Search result for

*letting*

(67 entries)
(1.681 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: letting,-letting-, *letting*.
English-Thai: Longdo Dictionary
letting(n ) การอนุญาตให้เช่า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bloodletting    [N] การผ่าเอาเลือดออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sub-lettingการให้เช่าช่วง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Letting of contractsการแข่งขันการประมูลราคา [TU Subject Heading]
Bloodlettingเลือด,การเอาออก;เจาะเลือดออก;เจาะเลือดออกเพื่อรักษา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lettingThank you for letting me know that the Model 600-J printer will not be available until May 4, 1997.
lettingA good diplomat is a person who practises the technique of letting someone else let the cat out of the bag.
lettingA talkative person is always letting the cat out of the bag and jeopardizing the interests of others.
lettingIt is like letting a tiger run loose.
lettingI wouldn't dream of letting you do that.
lettingWould you mind letting me see your passport?
lettingThe rain's letting up soon.
lettingLately I've been letting my English go. It seems I'll never improve at it no matter how many years I study.
lettingAre you still letting last night's fight bother you? That's so naive.
lettingI have no idea of letting the house.
lettingA good diplomat is a person who practices the technique of letting someone else let the cat out of the bag.
lettingWhen we deal with people, it would be wise to try to separate the sheep from the goats without letting them know it.
lettingIf you have a positive attitude, you are looking for ways to solve the problems that you can solve, and you are letting go of the things over which you have no control.
lettingWhen she saw the lengths he'd gone to to get all dressed up she couldn't help letting a brief chuckle escape.
lettingHe's letting his fame go to his head.
letting"If you don't get in our way any more, I could see my way to letting bygones be bygones." "That's remarkably generous ..."
lettingThere's the perk of letting you join communities for paying members.
lettingWhat do you think you're doing letting the loyalists into the castle?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bloodletting(บลัด'เลททิง) n. การผ่าเอาเลือดออก,การผ่าหลอดเลือดดำ, See also: bloodletter n. ผู้ผ่าเอาเลือดออก, Syn. bloodshed

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเช่า    [N] hiring, See also: renting, leasing, letting out, Example: การเช่าบ้านต้องทำสัญญาเช่ากับผู้ให้เช่า, Thai definition: การเข้าใช้ทรัพย์สิน เช่น บ้าน ที่ดิน รถยนต์ ของผู้อื่นชั่วคราวโดยให้ค่าเช่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การให้เช่าช่วง[n. exp.] (kān hai chaochūang) EN: subletting ; sub-letting   

CMU English Pronouncing Dictionary
LETTING    L EH1 T IH0 NG
BLOODLETTING    B L AH1 D L EH2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
letting    (v) (l e1 t i ng)
lettings    (n) (l e1 t i ng z)
subletting    (v) (s uh2 b l e1 t i ng)
blood-letting    (n) - (b l uh1 d - l e t i ng)
blood-lettings    (n) - (b l uh1 d - l e t i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Untermiete {f}subletting [Add to Longdo]
Untervermietung {f}subletting; subleasing [Add to Longdo]
Vermietung {f} | Vermietungen {pl}letting; leasing | lettings; leasings [Add to Longdo]
ablassen | ablassend | abgelassento let off | letting off | let off [Add to Longdo]
durchlassen | durchlassendto let pass | letting out [Add to Longdo]
einlassendletting in [Add to Longdo]
fortlassendletting away [Add to Longdo]
etw. gehen gelassen; gehengelassen [alt] | gehen lassend; gehenlassend [alt]to let sth. go | letting go [Add to Longdo]
lassen | lassend | gelassen | du lässt (läßt [alt]) | er/sie lässt (läßt [alt]) | ich/er/sie ließ | er/sie hat/hatte gelassen | jdn. etwas wissen lassento let {let; let} | letting | let | you let | he/she lets | I/he/she let | he/she has/had let | to let sb. know sth. [Add to Longdo]
niederlassen | niederlassend | niedergelassento lower; to let down | lowering; letting down | lowered; ket down [Add to Longdo]
Aderlass {m}blood-letting; bleeding [Add to Longdo]
Blutvergießen {n}bloodletting [Add to Longdo]
Rollrädchenverzierung {f}roller-stamping; rouletting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
意識過剰[いしきかじょう, ishikikajou] (n,adj-na,adj-no) hyperconsciousness; too great a sense (of); something being only one's imagination; letting imagination run away with one [Add to Longdo]
気を回す[きをまわす, kiwomawasu] (exp,v5s) to read too much into things; to get wrong ideas by letting one's imagination run wild; to have a groundless suspicion [Add to Longdo]
血抜き[ちぬき, chinuki] (n,vs) letting out blood prior to cooking; draining blood from meat, fish, etc. [Add to Longdo]
倦まず弛まず[うまずたゆまず, umazutayumazu] (exp) tirelessly; perseveringly; without letting up [Add to Longdo]
見殺し[みごろし, migoroshi] (n) letting (someone) die without helping [Add to Longdo]
見逃し[みのがし, minogashi] (n) overlooking; letting a good ball go by [Add to Longdo]
後逸[こういつ, kouitsu] (n,vs) letting (a ball) pass; missing (a grounder); error [Add to Longdo]
刺絡[しらく, shiraku] (n) bloodletting [Add to Longdo]
手放し[てばなし, tebanashi] (n) without holding on; without using the hands; letting go one's hold; lack of reserve or restraint; openly; (P) [Add to Longdo]
生殺[せいさつ, seisatsu] (n,vs) (See 活殺) sparing life and taking life; letting live and killing [Add to Longdo]
他言[たげん;たごん, tagen ; tagon] (n,vs) telling others; revealing to others; letting out a secret [Add to Longdo]
知恵の輪[ちえのわ, chienowa] (n) (1) puzzle ring; wire puzzle; (2) exercise where students link crossed hands in a circle and try working together and without letting go [Add to Longdo]
転貸借[てんたいしゃく, tentaishaku] (n,vs) subletting and subleasing [Add to Longdo]
得意淡然[とくいたんぜん(uK), tokuitanzen (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) not letting oneself puffed up by one's success; maintaining a serene state of mind when one has achieved a great success [Add to Longdo]
発散[はっさん, hassan] (n,vs,adj-no) letting feelings out; emitting; emanating; divergence (physics); (P) [Add to Longdo]
放し飼い[はなしがい, hanashigai] (n) pasturing; grazing; letting (a dog) run free [Add to Longdo]
放免[ほうめん;ほうべん, houmen ; houben] (n,vs) release (from custody); discharge; liberation; setting free; letting go; letting off; acquittal [Add to Longdo]
又貸し[またがし;またかし, matagashi ; matakashi] (n,vs) subleasing; subletting [Add to Longdo]
瀉血[しゃけつ, shaketsu] (n,vs,adj-no) bloodletting; phlebotomy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包租[bāo zū, ㄅㄠ ㄗㄨ, ] rent land or a house for subletting; fixed rent for farmland [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Let \Let\, v. t. [imp. & p. p. {Let} ({Letted} (l[e^]t"t[e^]d),
   [Obs].); p. pr. & vb. n. {Letting}.] [OE. leten, l[ae]ten
   (past tense lat, let, p. p. laten, leten, lete), AS.
   l[=ae]tan (past tense l[=e]t, p. p. l[=ae]ten); akin to
   OFries. l[=e]ta, OS. l[=a]tan, D. laten, G. lassen, OHG.
   l[=a]zzan, Icel. l[=a]ta, Sw. l[*a]ta, Dan. lade, Goth.
   l[=e]tan, and L. lassus weary. The original meaning seems to
   have been, to let loose, let go, let drop. Cf. {Alas},
   {Late}, {Lassitude}, {Let} to hinder.]
   1. To leave; to relinquish; to abandon. [Obs. or Archaic,
    except when followed by alone or be.]
    [1913 Webster]
 
       He . . . prayed him his voyage for to let.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Yet neither spins nor cards, ne cares nor frets,
       But to her mother Nature all her care she lets.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Let me alone in choosing of my wife. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To consider; to think; to esteem. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause; to make; -- used with the infinitive in the
    active form but in the passive sense; as, let make, i. e.,
    cause to be made; let bring, i. e., cause to be brought.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This irous, cursed wretch
       Let this knight's son anon before him fetch.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       He . . . thus let do slay hem all three. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Anon he let two coffers make.     --Gower.
    [1913 Webster]
 
   4. To permit; to allow; to suffer; -- either affirmatively,
    by positive act, or negatively, by neglecting to restrain
    or prevent.
    [1913 Webster]
 
   Note: In this sense, when followed by an infinitive, the
      latter is commonly without the sign to; as to let us
      walk, i. e., to permit or suffer us to walk. Sometimes
      there is entire omission of the verb; as, to let [to be
      or to go] loose.
      [1913 Webster]
 
         Pharaoh said, I will let you go.  --Ex. viii.
                          28.
      [1913 Webster]
 
         If your name be Horatio, as I am let to know it
         is.                --Shak.
      [1913 Webster]
 
   5. To allow to be used or occupied for a compensation; to
    lease; to rent; to hire out; -- often with out; as, to let
    a farm; to let a house; to let out horses.
    [1913 Webster]
 
   6. To give, grant, or assign, as a work, privilege, or
    contract; -- often with out; as, to let the building of a
    bridge; to let out the lathing and the plastering.
    [1913 Webster]
 
   Note: The active form of the infinitive of let, as of many
      other English verbs, is often used in a passive sense;
      as, a house to let (i. e., for letting, or to be let).
      This form of expression conforms to the use of the
      Anglo-Saxon gerund with to (dative infinitive) which
      was commonly so employed. See {Gerund}, 2. " Your
      elegant house in Harley Street is to let." --Thackeray.
      In the imperative mood, before the first person plural,
      let has a hortative force. " Rise up, let us go."
      --Mark xiv. 42. " Let us seek out some desolate shade."
      --Shak.
      [1913 Webster]
 
   {To let alone}, to leave; to withdraw from; to refrain from
    interfering with.
 
   {To let blood}, to cause blood to flow; to bleed.
 
   {To let down}.
    (a) To lower.
    (b) To soften in tempering; as, to let down tools,
      cutlery, and the like.
 
   {To let fly} or {To let drive}, to discharge with violence,
    as a blow, an arrow, or stone. See under {Drive}, and
    {Fly}.
 
   {To let in} or {To let into}.
    (a) To permit or suffer to enter; to admit.
    (b) To insert, or imbed, as a piece of wood, in a recess
      formed in a surface for the purpose.
 
   {To let loose}, to remove restraint from; to permit to wander
    at large.
 
   {To let off}.
    (a) To discharge; to let fly, as an arrow; to fire the
      charge of, as a gun.
    (b) To release, as from an engagement or obligation.
      [Colloq.]
 
   {To let out}.
    (a) To allow to go forth; as, to let out a prisoner.
    (b) To extend or loosen, as the folds of a garment; to
      enlarge; to suffer to run out, as a cord.
    (c) To lease; to give out for performance by contract, as
      a job.
    (d) To divulge.
 
   {To let slide}, to let go; to cease to care for. [Colloq.] "
    Let the world slide." --Shak.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top