ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*memorable*

M EH1 M ER0 AH0 B AH0 L   
73 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: memorable, -memorable-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
memorable[ADJ] ซึ่งมีค่าน่าจดจำ, See also: โดดเด่น, สะดุดตา, น่าสนใจ, Syn. momentous, critical, interesting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commemorable(คะเมม'มะระเบิล) adj. น่าฉลอง,สมควรจะได้รับการฉลอง,ซึ่งควรระลึกถึง

English-Thai: Nontri Dictionary
memorable(adj) น่าจำ,ควรระลึกถึง,ควรจำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Memorable.น่าจดจำ Brokedown Palace (1999)
Memorable kissMemorable kiss Sex Is Zero (2002)
This seems the right sort of spectacularly memorable momentมันดูเหมือนเป็นช่วงเวลาตื่นเต้นที่น่าจดจำมาก Hope Springs (2003)
I want to make a memorable moment with you!ฉันอยากจะมีช่วงเวลาที่น่าจดจำ Crazy First Love (2003)
Oh, she's pretty memorableหนเดียวก็ลืมไม่ลงแล้ว Saving Face (2004)
That memorable first date finally came true after 2 and a half yearsนั่นคือเดทแรกที่น่าจดจำ ท้ายสุดมันก็เป็นจริง ตั้งแต่จากกันมาสองปีกว่า Be with You (2004)
Oh, we just want to make sure the seniors have a very memorable last day.โอ้ เราแค่ต้องการให้แน่ใจว่าพวกปี4จะมีวันที่น่าจดจำ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Make it memorable... and meaningful.จงทำให้มันเป็นที่น่าจดจำ และมีความหมาย Crows Zero (2007)
The face of a prisoner in the dock, is not particularly memorable.หรือหน้าตาของนักโทษที่ท่าเรือ มันก็ไม่ค่อยจะจดจำซะเท่าไหร่ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Make it a memorable date.ทำให้เป็นเดทที่น่าจดจำไปเลย Fireproof (2008)
That was memorable.นั่นน่ะลืมไม่ลง Mayhem (2008)
At least it will be memorable.อย่างน้อยมันก็จะกลายเป็นความทรงจำ Pret-a-Poor-J (2008)
Just random, unmemorable trial numbers.การสุ่มตัวอย่างที่ไม่มีการบันทึก Adverse Events (2008)
Of your most memorable family experience.เล่าถึงประสบการณ์ของครอบครัวที่เธอประทับใจที่่สุด After School Special (2009)
Most memorable family experience, so...ประสบการณ์ของครอบครัวที่ประทับใจที่่สุด After School Special (2009)
Apparently he's less memorable than he thinks he is.เห็นได้ชัดเลยว่า เขาไม่ได้น่าจดจำเหมือนที่ฉันคิดไว้ Crime Doesn't Pay (2009)
AND A MEMORABLE ONE AT THAT, SO MUCH SO IT SEEMS THAT TRY AS I MIGHT, I CAN'T HELP TURNING INTO YOU.ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหน หนูกลายเป็นเหมือนแม่เข้าไปทุกวันแล้ว Valley Girls (2009)
It's memorable.มันมีค่าน่าจดจำ X-Men Origins: Wolverine (2009)
- let's say, more memorable than... - Normal?เอาเป็นว่า น่าจดจำมากกว่า.. Shutter Island (2010)
Well, Agent Walker, it's been a highly memorable three years in Burbank.งั้น สายลับวอร์คเกอร์ เป็นสิ่ง น่าจดจำสูงสุด สามปีในเบอร์แบงค์ Chuck Versus the American Hero (2010)
I guess it's a memorable place.ผมว่ามันเป็นสถานที่ ที่น่าจดจำ Now What? (2010)
You have a memorable face. Why?คุณก็มีใบหน้าที่น่าจดจำ ทำไมล่ะ One (2010)
On that screen, the most memorable movie of your life is playing.บนจอนั่น เป็นหนังที่น่าจดจำที่สุดในชีวิต กำลังฉายอยู่ Episode #1.11 (2010)
The scene I find most memorable in "The Dark Start" was when the main character was locked up in the basement and escaping.ฉากที่ผมจำได้มากที่สุดใน The Dark Start คือ ตอนที่ตัวเอกติดอยู่ในห้องใต้ดินแล้วพยายามหนี Episode #1.11 (2010)
We did have some memorable moments.เรามีช่วงเวลาที่น่าจดจำ While You Weren't Sleeping (2011)
But the most memorable part of the evening... wasn't the food.แต่ส่วนที่น่าจดจำที่สุดในคืนนั้นนั้น... . กลับไม่ใช่อาหารน่ะสิ And Lots of Security... (2011)
We create memorable personal experiences that keep the customers coming back for more.เราทำให้ลูกค้ามีประสบการส่วนตัวที่ดี ซึ่งทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการใหม่ The Next Seduction (2011)
And it was very memorable.และมันก็น่าจดจำจริงๆ The Long Way Down Job (2011)
Believe me, nothing memorable.เชื่อฉัน ไม่มีอะไรน่าจดจำ Silent Night (2011)
I'm sure a sterile old fuck like yourself is still capable of something completely immemorable.Yоu саn't bеlіеvе whаt реорlе wоuld раy tо lосk-оut thеіr раrеntѕ. Cloud Atlas (2012)
I shall make their deaths memorable.ข้าจะทำการตายที่น่าจดจำ A Place in This World (2012)
Who made this first game of the *** tonight a memorable one.คนนี้ทำเกมตอนแรกในการ *** คืนนี้ ที่น่าจดจำอย่างหนึ่ง The Nurse and the Curse (2012)
I have a feeling tonight's going to be very memorable.ฉันรู้สึกได้ว่า คืนนี้ จะเป็นอะไรที่น่าจดจำมากๆ Dirty Rotten Scandals (2012)
Don't you think that it'll be a memorable article?มันฟังดูดีเลยใช่มั๊ย? Episode #1.2 (2012)
Making me talk to other women all night, it's a strange tactic, but a memorable one.บังคับให้ผมคุยกับผู้หญิงอื่นทั้งคืน เป็นวิธีที่แปลกดี แต่ก็น่าสนใจนะ Worth (2012)
Thank you. A memorable night.ขอบคุณ คืนที่น่าจดจำ The Invisible Woman (2013)
As if it would have a universal and memorable ending.ประหนึ่งว่ามีจุดสิ้นสุดอันเป็นสากลและควรแก่การจดจำ Upstream Color (2013)
Now that's memorable.ตอนนี้เป็นสิ่งที่น่าจดจำ And Now His Watch Is Ended (2013)
To a memorable evening for both of us.แด่สายัณห์ที่น่าจดจำของเราทั้งคู่ Heroic Origins (2013)
It's what makes the journey memorable.มันเป็นสิ่งที่ทำให้ การผจญภัยน่าจดจำ Red and Itchy (2013)
I just--I really want this weekend to be memorable for both of you.ฉันแค่- - ฉันต้องการให้สุดสัปดาห์นี้ เป็นสิ่งที่น่าจดจำของพวกคุณจริงๆนะ Brothers Hotchner (2013)
A memorable shade.สีผมเจ้าเด่นขนาดนี้ Internment (2013)
But after a few memorable experiences there, Talia...แต่หลังจากได้ประสบกับความทรงจำแย่ๆที่นั่น Alpha Pact (2013)
A memorable shade.จงเป็นเงาให้จดจำ First of His Name (2014)
Had I, though... it could never have been as memorable as these.ที่ๆเคยคิดว่า... มันไม่มีทางเป็นความทรงจำ ได้แบบนี้เลย The Longest Ride (2015)
Well, it was a memorable one.เยี่ยม เป็นเรื่องที่ต้องจำอีกเรื่อง Virtual Reality Bites (2015)
Made it memorable.ทำให้มันเป็นที่น่าจดจำไง Beyond Redemption (2015)
I thought you said you made it-- what was that word--memorable.ฉันนึกว่านายบอกว่านายทำ ให้มันอะไรนะ น่าจดจำ Beyond Redemption (2015)
I wanna make it memorable.ผมอยากทำให้มันเป็นเรื่องน่าจดจำ Rules Don't Apply (2016)
Well, that is lovely to hear cos I'm expecting you boyses to throw me a memorable send off for my leaving do Friday.บอกฉันแล้วกันถ้านายอยากรู้เคล็ดลับ การจูงใจทีมขาย คุณนายอำเภอ จากนายน่ะเหรอ ขอทีเถอะ Sexy Rollercoasters (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
memorableAnd soon after I procured Xenophon's Memorable Things of Socrates, wherein there are many instances of the same method.
memorableDreams may be vivid and memorable.
memorableThat'll make for a memorable time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประวัติการณ์[N] memorable events, See also: history, annals, Syn. เหตุการณ์, ตำนาน, Example: ราคาหุ้นตกถึงขั้นต่ำที่สุดในประวัติการณ์, Thai definition: เหตุการณ์ที่มีค่าควรบันทึกหรือจดจำไว้
เตือนใจ[ADJ] memorable, See also: recognizable, Syn. สะกิดใจ, Example: วัฒนธรรมเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงชาติภูมิของตน ว่ามีวิวัฒนาการมีความเจริญอย่างไรบ้าง, Thai definition: เกี่ยวกับการทำให้ระลึกได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันควรจำ[adj.] (an khūan jam) EN: memorable   
ควรจำ[adj.] (khūan jam) FR: mémorable
ประวัติการณ์[n.] (prawattikān) EN: memorable events ; history ; history-making ; annals ; record   FR: évènement important [m]
ติดหู[adj.] (tit hū) EN: memorable   
ติดหูติดตา[adj.] (tit hū tittā) EN: clear in one's mind ; imprinted in one's mind ; unforgettable ; memorable   

CMU English Pronouncing Dictionary
MEMORABLE    M EH1 M ER0 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
memorable    (j) mˈɛmərəbl (m e1 m @ r @ b l)
unmemorable    (j) ˈʌnmˈɛmərəbl (uh1 n m e1 m @ r @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Denkwürdigkeit {f}memorableness [Add to Longdo]
denkwürdigmemorable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
印象深い[いんしょうぶかい, inshoubukai] (adj-i) deeply impressive; memorable; striking [Add to Longdo]
思い出深い[おもいでぶかい, omoidebukai] (adj-i) profoundly memorable [Add to Longdo]
心に残る[こころにのこる, kokoroninokoru] (exp,v5r) to stay in one's heart; to be enduringly memorable; to be unforgettable [Add to Longdo]
忘れがたい;忘れ難い[わすれがたい, wasuregatai] (adj-i) unforgettable; memorable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Memorable \Mem"o*ra*ble\, a. [L. memorabilis, fr. memorare to
   bring to remembrance, fr. memor mindful, remembering. See
   {Memory}, and cf. {Memorabilia}.]
   Worthy to be remembered; very important or remarkable. --
   {Mem"o*ra*ble*ness}, n. -- {Mem"o*ra*bly}, adv.
   [1913 Webster]
 
      Surviving fame to gain,
      Buy tombs, by books, by memorable deeds. --Sir J.
                          Davies.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top