Search result for

*nato*

(573 entries)
(0.1413 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: nato, -nato-
Possible hiragana form: *なと*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Buccinator Muscle (n ) กล้ามเนื้อแก้ม

English-Thai: Longdo Dictionary
NATO(abbrev) องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ
coordinator(n) ผู้ประสานงาน
procrastinator(n) คนที่ผลัดวันประกันพรุ่ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
NATO    [ABBR] องค์การนาโต้ (คำย่อ North Atlantic Treaty Organization), Syn. Nato
Nato [ABBR] องค์การนาโต้ (คำย่อ North Atlantic Treaty Organization), Syn. NATO
anatomy    [N] กายวิภาคศาสตร์
anatomy    [N] การวิเคราะห์อย่างละเอียด
anatomy    [N] ร่างกายมนุษย ์(คำไม่เป็นทางการ)
donator    [N] ผู้บริจาค, Syn. donor, giver
senator    [N] วุฒิสมาชิก, See also: สมาชิกวุฒิสภา, สมาชิกสภาสูง, Syn. legislator, politician, statesman
anatomic    [ADJ] ที่เกี่ยวกับโครงสร้าง, Syn. anatomical, structural
minatory    [ADJ] ซึ่งคุกคาม, Syn. threatening, menacing
urinator    [N] ผู้ถ่ายปัสสาวะ
anatomist    [N] ผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงสร้างมนุษย์
anatomize    [VT] ชำแหละร่างสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาโครงสร้าง
anatomize    [VI] ชำแหละร่างสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาโครงสร้าง
Chinatown    [N] ชุมชนคนจีนในต่างแดน
detonator    [N] เครื่องมือที่ใช้จุดระเบิด, See also: ที่จุดระเบิด, Syn. linstock, portfire, fuse
nominator    [N] ผู้ตั้งชื่อ, See also: ผู้เสนอชื่อ
resonator    [N] เครื่องสะท้อนเสียง, See also: เครื่องทำให้เสียงก้อง
ruminator    [N] ผู้ใคร่ครวญ, See also: ผู้ไตร่ตรอง
signatory    [N] ผู้ลงนามในสัญญา
signatory    [ADJ] ซึ่งลงนามในสัญญา
alternator    [N] ตัวกำเนิดไฟฟ้าสลับ
anatomical    [ADJ] ที่เกี่ยวกับโครงสร้าง, Syn. anatomic, structural
fascinator    [N] คนที่ทำให้ลุ่มหลง
originator    [N] ผู้คิดค้น, See also: ผู้ให้กำเนิด, Syn. creator, inventor
sanatorium    [N] โรงพยาบาลสำหรับผู้เป็นโรคเรื้อรัง, See also: สถานพักฟื้นสำหรับผู้ป่วย, Syn. health resort, sanatorium, hospital
senatorial    [ADJ] เกี่ยวกับสภาสูง, See also: เกี่ยวกับวุฒิสภา, เกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภา, ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภา, Syn. legislative
terminator    [N] ผู้ยุติ
vaccinator    [N] ผู้ฉีดวัคซีน, See also: ผู้ให้ภูมิคุ้มกัน
denominator    [N] ตัวหาร, See also: จำนวนส่วนในเลขเศษส่วน, Syn. numerator
illuminator    [N] ผู้ให้ความกระจ่าง, See also: สิ่งที่ให้ความสว่าง, เครื่องมือให้ความสว่าง
rejuvenator    [N] ผู้กระปรี้กระเปร่า, See also: ผู้ฟื้นคืนสู่สภาพปกติ
thanatology    [N] วิชาเกี่ยวกับความตาย
appassionato    [ADJ] มีอารมณ์รุนแรง (ทางดนตรี), Syn. impassioned
disseminator    [N] สิ่งเผยแพร่ความรู้, See also: เครื่องเผยแพร่ความรู้
ratiocinator    [N] ผู้โต้แย้งอย่างมีเหตุผล
subordinator    [N] คำเชื่อมซึ่งอยู่หน้า subordinate clause, Syn. subordinate conjunction
gubernatorial    [ADJ] เกี่ยวกับผู้ว่าการรัฐ (ในสหรัฐอเมริกา), See also: เกี่ยวกับที่ทำการของผู้ว่าการรัฐ, Syn. administrative, governmental
recriminatory    [ADJ] ซึ่งแย้งกลับ
self-explanatory    [ADJ] ชัดแจ้งในตัวเอง, See also: แน่ชัด, เข้าใจง่าย, ซึ่งไม่ต้องอธิบาย, Syn. clear, intelligible, obvious, Ant. obscure, uncertain, vague

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pathological anatomy; anatomy, pathologic; pathoanatomyพยาธิกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathologic anatomy; anatomy, pathological; pathoanatomyพยาธิกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phonatory-การออกเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathoanatomy; anatomy, pathologic; anatomy, pathologicalพยาธิกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pollinatorพาหะถ่ายเรณู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
plant anatomyกายวิภาคศาสตร์ของพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
least common denominatorตัวส่วนร่วมน้อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
resonatorตัวลดเสียงไอเสีย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
space, anatomical deadบริเวณเสียเปล่าเชิงกายวิภาค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Senatorสมาชิกวุฒิสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
senatorial courtesyมารยาทของวุฒิสภา (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
salubrious; sanatory-ส่งเสริมอนามัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanatorium; sanitariumสถานอนามัย, สถานรักษาโรค, สถานพักฟื้น, สถานบำรุงสุขภาพ, สถานส่งเสริมสุขภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanatoriumสถานพยาบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanatory; salubrious-ส่งเสริมอนามัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
surgical anatomyศัลยกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
signatory๑. ประเทศภาคีสนธิสัญญา (ก. ระหว่างประเทศ)๒. ผู้เป็นฝ่ายในสัญญา (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
supinator muscleกล้ามเนื้อดึงหงาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanitarium; sanatoriumสถานอนามัย, สถานรักษาโรค, สถานพักฟื้น, สถานบำรุงสุขภาพ, สถานส่งเสริมสุขภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oxygenatorปอดเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
occlusion, anatomicการสบ(ฟัน)เชิงกายวิภาค [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
anatomic occlusionการสบ(ฟัน)เชิงกายวิภาค [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
anatomic toothฟันมีปุ่ม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
anatomical crownตัวฟันทางกายวิภาค [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
anatomical dead spaceบริเวณเสียเปล่าเชิงกายวิภาค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomical rootรากฟันทางกายวิภาค [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
anatomy๑. กายวิภาคศาสตร์๒. การตัดซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomyกายวิภาคศาสตร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
anatomyวรรณวิภาค [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
artistic anatomyกายวิภาคทางศิลปะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
animal anatomyสัตวกายวิภาคศาสตร์ [มีความหมายเหมือนกับ zootomy ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomyกายวิภาคศาสตร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anatomy, animalสัตวกายวิภาคศาสตร์ [มีความหมายเหมือนกับ zootomy ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomy, descriptiveกายวิภาคศาสตร์พรรณนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomy, gross; anatomy, macroscopicมหกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomy, macroscopic; anatomy, grossมหกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomy, microscopic; microanatomyจุลกายวิภาคศาสตร์ [มีความหมายเหมือนกับ histology] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomy, pathologic; anatomy, pathological; pathoanatomyพยาธิกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomy, pathological; anatomy, pathologic; pathoanatomyพยาธิกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomy, surgicalศัลยกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomy, topographicกายวิภาคศาสตร์เฉพาะส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alternatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
buccinator muscleกล้ามเนื้อแก้ม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
macroscopic anatomy; anatomy, grossมหกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
microanatomistนักจุลกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
microanatomy; anatomy, microscopicจุลกายวิภาคศาสตร์ [มีความหมายเหมือนกับ histology] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
memorandum, explanatoryบันทึกหลักการและเหตุผล (ประกอบร่างกฎหมาย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
memorandum, explanatoryบันทึกหลักการและเหตุผล (ประกอบร่างกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
microscopic anatomy; microanatomyจุลกายวิภาคศาสตร์ [มีความหมายเหมือนกับ histology] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
muscle, supinatorกล้ามเนื้อดึงหงาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discriminatory currency arrangementsการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Discriminatory trade practiceการเลือกปฏิบัติทางการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Anatomyกายวิภาคศาสตร์ [TU Subject Heading]
Anatomy ; Anatomy & histologyกายวิภาค [TU Subject Heading]
Anatomy, Artisticกายวิภาคเชิงศิลป [TU Subject Heading]
Anatomy, Comparativeกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ [TU Subject Heading]
Anatomy, Regionalกายวิภาคศาสตร์เฉพาะส่วน [TU Subject Heading]
Asphyxia neonatorumการหายใจไม่ออกในทารกแรกเกิด [TU Subject Heading]
Combinatorial analysisการวิเคราะห์เชิงการจัด [TU Subject Heading]
Combinatorial optimizationการหาค่าเหมาะสมที่สุดเชิงการจัด [TU Subject Heading]
Female impersonatorsสตรีสวมบทบาทเป็นชาย [TU Subject Heading]
Male impersonatorsชายสวมบทบาทเป็นหญิง [TU Subject Heading]
Models, Anatomicแบบจำลองทางกายวิภาค [TU Subject Heading]
Neuroanatomyประสาทกายวิภาคศาสตร์ [TU Subject Heading]
Veterinary anatomyกายวิภาคสัตว์ [TU Subject Heading]
Coordinators Meetingการประชุมประเทศผู้ประสานงาน (เอเชีย-ยุโรป : ASEM) [การทูต]
Major Non-NATO Allyพันธมิตรหลักนอกสนธิสัญญานาโต [การทูต]
Office of the United Nations Disaster Relief Co-ordinatorสำนักงานผู้ประสานงานในการบรรเทาภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ [การทูต]
Alignment, Anatomicalจัดกระดูกที่หักหรือข้อที่เคลื่อนให้กลับสู่สภาพ [การแพทย์]
Anatomic Barrierทำนบทางกายวิภาคศาสตร์ [การแพทย์]
Anatomic Closureการปิดทางกายวิภาค [การแพทย์]
Anatomic Dead Spaceเนื้อที่เสียเปล่าทางกายวิภาค [การแพทย์]
Anatomic Snuff-Boxแอ่งที่ข้อมือด้านหัวแม่มือเกิดจากการเกร็งเอ็น [การแพทย์]
Anatomic Stagingการจัดระยะของโรคโดยอาศัยกายวิภาค [การแพทย์]
Anatomicalทางกายภาพ, กายภาพ [การแพทย์]
Anatomical Barriersเครื่องกีดขวางทางกายวิภาค [การแพทย์]
Anatomical Positionท่าในทางกายวิภาคศาสตร์ [การแพทย์]
Anatomical Position, Neutralตำแหน่งของกระดูกและข้อต่างๆของร่างกายในสภาพยื [การแพทย์]
Anatomical Termsคำศัพท์ทางกายวิภาค, คำศัพท์ทางวิชากายวิภาค [การแพทย์]
Anatomyกายวิภาค, กายวิภาคศาสตร์ [การแพทย์]
Anatomy, Animalกายวิภาคสัตว์ [การแพทย์]
Anatomy, Artisticกายวิภาคศาสตร์เชิงศิลป์ [การแพทย์]
Anatomy, Comparativeกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ [การแพทย์]
Anatomy, Developmentalคัพภะวิทยา, กายวิภาควิทยาการเจริญเติบโต [การแพทย์]
Anatomy, Functionalกายวิภาคเชิงหน้าที่, กายวิภาควิทยาสรีระ [การแพทย์]
Anatomy, Gross, Appliedมหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ [การแพทย์]
Anatomy, Regionalกายวิภาคศาสตร์เฉพาะส่วน [การแพทย์]
Anatomy, Surfaceตำแหน่งทางกายวิภาค [การแพทย์]
Anatomy, Veterinaryกายวิภาคศาสตร์ของสัตว์ [การแพทย์]
Asphyxia Neonatorumการหายใจไม่ออกในทารกแรกเกิด [การแพทย์]
Barriers, Physico-Anatomicalเครื่องกีดขวางทางกายวิภาคและทางกายภาพ [การแพทย์]
Barriers, Physicoanatomicalเครื่องกีดขวางทางกายวิภาคและทางกายภาพ [การแพทย์]
Buccinator Muscleกล้ามเนื้อบัคซิเนเตอร์ [การแพทย์]
Buccinatorsกล้ามเนื้อกระพุ้งแก้ม [การแพทย์]
Coordinatorsผู้ประสานงาน [การแพทย์]
Coordinators, Serviceผู้ประสานงานด้านบริการ [การแพทย์]
Denominatorตัวหาร,ตัวส่วน,เลขตัวส่วน [การแพทย์]
Denominator, Commonหน่วยรวมเดียวกัน [การแพทย์]
Diagnosis, Anatomicalการพิจารณาตำแหน่งของโรค,การวินิจฉัยโดยอาศัยลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางรูปร่าง [การแพทย์]
Dominatorsพวกเอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่ [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alternator(ออล' เทอะเนเทอะ, แอล-) n. ตัวกำเนิดไฟฟ้าสลับ (of alternating current)
anatolia(แอนนะโท' เลีย) n. ที่ราบสูงกว้างใหญ่ระหว่างทะเลดำกับทะเลเมดิเทอเรเนียน, คาบสมุทรของ Asia Monor (vast plateau)
anatolian(แอนนะโท' เลียน) adj., n. เกี่ยวกับ Anatolia, ภาษาหรือประชาชนที่อยู่แถว Anatolia, Syn. Anatolic
anatomic(al) (แอนนะทอม' มิเคิล) adj. เกี่ยวกับกายวิภาควิทยา
anatomy(อะแนท' โทมี) n. กายวิภาควิทยา, แบบจำลองสิ่งมีชีวิตเพื่อใช้ศึกษาด้านกายวิภาควิทยา, โครงกระดูก, การตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียด
appasionato(อะพาซีโอเน'โท) adj. มีอารมณ์รุนแรง (ทางดนตรี) (impassioned)
chinatownn. ย่านคนจีนของตัวเมือง
common denominatorn. ตัวหารร่วม
damnatoryadj. เกี่ยวกับการสาปแช่ง
denominatorn. ตัวหาร,ส่วน,ผู้ตั้งชื่อ, Syn. divisor
detonator(เดท'ทะเนเทอะ) n. ลูกระเบิด,ระเบิด,ดินระเบิด,สิ่งที่ระเบิด,เชื้อปะทุระเบิด
discriminatoryadj. ดูdiscriminative, Syn. distinguishing
explanatory(เอคซฺเพลน'นะทอรี,-ทิฟว) adj. ซึ่งเป็นการอธิบาย,ซึ่งเป็นการชี้แจง
fascinatorn. บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้หลงเสน่ห์
gubernatorial(กูเบอนะทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับ (ที่ทำการ) ข้าหลวงหรือผู้ว่าการรัฐ
illuminatorn. ผู้ให้ความสว่าง,สิ่งที่ให้ความสว่าง,เครื่องมือให้ความสว่าง,สีหรือภาพประกอบ
minatory(มิน'นะโทรี่,-ทอรี่) adj. คุกคาม,ขู่เข็ญ,ข่มขู่,เป็นลางร้าย
sanatorium(แซนนะทอ'เรียม) n. โรงพยาบาลสำหรับผู้เป็นโรคเรื้อรัง (เช่นวัณโรคหรือโรคจิต) ,สถานพักฟื้นของผู้ป่วย pl. sanatoriums,sanatoria
self-explanatoryadj. ชัดแจ้งในตัวของมัน,แน่ชัด, Syn. self-explaining
senator(เซน'นะเทอะ) n. สมาชิกสภาสูง,สมาชิกวุฒิสภา., See also: senatorship n.
senatorial(เซนนะทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับสภาสูง,เกี่ยวกับวุฒิสภา,เกี่ยวกับสมาชิกสภาสูงหรือวุฒิสภา
signatory(ซิก'นะทอรี) adj. เกี่ยวกับการลงนาม,เกี่ยวกับการเซ็นสัญญา. n. ผู้ลงนาม,ผู้เซ็นสัญญา
terminator(เทอ'มะเนเทอะ) n. ผู้ยุติ,สิ่งที่อยู่ท้าย,สิ่งต่อท้าย,ผู้อยู่ตอนปลาย,เส้นแบ่งเขตความมืดและความสว่างของดาวนพเคราะห์

English-Thai: Nontri Dictionary
anatomical(adj) เกี่ยวกับกายวิภาค,เกี่ยวกับร่างกาย
anatomist(n) นักกายวิภาคศาสตร์
anatomize(vt) วิเคราะห์,แบ่งแยก,ชำแหละ(ร่างกาย)
anatomy(n) กายวิภาคศาสตร์,กายวิภาควิทยา
denominator(n) ผู้ตั้งชื่อ,ตัวหาร,ลักษณะร่วม
disseminator(n) ผู้เผยแพร่,ผู้แพร่
explanatory(adj) เป็นการอธิบาย,เป็นการชี้แจง
exterminator(n) ผู้ทำลายล้าง,บริษัทกำจัดปลวก
originator(n) ผู้ประดิษฐ์,ผู้ริเริ่ม,ผู้คัดค้าน
sanatorium(n) สถานพักฟื้นผู้ป่วย
senator(n) วุฒิสมาชิก,สมาชิกรัฐสภา
senatorial(adj) เกี่ยวกับวุฒิสภา,เกี่ยวกับสมาชิกรัฐสภา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nationatory[แนเชอะนะเทอะริ] (n ) ภูมิการ
signatory (n ) คู่สัญญา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Senator.- Herr Senator. Sweet Smell of Success (1957)
- Anatomy.- Anatomie. Casino Royale (1967)
Senator.Senatorin. Power Play (2004)
And you tackled senator schumer's daughterและเธอได้รับมือกับลูกสาวของชูเมอร์ สมาชิกสภาสูง New Haven Can Wait (2008)
They call him "the de-virginator."พวกเขาเรียกเขา ว่า นักพรากความบริสุทธิ์ There Might be Blood (2008)
Hurry up, switch on the illuminator.เร็วเข้า เปิดระบบส่องสว่างซะ Rising Malevolence (2008)
Heading towards you is a very important galactic senator.ที่กำลังตรงไปหาเจ้า คือวุฒิสมาชิกคนสำคัญ Destroy Malevolence (2008)
- This is senator Amidala.-นี่วุฒิฯอมิดาล่าพูด Destroy Malevolence (2008)
I trust you've already formulated a brilliant plan to rescue the senator.ข้าเชื่อว่าเจ้าคงจะมีแผนดีๆ ในการไปช่วยท่านวุฒิสมาชิกนะ Destroy Malevolence (2008)
I believe it's the senator.น่าจะมาจากท่านวุฒิสมาชิกครับ Destroy Malevolence (2008)
Master, we've found the senator. I'm patching her through.อาจารย์, เราได้รับสัญญาณจากวุฒิสมาชิก ข้ากำลังต่อสายไปให้ Destroy Malevolence (2008)
Ahsoka, how can we get to the senator?อโศกา บอกข้าซิว่าเราจะหาวุฒิสมาชิกเจอได้ยังไง Destroy Malevolence (2008)
I want that senator on this bridge.จับตัววุฒิสมาชิกมาที่นี่ให้ได้ Destroy Malevolence (2008)
- Nice shot, senator.- ยิงได้ดี, ท่านวุฒิสมาชิก Destroy Malevolence (2008)
We'll need every thermal detonator in the inventory.เราต้องใช้เชื้อปะทุความร้อน ทั้งหมดที่มีในคลัง Rookies (2008)
It'll take more than a few detonators to destroy this outpost.เชื้อปะทุนิดเดียวไม่พอที่จะ ระเบิดฐานนี่หรอก Rookies (2008)
Bring the tanks here and prime the detonators.ไปขนถังก๊าซมา แล้วติดตั้งเชื้อปะทุ Rookies (2008)
The handset isn't linked up with the detonator.รีโมทไม่ยอมเชื่อมต่อกับตัวจุดระเบิด Rookies (2008)
- This detonator isn't working.-ตัวจุดระเบิดไม่ทำงาน Rookies (2008)
This is Senator Almadola.นี่คือวุฒิสมาชิกอัลมาโดลา เจ้าคิดว่าเจ้ากำลังไปไหนเนี่ย ใครบางคนต้องอยู่ช่วยหล่อน Shadow of Malevolence (2008)
Senator Padmé Amidala journeys to Outer Rim world of Rodia desperate to ensure its loyalty remains to the Republic.วุฒิสมาชิกอมิดาลาจำต้องเดินทาง ไปยังดินแดนขอบนอกโรเดีย เพื่อทำให้แน่ใจว่า ความภักดีต่อสาธารณรัฐนั้นยังเหลืออยู่ Bombad Jedi (2008)
Senator Amidala,ท่านวุฒิสมาชิก อมิดาลา Bombad Jedi (2008)
Senator Farr requested me personally, Chancellor.ท่านวุฒิสมาชิกฟาร์ได้ร้องขอข้า เป็นการส่วนตัว ท่านสมุหนายก Bombad Jedi (2008)
You won't get away this time, Senator.ท่านยังไปไหนไม่ได้ ท่านวุฒิฯ Bombad Jedi (2008)
You have made a wise decision, Senator.ท่านตัดสินใจดีแล้ว ท่านวุฒิฯ Bombad Jedi (2008)
Welcome to the separatist way, Senator.ยินดีต้อนรับสู่วิธีการของพวกแบ่งแยก ท่านวุฒิฯ Bombad Jedi (2008)
What about Senator Amidala's companions?สหายของวุฒิสมาชิกอมิดาลาเป็นยังไงบ้าง? Bombad Jedi (2008)
Where is Senator Amidala?วุฒิสมาชิกอมิดาลาอยู่ที่ไหน? Bombad Jedi (2008)
We are holding the Senator in the detention tower.เราขังวุฒิสมาชิกไว้ในหอคอยกักกัน Bombad Jedi (2008)
Take me to Senator Amidala at once!พาข้าไปหาวุฒิสมาชิกอมิดาลาเดี่ยวนี้! Bombad Jedi (2008)
I'm sorry. Your request will be taken into consideration after Senator Amidala's execution.ข้าเสียใจ ข้อเรียกร้องของท่าน จะได้รับการพิจารณา Bombad Jedi (2008)
Bring Senator Amidala before me.นำตัววุฒิสมาชิกอมิดาลามาข้างหน้าข้า Bombad Jedi (2008)
Senator Amidala.วุฒิสมาชิกอมิดาลา Bombad Jedi (2008)
This is a priority message from Senator Amidala on Rodia.นี่เป็นข่าวด่วนที่สุด จากวุฒิสมาชิกอมิดาลาบนดาวโรเดีย Bombad Jedi (2008)
Release the Senator.ปล่อยตัววุฒิสมาชิกซะ Bombad Jedi (2008)
Your victory will be fleeting, Senators.ท่านชนะได้ไม่นานหรอก ท่านวุฒิฯ Bombad Jedi (2008)
Senator Amidala has brought your people's needs to my attention, and I have already sent a convoy of supply ships to your system.ท่านวุฒิฯอมิดาลา ทำให้ข้าตระหนัก ถึงเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนท่าน และตอนนี้ข้าก็ได้ส่งกองยานเสบียง ไปยังระบบดาวของท่านเรียบร้อยแล้ว Bombad Jedi (2008)
Senator Padmé Amidala has scored a victory against the Separatist alliance on the remote world of Rodia, securing the arrest of diabolical confederate leaderวุฒิสมาชิกแพดเม่ อมิดาล่าได้รับชัยชนะ ต่อขบวนการแบ่งแยก บนดาวโรเดียที่ห่างไกล พร้อมกับควบคุมตัวผู้นำสมาพันธ์ที่ชั่วร้าย Cloak of Darkness (2008)
And the flowing creeks and rocks in the background... are clearly a lewd depiction of female genit... of... a graphic depiction of... female anatomyภาพสายน้ำที่ไหลย้อยจากโตรกหิน ที่เป็นฉากหลังของภาพนี้ เห็นชัดว่าจงใจแสดงถึง อวัยวะเพศในการสืบพันธ์ของสตรี ทั้งหมดนี่มันฟ้องว่าเป็น... Portrait of a Beauty (2008)
Coordinators: mily2, ay_linkCoordinators: mily2, ay_link Please do NOT hardsub and/or stream this episode using our English subtitles. Beethoven Virus (2008)
Coordinators: mily2, ay_linkCoordinators: mily2, ay_link The Kingdom of the Winds (2008)
The heroine is tough, like the "terminator."นางเอกอึดมากเหมือนในเรื่องคนเหล็ก My Sassy Girl (2008)
Looks like some kind of detonator.มันดุเหมือนชนวนระเบิด The Dark Knight (2008)
Why would they give us the detonator to our own bomb?ทำไมเขาให้ขนวนระเบิดกับระเบิดของเราเองวะ The Dark Knight (2008)
- Where's the detonator? - Go get him.ที่จุดฉนวนอยู่ไหน จัดการมัน The Dark Knight (2008)
Where's the detonator? - I don't see you making any. - Hey, you know what?นายจะไม่ได้สละชีวิตใคร ฉันจะบอกให้ฉันสละไปแล้ว เข้าใจมั้ย Jumper (2008)
Give me the detonator, David!เอาที่กดระเบิดมาเดวิด เอาคืนมา Jumper (2008)
Coordinators: mily2, ay_linkCoordinators: mily2, ay_link Episode #1.5 (2008)
Coordinators: mily2, ay_linkCoordinators: mily2, ay_link Episode #1.7 (2008)
Coordinators: mily2, ay_linkCoordinators: mily2, ay_link Please do NOT hardsub and/or stream this episode using our English subtitles. Episode #1.8 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
natoI like the Terminator films because the special effects are fantastic.
natoAt that time Nato bombed the bases of Bosnian-Serbs.
natoHow do I get to Chinatown?
natoThe Senator avowed his devotion to his constituents.
natoWhen I looked at the explanatory notes under the posts list I realized what was causing it.
natoMost important of all, the brain needs global reentry pathways connecting these anatomical structures.
natoGood doctors explain things to patients in easily understandable ways, using anatomical models and such.
natoThe senator charged that I had distorted the data.
natoThis is the first time I've worked as a coordinator, so I may not have the hang of it yet.
natoThat's because they're the classic places for 'something' to appear. Like the grand piano that plays by itself, the human anatomical model that moves by itself ...
natoThe senator remained neutral in the furious controversy.
natoThe issue divided the senators.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ประสานงาน    [N] coordinator, See also: coordinate, Syn. คนประสานงาน, Example: กระทรวงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อเป็นผู้ประสานงานในการศึกษาลู่ทางในตลาดต่างประเทศ, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำให้ฝ่ายต่างๆ เชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัว
ผู้เริ่มต้น    [N] initiator, See also: originator, Syn. ผู้ริเริ่ม, คนเริ่มต้น, Example: ผู้เริ่มต้นทำสิ่งใดก่อนย่อมมีโอกาสที่ดีกว่าผู้อื่น อย่างน้อยก็คงมีเวลาเตรียมตัวมากกว่า, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เริ่มทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นคนแรก
ผู้ลงนาม    [N] endorser, See also: signatory, Syn. คนลงนาม, ผู้เซ็นชื่อ, ผู้ลงชื่อ, Example: ผู้ลงนามในหนังสือแจ้งข่าวนี้ คือ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระอุดมปัญญาภรณ์, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ลงลายมือชื่อ
นาโต    [N] NATO, See also: North Atlantic Treaty Organization, Syn. องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ
ส.ว. [N] senator, See also: Sen., sen., Syn. สมาชิกวุฒิสภา
สถานที่พักฟื้น    [N] sanatorium, See also: convalescent hospital
วุฒิสมาชิก    [N] senator, Example: สำนักงานติดต่อประชาชนส่วนตัวของส.ส. หรือวุฒิสมาชิก มีความสำคัญกว่าสำนักงานของพรรคมาก, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: บุคคลผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา
เจ้าตำรับ [N] originator, See also: creator, initiator, founder, inventor, father, Syn. ต้นตำรับ, Example: ลัทธิมาร์กซผู้เป็นเจ้าตำรับสังคมนิยมกำลังตกต่ำลงเรื่อยๆ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เป็นต้นคิดในการประดิษฐ์หรือสร้างแบบแผนขึ้น
ผู้ประดิษฐ์    [N] inventor, See also: creator, originator, Example: กระทรวงได้จัดให้มีการมอบรางวัลเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ประดิษฐ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ทุกคน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่จัดทำขึ้นหรือคิดสร้างขึ้นใหม่ให้เหมือนของจริงหรือให้แตกต่างไปจากของธรรมชาติ
โครงกระดูก [N] skeleton, See also: anatomical structure, complex body part, bodily structure, body structure, Syn. กระดูก, Example: เสือกินกวางจนเหลือแต่โครงกระดูก, Count unit: โครง, Thai definition: กระดูกร่างกายที่ทำให้มีรูปร่างอยู่
ผู้บริจาค    [N] donator, See also: donor, giver, contributor, sponsor, Syn. ผู้ให้, ผู้สงเคราะห์, Ant. ผู้รับบริจาค, Example: ผู้บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาทขึ้นไปจะได้รับการจารึกชื่อไว้ที่กำแพงตึก, Count unit: คน, Notes: (บาลี)
ผู้ริเริ่ม    [N] originator, See also: creator, inventor, founder, initiator, Syn. ผู้ก่อตั้ง, ผู้สถาปนา, ผู้ตั้ง, ผู้คิดค้น, ผู้ก่อกำเนิด, ผู้บุกเบิก, Ant. ผู้ทำลาย, Example: ฮิปโปคราเตสเป็นผู้ริเริ่มทางการแพทย์จนได้รับสมญาว่าเป็น บิดาแห่งการแพทย์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เริ่มคิดเริ่มทำเป็นคนแรก
ผู้สถาปนา    [N] founder, See also: initiator, originator, inventor, Syn. ผู้สร้าง, ผู้ก่อตั้ง, ผู้ตั้ง, ผู้ริเริ่ม, Example: พ่อขุนรามคำแหงเป็นผู้สถาปนาอาณาจักรสุโขทัย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ยกย่องโดยแต่งตั้งให้สูงขึ้น, ผู้ที่ตั้งขึ้น
ผู้ให้กำเนิด    [N] founder, See also: initiator, originator, inventor, Syn. ผู้ก่อตั้ง, ผู้สร้าง, ผู้ก่อกำเนิด, ผู้บุกเบิก, ผู้ริเริ่ม, Example: พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย, Count unit: คน
สถานพักฟื้น    [N] sanitarium, See also: sanatorium, convalescent hospital, Syn. ที่พักฟื้น, Example: เขาต้องเข้าไปอยู่ในสถานพักฟื้นเป็นเวลา 6 เดือน
ต้องสงสัย    [ADJ] accused, See also: impeachable, charged, incriminatory, Syn. ถูกสงสัย, Example: เขาเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับแรกในคดีนี้, Thai definition: ผู้ที่ถูกสงสัยว่าเป็นผู้กระทำความผิด
ทายก    [N] grantor, See also: donor, donator, Syn. ผู้ให้, Ant. ทายิกา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทานบดี    [N] almsgiver, See also: lord of alms, donator, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ให้ทาน, ผู้เป็นใหญ่ในทาน, เจ้าของทาน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ชำแหละ    [V] analyse, See also: dissect, anatomize, Syn. วิเคราะห์, จำแนกแยกแยะ, Example: ฝ่ายค้านชำแหละงบประมาณแผ่นดิน
กายวิภาคศาสตร์    [N] anatomy, Example: การศึกษาที่เกี่ยวกับร่างกายและอวัยวะต่างๆ ไม่ว่าของมนุษย์หรือสัตว์เรียกว่าวิชากายวิภาคศาสตร์, Thai definition: วิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาหนึ่งว่าด้วยเรื่องโครงสร้างของร่างกายโดยศึกษาเป็นส่วนๆ
ต้น    [CLAS] numerical designatory particle for trees, Example: หน้าบ้านฉันมีต้นมะม่วง10 ต้น
ต้นตำรับ    [N] initiator, See also: originator, Syn. เจ้าของ, คนคิด, ผู้ประดิษฐ์, เจ้าตำรับ, Example: น้ำพริกนรกของกรมราชทัณฑ์คือต้นตำรับอาหารคนจน, Thai definition: ผู้เป็นต้นคิดในการประดิษฐ์หรือสร้างแบบแผนขึ้น
นวทวาร    [N] body, See also: frame, corporeal frame, physique, anatomy, form, figure, shape, Syn. ร่างกาย, Notes: (สันสกฤต)
นักโฆษณา    [N] propagandist, See also: advertiser, disseminator, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการโฆษณา
นักประดิษฐ์    [N] inventor, See also: author, originator, creator, Syn. ผู้ทำ, นักคิดค้น, Example: ดร.ดนัยเป็นนักประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมของปีนี้, Count unit: คน
ทวาร    [N] door, See also: gate, aperture, orifice (anatomic), Syn. ช่อง, ทางเข้าออก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สมาชิกวุฒิสภา    [N] senator, Syn. วุฒิสมาชิก, Thai definition: บุคคลผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่เพื่อพิจารณากลั่นกรองพระราชบัญญัติที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาโตเลีย = อานาโตเลีย[n. prop.] (Anātōlīa = Ānātōlīa) EN: Anatolia   FR: Anatolie [f]
เจ้าความคิด[n. exp.] (jao khwāmkhit) EN: thinker ; originator of the idea ; resourceful person ; idea man   FR: homme d'idées [m] ; débrouillard [m] (fam.)
เจ้าตำรับ[n.] (jao tamrap) EN: pioneer ; initiator ; originator ; leading exponent   FR: pionnier [m] ; précurseur [m]
กายวิภาคศาสตร์[n.] (kāiwiphāksāt) EN: anatomy   FR: anatomie [f]
กายวิภาคศาสตร์[n.] (kāiyawiphāksāt) EN: anatomy   FR: anatomie [f]
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา[n. exp.] (kāiyawiphāksāt lae sarīrawitthayā) EN: anatomy and physiology   
กายวิภาคศาสตร์มนุษย์[n. exp.] (kāiyawiphāksāt manut) EN: human anatomy   FR: anatomie humaine [f]
กายวิภาคศาสตร์พืช[n. exp.] (kāiyawiphāksāt pheūt) EN: plant anatomy ; phytotomy   FR: anatomie végétale [f] ; phytotomie [f]
กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ[n. exp.] (kāiyawiphāksāt prīepthīep) EN: comparative anatomy   
กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง[n. exp.] (kāiyawiphāksāt prīepthīep khøng sat mī kradūk sanlang) EN: comparative anatomy of vertebrates.   
กายวิภาคศาสตร์สัตว์[n. exp.] (kāiyawiphāksāt sat) EN: animal anatomy ; zootomy   
กายวิภาคศาสตร์สัตว์เลี้ยง[n. exp.] (kāiyawiphāksāt sat liēng) EN: anatomy of domestic animals   
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา[n. exp.] (kān leūaktang samāchik wutthisaphā) FR: élections sénatoriales [fpl]
การเลือกตั้ง ส.ว.[n. exp.] (kān leūaktang sø.wø.) FR: élections sénatoriales [fpl]
คำอธิบาย[n. exp.] (kham athibāi) EN: explanation ; caption ; exposition ; explication ; elucidation ; explanatory remark   FR: explication [f] ; éclaircissement [m]
ข้อสังเกต[n.] (khøsangkēt) EN: notice ; remark ; observation ; note ; explanatory remark ; comment   FR: observation [f] ; remarque [f] ; commentaire [m]
โครงกระดูก[n.] (khrōngkradūk) EN: skeleton ; anatomical structure ; complex body part ; bodily structure ; body structure   FR: squelette [m] ; ossature [f]
เกี่ยวกับกายวิภาค[adj.] (kīokap kāiwiphāk) FR: anatomique
เกี่ยวกับโครงสร้าง[adj.] (kīokap khrōngsāng) EN: anatomical   
มหกายวิภาคศาสตร์ [n.] (mahakāiyawiphāksāt) EN: gross anatomy ; human gross anatomy   
นาโต [org.] (Nātō) EN: NATO   FR: OTAN
เนโท[n. prop.] (Nēthō) EN: NATO   FR: OTAN
ภาคีสัญญา[n. exp.] (phākhīsanyā) EN: party to a treaty ; contracting parties ; parties to the agreement ; signatory   FR: signataire [m]
ผู้ให้กำเนิด[n. exp.] (phū hai kamnoēt) EN: founder ; initiator ; originator ; inventor   FR: procréateur [m] (litt)
ผู้ก่อการ[n. exp.] (phū køkān) EN: founder of an enterprise ; originator   
ผู้ลงนามในสัญญา[n. exp.] (phū long nām nai sanyā) EN: signatory to the contract   
ผู้ประสานงาน[n. exp.] (phūprasān-ngān) EN: coordinator   FR: coordinateur [m]
ผู้ริเริ่ม[n.] (phūriroēm) EN: pioneer ; innovator ; trailblazer ; initiator ; originator   FR: pionnier [m] ; précurseur [m] ; innovateur [m] ; initiateur [m]
ผู้เซ็นสัญญา[n. exp.] (phū sen sanyā) EN: signatory ; signer   
ประสาทกายวิภาคศาสตร์ [n.] (prasātkāiyawiphāksāt) EN: neuroanatomy   FR: neuroanatomie [f]
สมาชิกวุฒิสภา[n.] (samāchik wutthisaphā) EN: senator   FR: sénateur [m]
สำเพ็ง[n. prop.] (Sampheng) EN: Sampheng ; Bangkok's Chinatown   FR: Sampheng ; quartier chinois de Bangkok [m] ; Chinatown (Bangkok)
สถานที่พักฟื้น[n. exp.] (sathānthī phakfeūn) EN: sanatorium   
ส.ว.[abv.] (sø.wø.) EN: senator   FR: sénateur [m]
ทานบดี[n.] (thānnabodī) EN: almsgiver ; lord of alms ; donator   
ต้นคิด[n.] (ton khit) EN: originator   FR: initiateur [m]
ตัวส่วน[n.] (tūasuan = tūasūan) EN: denominator   FR: dénominateur [m]
วุฒิสมาชิก[n.] (wutthisamāchik) EN: senator   FR: sénateur [m]
เยาวราช[n. prop.] (Yaowarāt) EN: Yaorawat ; Bangkok's Chinatown   FR: Yaowarat ; la Chinatown de Bangkok ; Quartier chinois de Bangkok [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NATO    N EY1 T OW0
RENATO    R EH0 N AA1 T OW0
DONATO    D AH0 N AA1 T OW0
NATO'S    N EY1 T OW0 Z
NATOLI    N AA0 T OW1 L IY0
BAGNATO    B AA0 G N AA1 T OW0
PIGNATO    P IY0 G N AA1 T OW0
GRANATO    G R AA0 N AA1 T OW0
NATOMAS    N EY2 T OW1 M AH0 Z
ANATOLY    AE2 N AH0 T OW1 L IY0
ANATOMY    AH0 N AE1 T AH0 M IY0
SAINATO    S AH0 N AA1 T OW0
ANATOLA    AA0 N AA0 T OW1 L AH0
ANATOLE    AE1 N AH0 T OW2 L
ANATOLI    AE2 N AH0 T OW1 L IY0
SENATOR    S EH1 N AH0 T ER0
ANATOLIA    AE2 N AH0 T OW1 L IY0 AH0
SENATORE    S EH0 N AA0 T AO1 R IY0
DIDONATO    D AH0 D OW0 N AA1 T OW0
OSTINATO    AA2 S T AH0 N AA1 T OW2
MINATOME    M IH1 N AH0 T OW2 M
SENATORS    S EH1 N AH0 T ER0 Z
SENATOR'S    S EH1 N AH0 T ER0 Z
SIGNATORY    S IH1 G N AH0 T AO2 R IY0
TORNATORE    T AO0 R N AA0 T AO1 R IY0
MONATOMIC    M AA2 N AH0 T AA1 M IH0 K
PETTINATO    P EH0 T IY0 N AA1 T OW0
ANATOLIAN    AE2 N AH0 T OW1 L IY0 AH0 N
ANATOMIST    AH0 N AE1 T AH0 M AH0 S T
DETONATOR    D EH1 T AH0 N EY2 T ER0
FORTUNATO    F AO0 R CH UW0 N AA1 T OW0
SENATORS'    S EH1 N AH0 T ER0 Z
FORTUNATO    F AO0 R T UW0 N AA1 T OW0
CHINATOWN    CH AY1 N AH0 T AW2 N
TERMINATOR    T ER1 M AH0 N EY2 T ER0
ANATOMICAL    AE2 N AH0 T AA1 M AH0 K AH0 L
SPAMPINATO    S P AA0 M P IY0 N AA1 T OW0
ALTERNATOR    AO1 L T ER0 N EY2 T ER0
SENATORIAL    S EH2 N AH0 T AO1 R IY0 AH0 L
ORIGINATOR    ER0 IH1 JH AH0 N EY2 T ER0
IGNATOWSKI    IH0 G N AH0 T AO1 F S K IY0
DETONATORS    D EH1 T AH0 N EY2 T ER0 Z
DENOMINATOR    D AH0 N AA1 M AH0 N EY2 T ER0
EXPLANATORY    IH0 K S P L AE1 N AH0 T AO2 R IY0
ILLUMINATOR    IH2 L UW1 M AH0 N EY2 T ER0
COORDINATOR    K OW0 AO1 R D AH0 N EY2 T ER0
ORIGINATORS    ER0 IH1 JH AH0 N EY2 T ER0 Z
SIGNATORIES    S IH1 G N AH0 T AO2 R IY0 Z
COORDINATORS    K OW0 AO1 R D AH0 N EY2 T ER0 Z
EXTERMINATOR    IH0 K S T ER1 M AH0 N EY2 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
NATO    (n) (n ei1 t ou)
Anatoli    (n) (a n @ t ou1 l ii)
anatomy    (n) (@1 n a1 t @ m ii)
senator    (n) (s e1 n @ t @ r)
minatory    (j) (m i1 n @ t @ r ii)
senators    (n) (s e1 n @ t @ z)
anatomist    (n) (@1 n a1 t @ m i s t)
detonator    (n) (d e1 t @ n ei t @ r)
resonator    (n) (r e1 z @ n ei t @ r)
sanatoria    (n) (s a2 n @ t oo1 r i@)
signatory    (n) (s i1 g n @ t r ii)
anatomical    (j) (a2 n @ t o1 m i k l)
anatomists    (n) (@1 n a1 t @ m i s t s)
detonators    (n) (d e1 t @ n ei t @ z)
originator    (n) (@1 r i1 jh i n ei t @ r)
resonators    (n) (r e1 z @ n ei t @ z)
sanatorium    (n) (s a2 n @ t oo1 r i@ m)
senatorial    (j) (s e2 n @ t oo1 r i@ l)
comminatory    (j) (k o1 m i n @ t r ii)
coordinator    (n) (k ou1 oo1 d i n ei t @ r)
cosignatory    (n) (k ou2 s i1 g n @ t @ r ii)
denominator    (n) (d i1 n o1 m i n ei t @ r)
explanatory    (j) (i1 k s p l a1 n @ t r ii)
originators    (n) (@1 r i1 jh i n ei t @ z)
sanatoriums    (n) (s a2 n @ t oo1 r i@ m z)
signatories    (n) (s i1 g n @ t r i z)
anatomically    (a) (a2 n @ t o1 m i k l ii)
coordinators    (n) (k ou1 oo1 d i n ei t @ z)
denominators    (n) (d i1 n o1 m i n ei t @ z)
impersonator    (n) (i1 m p @@1 s @ n ei t @ r)
gubernatorial    (n) (g uu1 b @@ n a t oo1 r i@ l)
cosignatories    (n) (k ou2 s i1 g n @ t @ r i z)
hallucinatory    (j) (h @1 l uu1 s i n @ t r ii)
impersonators    (n) (i1 m p @@1 s @ n ei t @ z)
recriminatory    (j) (r i1 k r i1 m i n @ t r ii)
discriminatory    (j) (d i1 s k r i1 m i n @ t @ r ii)
self-explanatory    (j) - (s e1 l f - i k s p l a1 n @ t r ii)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[みなと, minato] (n) ท่าเรือ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschlussprogramm {n}; Endezeichen {n}terminator [Add to Longdo]
Absender {m}; Ausgangspunkt {m}; Erfinder {m}originator [Add to Longdo]
Anatom {n}anatomist [Add to Longdo]
Anatomie {f}; Lehre {f} vom Körperanatomy [Add to Longdo]
Begründung {f}statement of grounds; explanatory statement [Add to Longdo]
Beherrscher {m}dominator [Add to Longdo]
Beleuchter {m}illuminator [Add to Longdo]
Beleuchter {m}illuminators [Add to Longdo]
Bestäuber {m}pollinator [Add to Longdo]
Bezeichner {m}designator [Add to Longdo]
Darsteller {m}impersonator [Add to Longdo]
Donator {m}; Spender {m}donator; donor [Add to Longdo]
Drehstromgenerator {m}alternator [Add to Longdo]
Ernenner {m} | Ernenner {pl}nominator | nominators [Add to Longdo]
Erzeuger {m}originator [Add to Longdo]
Filterscheibe {f}filter designator [Add to Longdo]
Funktionsbezeichnung {f}action designator [Add to Longdo]
Hauptnenner {m}common denominator [Add to Longdo]
Heilanstalt {f} | Heilanstalten {pl}sanatorium | sanatoriums [Add to Longdo]
Imitator {m}; Imitatorin {f}; Parodist {m}; Parodistin {f}; Nachahmer {m}; Nachahmerin {f}impersonator [Add to Longdo]
Impfarzt {m} | Impfärzte {pl}vaccinator | vaccinators [Add to Longdo]
Impulsunterscheider {m}discriminator [Add to Longdo]
Intrigant {m}machinator [Add to Longdo]
Kammerjäger {m} | Kammerjäger {pl}vermin exterminator | vermin exterminators [Add to Longdo]
Koordinatenschreiber {m}coordinatograph [Add to Longdo]
Koordinator {m}coordinator [Add to Longdo]
Lehrer {m}indoctrinator [Add to Longdo]
Lichtmaschine {f}; Generator {m}alternator [Add to Longdo]
Meuchelmörder {m} | Meuchelmörder {pl}assassinator | assassinators [Add to Longdo]
Mitunterzeichner {m} | Mitunterzeichner {pl}cosignatory | cosignatories [Add to Longdo]
Multiplikator {m}; Verbreiter {m}disseminator [Add to Longdo]
Multiplikatoreffekt {m}; Multiplikatorwirkung {f}disseminator effect [Add to Longdo]
Nenner {m} [math.] | kleinster gemeinsamer Nenner | auf einen gemeinsamen Nenner bringendenominator | least (lowest) common denominator | to bring down to a common denominator [Add to Longdo]
Prokurist {m}; Prokuristin {f}authorized signatory; authorized officer; authorised officer [Add to Longdo]
Resonator {m}resonator [Add to Longdo]
Resonatorkulisse {f}resonance silencer [Add to Longdo]
Sanatorium {n}; Heilanstalt {f} | Sanatorien {pl}; Heilanstalten {pl}sanatorium; sanitarium [Am.]; sanitorium [Am.] | sanatoriums; sanatoria; sanitariums [Am.] [Add to Longdo]
Schädlingsbekämpfungsmittel {n}exterminator [Add to Longdo]
Senator {m} | Senatoren {pl}senator | senators [Add to Longdo]
Signatar {m}; Unterzeichner {m}signatory [Add to Longdo]
Signatar...; Unterzeichner...signatory [Add to Longdo]
Signatarstaaten {pl}; Unterzeichnerstaaten {pl}signatory countries; signatories [Add to Longdo]
Sperrkreis {m}eliminator [Add to Longdo]
Sprengkapsel {f} | Sprengkapseln {pl}detonator | detonators [Add to Longdo]
Statthalter {m}gubernatorial [Add to Longdo]
Thanatologie {f}; Sterbensforschung {f}thanatology [Add to Longdo]
Thanatologe {m}; Sterbensforscher {m}thanatologist [Add to Longdo]
Thanatophobie {f}; Thantophobie {f}; Angst vor dem Sterben und dem Todthanatophobia [Add to Longdo]
Urheber {m}originator [Add to Longdo]
Versteigerer {m}; Auktionator {m}auctioneer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
NATO[ナトー, nato-] (n) North Atlantic Treaty Organization (Organisation); NATO [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止;宛て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator [Add to Longdo]
かなとこ雲;鉄床雲[かなとこぐも, kanatokogumo] (n) anvil cloud [Add to Longdo]
から[, kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) [Add to Longdo]
アクティブターミネータ[, akuteibuta-mine-ta] (n) {comp} active-terminator [Add to Longdo]
アナトー[, anato-] (n) annatto; annato [Add to Longdo]
アナトー色素[アナトーしきそ, anato-shikiso] (n) annatto colouring; annato coloring [Add to Longdo]
アナトキシン[, anatokishin] (n) (obsc) (See トキソイド) anatoxin [Add to Longdo]
アナトミー[, anatomi-] (n) anatomy [Add to Longdo]
アナトリア語派[アナトリアごは, anatoria goha] (n) Anatolian (branch of languages) [Add to Longdo]
イズハナトラザメ[, izuhanatorazame] (n) Izu cat shark (Scyliorhinus tokubee, species found in Japan) [Add to Longdo]
インテリアコーディネーター[, interiako-deine-ta-] (n) interior coordinator [Add to Longdo]
エリミネーター[, erimine-ta-] (n) eliminator [Add to Longdo]
オスティナート[, osuteina-to] (n) ostinato (ita [Add to Longdo]
オルタネーター;オルタネタ[, orutane-ta-; orutaneta] (n) alternator [Add to Longdo]
カラーコーディネーター[, kara-ko-deine-ta-] (n) color coordinator; colour coordinator; (P) [Add to Longdo]
グリーンコーディネーター[, guri-nko-deine-ta-] (n) green coordinator [Add to Longdo]
グルタミン酸ナトリウム[グルタミンさんナトリウム, gurutamin san natoriumu] (n) (See グルタミン酸ソーダ) monosodium glutamate; MSG; sodium glutamate [Add to Longdo]
ケイ酸ナトリウム;珪酸ナトリウム[ケイさんナトリウム(ケイ酸ナトリウム);けいさんナトリウム(珪酸ナトリウム), kei san natoriumu ( kei san natoriumu ); keisan natoriumu ( keisan natoriumu )] (n) sodium silicate (Na2SiO3) [Add to Longdo]
コーディネーター[, ko-deine-ta-] (n) coordinator; (P) [Add to Longdo]
コミットメント調整者[コミットメントちょうせいしゃ, komittomento chouseisha] (n) {comp} commitment coordinator [Add to Longdo]
コミット調整担当[コミットちょうせいたんとう, komitto chouseitantou] (n) {comp} commit coordinator [Add to Longdo]
コンビネータ[, konbine-ta] (n) combinator [Add to Longdo]
サナトリウム[, sanatoriumu] (n) sanatorium [Add to Longdo]
サナトロジー;タナトロジー[, sanatoroji-; tanatoroji-] (n) thanatology [Add to Longdo]
サリチル酸ナトリウム[サリチルさんナトリウム, sarichiru san natoriumu] (n) sodium salicylate [Add to Longdo]
シアン化ナトリウム[シアンかナトリウム, shian ka natoriumu] (n) sodium cyanide [Add to Longdo]
シクラミン酸ナトリウム[シクラミンさんナトリウム, shikuramin san natoriumu] (n) sodium cyclamate [Add to Longdo]
シナトラドクトリン[, shinatoradokutorin] (n) Sinatra Doctrine [Add to Longdo]
スルナーイ[, suruna-i] (n) (obsc) (See ズルナ) surnay (Anatolian woodwind instrument) (per [Add to Longdo]
ズルナ[, zuruna] (n) zurna (Anatolian woodwind instrument) (tur [Add to Longdo]
ソフト行末[ソフトぎょうまつ, sofuto gyoumatsu] (n) {comp} soft line terminator [Add to Longdo]
ターミネータ;ターミネイタ;ターミネーター[, ta-mine-ta ; ta-mineita ; ta-mine-ta-] (n) terminator [Add to Longdo]
タナトス[, tanatosu] (n) Thanatos [Add to Longdo]
チオ硫酸ナトリウム[チオりゅうさんナトリウム, chio ryuusan natoriumu] (n) sodium thiosulfate [Add to Longdo]
チャイナタウン[, chainataun] (n) Chinatown [Add to Longdo]
ドライブ名[ドライブめい, doraibu mei] (n) {comp} drive letter; drive letter designator [Add to Longdo]
ナトリウム(P);ソジウム[, natoriumu (P); sojiumu] (n) sodium (Na) (ger [Add to Longdo]
ナトリウムアマルガム[, natoriumuamarugamu] (n) sodium amalgam (ger [Add to Longdo]
ナトリウムランプ[, natoriumuranpu] (n) sodium vapor lamp (vapour) (from Natrium lamp) [Add to Longdo]
ナトリウム灯[ナトリウムとう, natoriumu tou] (n) sodium-vapor lamp; sodium-vapour lamp [Add to Longdo]
ハード行末[ハードぎょうまつ, ha-do gyoumatsu] (n) {comp} hard line terminator [Add to Longdo]
バルプロ酸ナトリウム[バルプロさんナトリウム, barupuro san natoriumu] (n) sodium valproate [Add to Longdo]
ファッションコーディネーター[, fasshonko-deine-ta-] (n) fashion coordinator [Add to Longdo]
プログナトデス属[プログナトデスぞく, purogunatodesu zoku] (n) Prognathodes (genus of tropical fish in the family Chaetodontidae) [Add to Longdo]
ミズマール[, mizuma-ru] (n) (obsc) (See ズルナ) zurna (Anatolian woodwind instrument) (ara [Add to Longdo]
ラクナ[, rakuna] (n) lacuna (anatomical cavity or depression) [Add to Longdo]
リン酸ナトリウム;燐酸ナトリウム[リンさんナトリウム(リン酸ナトリウム);りんさんナトリウム(燐酸ナトリウム), rin san natoriumu ( rin san natoriumu ); rinsan natoriumu ( rin san natoriumu )] (n) sodium phosphate [Add to Longdo]
亜ジチオン酸ナトリウム[あジチオンさんナトリウム, a jichion san natoriumu] (n) sodium dithionite [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国城[Zhōng guó chéng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄔㄥˊ, / ] Chinatown [Add to Longdo]
人体解剖[rén tǐ jiě pōu, ㄖㄣˊ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄝˇ ㄆㄡ, / ] human anatomy [Add to Longdo]
人体解剖学[rén tǐ jiě pōu xué, ㄖㄣˊ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄝˇ ㄆㄡ ㄒㄩㄝˊ, / ] human anatomy [Add to Longdo]
信管[xìn guǎn, ㄒㄧㄣˋ ㄍㄨㄢˇ, ] a fuse (for explosive charge); detonator [Add to Longdo]
假分数[jiǎ fēn shù, ㄐㄧㄚˇ ㄈㄣ ㄕㄨˋ, / ] improper fraction (e.g. seven fifths, with numerator ≥ denominator) [Add to Longdo]
杰佛兹[jié fó zī, ㄐㄧㄝˊ ㄈㄛˊ ㄗ, / ] (James) Jeffords (US Senator from Vermont) [Add to Longdo]
八卦[bā guà, ㄅㄚ ㄍㄨㄚˋ, ] the eight divinatory trigrams of the Book of Changes 易經|易经; to gossip [Add to Longdo]
分母[fēn mǔ, ㄈㄣ ㄇㄨˇ, ] denominator of a fraction [Add to Longdo]
利伯曼[lì bó màn, ㄌㄧˋ ㄅㄛˊ ㄇㄢˋ, ] (Connecticut Senator Joseph I.) Lieberman [Add to Longdo]
创作者[chuàng zuò zhě, ㄔㄨㄤˋ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, / ] originator; creator; author (of some project); inventor [Add to Longdo]
北大西洋公约组织[Běi Dà xī yáng Gōng yuē Zǔ zhī, ㄅㄟˇ ㄉㄚˋ ㄒㄧ ㄧㄤˊ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ ㄗㄨˇ ㄓ, 西 / 西] the North Atlantic Treaty Organization (NATO) [Add to Longdo]
北约[běi yuē, ㄅㄟˇ ㄩㄝ, / ] NATO [Add to Longdo]
协调人[xié tiáo rén, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄠˊ ㄖㄣˊ, / 調] coordinator [Add to Longdo]
协调员[xié tiáo yuán, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄢˊ, / 調] coordinator [Add to Longdo]
[guà, ㄍㄨㄚˋ, ] divinatory trigram; one of the eight divinatory trigrams of the Book of Changes 易經|易经 [Add to Longdo]
卦义[guà yì, ㄍㄨㄚˋ ㄧˋ, / ] interpretation of the divinatory trigrams [Add to Longdo]
卦辞[guà cí, ㄍㄨㄚˋ ㄘˊ, / ] to interpret the divinatory trigrams [Add to Longdo]
[yǎn, ㄧㄢˇ, / ] operculum (Latin: little lid); a covering flap (in various branches of anatomy) [Add to Longdo]
参议员[cān yì yuán, ㄘㄢ ㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] senator [Add to Longdo]
吞米桑布札[Tūn mǐ Sāng bù zhá, ㄊㄨㄣ ㄇㄧˇ ㄙㄤ ㄅㄨˋ ㄓㄚˊ, ] Tunmi Sanghuzha (6th century AD), originator of the Tibetan script [Add to Longdo]
唐人街[táng rén jiē, ㄊㄤˊ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝ, ] Chinatown [Add to Longdo]
嗉囊[sù náng, ㄙㄨˋ ㄋㄤˊ, ] crop (anatomy) [Add to Longdo]
多尔[Duō ěr, ㄉㄨㄛ ㄦˇ, / ] Dole (name); Bob Dole (1923-), US Republican politician, Kansas senator 1969–1996 [Add to Longdo]
多那太罗[Duō nǎ tài luó, ㄉㄨㄛ ㄋㄚˇ ㄊㄞˋ ㄌㄨㄛˊ, / ] Donatello (c. 1386-1466); Donato di Niccolò di Betto Bardi, famous early renaissance painter and sculptor [Add to Longdo]
奥巴马[Ào bā mǎ, ㄠˋ ㄅㄚ ㄇㄚˇ, / ] Barack Obama (1961-), US Democrat politician, Senator for Illinois from 2005 [Add to Longdo]
始作俑者[shǐ zuò yǒng zhě, ㄕˇ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˇ ㄓㄜˇ, ] lit. the first person to bury funerary dolls (成语 saw); fig. the originator of an evil practise (refers to Mencius 孟子) [Add to Longdo]
威利[Wēi lì, ㄨㄟ ㄌㄧˋ, ] Wylie (name); Turrell Wylie, originator of the Wylie transcription of Tibetan script [Add to Longdo]
威妥玛[Wēi Tuǒ mǎ, ㄨㄟ ㄊㄨㄛˇ ㄇㄚˇ, / ] Herbert Allen Giles (1845-1935), British missionary and linguist, originator of Wade-Giles romanization of Chinese [Add to Longdo]
安纳托利亚[Ān nà tuō lì yà, ㄢ ㄋㄚˋ ㄊㄨㄛ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Anatolia, Asia minor [Add to Longdo]
定时信管[dìng shí xìn guǎn, ㄉㄧㄥˋ ㄕˊ ㄒㄧㄣˋ ㄍㄨㄢˇ, ] a timed detonator [Add to Longdo]
小亚细亚[Xiǎo yà xì yà, ㄒㄧㄠˇ ㄧㄚˋ ㄒㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Asia minor; Anatolia [Add to Longdo]
希拉里[Xī lā lǐ, ㄒㄧ ㄌㄚ ㄌㄧˇ, / ] Hillary (person name); Hillary Rodham Clinton (1947-), US Democratic politician, First lady during Bill Clinton's presidency 1993-2001, Senator for New York since 2001 [Add to Longdo]
引信[yǐn xìn, ˇ ㄒㄧㄣˋ, ] a detonator [Add to Longdo]
引爆装置[yǐn bào zhuāng zhì, ˇ ㄅㄠˋ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / ] detonator [Add to Longdo]
彖辞[tuàn cí, ㄊㄨㄢˋ ㄘˊ, / ] to interpret the divinatory trigrams [Add to Longdo]
打卦[dǎ guà, ㄉㄚˇ ㄍㄨㄚˋ, ] to tell sb's fortune using divinatory trigrams [Add to Longdo]
招聘协调人[zhāo pìn xié tiáo rén, ㄓㄠ ㄆㄧㄣˋ ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄠˊ ㄖㄣˊ, / 調] recruiting coordinator [Add to Longdo]
指事[zhǐ shì, ㄓˇ ㄕˋ, ] ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character indicating an idea, such as up and down; also known as self-explanatory character [Add to Longdo]
指事字[zhǐ shì zì, ㄓˇ ㄕˋ ㄗˋ, ] ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character indicating an idea, such as up and down; also known as self-explanatory character [Add to Longdo]
支那[Zhī nà, ㄓ ㄋㄚˋ, ] phonetic transcription of China (Japanese: Shina), colonial term, generally considered discriminatory [Add to Longdo]
旋前肌[xuán qián jī, ㄒㄩㄢˊ ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧ, ] pronator teres muscle (below the elbow) [Add to Longdo]
未签字者[wèi qiān zì zhě, ㄨㄟˋ ㄑㄧㄢ ㄗˋ ㄓㄜˇ, / ] non-signatory [Add to Longdo]
梅德韦杰夫[Méi dé wéi jié fū, ㄇㄟˊ ㄉㄜˊ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄝˊ ㄈㄨ, / ] Medvedyev (name); Dmitry Anatolyevich Medvedev (1965-), Russian lawyer and politician, President of Russian Federation from 2008 [Add to Longdo]
条文[tiáo wén, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄣˊ, / ] clause; explanatory section in a document [Add to Longdo]
法拉盛[Fǎ lā shèng, ㄈㄚˇ ㄌㄚ ㄕㄥˋ, ] Flushing Chinatown, a predominantly Chinese and Korean neighborhood of Queens, New York City [Add to Longdo]
港区[Gǎng qū, ㄍㄤˇ ㄑㄩ, / ] Minato area of downtown Tokyo; port area [Add to Longdo]
[dòu, ㄉㄡˋ, / ] surname Dou; sinus (anatom.) [Add to Longdo]
范斯坦[Fàn sī tǎn, ㄈㄢˋ ㄙ ㄊㄢˇ, / ] (Dianne) Feinstein (US Senator from California) [Add to Longdo]
签字者[qiān zì zhě, ㄑㄧㄢ ㄗˋ ㄓㄜˇ, / ] signatory [Add to Longdo]
约分[yuē fēn, ㄩㄝ ㄈㄣ, / ] reduced fraction (i.e. one half for three sixths); to reduce a fraction by cancelling common factors in the numerator and denominator [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
コミットメント調整者[こみっとめんとちょうせいしゃ, komittomentochouseisha] commitment coordinator [Add to Longdo]
ソフト行末[そふとぎょうまつ, sofutogyoumatsu] soft line terminator [Add to Longdo]
ターミネータ[たーみねーた, ta-mine-ta] terminator [Add to Longdo]
ドライブ名[ドライブめい, doraibu mei] drive letter, drive letter designator [Add to Longdo]
ハード行末[ハードぎょうまつ, ha-do gyoumatsu] hard line terminator [Add to Longdo]
暗黙範囲符[あんもくはんいふ, anmokuhan'ifu] implicit scope terminator [Add to Longdo]
行末[ぎょうまつ, gyoumatsu] end-of-line, line terminator [Add to Longdo]
指示子[しじし, shijishi] designator [Add to Longdo]
指定子[していし, shiteishi] descriptor, designator [Add to Longdo]
終端抵抗[しゅうたんていこう, shuutanteikou] terminator [Add to Longdo]
特定子[とくていし, tokuteishi] designator [Add to Longdo]
発信元[はっしんもと, hasshinmoto] originator [Add to Longdo]
発信者[はっしんしゃ, hasshinsha] originator [Add to Longdo]
発信者表示[はっしんしゃひょうじ, hasshinshahyouji] originator indication [Add to Longdo]
発信者要求代行受信者[はっしんしゃようきゅうだいこうじゅしんしゃ, hasshinshayoukyuudaikoujushinsha] originator requested alternate recipient [Add to Longdo]
分母[ぶんぼ, bunbo] denominator [Add to Longdo]
明示範囲符[めいじはんいふ, meijihan'ifu] explicit scope terminator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
保養所[ほようじょ, hoyoujo] Erholungsheim, Sanatorium [Add to Longdo]
保養所[ほようじょ, hoyoujo] Erholungsheim, Sanatorium [Add to Longdo]
暇な時[ひまなとき, himanatoki] in_der_Freizeit [Add to Longdo]
[みなと, minato] Hafen [Add to Longdo]
港町[みなとまち, minatomachi] Hafenstadt [Add to Longdo]
療養所[りょうようじょ, ryouyoujo] Sanatorium [Add to Longdo]
療養所[りょうようじょ, ryouyoujo] Sanatorium [Add to Longdo]
解剖学[かいぼうがく, kaibougaku] Anatomie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 NATO
   n 1: an international organization created in 1949 by the North
      Atlantic Treaty for purposes of collective security [syn:
      {North Atlantic Treaty Organization}, {NATO}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top