Search result for

*monsieur*

(73 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: monsieur, -monsieur-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monsieur[N] นาย (มาจากภาษาฝรั่งเศส), See also: คำเรียกนำหน้าผู้ชายในฝรั่งเศส
Monsieur[N] นาย (มาจากภาษาฝรั่งเศส), See also: คำเรียกนำหน้าผู้ชายในฝรั่งเศส
monsieur[N] คำเรียกสุภาพบุรุษ, See also: นาย, ท่าน, Syn. sinor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
monsieur(มะเซอร์') n.,Fr. นาย,ท่าน pl. messieurs, Syn. man,gentleman

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Monsieur.- MonsieurMonsieur Verdoux (1947)
No.Nein, MonsieurTopaze (1951)
- Sir?- MonsieurL'étrange Monsieur Steve (1957)
But yes, sir.Ja, MonsieurBack to the Wall (1958)
Yes, sir.Ja, MonsieurThe Unfaithful Wife (1969)
Oh God!MonsieurWomanlight (1979)
Yes.- Ja, Monsieur Pujol... Potiche (2010)
Monsieur!MonsieurLes Misérables (2012)
- Sir!- MonsieurL'Hôtel du Libre-Echange (2015)
Shouldn't you have paid your bills, Monsieur Royale?ไม่มีคุณเคยจ่ายแล้วตั๋วเงินของคุณ . ,\ NMonsieur Royale ? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Of course, Monsieur Jujuแน่นอน, ของขลัง Monsieur Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Monsieur, let us toast our success in the desert.คุณ, เชิญดื่มเพื่อความสำเร็จของเรา ในทะเลทราย. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Monsieur... I am uncomfortable with the thought of this Jewish ritual.คุณ... ผมไม่สบายใจเกี่ยวกับความคิดในการ ทำพิธีทางศาสนายิว Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
This is Monsieur D'Arnot.นี่คือนาย ดึอาโนท Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Monsieur D'Arnot, it's a great day for us.นาย ดึอาโนท มันเป็นวันที่ดีสำหรับเรา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I hope you'll come see us... at the earliest opportunity, Monsieur D'Arnot.ฉันหวังว่าคุณจะมาเห็นเรา ... ในโอกาสแรก, นาย ดึอาโนท Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Monsieur D'Arnot.นาย ดึอาโนท Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
He is the earl of Greystoke, Monsieur D'Arnot.เขาเป็นเอิร์ลแห่งสโตก, นาย ดึอาโนท Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
- Oui, monsieur.- เรียบร้อยแล้วค่ะท่าน. Clue (1985)
And now the young monsieur and madame have rung the chapel bellและตอนนี้นายหนุ่มและแหม่มได้รุ่งระฆังโบสถ์ Pulp Fiction (1994)
Oui, monsieur? Sophie Stanislovskievna Somorkov-Smirnoff! Vladimir Vanya Voinitsky Vasilovich!เอ่อ คุณผู้ชาย? เอาล่ะ นี่คาดไม่ถึงเลย Anastasia (1997)
Monsieur.คุณผู้ชาย Anastasia (1997)
I can't imagine Monsieur Monet blushing.มองซิเออร์โมเน่ต์ ไม่เคยเขินนะ Titanic (1997)
Christine, ever since I arrived-- -Monsieur?คริสตีน ตั้งแต่ข้าได้ The Man in the Iron Mask (1998)
Monsieur Poussin, this is Kaspar Weiss.มองสิเออร์ ปูแซงต์ นี่คือ แคสป้า ไว้ส์ The Red Violin (1998)
Monsieur Poussin?มองสิเออร์ ปูแซงต์ The Red Violin (1998)
Monsieur Poussin?มองสิเออร์ ปูแซงต์ The Red Violin (1998)
- Bon jour, Monsieur Morritz.-สวัสดีค่ะ คุณ มอริทซ์ The Red Violin (1998)
- Bon jour, Monsieur Morritz.-สวัสดีค่ะ คุณ โมริทซ์ The Red Violin (1998)
Monsieur Laroche?มองซิเออร์ลาโรช Woman on Top (2000)
Ah, bonjour, Eleonore. Bonjour, Monsieur Bennett. Welcome back.บองจูร์เมอซิเออร์เบเน่ต์ ขอต้อนรับนะคะ Love Actually (2003)
- C'est moi, Monsieur. Cela vous plait-il?"ฉันเองค่ะ คุณชอบมั้ย" Around the World in 80 Days (2004)
Mais, Monsieur... En fait, non."ไม่ต้องแต่!" Around the World in 80 Days (2004)
Monsieur Fogg. If I make the train go faster, I can come with you, oui?ถ้าฉันทำให้รถไฟแล่นเร็วขึ้น คุณจะให้ฉันไปด้วย? Around the World in 80 Days (2004)
Monsieur Fogg!คุณฟ็อกก์ Around the World in 80 Days (2004)
Monsieur, bonjourสวัสดี มองสิเออร์ Paris ei yeonin (2004)
Ah, a tarte monsieur a tarte, a tarteอ่า ทาร์ตไข่ ทาร์ต ทาร์ตหน่ะ Paris ei yeonin (2004)
Porte monsieur? Monsieur monsieur... what?มองสิเออร์ คุณต้องการอะไร? Paris ei yeonin (2004)
Bonjour, monsieurสัวสดี คุณผู้ชาย Paris ei yeonin (2004)
- Croque monsieur.- Croque monsieurTransporter 2 (2005)
- Croque monsieur.- Croque monsieurTransporter 2 (2005)
- Crème brûlée et croque monsieur.- Cr่me br๛l้e et croque monsieurTransporter 2 (2005)
Monsieur Mendel here represents the Basel Bank, Switzerland holding the stakes.นี่คุณเมนเดล ตัวแทนของธนาคารสวิตฯ ..จะเป็นคนดูแลเงินครับ Casino Royale (2006)
Monsieur Le Chiffre.มองซิเออ เลอชีฟ Casino Royale (2006)
It's up to you, Monsieur Bond.ถึงทีคุณแล้วครับ คุณบอนด์ Casino Royale (2006)
Monsieur Bond?มองซิเออ บอนด์ ! Casino Royale (2006)
Monsieur Le Chiffre.มองซิเออ เลอชีฟ ครับ Casino Royale (2006)
Monsieur, you have been called. Showdown, please.คุณครับ ต้องขอดูแล้ว กรุณาเปิดไพ่ด้วยครับ Casino Royale (2006)
A full house to Monsieur Le Chiffre. Deuces full of nines.คุณเลอชีพมีไพ่ คู่ 9 ตอง 2 Casino Royale (2006)
It's your play, Monsieur Fukutu.ตาคุณแล้วครับ มองซิเออ ฟูกุตุ Casino Royale (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คับผม[X] (khaphom) EN: yes   FR: oui ; oui, monsieur/madame
ครับผม[X] (khraphom) EN: yes   FR: oui ; oui, monsieur/madame
หม่อง[X] (mǿng) EN: Maung (Mr)   FR: Monsieur
นาย [n.] (nāi) EN: master ; lord ; ruler ; chief ; boss ; leader   FR: maître [m] ; monsieur [m] ; sieur [m] (vx) ; maître [m] ; patron [m] , chef [m]
นาย...[n.] (Nāi ...) EN: Mister ... ; Mr ...   FR: Monsieur ... ; M. ...
พ่อคุณ[n.] (phøkhun) EN: my good man   FR: mon bon monsieur ; cher monsieur
ผู้ชาย[n.] (phūchāi) EN: man ; male   FR: homme [m] ; monsieur [m] ; garçon [m] ; mâle [m]
เรียนคุณ...[n. exp.] (rīen khun ...) EN: My dear ...   FR: Cher Monsieur ... (“Untel”) ; Mon cher ... (“Untel”)
สุภาพบุรุษ[n.] (suphāpburut) EN: gentleman   FR: gentleman [m] ; monsieur [m]
ท่าน[n.] (than) EN: sir ; mister   FR: monsieur

CMU English Pronouncing Dictionary
MONSIEUR    M AH0 S Y ER1
MONSIEURS    M AH0 S Y ER1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Monsieur    (n) (m @1 s y @@1 r)

French-Thai: Longdo Dictionary
monsieur(n) |m, pl. messieurs| คุณผู้ชาย (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: A. madame, mademoiselle, Related: garçon, homme,
monsieurเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของผู้ชาย คล้ายกับ นาย ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Monsieur Allongue ในภาษาเขียน ย่อเป็น M. Allongue (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม monsieur ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. madame, mademoiselle,

Japanese-English: EDICT Dictionary
ムッシュー[, musshu-] (n) monsieur (fre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Monsieur \Mon*sieur"\, n.; pl. {Messieurs}. [F., fr. mon my +
   Sieur, abbrev. of seigneur lord. See {Monseigneur}.]
   1. The common title of civility in France in speaking to, or
    of, a man; Mr. or Sir. [Represented by the abbreviation M.
    or Mons. in the singular, and by {MM.} or {Messrs.} in the
    plural.]
    [1913 Webster]
 
   2. The oldest brother of the king of France.
    [1913 Webster]
 
   3. A Frenchman. [Contemptuous] --Shak.
    [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 monsieur /məsjø/ 
  gentleman

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 Monsieur /məsjø/
  sir; mister; Mr.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top