Search result for

*noué*

(85 entries)
(1.0212 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: noué,-noué-, *noué*. Possible hiragana form: *のう*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
resolution; dénouement; falling actionการแก้ปม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dénouement; falling action; resolutionการแก้ปม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
falling action; dénouement; resolutionการแก้ปม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
denouement(เดนูมาน') n. ผลสุดท้าย,ตอนจบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อมการติดต่อ[v. exp.] (cheūam kān tittø) FR: lier des relations (avec) ; nouer des relations (avec)
แก้ออก[v. exp.] (kaē øk) FR: détacher ; dénouer
ขมวด[v.] (khamūat) EN: knot ; hitch ; twist   FR: nouer ; resserrer
ขมวดจุก[v. exp.] (khamūat juk) EN: plait one's hair ; braid one's hair ; tie a cord in a knot   FR: nouer un chignon
คาด[v.] (khāt) EN: girdle ; bind ; tie   FR: ceindre ; nouer ; entourer
คลายตัว[v.] (khlāitūa) EN: slacken ; loosen ; become loose ; relax   FR: se dénouer
มัด[v.] (mat) EN: bind ; tie; fasten ; wrap   FR: ficeler ; nouer ; attacher ; lier ; ligoter
ผูก[v.] (phūk) EN: tie ; fasten ; bind ; knot   FR: attacher ; nouer ; lier ; amarrer
ผูกแขน[v. exp.] (phūk khaēn) EN: tie the arm   FR: nouer autour du bras

CMU English Pronouncing Dictionary
INOUE    IH2 N OW1 EY0
LANOUE    L AE1 N UW0 EY2
LANOUETTE    L AE1 N UW0 EH0 T
DENOUEMENT    D EY2 N UW2 M AA1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
denouement    (n) (d @ n oi1 m e n t)
d_enouement    (n) (d ei2 n uu1 m oo ng)
d_enouements    (n) (d ei2 n uu1 m oo ng z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
農務省[のうむしょう, noumushou] (n) กระทรวงเกษตร
農地[のうち, nouchi] สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
農地[のうち, nouchi] (n) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
農地[のうち, nouchi] (n) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
濃度[のうど, noudo] (n) ความเข้มข้น
生態学的な農業[のうたいがくてきなのうぎょう, noutaigakutekinanougyou] (n phrase) เกษตรเชิงนิเวศน์
胆嚢[たんのう, tannou] (n) ถุงน้ำดี
性能[せいのう, seinou] (n) สมรรถภาพ,ประสิทธิภาพ
農機具[のうきぐ, noukigu] เครื่องจักรกลการเกษตร,เครื่องมือกสิกรรม
濃淡[のうたん, noutan] (n) แสงเงา เชด (ศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องภาพ)
その内[そのうち, sonouchi] (adv ) สุดท้ายนี้
納品[のうひん, nouhin] (n ) การส่งสินค้า
ノート[のうと, nouto, nouto , nouto] (n ) สมุด, สมุดบันทึก
きのう[きのう, kinou, kinou , kinou] (n adv ) เมื่อวาน
能天気[のうてんき, noutenki] (adj ) คาดไม่ถึง, คิดไม่ถึง
日本脳炎[にほんのうえん, nihonnouen] (n ) ภาวะสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
納税申告[のうぜいしんこく, nouzeishinkoku] เงินคืนภาษี
納税[のうぜい, nouzei] การจ่ายภาษี
消化機能[しょうかきのう, shoukakinou] (n adv ) ระบบการย่อยอาหาร
放射能汚染[ほうしゃのうおせん, houshanouosen] การเปรอะเปื้อนสารกัมมันตรังสี
熱核反応[ねつかくはんのう, netsukakuhannou] ปฏิกริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ , See also: R. thermonuclear reaction
脳髄膜[のうずいまく, nouzuimaku] (n ) เยื่อหุ้มสมองและไขสันหลัง , See also: R. meninges
放射能[ほうしゃのう, houshanou] (n ) กัมมันตภาพรังสี , See also: R. radioactivity
小脳[しょうのう, shounou] (n ) ซีรีเบลลั่ม - สมองส่วนล่าง , See also: R. cerebellum
大脳[だいのう, dainou] (n ) ซีรีบลัม - สมองใหญ่ , See also: R. cerebrum
足の裏[あしのうら, ashinoura] (n ) ฝ่าเท้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
この上[このうえ, konoue] (exp) besides; moreover; in addition; further [Add to Longdo]
この上ない[このうえない, konouenai] (exp) the most; the best; peerless; the greatest; first-rate [Add to Longdo]
この上なく;この上もなく[このうえなく(この上なく);このうえもなく(この上もなく), konouenaku ( kono jouna ku ); konouemonaku ( kono ue monaku )] (exp) most of all; extremely [Add to Longdo]
その上(P);其の上[そのうえ, sonoue] (conj) (1) in addition; furthermore; (2) above (which); on top of (which); (P) [Add to Longdo]
その上で;其の上で[そのうえで, sonouede] (exp) moreover; in addition [Add to Longdo]
アキレス腱滑液嚢炎[アキレスけんかつえきのうえん, akiresu kenkatsuekinouen] (n) achillobursitis [Add to Longdo]
ウイルス性脳炎[ウイルスせいのうえん, uirusu seinouen] (n) viral encephalitis [Add to Longdo]
マニューバー[, manyu-ba-] (n) maneuver (e.g. flying); manouevre [Add to Longdo]
亜急性硬化性全脳炎[あきゅうせいこうかせいぜんのうえん, akyuuseikoukaseizennouen] (n) (See SSPE) subacute sclerosing panencephalitis [Add to Longdo]
悪人は畳の上では死ねない[あくにんはたたみのうえではしねない, akuninhatataminouedehashinenai] (exp) (id) A bad person does not deserve to die in his own bed [Add to Longdo]
雲の上[くものうえ, kumonoue] (n) above the clouds; the Imperial Court [Add to Longdo]
確認の上[かくにんのうえ, kakuninnoue] (exp) after checking; after verification [Add to Longdo]
此の上[このうえ, konoue] (adv) furthermore; anymore; above or beyond this [Add to Longdo]
酒の上で[さけのうえで, sakenouede] (exp) under the influence of alcohol [Add to Longdo]
終局[しゅうきょく, shuukyoku] (n,adj-no) end; close; conclusion; denouement; finale; end of a game of go; (P) [Add to Longdo]
舟嚢炎;とう嚢炎[とうのうえん, tounouen] (n) navicular disease; navicular syndrome [Add to Longdo]
承知の上で[しょうちのうえで, shouchinouede] (exp) intentionally; on purpose; deliberately; taking something into account [Add to Longdo]
照合の上[しょうごうのうえ, shougounoue] (n) after checking up [Add to Longdo]
畳の上で死ぬ[たたみのうえでしぬ, tataminouedeshinu] (exp,v5n) (sens) to die a natural death; to die in one's own bed [Add to Longdo]
畳の上の水練[たたみのうえのすいれん, tataminouenosuiren] (exp) practising swimming on land; dry swimming exercise [Add to Longdo]
身の上[みのうえ, minoue] (n) one's future; one's welfare; one's personal history; (P) [Add to Longdo]
身の上話[みのうえばなし, minouebanashi] (exp,n) life story; personal narrative; story of one's life [Add to Longdo]
石の上にも三年[いしのうえにもさんねん, ishinouenimosannen] (exp) perseverance prevails (lit [Add to Longdo]
大団円[だいだんえん, daidan'en] (n) denouement; ending; conclusion; (grand) finale [Add to Longdo]
胆嚢炎[たんのうえん, tannouen] (n) inflammation of the gall-bladder; cholesystitis [Add to Longdo]
頭の上の蠅も追えない;頭の蠅も追えない[あたまのうえのはえもおえない(頭の上の蠅も追えない);あたまのはえもおえない(頭の蠅も追えない), atamanouenohaemooenai ( atama no ueno hae mo oe nai ); atamanohaemooenai ( atama no] (exp) unable even to drive away the flies on one's own head (denoting a helpless person) [Add to Longdo]
日本脳炎[にほんのうえん, nihonnouen] (n) Japanese encephalitis [Add to Longdo]
濃煙[のうえん, nouen] (n) thick smoke [Add to Longdo]
濃艶[のうえん, nouen] (adj-na,n) charming; bewitching; enchanting [Add to Longdo]
脳炎[のうえん, nouen] (n,adj-no) brain inflammation; encephalitis; nephritis; (P) [Add to Longdo]
農園[のうえん, nouen] (n) plantation; (P) [Add to Longdo]
農園主[のうえんしゅ, nouenshu] (n) farm owner; plantation owner [Add to Longdo]
肘頭滑液嚢炎[ちゅうとうかつえきのうえん, chuutoukatsuekinouen] (n) olecranoid bursitis; miner's elbow [Add to Longdo]
毛嚢炎[もうのうえん, mounouen] (n) folliculitis [Add to Longdo]
目の上のこぶ;目の上の瘤[めのうえのこぶ, menouenokobu] (exp) a thorn in one's side; a pain in the butt (often someone higher in rank, ability, etc.); nuisance; something in the way [Add to Longdo]
目の上のたんこぶ;目の上のたん瘤[めのうえのたんこぶ, menouenotankobu] (exp) (See 目の上のこぶ) a thorn in one's side; a pain in the butt (often someone higher in rank, ability, etc.); a person standing in one's way; a superior who obstructs one's freedom of action [Add to Longdo]
流行性脳炎[りゅうこうせいのうえん, ryuukouseinouen] (n) epidemic encephalitis [Add to Longdo]
嗜眠性脳炎[しみんせいのうえん, shiminseinouen] (n) encephalitis lethargica [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
脳炎[のうえん, nouen] Gehirnentzuendung, Enzephalitis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top