ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*notwendigkeit*

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: notwendigkeit, -notwendigkeit-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There is one who has taken it upon herself not from necessity but from love.Doch es gibt eine Person, die sie auf sich genommen hat, nicht aus Notwendigkeit, sondern aus Liebe. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
Well, I ain't exactly crazy about it but I can see the necessity for it.Na ja, ich bin nicht gerade scharf darauf, aber ich verstehe die NotwendigkeitThe Law and Jake Wade (1958)
His delay in putting his wife under medical care was due only to the need for information as to her behavior which he expected to get from Mr. Ferguson.Sein Zögern, die Frau in medizinische Obhut zu geben, resultierte aus der Notwendigkeit weiterer Informationen über ihr Verhalten, welche er von Mr. Ferguson zu erlangen hoffte. Vertigo (1958)
I wish I could be classed as a necessity.Ich wollte, ich würde als Notwendigkeit betrachtet. Anatomy of a Murder (1959)
Absolutely essential recruit agents without delay.Absolute Notwendigkeit, ohne Verzögerung Agent anzuheuern. Our Man in Havana (1959)
In of necessity, sir.- Eine leidige NotwendigkeitMaster of the World (1961)
Beauty's a help any place, but in Virginia it's a necessity.Schönheit hilft immer, aber in Virginia ist sie eine NotwendigkeitThe Misfits (1961)
Through the good offices of a little magic they will unload on mr. Hunnicut the absolute necessity to tell the truth.Durch die guten Dienste von etwas Zauberei überschütten Sie Mr. Hunnicut mit der absoluten Notwendigkeit, die Wahrheit zu sagen. The Whole Truth (1961)
Major Lawrence doubtless has reports to make about my people and their weakness and the need to keep them weak in the British interest.Major Lawrence muss zweifellos Bericht erstatten über mein Volk und seine Schwäche und die Notwendigkeit, es schwach zu halten im Interesse der Engländer. Lawrence of Arabia (1962)
It was obvious, no need to tell me.Es gab offensichtlich keine Notwendigkeit, es mir zu sagen. The Third Lover (1962)
Following her like this was a necessity and a satisfaction.Ihr so zu folgen war eine Notwendigkeit und eine Genugtuung. The Third Lover (1962)
You concede the necessity of goin' to school... we'll keep right on readin' the same every night... just as we always have.Du siehst die Notwendigkeit ein in die Schule zu gehen... und wir lesen nach wie vor jeden Abend zusammen... so wie immer. To Kill a Mockingbird (1962)
Not since I doubted the necessity of building 300 ships.Nicht, seit ich die Notwendigkeit für 300 Schiffe anzweifelte. Cleopatra (1963)
necessity, unity, opportunity. You may have been right. I know nothing of politics.Euer Exzellenz haben gesagt, die Notwendigkeit, die Einheit, Euer Exzellenz werden Gründe gehabt haben, aber ich verstehe nichts von Politik, diese Dinge überlasse ich gerne anderen. The Leopard (1963)
The execution of Duke of Enghien was a state necessity.Hinrichtung der Gegner war die StaatsnotwendigkeitWar and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
Now, our picture deals with an American astronaut named Thompson who finds himself in a rather interesting predicament in as much as it has become necessary to reduce him...Unser Film handelt von einem amerikanischen Astronauten... namens Thompson... der sich vor die Notwendigkeit gestellt sieht... auf Stecknadelkopfgröße... The Moving Finger (1965)
I'm sorry about all the drama up there. It's necessary, you know.Ich bedauere das ganze Theater da oben, aber es ist eine NotwendigkeitThe Witches (1966)
You must get used to the idea that such mathematical concepts, entirely nonexistent values, are purely notional concepts necessary to mathematics.Gewöhnen Sie sich daran, dass solche mathematischen Begriffe, die gar nicht existierenden Werte, rein mathematische Denknotwendigkeiten sind. Young Törless (1966)
Now, to answer some few questions very quickly, please, so that there is no necessity howsoever...Jetzt, um ein paar Fragen schnell zu beantworten, damit es nichterlei Notwendigkeit gibt... The Russians Are Coming! The Russians Are Coming! (1966)
So there is no necessity howsoever why everybody in such a nice American family should get shot to little pieces.Damit es keinerlei Notwendigkeit gibt, alle in einer netten amerikanischen Familie über Haufen zu schießen. The Russians Are Coming! The Russians Are Coming! (1966)
Please to remain absolutely good behaved so that this man here, a marksman of prize-winning calibre, will not have the necessity of shooting you to small pieces.Ich bitte, bestes Benehmen zu bewahren, damit dieser Mann hier, ein preisgekrönter Scharfschütze nicht die Notwendigkeit hat, Sie über Haufen zu schießen. The Russians Are Coming! The Russians Are Coming! (1966)
We praise and rebuke out of necessity.Wir loben und tadeln nach Nutzen und NotwendigkeitSpur der Steine (1966)
We ought to accept it solemnly as a fearful necessity.Man muß diese Notwendigkeit ernst nehmen. War and Peace, Part III: The Year 1812 (1967)
But I don't see the need for such a prolonged execution.Aber ich sehe nicht die Notwendigkeit einer solch andauernden Exekution. Tokugawa onna keibatsu-shi (1968)
Now I know there have been some conflicting views regarding the need for complete security in this matter.Nun, ich weiß, dass die Meinungen bei Ihnen auseinander gingen, was die Notwendigkeit der totalen Geheimhaltung dieses Falles betrifft. 2001: A Space Odyssey (1968)
-It's not out of necessity, Mister Shinton.-Es ist nicht aus der Notwendigkeit heraus, Mr. Shinton. La bambola di Satana (1969)
This is why I feel an indispensable need... to have at my side a man... in favor of the regime...Aus diesem Grund fühle ich die unabdingbare Notwendigkeit, einen Mann an meine Seite zu stellen, der mit dem Regime auf gutem Fuße steht, The Damned (1969)
Yes, you will understand the reason for this electronic equipment when I tell you why I was--Sie verstehen die Notwendigkeit sicher, wenn ich sage, wieso ich hier bin. The Bunker: Part 1 (1969)
The necessity of sharing the transmitted electrochemical patterns, either through the sharing of the receiver-transmitter itself or the telepathic sharing of the experience of receiving the patterns, would provide a basis for the formation of a telepathic commune, which did not depend upon Stringfellow as a psychic cluster nucleus.Die Notwendigkeit elektrochemische Muster zu teilen beziehungsweise durch den Sendeempfänger selbst zu teilen oder das Teilen des telepathischen Empfangs der Muster sollte die Basis formen für eine telepathische Kommune die nicht abhängig war von Stringfellow, als psychischer Clusterkern. Stereo (Tile 3B of a CAEE Educational Mosaic) (1969)
Because even criminal associations... have some idea behind them or a necessity.Ich denke, selbst bei kriminellen Vereinigungen, steckt immer eine Idee oder eine Notwendigkeit dahinter. Out 1 (1971)
I chose it on purpose...Der Tod ist eine kommerzielle NotwendigkeitFour Flies on Grey Velvet (1971)
Evil is a necessity.Das Böse ist eine NotwendigkeitDeath in Venice (1971)
Persons apprehended shall be given a hearing without right of bail, without the necessity of evidence, and shall then be confined to places of detention.Die Festgenommen werden angehört, ohne Gewährung einer Kaution, ohne Notwendigkeit von Beweisen und werden dann einer Haftanstalt zugewiesen. Punishment Park (1971)
Now, you may think that this is very harsh behavior But let me tell you that our management consultants Actually queried the necessityDas mag vielleicht etwas plötzlich kommen... aber unser Unternehmensberater bezweifelt die Notwendigkeit... überhaupt Pantomimenpferde einzustellen. Blood, Devastation, Death, War and Horror (1972)
Some time ago a right-wing journal published a special issue on... the necessity of restoring capital punishment in Italy.Vor einiger Zeit hat eine Rechts-Zeitung einen Artikel mit einer Umfrage veröffentlicht. Dabei ging es um die Notwendigkeit, die Todesstrafe in Italien wiedereinzuführen um die Kriminalität einzudämmen. Execution Squad (1972)
You've never been faced with the necessity of...Du wurdest nie mit der Notwendigkeit konfrontiert... Ricco (1973)
With the ultraviolet light operative, there is no need for your masks.Durch die Wirksamkeit des ultravioletten Lichts besteht keine Notwendigkeit, Masken zu tragen. The Crazies (1973)
Don't tell me you believe that strange theory that chance is the child of necessity?Abwechslung, Herr Professor, ist die Würze des Lebens. Und Notwendigkeit die Tochter der Erfindung. Torso (1973)
But don't mind me.Notwendigkeit ist die Mutter der Erfindung. Torso (1973)
I hope it's going to be all right. It's been very badly ripped.Die Menschheit scheint das als Notwendigkeit schlechthin anzusehen. A Doll's House (1973)
And the Commonwealth of Chicago has been spared the painful necessity of taking a human life.Und dem Commonwealth von Chicago wurde die schmerzliche Notwendigkeit erspart, ein Menschenleben zu beenden. The Front Page (1974)
Freedom can coexist with necessity since it is necessary that we...Die Freiheit kann neben der Notwendigkeit existieren denn es ist eine Notwendigkeit... Mondo candido (1975)
As an adult citizen, you should have understood the need to interrogate you.Als erwachsener Mensch und Staatsbürger sehen Sie die Notwendigkeit Ihrer Vernehmung inzwischen wohl ein. The Lost Honor of Katharina Blum (1975)
You do not understand me or the mathematics of necessity.Sie verstehen weder mich, noch die Mathematik der NotwendigkeitDemon Seed (1977)
So that the need for absolute secrecy is...Die Notwendigkeit der Geheimhaltung ist hier gegeben. The Gauntlet (1977)
Well... no need for cubits where I'm going.Nun... Keine Notwendigkeit für Cubits, wo ich hingehe. The Long Patrol (1978)
And now I feel the growing need... for extraordinary measures of precaution.Und jetzt sehe ich die wachsende Notwendigkeit... für außerordentliche Sicherheitsmaßnahmen. Battlestar Galactica (1978)
A necessity.Eine NotwendigkeitDrunken Master (1978)
I have been in the Colonial service and life on the Celestra bears little resemblance to the military.Ich war selbst im Kolonialen Dienst und das Leben auf der Celestra hatte nichts mit militärischen Notwendigkeiten zu tun. Take the Celestra (1979)
- I did it out of necessity.- Ich machte es aus NotwendigkeitThe Man with Nine Lives (1979)

German-Thai: Longdo Dictionary
Notwendigkeit(n ) |die, pl. Notwendigkeiten| ความจำเป็น เช่น Es ist keine Notwendigkeit die Waffe bei sich zu führen.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Notwendigkeit {f} | Notwendigkeiten {pl} | drindende Notwendigkeitnecessity | necessities | dire necessity [Add to Longdo]
Notwendigkeitsregel {f}rule of necessitation [Add to Longdo]
sich ergeben (aus) | sich ergebend | sich ergeben | es ergibt sich | es ergab sich | es hat/hatte sich ergeben | falls sich die Notwendigkeit ergibtto arise {arose; arisen} (from; out of) | arising | arisen | it arises | it arose | it has/had arisen | should the need arise [Add to Longdo]
politisch | politische Notwendigkeitpolitical | political imperative [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
必然[ひつぜん, hitsuzen] Unvermeidlichkeit, Notwendigkeit [Add to Longdo]
[よう, you] Hauptsache, Notwendigkeit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Notwendigkeit /noːtvɛndiçkait/ 
   necessity

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top