (Papier), Stueck, Haeuserblock [Add to Longdo]
[てい, tei] gerade_Zahl, Blatt (Papier), Stueck, Haeuserblock [Add to Longdo]
万博[ばんぱく, banpaku] Weltausstellung, Abk.f.bankoku hakurankai [Add to Longdo]
万葉集[まんようしゅう, manyoushuu] japanische_Gedichtsammlung a.d.8.Jh. [Add to Longdo]
下膨れ[しもぶくれ, shimobukure] pausbaeckig [Add to Longdo]
下駄[げた, geta] (japanische) Holzsandale [Add to Longdo]
不偏[ふへん, fuhen] unparteiisch, neutral [Add to Longdo]
不偏不党[ふへんふとう, fuhenfutou] unparteiisch, neutral [Add to Longdo]
不可侵条約[ふかしんじょうやく, fukashinjouyaku] Nichtangriffspakt [Add to Longdo]
与党[よとう, yotou] Regierungspartei [Add to Longdo]
[りょう, ryou] BEIDE, ALTE JAPANISCHE MUENZEINHEIT [Add to Longdo]
両院[りょういん, ryouin] beide_Haeuser (Parlament) [Add to Longdo]
並行[へいこう, heikou] parallel [Add to Longdo]
中休み[なかやすみ, nakayasumi] -Pause [Add to Longdo]
中立[ちゅうりつ, chuuritsu] neutral, parteilos [Add to Longdo]
乗り遅れる[のりおくれる, noriokureru] verpassen, zu_spaet_kommen [Add to Longdo]
乗客[じょうきゃく, joukyaku] Passagier, Fahrgast [Add to Longdo]
乾杯[かんぱい, kanpai] Trinkspruch, Prost! [Add to Longdo]
乾燥器[かんそうき, kansouki] Trockenapparat, Trockner [Add to Longdo]
五重の塔[ごじゅうのとう, gojuunotou] 5-stoeckige_Pagode [Add to Longdo]
[てい, tei] RESTAURANT, PAVILLON, LAUBE [Add to Longdo]
他方[たほう, tahou] andere_Seite (Partei,Richtung) [Add to Longdo]
代議士[だいぎし, daigishi] Abgeordneter, Parlamentarier [Add to Longdo]
休息[きゅうそく, kyuusoku] Atempause, -Pause [Add to Longdo]
休憩[きゅうけい, kyuukei] -Rast, -Pause [Add to Longdo]
休憩時間[きゅうけいじかん, kyuukeijikan] Erholungspause [Add to Longdo]
休止[きゅうし, kyuushi] Pause, Unterbrechung [Add to Longdo]
似合う[にあう, niau] jemandem_stehen, gut_zusammenpassen [Add to Longdo]
修理[しゅうり, shuuri] reparieren [Add to Longdo]
修繕[しゅうぜん, shuuzen] Ausbesserung, Reparatur [Add to Longdo]
俳句[はいく, haiku] Haiku (17silbiges japanisches Gedicht) [Add to Longdo]
[けん, ken] SPARSAM, EINFACH, BESCHEIDEN [Add to Longdo]
倹約[けんやく, kenyaku] Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit [Add to Longdo]
偏る[かたよる, katayoru] sich_neigen, einseitig_sein, parteiisch_sein [Add to Longdo]
[ぐう, guu] (EHE)PAAR; PUPPE; ZUFALL [Add to Longdo]
先般[せんぱん, senpan] vor_kurzem, neulich [Add to Longdo]
先輩[せんぱい, senpai] Aelterer, Senior (Schule,Arbeitsplatz) [Add to Longdo]
[とう, tou] PARTEI [Add to Longdo]
党員[とういん, touin] Parteimitglied [Add to Longdo]
党派[とうは, touha] Partei, Fraktion [Add to Longdo]
党首[とうしゅ, toushu] Parteivorsitzender [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pa \Pa\ (p[aum]), n.
   A shortened form of {Papa}.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PA
     Precision Architecture (HP)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 pa [pa]
   dad; daddy
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top